DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 91 RUJAN—LISTOPAD GODINA 1967


DRVNA MASA, PRIRAST I APSOLUTNA ZRELOST SASTOJINA
HRASTA LUŽNJAKA (QUERCUS PEDUNCULATA EHRH.)


Prof. đr ins. MILENKO PLAVŠIC


U ovom je radu donesen jedan dio materijala iz opsežnih istraživanja sadanje
najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama hrasta lužnjaka (9). U težnji
da utvrdimo tu zrelost bilo je potrebno odrediti i apsolutnu zrelost ili zrelost
proizvodnje najvećeg prihoda drvne mase.


Poznavanje apsolutne zrelosti naročito je važno za socijalističko šumsko
gospodarstvo, ako se ima na umu cilj socijalističke privrede ili socijalističke
proširene reprodukcije, koji se očituje u što boljem pokriću materijalnih i kulturnih
potreba društva koje stalno rastu.


Da se taj zadatak može što bolje izvršiti mora šumsko gospodarstvo voditi
računa o apsolutnoj zrelosti.


Apsolutnu zrelost sastojina hrasta lužnjaka moguće je utvrditi tada, kad
je poznata drvna masa i prirast. Zbog toga smo proveli opsežna istraživanja u
sastojinama hrasta lužnjaka da odredimo sadanju drvnu masu i prirast a potom
apsolutnu zrelost, koja je kasnije poslužila kod utvrđivanja sadanje najpovoljnije
sječive zrelosti.


Ova istraživanja financirao je Savezni fond za naučni rad. U snimanjima
mnogih sastojina pomogle su nam Sekcije za uređivanje šuma u Zagrebu, Novoj
Gradiški, SI. Brodu i Vinkovcima. Saveznom fondu kao i navedenim sekcijama
izražavamo zahvalnost na iskazanoj pomoći.


1. METODA RADA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Istraživanja su provedena u 17 gospodarskih jedinica i u 393 sastojine hrasta
lužnjaka. Izbor gospodarskih jedinica i sastojina proveden je na bazi novo
sastavljenih uređajnih elaborata ili šumsko-gospodarskih osnova.


Gospodarske jedinice koje su došle u obzir bile su ove: »Josip Kozarac«,
Šumarije Lipovljani i to hrastova računska gospodarska jedinica; Fakultetska
šuma »Opeke« Šumarskog fakulteta Zagreb, »Zabarski Bok« i »Trstika« Šumarije
Novska; »Migalovci« Šumarije SI. Brod; »Trstenik«, »Merolino« i »Orljak
« Šumarije Vrpolje; »Banov Dol« Šumarije Cerna; »Kragujna i Kusare«
Šumarije Županja; »Slavir« Šumarije Otok; »Čunjevci« i »Kunjevci«, Šumarije
Vinkovci; »Narače«, »Dubovice« i »Topolovac« Šumarije Lipovac.


Opis navedenih gospodarskih jedinica i gospodarenja u njima ne donosimo
zbog štednje s prostorom. Napominjemo, međutim, da je on minuciozno proveden
u spomenutoj studiji o sadanjoj najpovoljnijoj sječivoj zrelosti u sastojinama
hrasta lužnjaka (9).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Površina na kojoj su provedena istraživanja odnosno snimanja iznosi
4.815,67 ha. Za istraživanje su uzeti cijeli odjeli odnosno odsjeci koji sadrže
čiste ili mješovite sastojine hrasta lužnjaka, poljskog jasena, nizinskog brijesta
itd. Od odjela odnosno odsjeka s mješovitim sastojinama došli su u obzir samo
oni, u kojima je hrast lužnjak zastupan s najmanje 0,8 u ukupnoj drvnoj masi
sastojina. Otpale su sve sastojine u istraživanim gospodarskim jedinicama
s manjim omjerom smjese. Kod izbora sastojina pazilo se osim toga da su dobro
obrasle.


Ova su istraživanj aprovedena na I., II. i III. bonitetnom razredu staništa
hrasta lužnjaka. Bonitetni razredi su utvrđeni na temelju tarifa (»tabela drvnih:
masa«) od Emrovića (2) na ovaj način. Sve sastojine koje su kubicirane po 10,
11 i 12 tarifi uzeto je da sačinjavanju I bonitetni razred staništa. Sastojine koje
su kubicirane po 7, 8 i 9 tarifi da čine II bonitetni razred, a sastojine kubicirane
po 4, 5 i 6 tarifi III. bonitetni razred staništa. Niže tarife i bonitetni razredi
nisu došli do izražaja u istraživanim objektima.


Pojedini bonitetni razredi staništa bili su zastupani u istraživanoj površini
ovako:


Bonitetni razred staništa I II III Ukupno
Površina ha 2.244,54 1.980,56 590,57 4.815,67
U postotku 46,01 41,13 12,26 100,00


Istraživanjima su bile obuhvaćene četiri biljne zajednice i to:
1) tipična poplavna šuma hrasta lužnjaka sa šašem (Querceto-Genistetum
elatae Horv. 1938, subas. caricetosum remotae),
2) šuma hrasta lužnjaka i brizoidnog šaša (Querceto-Genistetum elatae
Horv. 1938, caricetosum brizoides),
3) vlažna šuma hrasta lužnjaka s običnim grabom (Querceto-Genistetum
elatae Horv. 1938, subas. carpinetosum betuli Glav. 1961) i


4) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba s bodljikavom veprinom (Querceto-
Carpinetum croaticum Horv. 1938, subas, ruscetosum acuti). Ističemo da
istraživanja nisu provođena razlučeno po tim biljnim zajednicama. Uzrok tome
leži u činjenici, da su neke od tih zajednica po površini male, a po masi i kvaliteti
gotovo iste, a osim toga su manjkali i pojedini dobni razredi za neke.zajednice


Kao baza za istraživanje uzeti su bonitetni razredi staništa hrasta lužnjaka,
što je sa gospodarskog stajališta u ovom slučaju najbolje.


Metoda rada u istraživanjima bila je ova:
Na bazi novo sastavljenih uređajnih elaborata na terenu su pregledom
utvrđene sastojine koje dolaze u obzir za istraživanje. Za istraživanje nisu došle
u obzir sastojine »normalnog stanja« na malim površinama, jer je cilj ovih
istraživanja, da se utvrdi sadanje stvarno stanje i sadanja stvarna apsolutna
zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka


U izbranim sastojinama polagane su primjerne (pokusne) pruge (plohe).
Da rad bude što objektivniji pruge su prije polaganja nacrtane na karti i prenesene
na teren. Širina pruga iznosila je 10 metara.


U šumama kombinata »Spačva« u sastojinama starijima od 80 godina mjereni
su prsni promjeri svih stabala.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 5     <-- 5 -->        PDF

U težnji da se dobiju što bolji rezultati, nastojali smo, da se uzme što više
primjernih sastojina (odsjeka — odjela) za svaki pojedini dobni razred, zatim
da pokusne plohe obuhvate, po mogućnosti, što veću površinu, jer je veličina
snimljene površine veoma važna za realnost dobivenih rezultata.


Na prugama (plohama) su mjereni promjeri svih stabala u prsnoj visini
(1,3 m) od 10 cm na više. Debljinski su stepeni uzeti sa širinom od 5 cm.
U sastojinama su snimane visine stabala, te je za svaki bonitet i dobni
razred utvrđena srednja sastojinska visina.


Za sastojine, koje su služile kao objekti istraživanja utvrđena je starost
izbrajanjem godova na panjevima. Utvrđivanje starosti provedeno je najmanje
na 10 panjeva. Utvrđenom broju godina na panju dodane su obično još dvije
godine. Zavisilo je to o visini panjeva. Starost sastojine se dobila iz aritmetske
sredine utvrđenih starosti za pojedina stabla.


U većini sastojina provedena je doznaka za visoku umjerenu proredu, koja
se u tim sastojinama provodila i to na bazi turnusa od 10 godina. Osim toga
su za snimljene sastojine utvrđivane godine, kada su posljednji put bile proređivane.
Nakon toga je određen intenzitet proređivanja u postotku; zatim intenzitet
za svaki pojedini bonitetni i dobni razred, koji je poslužio kao baza
za određivanje apsolutnog iznosa proreda po bonitetima i dobnim razredima.


Sastojine su zatim u svakom bonitetnom razredu staništa uvrštene na temelju
svoje starosti u dobne razrede širine 10 godina, u kojima deceniji čine
sredine dobnih razreda. Raspored sastojina unutar pojedinih dobnih razreda,
obzirom na njihovu starost, bio je povoljan. Izuzetak čine dobni razredi sa sredinom
od 30 godina na II i III bonitetu, 70 i 80 godina na III bonitetu, 130 i
140 godina na I bonitetu, u kojima se nalazila samo po jedna do tri sastojine.


Dajemo broj pokusnih sastojina (ploha) po dobnim razredima i bonitetima
u tabeli 1.


rab. !
/ Bone teini razred — / Standorts^ lasse
Starost, podina 1//tup no


30 to so 60 70 SO 90 100 I/O 120 130 /4o


Alter , Jahre Gesamt
Broj po/iusnih
ploha -Anzahlder 4 e //l/O 34 /7 27 28 /4 9 2 t /63
Versuchs flächen


// Bonitetni razred — // Standortstilasse
Starostr podina ItAupno


30 40 SO eo 70 SO 90 /OO //O /20 /30 /40


Alter, Jahre Gesamt


ßroj pokusnihploha -Anzahl der 3 ´7 27 33 26 /4 33 7 /9 4 --/33Versuchs ftdchen


/// öonitetm razred — /// StandortsAtasse
Starost r ffod/rta i/ic/pno


30 40 50 60 70 SO 90 too //0 /20 /30 /40


Alter , Jahre Gesamt


Broj po/tusnthploha-Ar>2aht der 2 !7 /3 /O 3 2 ------47
Versochsfiäch en


U dobne razrede odgovarajućih bonitetnih razreda uneseni su pojedini
taksacijski eleemnti kao: broj stabala, temeljnica i drvna masa krupnog drva
po hektaru istraživanih sastojina itd.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Drvna masa krupnog drveta (masa iznad 7 cm debljine) utvrđena je na te


melju tarifa od Emrovića1) (2). Drvne mase za sredine dobnih razreda (decenije)


izravnane su računsko-grafički po metodi Bruce-Schumacher (1) uz pomoć te


žina. Kao težine uzete su sume površina pokusnih ploha u svakom pojedinom


dobnom razredu. Nakon toga je, na poznati način, utvrđen tečajni godišnji pri


rast i prosječni godišnji dobni prirast od ukupne proizvedene mase krupnog


drva, zatim postotak prirasta drvne mase. Rezultate dajemo u tabeli 2.


Podaci za 130 i 140 godinu na II bonitetu kao i podaci za 90 i 100 godinu
na III bonitetu dobiveni su preciznom grafičkom ekstrapolacijom.


Napominjemo, da smo tečajni godišnji prirast, utvrđen na gornji, način,
kontrolirali i putem bušenja Presslerovim svrdlom i primjenom metode »Tablica
postotka prirasta« od Klepca2). Između rezultata dobivenih na različite
načme bile su male razlike.


Utvrdivši prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene drvne mase
krupnog drva dana je mogućnost da se odredi apsolutna zrelost, koja je u visokim
regularnim šumama definirana onom starošću, u kojoj taj prirast kulminira.


Iz podataka tabele 2 izlazi, da apsolutna zrelost ukupne mase krupnog
drveta na I i II bonitetu pada u dobni razred od 70 godina a na III bonitetnom
razredu od 80 godina kada kulminira prosječni godišnji dobni prirast.


Na I bonitetnom razredu nastupa ta zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka
u starosti od 70 godina, na II bonitetu u starosti od 75 godina, a na III bonitetu
u starosti od 80 godina tj. u vremenu kada su tečajni i prosječni prirast
jednaki (vidi si. 1).


Činjenica je međutim, da za šumsko gospodarstvo nije od interesa samo
proizvodnja ukupne mase krupnog drva, nego je danas od još većeg
interesa proizvodnja drvne mase najvrednijih sortimenata
, a to su: trupci za furnir, kladarke i pilanski trupci I klase. S time
u vezi pojavljuje se problem apsolutne zrelosti navedenih sortimenata.


Prema tome osim poznavanja apsolutne zrelosti za ukupnu masu krupnog
drveta potrebno je poznavati u naprednom šumskom gospodarstvu i tu zrelost.
Ovakvo shvaćanje zastupa u Poljskoj i Trampler (13), a mi smo ga iznijeli već
ranije prilikom istraživanja apsolutne zrelosti sastojina poljskog jasena (8).


Apsolutnu zrelost za naprijed navedene Sortimente utvrdili smo na temelju
podataka tabele 2 (ukupne proizvedene drvne mase) i tablica postotnog odnosa
sortimenata za hrast lužnjak (11). Drvna masa tih sortimenata dobivena


´) U ovim istraživanjima upotrebili smo za kubiciranje sastojina hrasta lužnjaka
tarife od Emrovića, jsr ih upotrebljavaju gotovo sve Sekcije za uređivanje šuma
odnosno čitava naša operativa u Posavini. Na temelju njih utvrđena je drvna masa i
etat u uređajnim elaboratima — šumsko-gospodarskim osnovama.


Međutim potrebno je napomenuti da smo u našim istraživanjima, a naročito kod
sastava tabela sortimenata eksploatacije šuma, utvrdili, da te tarife kubiciraju tanka
stabla prenisko a jaka stabla previsoko. Drugim riječima da su krivulje drvnih masa
koje predstavljaju tarife nešto prestrme. No interesantno je istaći da je po Zavodu
za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu kod sastava uređajnog elaborata
za fakultetske šume u Lipovljanima (gospodarska jedinica »Josip Kozarac«) kao i
ovim istraživanjima utvrđeno, da te tarife primjenjene na sastojine kubiciraju s malim
greškama pogotovu kada se radi o srednjedobnim sastojinama, a te su u stvari
najjače zastupane u našim nizinskim šumama.


2) Klepac D,. Utvrđivanje prirasta po metodi izvrtaka, Šumarski list br. 11—12,
1955.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tab. 2


Drvna masa i prirast hrasta lužnjaka (auercus peduncuiafa
z.brh.) Aod umjerene visoke prorede-firopoo drvo
iznad 7cm -//o/zmasse vod Zt/t/acAs der Sfie/eicne(Qusrcus peduncutata Ef>rh.) bei massiger Hoch durch forstt/ng,


Derbholz


-ha


Prosječni dobI
ni prirast Tečajni prira0
Dtirchscnnit-st -Laufend


tlicA-Jä/>r/icher Jahrlicher


i-S s IS


Zuwachs Zuwachs


2 ´
«*;


*$ l
´S «, .*$
«´S US


öS "IS i. ^ <0
S N» ti


t! p0
r 8-8 Hi


& § S I


»> -S-t i ft RS
5 « js
a < « 0,´N \ « ?


(I) Jj
V, V. «.nj „a N; §5


Co x io<0 1*´ <4 X *** li"3


/ ßonitetni razred — / Standortsi´asse


(fO,fl i >2 tarifa od Lmrovića)
3o te,7 /3,3 ISO /3 tea s,o
4o 19,1 17,2 2 te 27 2se S.4 -SL-9.3


so 21,3 267 33 S40 5,3 8,1 8,1


22,3


eo 24,0 IS,´l 3oe 37 4IB s, 1


_J^ 7.2


7o 16, f 29, 1 141 39 490 4.9 z3


6,8


so 27,6 32, 7 37 O 39 SŠ8 4,6


2,6 6,5


_ 2,» 6, 1


too So, f 39,9 419 3a €94 JL*L^ 6,8


f to SI, 1 43,4 439 3"» 741


1,7 *,*


32.0
I2.0 46,9 4S6 37 79S 3,8 -«—J


1so 32,7 so,* 472 3.5 »46 3,6
1-40 33,3 sj.e 4a e 34 $94 3.S ^i-´,* I,*


// Bonitetni razred — 1/ StandortsAlasse
(.7,8 i 9 tar-fa. od L~mrovića.)
so 1S.O 12,G 133 S I´ll 4,4


7,2


to 17,6 i e, 2 189 i te ata 4,7 ^-*.«
so ff,a ao, t 233 ISO 4,7


*< 3,8 *>*


to 21,a aä,a i 71 34S 4,5 3,4
TO 23J_ *7A i OS I 407 *,* -IH


3.0 _ 9.9
SO IS,´J 3°,9 33i 4SS +, a


90 26.S 34,3 362 26 sao 4.0


2,1


too 27,5 37, 6 3flS a,8


"9 1.6


1 IO 23,5 io, 9 i 13 3.6 -^


1 So 29,3 44,2 412 27 ÖS3 3,4 S,4
ISO 29,1 47, S 423 ie čyO i» . s.»


0,9 3,3


t 4o 30,2L SOjS 432 a« 723 3,1


«^


/// ßonitetni razred — /// StandortsAtasse
(4,5i& far/fa od Lmrović3o is,s ". . ft« IIS 3,? 3,9

*o ts.a 16 O s tas 4,0 4,1


-_´*.* -_


so 17,9 /*,* I9S t« 214 3.9 4,3 3,0 *,s
eo 19, a 21,8 \_22S te 2L2 3,7 *,*
TO it, a 81,9 2S4 19 310


*L . *.*


ao 23,0 ago ao 356 3,5 +,*


_ -**«


> a*,a ._. »o,* _ 3oa ao 3 98 3,3 *A >.f


3,9


too 2S,4 32,7 321 no 437 3.2 4,4
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 8     <-- 8 -->        PDF

na temelju podataka tablica sortimenata za hrast lužnjak predstavlja iskorišćenu
masu nakon sječe i izrade bez kore. Ovo istraživanje proveli smo samo za I
bonitetni razred staništa, jer je on u stvari glavni nosilac proizvodnje najvrednijih
sortimenata.


/ öonttefm raj red
// bonifefm razred
0 bonifetni razred


I
I


* I


jo +o so co 70 so yo too fro >2o I30 /*o god.


St. / Prosječni doom´ i teča/ni prirast ukopnoproizvedene drvne mase (krupno drvo)


Rezultate donosimo u tabeli 3.
Iz tabele 3 se vidi, da apsolutna zrelost najvrednijih sortimenata pada na
I bonitetu u dobni razred sa sredinom od 110 godina. Ona nastaje kada kulminira
prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene drvne mase trupaca
za furnir, kladarke i pilanskih trupaca I klase.
Na I bonitetnom razredu nastupa ta zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka
u starosti od 113 godina. (Vidi si. 2).
Ta bi starost, prema sadanjem stanju sastojina hrasta lužnjaka, predstavljala
sječivu dob zrelosti proizvodnje najvećeg prihoda drvne mase tih sortimenata.


2. ANALIZA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
Ako se prouče podaci tabele 2, tada se vidi, da srednja sastojinska visina
na I bonitetu u 30. godini iznosi 16,7 m. Raste jačim ritmom u vremenu do 70.
godine, a u višoj starosti slabije. U 100-toj godini iznosi 30,1 m, u 120. godini
32,0 m, a u 140. godini 33,2 m.


Na II bonitetnom razredu je srednja sastojinska visina u 30. godini 15,0 m.
Tempo rasta odnosno prirast nešto je slabiji nego na I. bonitetu do 60. godine.
Jačim ritmom raste do 70. godine, a u višoj starost i slabije. U 100 godini iznosi
27,5 m, u 120 godini 29,3 m, a u 140 godini 30,2 m.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Tab. 3


Drvna masa trupaca za furnir, trupaca kladarki
i pilanskin trupaca / klase urasta lužnjaka
(bez Aore i gubitaka na sječi i izradi)
Stammholz, für Furnierblöcke, Bootes und
Sapeclocke (Güteklasse /) der Stieleiche (ohne


Rinde und Verluste beim Falten und Aufbereiten)


a^ c. « ? 0 <0
? ~ ^ Ü c> 5 ´S
-. CJ % -.-^ _ S ß 0 * ?. C^ Cl 1 ^ , ? <
n "° Cl
Ci
0 ^
V,
V)
CJ >v,
ci * Ö.?;^; cj
c ^ CJ ?%L
IS.« t«.^
a < a o * S
«sips
0 4! ´ „ .5 ^"? N>
?^.| |
8 ? ^VN ^ 2
5^3 1 ^:^-5
cs \>?S»
v. CS2 §^ ´
a ^ .
C. r- s, io
"\ \ i o
«i a .´> <
| i 5^
o ´i N i
c ^
Al Ct


/ Bonitetni razred — / SfandorfsAlasse


40 3,1 0,4 3,5 0,09


0,4 5


SO fi,3 0,8 8,0 0,16


1,12


eo 16,1 1,9 19,2 0,32


2,23


70 34,9 4,0 42,0 0,60


2,72


so 56,2 5,9 6 9,2 0,86


2,85


90 77, 1 7,6 97,7 1,09


2,05


100 89,5 8,1 116,2 1,18


1,43


110 95,7 8,1 13 2,5 1,20


´.i*


120 99,1 8,0 143,9 1,20


0,86


/30 100,3 7, 4 152,5 1,17


0,0 9


140 94,6 6,6 153,4 1,10
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Na III bonitetu je srednja sastojinska visina u 30 godini 13,5 m. Raste jačim
ritmom do 60 godine, a u višoj starosti slabije. U 80 godini iznosi 23,0 m,
a u .100 godini 25,4 m.


Prsni promjer sastojinskog plošno srednjeg stabla gornje i donje etaže na
I bonitetu u 30 godini iznosi 13,3 cm. Raste odnosno prirašćuje jačim tempom
do 50 godine a u vejoj starosti slabije. U 100 godini iznosi 39,9 cm, u 120 godini
46,9 cm, a u 140 godini 53,6 cm.


m>


3,"


2,8


J>


2,t


2,1


9,0


r,a


r,t


´.*


1,2


to


0,8


0,6


0,1,


0,2


1,0 so eo 70 so yo ion 110 120 /30 i4o pođ.


SI. 2 Prosječni dobni i tečajni pnrjat ukupne drvne


mase trt/peca za furnir, trupaca kiadar


ki i pilanskcn trupaca / klase (/ tonitetm mr)


Na II bonitetnom razredu je prsni promjer sastojinskog plošno-srednjeg
stabla u 30 godini 12,6 cm. Raste odnosno prirašćuje jačim tempom do 50 godine,
a u većoj starosti slabije. Rast odnosno prirast je nešto niži nego na I.
bonitetu. U 100 godini iznosi prsni promjer 37,6 cm, u 120 godini 44,2 cm, a u
140 godini 50,5 cm.


Na III. bonitetu je prsni promjer sastojinskog plošno-srednjeg stabla u 30
godini 11,4 cm. Raste odnosno prirašćuje jačim tempom do 50. godine. Rast i
prirast je niži nego na I. i II. bonitetu. U 80. godini iznosi 27,8 cm, a u 100 godini
32,7 cm.


Sto se tiče mase krupnog drva iz tabele 2 se vidi, da na I. bonitetnom razredu
iznosi zajedno s proredom u sastojini hrasta lužnjaka u 140 godini (kod
visoke umjerene prorede) 520 m3 po ha. Ukupno proizvedena masa krupnog
drva je 894 nr1 po ha u 140 godini.


356
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Na II. bonitetnom razredu iznosi u 120 godini masa krupnog drveta zajedno
s proredom 439 m3 po ha, a ukupna je proizvodnja mase krupnog drva
653 m3/ha. i


Na III. bonitetnom razredu masa krupnog drveta s proredom u 80 godini
iznosi 300 m3/ha, a ukupno proizvedena drvna masa je 356 m3/ha.


U razmatranje smo uzeli na II. i III. bonitetu podatke iz 120 i 80 godina,
jer su oni rezultat izmjera na terenu, dok su podaci za 130 i 140 godinu na II
bonitetu, a za 90 i 100 na III bonitetu rezultat grafičke ekstrapolacije, kako
smo to već napomenuli.


Razmotrimo sad godišnji tečajni prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva. Iz tabele 2. se vidi, da je on na I bonitetu između 30 40 godine visok
te iznosi 9,3 m3/ha. Tečajni godišnji prirast sa većom starosti sastojina neprekidno
pada i to do 70 godine nešto jače, a od 70 godine polaganije. Između 130
i 140 godine iznosi godišnje 4.8 nv´Vha.


Na II bonitetu situacija je slična. Između 30 i 40 godine je tečajni godišnji
prirast mase krupnog drva znatan, te iznosi 7,2 m3/ha. On neprekidno i polako
pada, tako da između 110 i 120 godine iznosi 4,0 m:i´ha, a između 130 i 140 godine
3,3 m3/ha.


Na III. bonitetu tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva kulminira u 40 godini s 4,9 m3/ha, a poslije toga, moglo bi se reći, da je
gotovo podjednak i u prosjeku da iznosi do 90 godine 4,6 m3/ha. Između 90 i
100 godine je tečajni godišnji prirast 3,9 nv´Vha.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene mase krupnog drva


— koji je indikator apsolutne zrelosti — na I bonitetu postepeno raste i postizava
kulminaciju u 70 godini s masom od 7,0 m3/ha (vidi si. 1), a zatim veoma
polagano pada, da u 140 godini padne na iznos od 6,4 m3/ha.
S obzirom na kulminaciju tog prosječnog godišnjeg dobnog prirasta apsolutna
zrelost pada na I bonitetu u sastojinama hrasta lužnjaka u 70 godini.


Na II bonitetnom razredu prosječni godišnji dobni prirast postepeno raste,
no s nešto slabijim ritmom nego na I bonitetu, i postizava kulminaciju u 75
godini s iznosom od 5,8 m3/ha. Nakon toga pada vrlo polaganim ritmom, tako
da u 120 godini postizava iznos od 5,4 m3/ha, a u 140 iznos od 5,2 m3/ha.


Na bazi kulminacije prosječnog godišnjeg dobnog prirasta apsolutna zrelost
nastupa u sastojinama hrasta lužnjaka na II bonitetu u 75 godini.


Na III. bonitetu prosječni godišnji dobni prirast raste veoma polagano do
60 godine. Kulminira u 80 godini s iznosom od 4,4 m3 po ha i zadržava taj iznos
do 100 godine.


Na bazi jednakosti godišnjeg tečajnog i prosječnog godišnjeg dobnog prirasta
utvrđena je apsolutna zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka na III bonitetu
s 80 godina.


Ako se analiziraju podaci tabele 3, tada se može utvrditi, da mase trupaca
za furnir, kladarke i pilanskih trupaca I klase nema u 30 godišnjim sastojinama
na I bonitetnom razredu. Istom u 40 godini pojavljuju se kladarke sporadički
(oko 0,3%), a pilanski trupci s vrlo malim iznosom (oko 1,5%) u
korisnoj drvnoj masi. Od 40 godine masa navedenih sortimenata u masi sastojine
poslije prorede neprekidno raste sa starošću sastojine do 130 godine kada
postiže iznos od 100 nvVha, a s proredom 108 m3/ha da u 140 godini padne na
iznos od 95 m3/ha, a s proredom na 101 nv´Vha. Uzrok padu mase navedenih


357
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 12     <-- 12 -->        PDF

sortimenata u 140 godini je pad postotka njihova učešća u korisnoj drvnoj
masi kao i jpad postotka iskorišcenja.


Napominjemo da se trupci za furnir pojavljuju u drvnoj masi sastojine tek
u starosti od 60 godina i to u beznačajnom iznosu od 0,1% u korisnoj drvnoj
masi.


Ukupno proizvedena drvna masa trupaca za furnir, kladarke i pilanskih
trupaca I klase neprekidno raste od 40 godine, kada iznosi 3,5 m3/ha do 140 godine,
u kojoj postiže iznos od 153 m3/ha ili oko 27% od korisne drvne mase
sastojine.


Tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene drvne mase navedenih sortimenata
raste na I bonitetu od 45 godine do 85 godine kada kulminira s 2,85
m3/ha. Nakon toga pada i to do 125 godine postepeno, a nakon toga naglo, tako
da u 135 godini iznosi samo 0,09 m3/ha. Praktički moglo bi se reći da ga i nema.


Iz ovog se prikaza vidi da kulminacija tečajnog godišnjeg prirasta ukupno
proizvedene drvne mase trupaca za furnir, kladarke i pilanskih trupaca nastupa
mnogo kasnije nego tečajni prirast ukupno proizvedene drvne mase krupnog
drva.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno proizvedene mase navedenih trupaca
raste vrlo polagano od 40 do 113 godine kada kulminira s iznosom od
1,21 m3/ha, a nakon toga vrlo polagano pada.


Prema tome apsolutna zrelost trupaca za furnir, kladarke i pilanskih trupaca
I klase nastupa na I bonitetu u 113 godini. Ona dolazi u visokoj starosti
sastojina hrasta lužnjaka i nastupa kasnije za 43 godine od apsolutne zrelosti
ukupno proizvedene drvne mase krupnog drveta. Uzrok ovakvom stanju je
činjenica da se radi o trupcima jakih dimenzija i visoke kvalitete.


3. ZAKLJUČAK
Na temelju sadanjeg stanja, koje postoji u sastojinama hrasta lužnjaka i
provedenih istraživanja došli smo do ovih zaključaka. Masa krupnog drva sastojina
hrasta lužnjaka na I bonitetu u starosti od 140 godina iznosi zajedno
s proredom 520 m3/ha, a sveukupno proizvedena masa krupnog drva 894 rn-Vha.


Na II bonitetu je masa krupnog drva u starosti od 120 godina zajedno s
proredom 439 m3/ha, a ukupna proizvodnja iznosi 653 m3/ha. U 140 godini je
masa krupnog drva zajedno s proredom 456 m3/ha a ukupna proizvodnja
723 m3/ha.


Na III bonitetu iznosi masa krupnog drva zajedno s proredom u 100 godini
341 m3/ha, a ukupno proizvedena masa krupnog drva 437 m3/ha.


Tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog drva hrasta
lužnjaka je na I i II bonitetnom razredu u mladosti visok, i kulminira rano.
Između 30 i 40 godine na I bonitetu iznosi prema našim istraživanjima 9,3
m3/ha, a na II bonitetu 7,2 m3/ha. S većom starošću on neprekidno pada, te je
u starosti između 130 i 140 godine na I. bonitetu 4,8 m3/ha, a na II bonitetu
3,3 m-Vha.


Na III. bonitetu tečajni godišnji prirast ukupno proizvedene mase krupnog
drva kulminira u 40 godini s iznosom od 4,95 m3/´ha, a s većom starošću sastojine
veoma polagano pada, te u starosti između 90 i 100 godine iznosi 3,9 m3/ha.


Prosječni godišnji dobni prirast ukupno prozvcdene mase krupnog drva
kulminira na I bonitetu u 70 godini s iznosom od 7,0 m3/ha, na II bonitetu u


358
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 13     <-- 13 -->        PDF

75 godini s 5,8 ms/ha, a na III bonitetu u 80 godini s 4,4 nrVha. S tim starostima
definirana je zrelost proizvodnje najveće mase krupnog drva ili apsolutna
zrelost u sastojinama hrasta lužnjaka.


Apsolutna zrelost ili zrelost proizvodnje najveće ukupne mase trupaca za
furnir, kladarke i pilanskih trupaca I klase dolazi na I bonitetnom razredu u
visokoj starosti od 113 godina. Ova zrelost nastupa za 43 godine kasnije od apsolutne
zrelosti ukupno proizvedene mase krupnog drva. Uzrok takvom stanju
treba tražiti u jačim dimenzijama tih trupaca i u visokoj kvaliteti koja se od
njih traži.


Na terenskim radovima i radovima u Zavodu sudjelovali su: asist. Dr. U.
Golubović, ing. Lj. Meštrović, M. Sarić, H. Jakovac, S. Stifter i apsolventi i studenti
šumarstva. Zahvaljujem im se na savjesnom radu.


LITERATURA


1.
Bruce-Schumacher: Forest Mensuration, London 1942.
2.
Emrovi ć B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvno-gromadnih tablica
(tarifa), Šumarski list, 1953.
3.
Glav a č M.: Osnovno fitocenološko raščlanjenje nizinskih šuma u Posavini,
Šumarski list, 1962.
4.
Kl ep a c D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Zagreb, 1963.
5.
Klepac D., Meštrović Š., Križa nec R.: Šumsko-gospodarska osnova za
fakultetsku šumu »Opeke«, Zagreb, 1965.
6.
Plavši ć M.: Holzmasse und Zuwachs der spitzblättrigen Esche (Fraxinus angustifolia
Wahl) in Reinbeständen, Wien, 1961 XIII Kongres IUFRO.
7.
Plavši ć M.: Istraživanje sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama
poljskog jasena, Zagreb, 1964 (rukopis, Savezni fond za naučni rad).
8.
Plavši ć M.: Drvna masa, prirast i apsolutna zrelost sastojina poljskog jasena,
Šumarski list, 1965.
9.
Plavši ć M.: Istraživanje sadanje najpovoljnije sječive zrelosti u sastojinama
hrasta lužnjaka, Zagreb 1967 (rukovis, Savezni fond za naučni rad).
10.
Plavšić M., Klepac D., Radošević J.: Uređajni elaborat za gospodarsku
jedinicu »Josip Kozarac«.
11.
Plavšić M., Kraljić B., Potočić Z.: Uputstvo za primjenu »Pravilnika o
utvrđivanju vrijednosti šuma«, Republički sekretarijat za privredu SRH, Zagreb,
1965.
12.
Schaeffe r L.: Principes d´ estimation förestiere, Nancy, 1949.
13.
Trampi er T., Su war a E.: Theoretische Voraussetzungen u. die Berechnung
des optimalen Hiebsalters, München 1967, knjiga VIII, XIV IUFRO-Kongress.
14.
Sekcije za uređivanje šuma: Zagreb, Nova Gradiška, SI. Brod, Vinkovci: Uredajni
elaborati, šumsko-gospodarske osnove gospodarskih jedinica.
HOLZMASSE, ZUWACHS UND HIEBSREIFE DES HÖCHSTEN
MASSENERTRAGS DER BESTÄNDE DER STIELEICHE


Zusammenfassung


In dieser Abhandlung wurden erörtert die Untersuchungen über die Masse, den
Zuwachs und das Haubarkeitsalter des grössten Massenertrags in den Beständen
der Stieleiche. Die Untersuchungen wurden in den längs des Sava-Flusses liegenden
Auenwäldern auf einer Gesamtfläche von rund 4.815,67 ha durchgeführt. Die Gesamtzahl
der Versuchsflächen (Bestände) betrug 394. Die Versuchsflächen entsprachen
nicht dem Normalzustand (Normalbeständen) sondern dem durchschnittlichen
Zustand der Wirtschafteinheiten.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Auf Grund des gegenwärtigen Zustandes der Bestände der Stieleiche, in welchen
die massige Hochdurchforstung ausgeübt wurde, sowie auf Grund der durchgeführten
Untersuchungen, kam man zu den folgenden Ergebnissen:


Auf der I. Standortsklasse im 140-jährigen Bestand beträgt die Derbholzmasse
samt Durchforstungsertrag 520 Vfm1 ha und die Gesamtmassenleistung 894 V„n´
Derhorz/ha.


Auf der II. Standorsklasse im 140-jährigen Bestand beträgt die Derbholzmasse
samt Durchforstungsmasse 456 Vfm ha und die Gesamtmassenleistung 723 Vfm Derbholz/
ha.


Auf der III Standortsklasse im 100-jährigen Bestand beträgt die Derbholzmasse
samt Durchforstungsmasse 341 Vfm´ha und die Gesamtmassenleistung 437 Vfm Derbholz/
ha.


Der laufend jährliche Zuwachs der Gesamtderbholzmasse der Stieleiche auf der


I. und IL" Standortsklasse ist im Jugendalter hoch und kulminiert früh. Zwischen
30 und 40 Jahren beträgt er nach unseren Untersuchungen auf der I. Standortsklasse
9,3 Vfm /ha und auf der II. Standortsklasse 7,2 Vfm ha. Mit steigendem Alter sinkt
dieser Zuwachs immer mehr, so dass er zwischen 130 und 140 Jahren auf der I.
Standortsklasse 4,8 Vfm Derbholz´ha und auf der II Standortsklasse 3,3 Vfm Derbholz/
ha beträgt.
Der laufend jährliche Zuwachs der Gesamtderholzmasse der Stieleiche auf der
III Standortsklasse kulminiert zwischen ´35 un 45 Jahren und beträgt 4.95 Vfm´ha.
Mit steigenden Alter sinkt dieser Zuwachs immer mehr, so dass er zwischen 90 und
100 Jahren 3,9 Vfm´ha beträgt.


Der durchschnittlich jährliche Zuwachs der Gesamtderbholtzmasse erreicht seinen
Höhenpunkt auf der I. Standortsklasse im 70. Jahr mit einem Betrag von 7,0
Vfm´ha, auf der II. Standortsklasse im 75 Jahr mit 5.4 Vfm´ha und auf der III.
Standortsklasse im 80 Jahr mit 4,4 Vfm´ha. Mit diesem Altersstufen wird das Haubarkeitsalter
der grössten Massenleistung oder das absolute Haubarskcitsalter in den
Waldbeständen der Stielleiche definiert.


Das Haubarkeitsalter der grössten Erträge an Wertstammholz für Furnierblöcke,
Boules und Sägeblöcke (Güteklasse I) tritt auf der I. Standertsklasse in hohem Bestandsalter
von 113. Jahren. Dieses Haubarkeitsalter tritt erst 43 Jahre nach der absoluten
Hiebsreife der gesamt produzierten Masse des Starkholzes. Die Ursache eines
so späten Auftretens dieses Haubarkeitsalters liegt in den stärkeren Dimensionen
der genanten Holzblöcke sowie in ihrer hohen Qualität.


Vorrats-Festmeter.