DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 28     <-- 28 -->        PDF

RADNE JEDINICE U ŠUMSKO-PRIVREDNOJ ORGANIZACIJI


Prof. đr ing. BRANKO KRALJIĆ


UVOD


U velikim suvremenim poduzećima očigledna je prednost planiranja i obračuna
po ekonomskim jedinicama, tj. radnim jedinicama. Radne jedinice su jedinice
privrednog računa koje imaju (u načelu stalni) kolektiv radnika, svoje
organe samoupravljanja i svoja sredstva; za njih se vodi poseban privredni
račun. Putem vođenja privrednog računa po radnim jedinicama u poduzeću
omogućuje se ekonomsko-financijski pregled po strukturi poduzeća, lociranje
uspjeha odnosno neuspjeha poslovanja u poduzeću te lociranje osobnih dohodaka
pa i dijela fondova prema radu unutar poduzeća. To ima posebno značenje
u šumsko-privrednim organizacijama, koje se prostiru po relativno prostranim
područjima, na kojima grupe radnika rade udaljene jedna od druge, raspoređene
po radilištima — pa im je nemoguće međusobno se ispomagati, kontrolirati,
savjetovati, neposredno samoupravljati...


Organizacija tzv. obračuna po radnim jedinicama u šumsko-privrednim
organizacijama u SR Hrvatskoj mnogo se razlikuje međusobno, ondje gdje je
uopće ostvarena. Neke šumsko-privredne organizacije smatraju da se njome
mogu u potpunosti zadovoljiti, a neke neprestano nastoje da je usavrše, prilagode
specifičnostima stimulativne raspodjele u šumarstvu.


Problematika se kreće oko utvrđivanja samih radnih jedinica, raspodjele
dohotka na nivou poduzeća ili na nivou tih jedinica te tehnike odvajanja dijela
fondova, »amortizacije šuma« i si. od pojedine radne jedinice u korist
čitavog poduzeća (odnosno obratno — od čitavog poduzeća u korist pojedine
radne jedinice). Pored toga postoji niz pojedinosti koje traže najadekvatnije
rješenje.


O toj problematici htjeli bi u ovom napisu dati prikaz i odgovarajuća rješenja.
Vjerujemo da će ona biti od koristi za unapređenje stimulativnosti raspodjele
u šumsko-privrednim organizacijama SR Hrvatske i da će pridonijeti
smanjivanju pa i isključenju suvišnih raznolikosti tzv. obračuna po radnim jedinicama
u šumsko-privrednim organizacijama SR Hrvatske.


UTVRĐIVANJE RADNIH JEDINICA


Vrste radnih jedinica


Radne jedinice mogu obuhvaćati:


— čitavu djelatnost u nekoj organizacijskoj jedinici (potpune ) ili dio
djelatnosti, tj. pojedinu fazu djelatnosti (djelomičn e ili fazne) . Nema
* Ovaj napis obuhvaća prvi dio rada »Obračun po radnim jedinicama u šumskoprivrednim
organizacijama u SR Hrvatskoj« koji je auter obradio na traženje Republičkog
sekretarijata za privredu SR Hrvatske.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 29     <-- 29 -->        PDF

sumnje da potpune radne jedinice pokazuju niz prednosti ispred djelomičnih
(faznih) radnih jedinica. U šumarstvu dolaze u obzir uglavnom samo potpune
radne jedinice.


— samo jednu djelatnost (čiste) ili više djelatnosti (mješovite). U
osnovni m djelatnostima šumsko-privredne organizacije (djelatnost šumsko-
kulturnih radova [proizvodnja drva na panju] i djelatnost iskorišćavanja
šuma) mogu se organizirati ili čiste ili mješovite radne jedinice — ovisno i o obliku
organizacije šumsko-privredne organizacije — pa ćemo to u ovom napisu
detaljnije prodiskutirati. U pomoćni m i sporedni m djelatnostima šumsko-
privredne organizacije (transport, održavanje; nabava, prodaja, tehničko-
proizvodno rukovođenje, računovodstvo i si.; šumsko sjemenarstvo, šumsko rasadništvo)
mogu se također organizirati čiste ili mješovite radne jedinice —
ovisno i o njihovoj apsolutnoj i relativnoj veličini i značenju — pa ćemo to u
ovom napisu također posebno prodiskutirati. U ostalim , tj. nešumar ski
m djelatnostima šumsko-privredne organizacije (poljoprivreda, iskorišćivanje
kamena i si.) u tom pogledu problematika je analogna onoj koju smo
naveli za pomoćne i sporedne djelatnosti — samo što ovdje redovito nešto više
pretežu razlozi u prilog organiziranja čistih radnih jedinica.
— određenu teritoriju šumsko-privredne organizacije (teritorijalne )
ili je ne obuhvaćati uopće (a t e r i t o r i j a 1 n e). Prva mogućnost dolazi do izražaja
npr. pri djelatnosti šumsko-kulturnih radova, pri djelatnosti iskorišćivanja
šuma, odnosno pri šumskom gospodarenju (koje mješovito obuhvaća i
djelatnost šumsko-kulturnih radova i djelatnost iskorišćivanja šuma). Prednost
teritorijalnih radnih jedinica je da se na njih može prenijeti i vrijednost šume
(kao specifičnog sredstva proizvodnje). Stoga taj termin teritorijalnosti nije
namijenjen npr. radnoj jedinici transporta, iako i transport može biti u pravilu
namijenjen teritoriji čitave šumsko-privredne organizacije ili teritoriji samo
npr. jedne šumarije ili npr. jednog revira. Pogotovu on nije namijenjen npr.
radnoj jedinici za nabavu, prodaju, šumsko građevinarstvo i si.


— grupu radnika (one su uvijek socijalne ) koja se može redovito neposredno
samoupravljati (neposredne ) ili koja se može samoupravljati redovito
tek posredno, tj. putem njezinih predstavnika (posredne) . Nema
sumnje da je redovito neposredno samoupravljanje daleko savršenije i efikasnije,
socijalno-ekonomski opravdanije — nego posredno. Odatle možemo odmah
zaključiti s toga aspekta o velikoj prednosti neposredne pred posrednom
radnom jedinicom. Znanstveno je utvrđeno da radnici preferiraju manje radne
kolektive do 25 odnosno 50 radnika. Nije na odmet to imati pred očima pri odvajanju
radnih jedinica. Jedan radnik npr. s kamionom ili s motornom pilom,
pa ni 2 ili nekolicina radnika, ne čine u pravom smislu riječi radni kolektiv
prikladan za neposredno samoupravljanje; stoga takve jedinice, za koje inače
može biti prikladno posebno planirati i obračunavati, možemo nazivati »obračunskim
mjestima«. Radnici koji npr. sezonski rade na iskorišćivanju šuma ili
samo na djelatnosti šumsko-kulturnih radova — u okviru istog revira, međusobno
se poznaju, mogu se međusobno ispomagati, kontrolirati, savjetovati,
mogu neposredno samoupravljati; ali ne tvore staln e radne kolektive, pa ni
radne jedinice, već tvore »obračunske jedinice« ako je za njih inače prikladno
posebno planirati i obračunavati. No, radnici koji npr. rade na iskorišćivanju
šuma ili samo na djelatnosti šumsko-kulturnih radova — diljem čitave šumsko-
privredne organizacije, međusobno se i ne poznaju, ne mogu se međusobno is375
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 30     <-- 30 -->        PDF

pomagati, kontrolirati, savjetovati u toku svojeg rada niti redovito neposredno
samoupravljati; stoga takve »kolektive« nije pogotovu uputno smatrati nosiocima
dužnosti i prava »jedne« radne jedinice, jer će ona postojati faktično
samo na papiru a ne u svakodnevnoj praksi.


Na temelju svega što smo naveli, za osnovn e djelatnosti šumsko-privredne
organizacije (pa i s njima usko povezane — funkcionalno [putem djelatnosti]
ili teritorijalno — pomoćne, pa ako su neznatne po obujmu i značenju
i ostale sporedne i nešumarske djelatnosti) treba sada detaljno prodiskutirali
prednosti i mane čistih ateritorijalnih socijalnih (ukratko
»funkcionalno-socijalnih«) radnih jedinica s jedne strane i mješoviti h
teritorijalni h socijalni h (ukratko »teritorijalno-socijalnih«) radnih
jedinica s druge strane.


Pri detaljnoj diskusiji treba imati pred očima:


— da se u slučaju »funkcionalno-socijalnih« radnih jedinica u šumsko-privrednoj
organizaciji radi o tome, da npr. grupa radnika neprestano radi na
šumsko-kulturnim radovima diljem čitave šumsko-privredne organizacije, prelazeći
granice šumarije, revira; odnosno da radi diljem jedne šumarije samo,
prelazeći granice revira;
— da se u slučaju »teritorijalno-socijalnih« radnih jedinica u šumsko-privrednoj
organizaciji radi o tome, da npr. grupa radnika neprestano radi na
cjelovitom šumskom gospodarenju (na šumsko-kulturnim radovima i na radovima
iskorišćivanja šuma), pa i na održavanju a eventualno i na izgradnji
šumskih komunikacija i si., zadržavajući se stalno u granicama šumarije, revira.
Uporedbe glavnih vrsti radnih jedinica za os ILOV ne djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Teritorijalno-socijalne radne jedinice — imaju ove prednosti:


a) Na njih se može prenijeti odnosna vrijednost šuma.


b) U njihovu okviru je znatno lakše u toku čitave godine, odnosno trajno,
zaposliti dati kolektiv radnika. Dakle, one pogoduju stvaranju stalnog kadr?
šumskih radnika. Taj stalni kadar šumskih radnika u znatnom dijelu obuhvaća
radnike-specijaliste koji su sposobni npr. za mehanizirane radove u šumskom
transportu unutar iskorišćivanja šuma, ili za mehanizirane radove pri obradbi
tala unutar šumsko-kulturnih djelatnosti, ili si. Ali u stanovitom dijelu on obuhvaća
i nespecijalizirane radnike-zanatlije koji su sposobni npr. za sve ručne
radove u djelatnosti šumsko-kulturnoj, iskorišćivanja šuma, pa i šumskog građevinarstva,
i si. — a time olakšavaju uposljivanje radnog kolektiva radne jedinice
u toku čitave godine (trajno).


c) U njihovu okviru stimulativna unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka
ne trpi zbog nesigurnosti financijske (i materijalne) granice s jedne strane djelatnosti
proizvodnje drva na panju a s druge strane djelatnosti iskorišćivanja
šuma. To faktično znači da ne trpi zbog nesigurnosti (orijentaciono više od
±10%) procjene vrijednosti sječne drvne mase u dubećem stanju. Ta vrijednost
naime predstavlja stimulativnu vrijednost sirovine iskorišćivanja šuma
s jedne strane a realizaciju proizvodnje drva na panju odnosno stimulativnu
osnovu za normiranje »amortizacije šume« s druge strane. Ne trpi zbog toga što
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 31     <-- 31 -->        PDF

ist i kolektiv radi, pa i raspodjeljuje osobne dohotke, i u jednoj i u drugoj
djelatnosti. Prema tome — ako dobije nešto manje iz djelatnosti proizvodnje
drva na panju, odnosno šumsko-kulturnih radova, dobit će nešto više iz djelatnosti
iskorišćivanja šuma — i obratno.


d) U njihovu okviru šuma ne trpi zbog raskoraka interesa s jedne strane
proizvodnje drva na panju, odnosno djelatnosti šumsko-kulturnih radova, a
s druge strane djelatnosti iskorišćivanja šuma. A taj raskorak, kako je to općenito
poznato, može biti vrlo velik i dosta ga je teško objektivnim kalkulacionim
putem smanjiti odnosno eliminirati. Ne trpi zbog tega što ist i kolektiv
radi i u jednoj i u drugoj djelatnosti jedinstvenog procesa šumskoga gospodarenja.
Te dvije djelatnosti predstavljaju dvije faze tog procesa. Prva je dugoročna
pa prelazi okvire interesa sadašnjeg radnog kolektiva, biološka pa prema
tome manje u njegovim rukama nego samo iskorišćivanje šuma, i si.


e) Plan i obračun po takvim radnim jedinicama povezan je ne samo s pojedinom
socijalnom grupom radnika nego i s konkretnim šumama. Zbog toga
omogućuje ekonomsko-financijski pregled po šumskim jedinicama koje tretira
ili treba tretirati šumsko-gospodarska osnova i šumsko privredni plan (elaborat
uređivanja šuma čitavog šumskog privrednog područja). Plan i obračun po takvim
radnim jedinicama, ako su one dovoljno male, npr. ako predstavljaju
r e v i r e, odnosi se ne samo na grupu radnika nego i na grupu djelatnosti.


Ta grupa radnika može redovito neposredno samoupravljati. A ta grupa
djelatnosti može se putem radilišta — na kojima se u pravilu vrši po jedn o
djelatnost — razmjerno lako »razbiti« na pojedine djelatnosti. Te pak »djelatnosti
revira« predstavljaju upravo one »opeke« od kojih se putem djelatnosti
(funkcionalno) mogu razmjerno vrlo lako »graditi« odgovarajući podaci »djelatnosti
pogona šumarije« (prema tome i »ukupno pogon šumarije«) i »djelatnosti
šumsko-privredne organizacije« (prema tome i »ukupno šumsko-privredna
organizacija«).


Funkcioanalno-socijalne radne jedinice — imaju ove mane , oprečne prednostima
teritorijalno-socijalnih radnih jedinica:


a) Na njih se ne može prenijeti odnosna vrijednost šume. To stoga, jer njihovi
radni kolektivi migriraju preko granica revira, pa i šumarija — tražeći
kontinuirano specijalizirano zaposlenje. To im pak ujedno onemogućuje čuvanje
samih šuma, odnosno šumskih proizvoda u njima.


b) Takvim je radnim jedinicama, tj. grupama radnika, teško osigurati stalnost,
tj. kontinuirano zaposlenje u toku čitave godine (trajno zaposlenje). One
doduše pogoduju stvaranju specijaliziranog kadra šumskih radnika, prikladnog
za znalačku primjenu mehaniziranog rada po pojedinoj djelatnosti. Ali one ne
pogoduju održavanju stanovitog broja šumarstvu i nadalje potrebnih radnika-
zanatlija. Ti su prikladni naročito za ručne radove. Oni u uvjetima relativne
nepomičnosti predmeta rada u šumarstvu mogu odlično koristiti poznate prednosti
»mnogomajstorstva« (analogno kao i npr. stanoviti broj inženjera šumarstva
općeg profila). Uz to oni znatno olakšavaju kontinuirano zaposljivanje čitavog
radnog kolektiva takve radne jedinice u toku godine pri u šumarstvu još
uvijek pretežno oštro sezonski naglašenim radovima. Takve radne jedinice također
ne pogoduju što boljem skorisćivanju kapaciteta onih strojeva koji služe
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 32     <-- 32 -->        PDF

i šumsko-kulturnim radovima i radovima iskorišćivanja šuma pa i radovima
šumskog građevinarstva. Takvi su strojevi naročito traktori, odnosno animalne
zaprege, pa u manjoj mjeri čak i motorne pile.


c) U njihovu okviru stimulativna unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka
trpi zbog nesigurnosti financijske (i materijalne) granice s jedne strane proizvodnje
drva na panju, odnosno šumsko-kulturnih djelatnosti, a s druge strane
djelatnosti iskorišćivanja šuma. To stoga što je pri njima svaka djelatnost u
rukama posebnog, odvojenog radnog kolektiva druge radne jedinice.


d) U njihovu okviru šuma redovito trpi zbog raskoraka interesa s jedne
strane proizvodnje drva na panju, odnosno djelatnosti šumsko-kulturnih radova,
a s druge strane djelatnosti iskorišćivanja šuma — jer je svaka djelatnost
u rukama posebnog, odvojenog radnog kolektiva druge radne jedinice.


e) Plan i obračun po takvim radnim jedinicama nije povezan uopće s konkretnim
šumama, ni sa elaboratima službe uređivanja šuma. Plan i obračun
po takvim radnim jedinicama — ako se one odnose na radne kolektive koji
rade diljem čitave šumsko-privredne organizacije — ne pruža navedene »opeke
« (barem ne pruža u samom obračunu) iz kojih bi se mogli »graditi« odnosni
podaci za pojedini revir, pogon šumarije — već samo za čitavu šumsko-privrednu
organizaciju. Zbog toga takve radne jedinice ne omogućuju ekonomsko-
financijski pregled po teritorijalno-organizacionim jedinicama šumsko-privredne
organizacije ni pregled jednostavne uzročno-posljedične povezanosti rezultata
poslovanja sa stanjem područnih teritorij alno-šumskih jedinica šumsko-
privredne organizacije. To su znatne mane takvih radnih jedinica. Analogne
mane, s obzirom na revire, imaju i takve radne jedinice kojih bi radni kolektivi
radili diljem pojedinih šumarijskih pogona (to je teško ostvarivo, jer šumarijski
pogoni redovito ne mogu osigurati trajno zaposlenje takvim specijaliziranim
radnim kolektivima). Te mane takve radne jedinice nivoa šumskc-
privredne organizacije i nivoa šumarijskih pogona mogle bi savladati jedino
ako bi svoju djelatnost »razbile« na pojedina radilišt a te djelatnosti, ili
barem na revir e radilišta te djelatnosti.


Teritorijalno-socijalne radne jedinice — imaju ove mane :


a) Naročito ako su premalene po teritoriju (revir), mogle bi postati smetnja
potpunom mogućem iskorišćivanju kapaciteta onih oruđa za rad koja imaju
veći godišnji kapacitet (kamion, motorne dizalice, transportne žičare, agregati
za mehaničku obradbu tla i si.). Tome je lako doskočiti time — da se takvo
oruđe za rad dodijeli posebnoj funkcionalno-socijalnoj radnoj jedinici nadležnoj
za pomoćnu djelatnost transporta odnosno mehanizacije. Ili ako to oruđe
za rad ostaje u nadležnosti teritorijalno-socijalne radne jedinice — takvo oruđe
ona može sama kontinuirano koristiti za svoje područje i putem vršenja stranih
usluga drugim radnim jedinicama u šumsko-privrednoj organizaciji pa i
drugim radnim organizacijama. Pri tome bitno je da teritorijalno-socijalna
radna jedinica najbolje odgovara vršenju osnovni h djelatnosti šumsko-
privredne organizacije (šumskom gospodarenju) a da pri tom to ne plati slabijim
iskorišćivanjem opreme većeg kapaciteta. S druge pak strane — oprema
na području manjeg teritorija, pri jednakim ostalim uvjetima, manje dangubi
prilikom dolaska na samo radilište nego pri funkcionalno-socijalnoj radnoj je


378
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 33     <-- 33 -->        PDF

dinici u kojoj se oprema u pravilu koristi na područjima većim od revira, pa
i šumarije. (Što se tiče dangube zbog odlaska u radionicu i povratka iz radionice
u garažu, odnosno odlaska na prvo radilište iza popravka — ona ovisi o
stupnju centralizacije mehaničkog održavanja navedene opreme, tj. o mjestu
npr. centralne mehaničke radionice unutar šumsko-privredne organizacije. To
stoga, jer pri obim uspoređivanim tipovima radnih jedinica radilišta su jednako
udaljena od npr. centralizirane mehaničke radionice za čitavu šumsko-privrednu
organizaciju).


b) Pri njima se može dogoditi da njihova teritorija više-manje odgovara
teritoriji političko-teritorijalne jedinice. U takvu slučaju, žalosno iskustvo nas
uči, da se političko-teritorijalna jedinica katkad pokušava miješati u poslovanje
ne samo te teritorijalno-socijalne radne jedinice nego putem nje i u poslovnu
politiku cjelovite šumsko-privredne organizacije. Time ona narušuje
jedinstvenost i zakonodavstvom osigurani smisao postojanja šumskog privrednog
područja kao i suštinu radničkog samoupravljanja čitavom šumsko-privrednom
organizacijom kao jedinstvenim šumskim privrednim područjem.. Ta
»mana« teritorijalno-socijalne radne jedinice nije nikako tehničko-proizvodnog
karaktera već samo psihološko-socijalnog karaktera u našim uvjetima. Zbog
toga ona se kao i dosad može uspješno suzbiti tumačenjem i uvjeravanjem političko-
teritorijalne vlasti, koje se temelji na neoborivim specifičnim karakteristikama
procesa šumskoga gospodrenja i našem pozitivnom šumarskom zakonodavstvu.


Funkcionalno-socijalne radne jedinice — imaju ove prednosti; one
ujedno predstavljaju suprotnosti mana koje smo obradili za teritorijalno-socijalne
radne jedinice:


a) One se redovito organiziraju samo za veliku teritoriju, tj. ateritorijalno.
Stoga one redovito mogu obuhvaćati onu opremu koja ima relativno veliki kapacitet,
a da ne dođe u pitanje iskorišćivanje kapaciteta takve opreme — iako
se ona ne ustupi posebnim funkcionalno-soci jalnim jedinicama za pomoćne djelatnosti
transporta, mehanizacije, održavanja i si. te iako se njome ne vrše
usluge drugim radnim jedinicama ili radnim organizacijama. Pri tom se ipak
postavlja uvjet stalnost i zaposljenja radnog kolektiva takve radne jedinice
u toku godine (trajno). To je pak često gotovo nemoguće ostvariti čak i
na području čitave šumsko-privredne organizacije za specijalizirani radni kolektiv
koji vrši naglašeno sezonske radove (na otvorenom, u šumi). Budući da
se takve radne jedinice bave samo jednom djelatnošću, u pravilu one ne pružaju
znatnije mogućnosti kontinuiranom iskorisćivanju onih kapaciteta koji
inače mogu posluživati više djelatnosti, kao npr. traktori, kamioni, motorne dizalice,
i si. Tu manu i one mogu ublažiti ustupanjem takve opreme posebnim
funkcionalno-socijalnim jedinicama za pomoćne djelatnosti tj. transport, mehanizaciju
i si., odnosno vršenjem usluga drugim radnim jedinicama ili organizacijama.


b) One su ateritorijalne, pa u daleko manjoj mjeri izazivlju navedeno miješanje
političko-teritorijalnih vlasti u unutrašnje poslovanje šumsko-privredne
organizacije.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Iz svega što smo naveli — možemo zaključiti, da u velikoj mjeri
pretežu prednosti teritorijalno-socijalnih radnih jedinica
. Zbog toga smatramo da u sadašnjim uvjetima i u znatnom budućem
razdoblju treba za osnovn e djelatnosti šumsko-privredne organizacije
(šumsko gospodarenje) organizirati teritorijalno-socijalne radne jedinice.
One uostalom potpuno odgovaraju teritorijalnoj organizaciji šumsko-privrednih
organizacija u SR Hrvatskoj, koje se dijele u — šumarije. One će još više
odgovarati teritorijalnoj organizaciji šumsko-privrednih organizacija u SR
Hrvatskoj, koju smo predložili Republičkom sekretarijatu za privredu SR Hrvatske
u našem napisu »Optimalna organizacija optimalno velikih šumsko-privrednih
organizacija u SR Hrvatskoj«. Prema njoj će postojati osim znatno
velikih šumarija i — reviri... Funkcionalno-socijalne radne jedinice uopće ne
odgovaraju takvim teritorijalnim organizacijama; one odgovaraju funkcionalnoj
organizaciji kakva postoji npr. u SR Bosni i Hercegovini — pri golemoj
koncentraciji radova (radilišta) koja je faktično odraz još uvijek znatno ckstenzivnog
šumskog gospodarenja u datim uvjetima... U daljoj budućnosti će radovi
u iskorišćivanju šuma u znatnoj mjeri izgubiti sezonske karakteristike
zbog dobrih šumskih komunikacija, umjetnog pošumljivanja sjecišta iza intenzivnijih
koncentriranijih sječa te lančanosti (kratkoće ciklusa) radova u iskorišćivanju
šuma. Tada će funkcionalno-socijalne radne jedinice za djelatnost
iskorišćivanja šuma moći lakše ostvariti kontinuirano zaposlenje svojim specijaliziranim
kadrovima; no, i tada ostat će već navedene mnoge mane takvih
radnih jedinica. I tada ostat će ipak još uvijek naglašena sezonost šumsko-
kulturnih radova — koja će ometati kontinuirano zaposljivanje specijaliziranih
radnika u funkcionalno-socijalnim radnim jedinicama za djelatnost šumsko-
kulturnih radova.


Optimalna veličina radne jedinice optimalne vrste za osnovne djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Pošto smo usvojili zaključak, da su najprikladnije za osnovn e djelatnosti
šumsko-privredne organizacije, tj. za šumsko gospodarenje, teritorijalno-
socijalne radne jedinice — preostaje nam da proanaliziramo o kojim se veli činama
takvih jedinica radi: o šumarijama, revirima ili o pojedinim
radilištima?


Nema sumnje da je pojedino radilišt e u mnogo čemu teorijski najprikladnija
teritorijalno-socijalna radna jedinica. Ono je osnovna jedinica realnog
j stimulativnog planiranja u šumarstvu, moguća osnovna jedinica stimulativnog
obračuna u šumarstvu. (Takav obračun može izvršiti njezino rukovodstvo,
uz naknadnu kontrolu od strane računovodstva. Ma da se čini na prvi
pogled nevjerojatnim, nepobitno je dokazano da je lakše izvršiti obračun u
šumsko-privrednoj organizaciji putem relativno mnogih malih jedinica nego
putem relativno malobrojnijih velikih jedinica!). Ono je uz navedeno i osnovna
jedinica u kojoj se može i mora neposredno samoupravljati! Pri tom ipak znatno
smeta što radni kolektiv jednog radilišta u pravilu prestaje postojati pošto
završe radovi na tom radilištu, a na drugom radilištu pak (naročito ako se na
njemu vrši druga djelatnost) uspostavlja se radni kolektiv drugačijeg sastava
(tj. drugi radni kolektiv). Stoga su takav radni kolektiv i takvo radilište u pravilu
prolazne, privremene jedinice... To smeta utoliko, što takav radni kolektiv
radilišta ne može uvijek potpuno iskoristiti na konkretnom radilištu svoju
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

opremu; što može biti zadužen konkretnom opremom tek prolazno tj. privremeno
(što ne vodi pravilnom racionalnom iskorišćivanju te opreme); što isto
tako tek privremeno može biti zadužen vrijednošću konkretne šume (kao specifičnim
sredstvom proizvodnje) koja upravo vapi za stalnim upravljačem. To
smeta napokon i time što dovršenjem rada na pojedinom, radilištu dolazi do
raspadanja date jedinice pa i do primopredaje opreme i šume na novu jedinicu.
Ona pak pri sistemu sa teritorijalno-socijalnim radnim jedinicama može
biti zadužena drugom djelatnošću, npr. iskorišćivanjem šuma ili održavanjem
šumskih komunikacija, pa prema tome nekompetentna za zaduženje vrijednošću
šume. Zbog svega toga zaključujemo da je radilište neprikladn o


d a bud e temel j radn e jedinice . On o je, naprotiv , vrl o
prikladn o d a bud e temel j »obračunsk e jedinice « u sastavu
neke druge radne jedinice.


Da se oprema i vrijednost šume može povjeriti stalno m radnom kolektivu,
tj. radnoj jedinici, koja će imati i šire mogućnosti za kontinuirano
uposljivanje radne snage — odabiremo radnu jedinicu revira
(površine približno jednake sadašnjem šumarijskom pogonu koji se rukovodi
tzv. jednostavnim sistemom). To je još uvijek radni kolektiv, koji se doduše
dijeli na par radilišta (naročito pri koncentraciji radova i radilišta većoj od
sadašnje — kojoj treba težiti!) kojima radni ljudi neposredno samoupravljaju
vodeći računa tek privremeno o dodijeljenoj im opremi i šumi — ali koji ipak
može relativno lako putem češćih sastanaka ka o cjelin a neposredno samoupravljati
vodeći trajn o računa ne samo o raspoloživoj opremi već i
dodijeljenim mu šumama. Takva radna jedinica revira je stalna, njome se još
uvijek može neposredno rukovoditi, a sastoji se od par obračunskih jedini ca
s neposrednim samoupravljanjem po radilištim a... To
omogućuje radnoj jedinici revir a da relativno lako planira i obračunava
po radilištima , pa da tako raspolaže ranije već navedenim »opekama«...
Od njih se lako u šumsko-privrednoj organizaciji mogu dalje »graditi« potrebni
podaci koje smo već naveli — za šumarijske pogone i za čitavu šumsko-
privrednu organizaciju.


Radnoj jedinici revira , koja je stalna, možemo povjeriti ne samo opremu
nego i područne šume. Ta na njezinu čelu je u pravilu inženjer šumarstva
općeg profila (zasad negdje i iskusni šumarski tehničar). On radilištima na području
revira neposredno rukovodi — prema pripremama iskusnih stručnjaka
centrale šumarijskog pogona složenog sistema rukovođenja i prema propisima
šumsko-gospodarskih osnova za povjereno mu područje šuma!


Na nivou šumarijskog pogona složenog sistema rukovođenja ne
savjetuje se osnivanje radne jedinice zadužene šumskim gospodarenjem (faktičnim
radovima karaktera šumsko-kulturnog i karaktera iskorišćivanja šuma).
To stoga, jer u njoj već nije moguće ostvariti neposredno samoupravljanje
. Naime, radnici s područja šumarije rade raspoređeni po
revirima, odnosno po radilištima. Ona su pak međusobno vrlo udaljena a još
više su sva udaljena od mjesta u kojem je locirana centrala šumarije! Neposredno
samoupravljanje naročito nije moguće ostvariti u novopredloženim šumarijskim
pogonima sa složenim sistemom rukovođenja, koje su u pravilu oko
2,5 puta po površini veće od šumarija s jednostavnim sistemom rukovođenja
(ove ni nemaju revira — već imaju samo lugarije!). Prema tome, šumarije treba
smatrati pogonima koji se sastoje od grupe radnih jedinica


381
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 36     <-- 36 -->        PDF

(revira, centrale šumarije, posebnih organizacijskih jedinica za područje šumarije).
Za njih će se podaci planova i obračuna utvrđivati jednostavnim zbrajanjem
odnosnih podataka područnih revira (odnosno njihovih radilišta), područnih
posebnih organizacijskih jedinica i rukovodstveno-administrativne centrale
šumarije. I


Optimalne radne jedinice za pomoćne djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Na temelju onoga što smo naveli o vrstama radnih jedinica s obzirom na
sadržaj koji one obuhvaćaju, sada ćemo prodiskutirati problematiku radnih
jedinica za pomoćn e djelatnosti — kada su one toliko znatne po svojem
obujmu i značenju da se ne trebaju obuhvatiti u radnim jedinicama osnovne
djelatnosti šumsko-privredne organizacije (u radnim jedinicama revira).


Same pak centrale šumarija treba smatrati mjestima služb i šuma rijski
h režija , pa će se organizirati kao posebne rukovodstveno-administrativne
radne jedinice. Odsjeci šumarijske centrale (tehničko-proizvodni, računovodstveni,
sekretarijat) predstavljaju obračunske jedinice. Rad radne jedinice
šumarijske centrale treba ispravno stimulirati i dati mu važnost inženjersko-
tehmčkog karaktera koji je po svojoj suštini (i u duhu K. Marksa)
proizvodan. U tom smislu treba unutrašnju raspodjelu osobnih dohodaka na te
službe šumarijskih režija kao na rukovodstveno-administrativne radne jedinice
izvršiti tako da bude stimulativna. Ona će takva biti, ako bude ovisna ne
samo o trošenju radne snage i materijala te opreme i građevina na tom režijskom
mjestu nego i o — uspjesima šumskoga gospodarenja i poslovanja šumarijskih
radnih jedinica (revira i posebnih organizacijskih jedinica).


Posebne radne jedinice mogu se organizirati za šumski transport , naročito
onaj mehaniziran i (traktori, kamioni, kamioni s prikolicama, motorne
dizalice; šumske željeznice; prenosne žičare [stabilne žičare bolje je smatrati
posebnim radilištem, tj. obračunskom jedinicom s neposrednim samoupravljanjem,
na području datog revira]). Transport animalnim zapregam
a ima relativno malen akcioni radius, pa ne prelazi redovito karakter
transporta unutar revira; stoga će često biti uputnije tretirat ga kao
posebnu obračunsku jedinicu s neposrednim samoupravljanjem unutar revirne
radne jedinice. Budući da traktor i ujedno služe kao mehanizirana vučna
snaga uz priključno oruđe koje se upotrebljava za šumsko-kulturne radove
(koji nisu transportnog karaktera) — možda je bolje takve radne jedinice nazivati
radnim jedinicama za mehanizacij u šumskog rada; takve radne
jedinice mogu eventualno obuhvaćati i grupe radnika koje rade uz pomoć m o-
t orni h pila... U posljednjem slučaju unutar njih transpor t može predstavljati
posebnu obračunsku jedinicu. U njoj — ako se transport vrši raštrkano
diljem više šumarijskih područja — ne će biti moguće ostvariti redovito
neposredno samoupravljanje. Pojedini npr. traktor ili kamion u toj obračunskoj
jedinici može predstavljati obračunsko mjesto, koje je premalo da bi se na
njemu ostvarivalo neko samoupravljanje u užem smislu... Analogno unutar radne
jedinice za mehanizaciju šumskog rada posebnu obračunsku jedinicu može
predstavljati grupa mehaniziranih šumsko-kulturnih radova.
U njoj — ako radi raštrkano — također ne će biti moguće ostvariti neposredno
samoupravljanje. Pojedini npr. traktor u toj grupi može predstavljati
obračunsko mjesto, koje je također premaleno da bi se na njemu ostvarivalo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 37     <-- 37 -->        PDF

neko samoupravljanje u užem smislu... Analogno unutar radne jedinice za mehanizaciju
šumskog rada posebnu obračunsku jedinicu može predstavljati
grupa radnika koji rade uz pomoć motornih pila. U njoj
u pravilu ne će se moći ostvarivati neposredno samoupravljanje. Radnici koji
rade uz pomoć jedne motorne pile mogu u toj grupi predstavljati obračunsko
mjesto, koje je — naročito u posljednje vrijeme (zbog racionalnosti) — daleko
premaleno da bi se na njemu ostvarivalo neko samoupravljanje u užem smislu...


Zatim posebnu radnu jedinicu organizirat će se za mehaničk o odr žavanj
e (mehaničke popravke) opreme. Ona će se baviti letećim, srednjim
i generalnim popravcima te tehničkim pregledima opreme a sastojat će se od
jedne ili više mehaničkih radionica. Takva radna jedinica redovito će dostajati
jedna za čitavu šumsko-privrednu organizaciju, odnosno po jedna za grupu
šumarija sa složenim sistemom rukovođenja. Ako sadrži više mehaničkih radionica,
svaka od tih radionica može predstavljati obračunsku jedinicu kojom
se može neposredno upravljati. Uostalom, ako šumsko-privredna organizacija
nema odviše mnogo opreme, pa ni mehaničkog održavanja — mehaničko održavanje
može se uključiti kao posebna radna jedinica s kojom se može neposredno
ili posredno samoupravljati u pogonsku jedinicu za mehanizacij u
i njezino održavanje (zajedno s analognim servisom pri centrali šumsko-
privredne organizacije), kojom će se također od vremena do vremena moći
neposredno a redovito posredno samoupravljati.


Nadalje posebnu radnu jedinicu moći će se organizirati za šumsk o r asadn
i carstv o koje služi šumarijama čitave šumsko-privredne organizacije,
a posebne radne jedinice za šumsko rasadničarstvo koje služi
grupi šumarija ili jednoj šumariji (naročito sistema složenog rukovođenja). Ako
radna jedinica pri tom ima više šumskih rasadnika — svaki šumski rasadnik
može predstavljati posebnu obračunsku jedinicu, kojom se može neposredno samoupravljati.
Obično će se moći od prilike do prilike neposredno samoupravljati
a redovno posredno samoupravljati i čitavom takvom radnom jedinicom.
Istureni, osamljeni šumski rasadnici neznatnog kapaciteta koji proizvode šumske
sadnice u pravilu isključivo za svoju šumariju — mogu predstavljati posebnu
obračunsku jedinicu unutar radne jedinice revira u kojem se nalaze, tj.
mogu predstavljati radilište u tom reviru; njime se može — ako uposljuje više
ljudi — neposredno samoupravljati.


Za proizvodnju šumskog sjemenja, ako je obimnija i od većeg
značenja, važi u analogiji sve što smo naveli za šumsko rasadničarstvo. No,
obično ona je u našim uvjetima neznatna i manjeg značenja — pa može predstavljati
posebne obračunske jedinice unutar radnih jedinica područnih revira.
Njima — ako uposljuju više ljudi — moguće je neposredno samoupravljati; f>
ako uposljuju malo radnika, pa se u njima ne može ostvarivati samoupravljanje
u užem smislu — možemo ih smatrati obračunskim mjestom.


Analogno posebne radne jedinice organizirat će se prema potrebi za
plantaže šumskih vrsta drveća i intenzivne šumske
kulture, za društveni standard, ugostiteljstvo i brigu
za radničke stanove i si. Objekti navedenih vrsti na kojima je moguće
redovno neposredno samoupravljanje u pravilu će tvoriti obračunske jedinice.
Skup tih jednorodnih objekata za koje će biti moguće redovno tek posredno
samoupravljanje — tvorit će radne jedinice. Pojedini pak objekt, ili nje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 38     <-- 38 -->        PDF

gov značajni dio, koji zaposljuje premalo radnika, da bi u njemu bilo moguće
samoupravljanje u užem smislu — tvorit će obračunsko mjesto.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji tehničko -
proizvodni, odnosno samo p r o i z vo d n i sektor. Taj sektor ima inženjersko-
tehnički proizvodni karakter, a može se neposredno samoupravljali.
Stoga ga treba organizirati kao posebnu rukovodstveno-administrativnu radnu
jedinicu. Unutrašnju raspodjelu osobnih dohodaka na to mjesto službe režije
šumsko-privredne organizacije treba također izvršiti tako, da bude ovisna ne
samo o trošenju faktora rada na tom mjestu nego i o — uspjesima šumskoga
gospodarenja područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji sekreta rijat
i pravno-kadrovski odsjek u općem sektoru, te
financijsko-računovodstveni sektor. Te sektore treba organizirati
kao posebne radne jedinice za te administrativne službe; svaka od njih
može se neposredno samoupravljati. Na te radne jedinice treba vršiti unutrašnju
raspodjelu osobnih dohodaka ovisno o trošenju faktora rada na tim mjestima
te ovisno o količini, kvaliteti i ažurnosti njihovih usluga. Količina, kvaliteta
i ažurnost njihovih usluga nije proporcionalna uspjehu šumskog gospodarenja
područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoji u komerci jalnom
sektoru odjel nabave i odjel prodaje (koji obuhvaćaju
odgovarajuća skladišta). Budući da odjel nabave u šumsko-privrednoj organizaciji
nema znatan obujam poslovanja i značenje, smatramo da dostaje jedna
radna jedinica komercijalnog sektora, koja je po svojem karakteru trgovinska
(prometna). Ona bi imala obračunsku jedinicu nabave, obračunsku jedinicu
prodaje i obračunska mjesta za pojedina skladišta. U tim admin. odjelima
i skladištima moguće je redovno neposredno samoupravljanje, a za cjelinu komercijalnog
sektora moguće je redovno posredno samoupravljanje. Unutrašnja
raspodjela osobnih dohodaka na te obračunske jedinice trgovinskog karaktera
vršila bi se ovisno o trošenju faktora te trgovine (materijal, oprema i građevine,
radna snaga) te o trgovinskom efektu njihova poslovanja. Taj trgovinski
efekt njihova poslovanja obuhvaća razlike realnih cijena plana nabave i ostvarenja
nabave, odnosno plana prodaje i ostvarenja prodaje — očišćene od utjecaja
koji imaju prema tim radnim grupama karakter »više sile« (u tom slučaju
potreban je naknadni rebalans plana!) — te razlike koje su se postigle u vez;
manje ili više vještog uskladiš ten ja, manipuliranja, presortiranja, popravljanja
i si. te uopće kupovanja, odnosno prodavanja. Prema tome, ni količina, ni
kvaliteta trgovinske usluge, ni održavanje ugovorenih termina za trgovinsku
uslugu — nisu proporcionalni uspjehu same proizvodnje, tj. šumskog gospodarenja
područnih šumarijskih pogona.


U centrali za čitavu šumsko-privrednu organizaciju postoje, odnosno mogu
postojati, i razne štabn e služb e (centar za istraživanje, odjel za organizaciju,
uređivanje šuma, plan, evidenciju i analizu, kontrolna grupa). One savjetuju
generalnog direktora ali ne rukovode poslovanjem šumsko-privredne
organizacije. Unutrašnja raspodjela osobnih dohodaka na te štabne službe treba
se vršiti ovisno o trošenju faktora rada na tim mjestima te o količini, kvaliteti
i ažurnosti njihovih usluga — koje nisu proporcionalne uspjehu same proizvodnje,
tj. šumskoga gospodarenja područnih šumarijskih pogona. Prema tome,
mjerenje njihova učinka, tj. njihovih usluga, treba se također detaljnije
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 39     <-- 39 -->        PDF

razraditi u Pravilniku o unutrašnjoj raspodjeli u šumsko-privrednoj organizaciji.
Ako pojedine službe imaju dovoljno radnika (20-ak), možemo ih smatrat;
štabnim radnim jedinicama, u kojima se može redovito neposredno samoupravljati.
Ako su pak neke službe radnicima maiobrojnije, možemo ih udružiti u
posebne štabne radne jedinice, odnosno možemo sve štabove udružiti u jednu
posebnu štabnu radnu jedinicu; tim radnim jedinicama može se također redovito
neposredno samoupravljati. Svaki štab pak može predstavljati posebnu
obračunsku jedinicu, koja se također može redovito neposredno samoupravljati.


Pri centrali šumsko-privredne organizacije nalaze se, odnosno mogu se nalaziti,
još i servis i (za uređivanje šuma, za šumski transport, održavanje i
mehanizaciju, za šumsko građevinarstvo ,centar za izobrazbu šumskih radnika).
U njima je u načelu moguće redovito neposredno samoupravljanje. Svaki od
tih servisa može predstavljati posebnu radnu jedinicu.


Za šumski transport, održavanje i mehanizaciju dali smo već naprijed
obrazloženje; iz njega proizlazi da servis za te djelatnosti kao radna jedinica
može ući u pogonsku grupaciju takvih radnih jedinica koje djeluju na području
šumsko-privredne organizacije. Tom pogonskom grupacijom može se redovno
posredno samoupravljati.


Servis za uređivanje šuma rijetko će trebati obuhvaćati više obračunskih
jedinica i obračunskih mjesta. Prema broju radnika, taj servis treba imati status
radne jedinice, s redovitim neposrednim samoupravljanjem. Unutrašnja
raspodjela osobnih dohodaka u toj jedinici treba ovisiti o trošenju faktora rada
na tom, mjestu i o količini, kvaliteti i ažurnosti njezinih usluga. Mjerenje tih
usluga treba detaljno obraditi u Pravilniku o raspodjeli u šumsko-privrednoj
organizaciji. Te usluge, iako predstavljaju misaoni temelj šumskoga gospodarenja
(izražen u obliku perspektivnog planiranja šumskoga gospodarenja) i
dugoročnu kontrolu trajnosti šumskoga gospodarenja (na šumskom privrednom
području), često ograničuju interese same šumsko-privredne organizacije u korist
društva (i budućih ljudskih generacija). Pored toga, pošto su već odobrene
odnosne osnove koje predlaže ta služba, one dopunski ne utječu naknadno na
uspjeh poslovanja u tekućoj godini u djelatnostima šumskoga gospodarenja.
Zbog toga, ni količina, ni kvaliteta, ni ažurnost usluga službe uređivanja šuma
u šumsko-privrednoj organizaciji — nisu proporcionalni godišnjem uspjehu
šumskoga gospodarenja u područnim šumarijskim pogonima. Zbog te činjenice
često se prakticiralo, da je služba uređivanja šuma bila organizirana izvan
same šumsko-privredne organizacije (npr. centralno za čitavu soc. republiku
[SRH] ili neku regiju [Rijeka, Split]). Loša strana takve organizacije pokazuje
se u tome, što ona tada ne vodi dugoročnu evidenciju ostvarivanja propisa odnosnih
osnova (putem tzv. privrednih knjiga), teže izvršava naknadne velike i
male revizije tih osnova, ne zrači štabnim savjetovanjem vrhovnih rukovodilaca
i organa samoupravljanja šumsko-privredne organizacije.


Servis za šumsko građevinarstvo, ako ima veliki obujam rada, moći će se
kao radna jedinica dijeliti na pojedine građevinske objekte kao obračunska
mjesta. Na njima će se moći redovno neposredno samoupravljati a u toj radnoj
jedinici moći će se redovno posredno samoupravljati.


Centar za izobrazbu šumskih radnika redovito će predstavljati radnu jedinicu,
koja se ne će dijeliti na obračunske jedinice i obračunska mjesta, a kojom
će se redovno neposredno samoupravljati.


385
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Unutrašnju raspodjelu na te radne jedinice treba stimulativno vršiti ovisno


o trošenju faktora rada u tim servisima; u servisu za šumski transport, održavanje
i mehanizaciju te za šumsko građevinarstvo — još ovisno i o efektu njihova
poslovanja (usluge drugima i si.); u centru za izobrazbu šumskih radnika
— još ovisno i o količini i kvaliteti njegovih usluga. O detaljnim mjerilima
njihova učinka trebaju se razraditi odnosne stavke u Pravilniku o unutrašnjoj
raspodjeli u šumsko-privrednoj organizaciji.
Sve radne jedinice koje se nalaze pri centrali šumsko-privredne organizacije
tvore pogon centrale šumsko-privredne organizacije. Taj pogon može se
samoupravljati neposredno, odnosno putem zborova pogonske zajednice, odnosno
češćim sastancima posrednog samoupravljanja (upravni odbor).


Optimalne radne jedinice za ostale, tj. sporedne i nešumarske djelatnosti
u šumsko-privrednoj organizaciji


Na temelju onoga što smo naveli o vrstama radnih jedinica s obzirom na
sadržaj koji one obuhvaćaju, sada ćemo konačno prodiskutirati problematiku
radnih jedinica za ostale , tj. sporedne i nešumarske djelatnosti.


Sporedne šumarske djelatnosti (proizvodnja šumskih gljiva, proizvodnja
ruja, i si.; lovno gospodarenje, fazanerijska proizvodnja, zvjerinjaci, zimovališta
divljači, i si.; proizvodnja eteričnih ulja iz iglica četinjača, proizvodnja katrana,
i si.) ako su po svojem obujmu neznatne i od malog značenja za šumsko-
privrednu organizaciju — mogu predstavljati obračunske jedinice koje se mogu
neposredno samoupravljati, odnosno obračunska mjesta koja su radnicima premalobrojna
da bi se u njima moglo provesti neposredno samoupravljanje u
užem smislu — i to takve koje čine dijelove odnosne područne radne jedinice
revira (koja se bavi osnovnim djelatnostima, tj. šumskim gospodarenjem). Ako
je pak neka od sporednih djelatnosti većeg obujma i značenja (npr. lovno gospodarenje,
fazanerijska proizvodnja) — ona može predstavljati posebnu radnu
jedinicu ranga revira, ranga šumarijskog pogona, ranga posluživanja više šumarijskih
pogona, ranga čitave šumsko-privredne organizacije. U tom slučaju


— već prema stupnju dislokacije njezinih radnika, ona će obuhvaćati više obračunskih
jedinica u kojima će biti moguće neposredno samoupravljati, a u njoj
samoj bit će često moguće samo posredno samoupravljanje.
Nešumarske djelatnosti (poljoprivreda, proizvodnja u kamenolomima, uzgajanje
i dresura lovačkih pasa, i si.) u šumsko-privrednoj organizaciji mogu
također imati mali obujam i malo značenje ili veliki obujam poslovanja i veliko
značenje. Zbog toga za njih u analogiji vrijedi sve ono što smo naveli za
sporedne djelatnosti u šumsko-privrednoj organizaciji. Zbog toga što se tu faktično
radi o nešumarskim djelatnostima, ako su po obujmu velike i značajne za
šumsko-privrednu organizaciju — mogu se smatrati posebnim servisima, za
koje se poslovanje može organizirati kao za »pogone sa samostalnim obračunom
«. Pogon sa samostalnim obračunom, npr. za poljoprivredu , redovito
će biti, ako bude velik po obujmu i značenju svojeg poslovanja, ranga za
čitavu šumariju (složenog sistema rukovođenja) ili ranga za čitavu šumsko-
privrednu organizaciju. No, svaka grana poljoprivrede (ratarstvo, voćarstvo,
ribarstvo, i dr.), odnosno pojedini revir (šumsko-gospodarski ili poljoprivredni)


— moći će predstavljati posebnu radnu jedinicu...


ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IZVORI


1.
Buja š Z., Pet z B.: »Osnove psihofiziologije rađa«, Zagreb, 1959.
2.
Kralji ć B.: »Optimalna organizacija optimalno velikih šumsko-privređnih organizacija
u SR Hrvatskoj«, obrađeno na traženje Republičkog sekretarijata za
privredu SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis umnožen u 20 primjeraka, str. 1—48.
3.
Kralji ć B.: »Obračun po radnim jedinicama u šumsko-privrednim organizacijama
u SR Hrvatskoj«, obrađeno na traženje Republičkog sekretarijata za privredu
SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis umnožen u 20 primjeraka, str. 1—46.
4.
Kralji ć B.: »Financiranje biološke reprodukcije posječenog drva«, obrađeno na
traženje Republičkog sekretarijata za privredu SR Hrvatske, Zagreb, 1967. Rukopis
umnožen u 20 primjeraka, str. 1—13.
5.
Steine r R., Fran c V.: »Ekonomske jedinice«, Zagreb, 1962.
6.
Župano v J., Marjanovi ć I.: »Ekonomske jedinice kao socijalne grupe«, izdanje
Saveznog centra za obrazovanje rukovodećih kadrova, Zagreb, 1966.
7.
Službeni list SFRJ: propisi o radnim jedinicama broj 17 i 20/1965.
ARBEITSEINHEITEN IM FORSTWIRTSCHAFTSBETRIEB


Zusammenfassung


Diese Arbeit stellt den ersten Abschnitt der Abhandlung des Autors unter dem
Titel: »Abrechnung nach den Arbeitseinheiten in den Forstwirtschaftsbetrieben der
SR Kroatien«. Nach der Einleitung behandelt der Autor die folgenden Arten der Arbeitseinheiten:
vollständige und partielle, reine und gemischte territoriale und
nichtterritoriale, gesellschaftliche: und zwar mittelbare und unmittelbare. Nach
einer Analyse vom Standpunkt des Forstwissenschaftsbetriebes unter den Verhältnissen
in der SR Kroatien, entschloss sich der Autor die rein nichtterritorialen
gesellschaftlichen Arbeitseinheiten einer eingehenden Diskussion zu unterziehen. Der
Autor vergleicht ihre Vor- und Nachteile vom Standpunkt ihrer Geeignetheit zur
Führung der eigenen wirtschaftlichen Bilanz (Rentabilitätssystems) in den Haupttätigkeitsbereichen
des Forstwissenschaftsbetriebes, d. h. in der Holzerzeugung
und Holzgewinnung und beschliesst, dass die gemischten territorialen gesellschaftlichen
Arbeitseinheiten überwiegen. Sodann kommt der Autor auf Grund
einer Analyse zum Schluss, dass die Optimalgrösse einer solcher Arbeitseinheit (für
die Haupttätigkeitsbereiche eines Forstwirtschaftsbetriebes) eben diejenigen eines
Forstreviers ist, das eine Organisationseinheit der Försterei darstellt, während die
letztgenannte durch ein komplexes System geleitet wird. Zu diesem Zweck währen
die Arbeitsstellen resp. das Gesamtgebiet der Försterei, welch letzte durch ein komplexes
System geleitet wird, ungünstig.


Der Autor behandelt ferner die optimalen Arbeitseinheiten für die Hilfstätigkeiten
des Forstwirtschaftsbetriebes (Transport, Unterhaltung der Betriebsanlagen,
Pflanzschulbetrieb, Saatgutgewinnung, Plantagenwirtschaft, forstliches Ingenieurwesen,
Leitdienstellen, usw.), sowie für die übrigen Tätigkeiten, d. h. Neben- und
nichtforstliche Tätigkeitsbereiche des Forstwirtschaftsbetriebes (Nutzung der Neben-
produkte und Güter, Jagdwirtschaft, Holzteerproduktion im Walde, Landwirtschaft,
usw.). Der Autor weist ausserdem auf die möglichen Formen der Selbstverwaltung
in den erwähnten Arbeitseinheiten hin, sowie auf die grundsätzlichen Kriterien
für eine stimulierende Verteilung der persönlichen Einkommen in denselben.