DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

POJAVA OŠTEĆENJA SADNICA E. A. TOPOLA
OD NISKIH TEMPERATURA U PLANTAŽAMA


Dr MILOMIR VASIĆ


Tokom marta 1964. godine, prilikom sanitarnog pregleda topoiovih nasada
u plantažama, konstatovana je pojava mrazopucina na sadnicama topola na
području Baranje, istočne Slavonije i Bačke.


Detaljnijim pregledom koji je zatim izvršen, ustanovljene su mrazopucine
na velikom broju lokaliteta, naročito u.plantažama koje su podignute sa dvogodišnjim
sadnicama u jesen 1962. i proleće 1963. godine, tj. na onim biljkama
koje su posle sadnje imale završenu samo jednu vegetaciju.


Istovremeno mrazopucine nisu konstatovane u ožilištima na sadnicama starosti
1/1 kao ni u rastilištima na sadnicama starosti 1/2 i 2/3 koje još nisu bile
izvađene iz rasadnika. Isto tako u plantažama koje su osnovane ranije, tokom
1959., 1960. i 1961 i proleće 1962. godine, pojava mrazopucina bila je neznatna.


Broj, odnosno procenat sadnica sa mrazopucinama, utvrđen pregledom i
brojanjem u primernim prugama na plantažama, bio je na nekim lokalitetima
u Baranji sledeći:


lokalitet vrsta kultivara oštećenje
Vrbi je
Šarkanj
Šarkanj
klon 1-214
klon 1-214
robusta
28,4
18,7
11,2
Zlatna greda klon 1-214 27,0
Repnjak klon 1-214 13,0
Repnjak
Židopustara
Židopustara
klon 1-214
klon 1-214
robusta
14,0
13,8
12,0
Kozarac klon 1-214 24,0
Dravica klon 1-214 26,0


Kako se iz ovih podataka vidi, procenat sadnica oštećenih od mrazopucina
bio je prilično visok. U pojedinim lokalitetima, kao npr. Vrblje, Zlatna greda,
Dravica, ovaj procenat bio je čak veći od jedne četvrtine svih biljaka na plantaži.
A pošto su ovde često u pitanju veliki kompleksi od više desetina i stotina
hektara plantaža, razumljivo da se broj sadnica oštećenih od mrazopucina penje
na više hiljada komada.


Što se tiče osetljivosti pojedinih kultivara topola koji se gaje u ovim područjima,
utvrđeno je da su mrazopucine nastale kako na klonu 1-214, tako i
na svim ostalim kultivarima uvezenim iz Italije tokom ,1956 i 1960 godine, kao
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 16     <-- 16 -->        PDF

i na odavno uzgajanim i odomaćenim na ovim lokalitetima vrstama robustom,
marilandicom i serotinom.


Isto tako nije uočena razlika ni kada su u pitanju različiti lokaliteti. Tako
npr. mrazopucine su ustanovljene na plantažama na različitim lokalitetima,
različitom mikroreljefu i nadmorskoj visini, konfiguraciji terena, pedološkom
tipu zemljišta, udaljenosti od postojećih šuma, blizine reka, režimu podzemnih
i plavnih voda i si. Takođc nema razlike ni kada je u pitanju plantaža podignuta
na najoptimalnijem šumskom zemljištu-priobalnom aluvijumu od one podignute
na znatno težem zemljištu, ritskoj crnici, bivšim pašnjacima ili poljoprivrednim
površinama.


Na osnovu usmenih saopštenja šumarskih stručnjaka, u toku ove kritične
godine, mrazopucine su se pojavile na sadnicama topola na širem području
njenog areala u zemlji.


Pojava mrazopucina na sadnicama E. A. topola u plantažama u ovako velikom
intenzitetu, s obzirom na posledice na oštećenim biljkama, kao i s obzirom
na obim radova i veliki ekonomski značaj koji u šumskoj privredi Jugoslavije
ima podizanje plantaža topola, svakako predstavlja zabrinjavajuću pojavu.
Ova zabrinutost proizvođača je tim veća jer se mrazopucine na mladim
sadnicama topole u plantažama nisu javljale ranijih godina i ako se isti ovi
kultivari gaje u našoj zemlji već duži niz godina, a u Baranji intenzivno od
1956 godine ,pa se verovalo da su otporni na niske temperature karakteristične
za ovo područje.


Zato je od osobitog značaja pokušati objasniti ovu pojavu pre svega sa stanovišta
stanja niskih temperatura u kritičnom periodu, upoređujući ih pri tome
sa stanjem temperatura istog perioda jednog dužeg niza godina kada su se
takođe uzgajale plantaže topola, ali se mrazopucine nisu pojavljivale. Ovakva
analiza omogućava pored ostalog i da se približno utvrdi donja granica niskih
temperatura kritična za mlade sadnice topola kod koje dolazi do pojava mrazopucina
u ekološkim uslovima istočne Slavonije, Baranje i Bačke.


Za analizu uticaja klimatskih faktora, iskorišteni su meteorološki podaci
uzeti iz meteorološke stanice »Brestovac-Bilje« i to srednja mesečna temperatura
vazduha, apsolutni minimumi i maksimumi, suma mesečnih temperatura i
broj mraznih i ledenih dana. Analizom je obuhvaćen period mirovanja vegetacije
i to posebno za kritičnu 1963/64 godinu, a posebno za 1960(61; 1961/62;
1962/63 i 1964/65 godinu.


U dijagramu br. 1 prikazano je kretanje srednjih mesečnih temperatura
u osmatranom periodu.


Odmah pada u oči da kretanje krivulje u kritičnom periodu 1963/64 godine
znatno odstupa od pravca kretanja krivulja ostalih godina. Ovo je naročito
karaketristično za novembar, decembar i januar kod kojih su zabeležena
najjača odstupanja.


Tako, dok je oktobar 1963. godine bio nešto hladniji u odnosu na ostale
godine, dotle je novembar bio izrazito topliji, kada je srednja mesečna temperatura
vazduha iznosila čak 17,5° C. Ako se ima u vidu da je ovaj mesec u čitavom
osmatranom periodu imao prosečnu srednju mesečnu temperaturu 9,2° C,
izlazi da je novembar kritične godine bio topliji za prosečno 8,3° C. Istovremeno,
u odnosu na pojedine godine on je još topliji i to: od 1961. za 10,7° C:
od 1962. za 11,5° C; i od 1964. za 10,1° C. Istovremeno, treba naglasiti da je ovaj
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 17     <-- 17 -->        PDF

mesec sa svojom srednjom mesečnom temperaturom od 17,5° C bio čak topliji
od septembra u čitavom osmatranom periodu.


Kao posledica ovog relativno dosta toplog vremena u novembru, kada su
se apsolutni maksimumi u pojedinim danima penjali čak i do 31,3° C, znatno je
produženo trajanje vegetacijskog perioda, tako da je sa sadnica topola lišće
počelo opadati tek posle 20-og novembra, dok se sa vađenjem i sadnjom moglo
početi tek posle 26. novembra. Razumljivo, ovo je predstavljalo izuzetak u dotadašnjoj
praksi, kada se inače sa vađenjem i sadnjom otpočinjalo već posle


10. novembra.
Dyogrami Srednja, maszcnz tamperofure voze/uho
u Boranji u par/odu m/rovon/o vage tactj<
z 19G0 - 1965 godina


t°c> c


ffl


16 /


Vt /


/2


/o #«0-«´/


8


«Ć4-65


G \


4


2


0


-2


~k


f,
1


Druga osnovna karakteristika i specifičnost temperature vazduha u ovom
kritičnom periodu je sledeća: Posle dosta toplog novembra iznenada je nastupilo
naglo zahlađenje, koje je trajalo u toku čitavog decembra i januara.


Tako je u decembru srednja mesečna temperatura pala čak na —3,9° C,
dok se apsolutni minimumi spustili čak do —23,2° C. Po ovome je, kako se vidi
i iz toka krivulja u dijagramu 1 mesec decembar kritične 1963. godine bio
hladniji od decembra u čitavom osmatranom periodu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Slična je karakteristika temperature i u januaru 1964. godine. Tada je
srednja mesečna temperatura vazduha iznosila —7,7° C, a apsolutni minimum
—23,0´° C, po čemu je i ovaj mesec u prošeku bio hladniji u kritičnoj 1964. godini
nego januar u svim ostalim osmatranim godinama.


U kasnijem periodu, izuzetno hladne dane u decembru i januaru smenjuju
relativno topliji u februaru, kada je srednja mesečna temperatura iznosila
0,0° C. Po vome, februar spada u red srednje toplih meseci u osmatranom periodu.
Bio je nešto topliji nego 1963. i 1965., a hladniji nego 1961. i 1962. godine.


Sledeći mesec, mart, bio je topliji jedino od marta 1962. godine.


Slično kretanju krivulja srednjih mesečnih temperatura kreću se i sume
mesečnih temperatura u pojedinim mesecima u osmatranom periodu 1960—
1965. godine (dijagram br. 2).


Dijagram2. Sumo masačnth tempa ratura u Baranji


t´C


upanodu mirovanja vaqatacija f960-65q.


450


350


´/<*)


19G2-63
1963-64


SO


1961 -61


o


-50
-ISO


2SO
XI XII III


Treća specifičnost i karakteristika klime ovog područja u kritičnoj 1963/64.
godini je pojava i broj mraznih i ledenih dana u odnosu na ostale godine u
osmatranom periodu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kako se iz dijagrama 3. vidi, broj mraznih dana (dani u kojima minimalni
termometar pokazuje 0,0° C ili niže) bio je u decembru kritične 1963. godine
veći nego u decembru svih ostalih godina. Ista pojava zabeležena je i u januaru,
sledeće, 1964. godine.


Dijagrami Broj mraznihxo period
i Lcdanih dana u Boronji1961 1965
godine
32
SO ida
28
mrazni dani
26
i a dani dani
Vi
JI
?o
<8
M
V!
IO
s
6
´i
2


XI


Slično je i sa pojavom i brojem ledenih dana (dani u kojima maksimalni
termometar pokazuje 0,0° C ili niže). Kako se iz istog dijagrama vidi, broj ledenih
dana bio je najveći u decembru i januaru kritične 1963/64. godine, dakle
u vreme kada su se pojavile mrazopucine.


Prema tome, ako se sada na kraju žele istražiti pravi uzroci nastajanja
mrazopucina kritične 1963/64. godine, svakako da jedno takvo objašnjenje sa
velikom verovatnoćom ima osnove da se tretira baš sa stanovišta navedenog
specifičnog ponašanja temperature vazduha.


Zapravo, iako se postojanje mrazopucina još uvek tumači na razne načine,
čini nam se da pojavu mrazopucina na sadnicama topole u kritičnoj 1963/64.
godini (u ovom periodu zabeležena je pojava mrazopucina i na drugim vrstama
drveća, naročito na hrastu) treba tražiti u izuzetno nepovoljnom rasporedu
temperature vazduha, jer j e u kritičnim mesecima imala izrazito drukčije karakteristike,
nego u ranijim godinama.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Prema tome, može se pretpostaviti da je, zahvaljujući relativno dosta toplim
danima u novembru, aktivnost korena, a naročito njegova energija usisavanja
vode, a samim tim i čitava fiziološka aktivnost biljke bila znatna, usled
čega je spoljnje drvo bilo bogato vodom.


Međutim, u sledećem mesecu dolazi do naglog pada temperature i zahlađenja,
kada apsolutni minimumi u pojedinim danima dostižu i —23,2° C. Ovako
iznenadna pojava niskih temperatura zatekla je biljke nepripremljene za
odbranu od ovako niskih temperatura. Zato je u tom momentu verovatno došlo
do naglog hlađenja spoljnog drveta. Naglo hlađenje praćeno je istovremenim
skupljanjem koje je kod spoljnjeg drveta teklo brže nego kod unutrašnjeg.
Ovo je izazvalo veliko potencijalno naprezanje u ovom sloju, što je dovelo do
prskanja debla u uzdužnom pravcu.


Drugi je značajan zaključak, koji se iz ove analize može izvući, da su mlade
sadnice topole u plantažnom uzgoju dosta osetljive na nagle i velike oscilacije
maksimalnih i minimalnih temperatura naročito krajem i u periodu mirovanja
vegetacije kakav je bio slučaj 1963. godine. Na ovakav zaključak navodi činjenica
da npr. u decembru i januaru 1962/63. godine iako su bile niske temperature
skoro kao one 1963/64. godine, ipak do mrazopucina nije dolazilo.
Ova pojava može se objasniti time da je posle pada temperature vazduha u
oktobru, ovaj pad nadalje iz meseca u mesec bio stalan i postepen, kako se to
vidi iz kretanja krivulje srednjih mesečnih temperatura za oktobar, novembar,
decembar i januar 1962/63. godine.


Neke karakteristike mrazopucina na topolama.


Da bi se došlo do nešto bližih podataka o karakteristikama ove pojave, u
lokalitetu »Dravica« izvršena su na 180 stabala detaljnija ispitivanja kojima
je bio cilj da se utvrdi:


— osetljivost na mrazopucine u zavisnosti od debljine sadnica,


— mesto i položaj mrazopucina na stablu,
— broj i veličina mrazopucina,
— osetljivost različitih kultivara na niske temperature, i
— reagovanje biljnog organizma na nastalu ozledu.
Osetljivost na mrazopucine u vezi sa debljinom sadnica. Kako se u ovom
slučaju kao najneotporniji na niske temperature pokazao klon 1-214, a koji je
istovremeno zauzeo prvo mesto po bujnosti prirasta i debljini sadnica, bilo je
od interesa utvrditi dali ova osobina pomenutog kultivara povećava njegovu
osetljivost na negativno delovanje niskih temperatura.


U te svrhe, na po 130 oštećenih i neoštećenih sadnica, izmeren je prečnik
debla na visini od 1,30 cm od zemlje i pri tome su dobijeni sledeći rezultati:


1) srednji prečnik oštećenih sadnica 6,2 cm
2) srednji prečnik zdravih sadnica 5,9 cm
Razlik a 0,7 cm


Kao što se vidi, postoji razlika u debljini između oštećenih i neoštećenih
sadnica, mada minimalna. Zato se pri donošenju zaključaka o nejednakoj osetljivost!
tanjih i debljih sadnica, ovaj podatak ne može primiti kao odlučujući.
Ovu konstataciju potvrđuju i podaci i zapažanja do kojih se došlo tokom pre
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 21     <-- 21 -->        PDF

mera sadnica različitih debljina. Tada je nalažen veliki broj oštećenih biljaka
sa prečnikom koji je znatno manji od prečnika zdravih sadnica, a isto tako veliki
broj zdravih sa većim prečnikom od oštećenih.


Položaj mrazopucina na stablu. U odnosu na strane sveta mrazopucine se
u najvećem broju slučajeva nalaze na južnoj strani, dok ima, mada retkih primeraka
stabala, na kojima se pukotine nalaze na severnoj, severozapadnoj ili
severoistočnoj strani.


U pogledu položaja mrazopucine u odnosu na visinu stabla, konstatovano
je da se ove nalaze na stablima počevši od nivoa zemlje pa do 8,30 metara visine
na biljci. Međutim, najveći broj pukotina nalazi se u donjem, najdebljem
delu stabla, uglavnom u visini jednogodišnjeg izdanka kojeg je sadnica imala
u rasadniku u prvoj vegetaciji. U gornjim delovima stabla nalažen je znatno
manji broj pukotina, dok na prošlogodišnjim letorastima mrazopucine nisu
uopšte konstatovane.


Slika 1.
Sadnica E. A. topole klon 1-214 sa
jednom mrazopucinom.


Foto: Dr M. Vasić SHE


Broj mrazopucina na jednom stablu. U pregledanim lokalitetima konstatovano
je kao česta pojava da se na jednoj sadnici nalaze više od jedne pukotine.
Na osnovu podataka koji su prikazani u sledećoj tabeli, vidi se da je najveći
broj stabala, (njih 44%) bilo" sa jednom pukotinom (si. 1), a zatim dolaze
stabla sa po dve i tri (si. 2), dok je sa najviše, osam, nađeno samo jedno stablo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Tab. 1. Broj mrazopucina na jednom stablu


Redni b roj Broj pukotina Broj sadnica Zastupljenost %
1 1 79 44
2 1 53 29
3 3 31 18
4 4 10 5,5
5 5 4 2,0
6 (i 2 1,0
7 8 1 0,5


!


Slika 2.


Sadnica E. A. topole klon 1-214 sa


3 pukotine.


Foto: Dr M. Vasić


Iz rezultata ovog posmatranja moglo se utvrditi da se broj mrazopucina na
jednoj sadnici kreće od 1—8, prosečno 1,96.


Veličina mrazopucina. Širina mrazopucina nije jednaka na čitavoj dužini.
Najšira je u sredini dužine, iznosi prosečno 0,7 cm. Prema krajevima se postepeno
sužava, tako da na krajevima iznosi svega 0,2 cm.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Tab. 2. Zastupljenost mrazopucina po dužini pukotine
Redni broj Širina razreda Zastupljenost


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


cm


1— 10


10— 20


20— 30


30— 40


40— 50


50— 60


60— 70


70— 30


80— 90


90—100
100—110
110—120
120 i dalje


broj
49
67
91
51
38
23
11
11
8
8

1
1


%
13,8
19,0
25,8
14,5


10,8
6,8
3,1
3,1
2,0
0,9

0,02
0,02


Slika 3,
Mrazopucina na sadnici E. A. topole *Šm3lmmigm
klon 1-214 veličino 178 cm. BPSp™llP^fiP
Foto: Dr M. Vasić SAE3BK*% [ 1 " **,"´> *"*


Međutim, dužina raspukline varira u veoma širokim granicama. Kreće se
od 2—178, prosečno 32,49 cm (SI. 3). Radi veće preglednosti, podaci su sređeni
u tabeli br. 2. pri čemu je izvršeno svrstavanje u dužinske razrede širine 10 cm.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Kako se iz tabele vidi, od ukupno 354 izbrojane pukotine, bilo je najviše
dužine 20—30 cm ili 25,8%, a u svim razredima najviše sa dužinom do 50 cm.
Broj pukotina sa dužinom preko 50 cm znatno je manji, dok je najdužu pukotinu,
178 cm, imala samo jedna mrazopucina.


Osetljivost pojedinih kultivara topole na niske temperature. U toku ovih
ispitivanja posebna pažnja posvećena je utvrđivanju osetljivosti pojedinih kultivara
topole na niske temperature.


Za ova ispitivanja poslužili smo se analizom koja je vršena na sadnicama
od 10 različitih kultivara koje se nalaze u uporednom topoliku u lokalitetu
»Veliko polje«.


Uporedni topolik osnovan je u jesen 1962. godine sa dvogodišnjim sadnicama
sledećih kultivara: 1-488, Carolina, A. D., C. B. D., monilifera, »Robustazelena
«, 1-214, marilandica, robusta i serotina, i služi za različita biološkotehnička
i ekonomska ispitivanja.


Budući da se sadnice svih 10 kultivara uzgajaju na istom lokalitetu, da su
istog kvaliteta i starosti, da su proizvedene u istom rasadniku, da su imale isti
tretman kod osnivanja i nege, kao i da su u toku razvoja bile izložene delovanju
istovetnih faktora abiotičke i biotičke prirode, dobijeni podaci se mogu
smatrati kao verni pokazatelji stepena osetljivosti pojedinih kultivara na niske
temperature.


Tab. 3. Osetljvost različitih kultivara E. A. topola na niske temperature


Redni broj Naziv kultivara Broj osmatranih sadnica
Ukupno Oštećeno %
1 1-488 282 52 18,4
2 Carolina 282 28 9,9
3 A. D. 282 126 44,6
4 monilifera 282 17 6,0
5 »robusta-zelena« 282 0 0,0
6 1-214 282 172 60,9
7 marilandica 282 10 3,5
8 C. B. D. 282 73 25,8
9 robusta 282 5 1,7
10 serotina 282 28 9,9


Kao što se vidi, najjače oštećenje nastalo je kod sadnica topole klona
1-214, što ukazuje na njegovu veliku osetljivost na niske temperature.


Odmah iza klona 1-214 po osetljivosti dolazi klon A. D., zatim C. B. D. i
1-488. Kod ostalih kultivara oštećenje je nastupilo na znatno manjem broju
sadnica, ispod 10%, dok je bez oštećenja bila jedino »zelena« topola.


Iz ove analize se takođe vidi, da na niske temperature kritične 1963/64.
godine nisu bile otporne ni sadnice onih kultivara koji se inače u našoj zemlji
uzgajaju već duži niz godina, kao što su robusta, marilandica i serotina, koje
su se aklimatizovale na ekološke uslove ovog područja. Među ovima, kao najosetljivija
pokazala se serotina, zatim marilanica, dok je robusta znatno otpornija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Interesantno je da se naši podaci o osetljivosti robuste i marilanice ne slažu
sa podacima o njihovoj osetljivosti u Nemačkoj, gde je prema Schwerdt f
eg er u u okrugu Abaus zabelezena pojava oštećenja od mrazopucina i do
41% kod robuste, a samo 8% kod marilandice (Schwerdtfeger, 1951). Isti ovaj
autor navodi (prema saopstenju Holl-a) da je do mrazopucina došlo u prvom
redu na sadnicama sa najmanjim visinama, tj. na najlošijim bonitetima zemljišta,
što se takođe ne slaže sa našim podacima budući da su mrazopucine re~
gistrovane kako na najkvalitetnijim sadnicama (čak u jačem intenzitetu), tako i
na najboljem zemljištu (šumska zemljišta na priobalnom aluvijumu).


PONAŠANJE OŠTEĆENIH SADNICA


Analizom sadnica oštećenih od mrazopucina vršenim u toku 1964. godine
uočene su sledeće pojave:


a) Pregledom kontrolnih stabala, oštećenih i neoštećenih, nije utvrđena
pojava negativnog uticaja mrazopucine na prirašćivanje oštećenog stabla u debljinu
i visinu. Isto tako nije uočena razlika ni u formiranju krošnje, veličini
lista itd.


Slika 4.
Zatvorena pukotina na sadnici


E.
A. topole klon 1-214.
Foto: Dr M. Vasić
b) Na raspuklim mestima javilo se negativno delovanje atmosferilija, vazduha
i vode, pod čijim je uticajem drvo promenilo boju iz beličaste u smeđemrku.
Promena boje drveta ne ograničava se samo na uži periferni deo puko
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 26     <-- 26 -->        PDF

tine, već se širi na jednu i drugu stranu od raspuklog mesta, a takođe ide čak
i na suprotnu stranu, tj. zahvata čitavu površinu obima stabla u zoni raspukline.


Ova promena boje ostaje u drvetu i posle zarastanja pukotine, te predstavlja
ozbiljnu grešku u najkvalitetnijem delu drveta.


c) Kretanjem vegetacije, dolazi do ubrzanog aktiviranja kambijuma koji
teži da zatvori ranu. Na čitavoj dužini pukotine, sa obe strane po periferiji
ubrzano se nagomilavaju gradivni elementi drveta tako da do zatvaranja raspukline
dolazi dosta brzo. Ovom pozitivnom procesu zatvaranja pukotine u
početku smeta nagli porast biljke u debljinu koji u izvesnom smislu utiče na
istezanje i širenje pukotine. Međutim, ubrzo se ova dva suprotna procesa izjednačuju
i dolazi do zarastanja pukotine. (SI. 4 i 5).


Slika 5.


Zatvorene pukotine na sadnici


E. A. topole klon 1-214.
Foto: Dr M. Vasić


d) Zapažen je izvestan, manji broj pukotina kod kojih je proces zarašćivanja
tekao sporije. Na otvorenim mestima pojavilo se curenje tekućine zatvoreno
mrke boje, verovatno pod negativnim uticajem sekundarnih faktora
koji su se pojavili na ozleđenom tkivu


e) Analizom mrazopucina. utvrđeno je potpuno zarašćivanje svih raspuklina
čija dužina nije prelazila 60 cm zaključno sa 18. VI 1964. godine. Zarašćivanje
pukotina dužih od 60 cm, trajalo je kod pojedinih sadnica različito vreme,
ali već do kraja 25. VIII. sve pukotine, bez obzira na dužinu su zarasle,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1967 str. 27     <-- 27 -->        PDF

sem u slučajevima kada je na oštećenom mestu došlo do ulančavanja sekundarnih
negativnih uticaja abiotičke i biotičke prirode.


f) Brzina zatvaranja pukotina, bez obzira na njenu veličinu, u mnogome
zavisi od kvaliteta, odnosno ukupne fiziološke snage i aktivnosti ozleđene biljke.
Kod jačih sadnica ovaj proces teče znatno brže, jer su zarasle pukotine dužine
117 i 134 cm nađene već polovinom juna.


Kao interesantno ostaje i dalje da se vrše osmatranja o ponašanju sadnica
oštećenih od mrazopucina. Naročito je važno utvrditi brzinu zarašćivanja ncsraslih
mrazopucina, kvalitet drveta na oštećenom mestu, otpornost na vetrolome
i snegolome, otpornost na uticaj parazita. Od posebnog je interesa pratiti
ponašanje oštećenih sadnica i oštećenih mesta na uticaj niskih temperatura
u budućnosti.


Navedeni podaci o pojavi pucanja stabala topole ovde su dati samo u onom
obimu koji se tiče odnosa sa ekstremnim niskim temperaturama. Međutim, koliko
je ova pojava u vezi i sa nekim drugim činiocima a koji se verovatno nalaze
u tehnologiji gajenja i fiziološko-anatomskim odlikama na ovaj način uzgajanih
biljaka, ostaje da se utvrdi na osnovu izučavanja oštećenih topolika,
kao i putem eksperimentalnih ogleda koji su u toku.


INJURIES FROM LOW TEMPERATURES TO PLANTS OF EURAMERICAN
POPLARS CULTIVATED» IN PLANTATIONS


Summary


During ihe winter of 1963´64 there occurred a fissuring of stems in a great number
of plants in 2-year-old Poplar plantations over larger areas of Eastern Slavonia,
Baranja and Bačka.


This phenomenon was recorded in all localities where in 1962 new Poplar stands
were established irrespective of the various different conditions of the soil, the regime
of underground and flood waters, and the degree of applied agrotechnical and
silvicultural measures. The numb:r of fissured stems on 1200 ha of these plan´ations
in individual localities amounted to 13.0—28.4% in the clone 1-214, and 11.2—12Va
in the clone »robusta«.


The number of splits occurring most frequently on the southern and southwestern
sides is varying in individual plants. It ranges from 1 to 8, averaging 1.96,
while the length of the split is from 2 to 178 cm., averaging 32.46 cm.


As the mentioned phenomenon was not recorded earlier — although Poplar
stands in Baranja have been established since 1956 after similar or identical silvicultural
techniques — the splitting of stems is correlated to the detrimental influence
of the extreme high and low daily air temperatures characteristic of the late November
and December of 1963.


Because this phenomenon represents a serious problem in intensively managed
plantations for Pcplarwood production, complex investigations were aiming at determining
the true causative agent of this phenomenon.