DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 72     <-- 72 -->        PDF

nesu u Program rada i budžet FAO. Delegati
su se vrlo odlučno zalagali za zasjedanja
svake druge godine s obzirom na
potrebu redovnog razmatranja sadašnjih
vrlo ozbiljnih problema evropskog šumarstva
i donošenja preporuka o institucionalnim
i političkim mjerama koje treba
preduzeti da bi se zadovoljili zahtjevi u
odnosu na šumu, u uslovima u kojima evropsko
šumarstvo treba da djeluje, a
koji se veoma brzo mijenjaju.


Pretresa :ući program svog budućeg rada,
Komisija se jednodušno saglasila da se
njena uloga sastoji u razmatranju problema
koji zadiru u šumarsku politiku na
nacionalnim nivoima. Prihvaćajući spisak
važnih problema sa kojima se suočava evropsko
šumarstvo, izrađen od strane Sekretarijata,
Komisija je odlučila da Izvršni
komitet razmotri slijedeća četiri najprioritetnija
pitanja radi njihovog uključivanja
u dnevni red narednog, četrnaestog,
zasjedanja Komisije 1970. godine, ili
daljnjih zasjedanja:


1.
Unapređivanje ekonomskog položaja
šumskih gospodarstava.
2.
Usmjeravanje gospodarenja šumama
u svijetlu novih zahtjeva na šume,
uključivo i zahtjeve u pogledu rekreacije
i zaštite.
(jiomaći Mcucni ća&OpL&l


3.
Prilagođavanje institucionalnih struktura
novim uvjetima koji se nameću
šumarstvu Evrope.
4.
Svjetski indikativni plan FAO za
razvoj poljoprivrede i njegov uticaj
na evropsko šumarstvo.
Za ostale probleme, koji nisu obuhvaćeni
među ova četiri prioritetna, Komisija
je zadužila Sekretarijat da neposredno
konsultira sve vlade-članice o njihovim
mišljenjima u pogledu hitnih pitanja šumarske
politike i ostalih problema koje bi
trebalo raspravljati u tijelima Komisije.
Ostavljena je, isto tako, mogućnost Sekretarijatu
da neke posebne probleme ustupi
na rješavanje pojedincima ili ustanovama
koji bi se pripremili za potrebna
istraživanja ili izradili određene izvještaje.


Trinaesto zasjedanje Evropske komisije
za šumarstvo završilo se izborom novog
Izvršnog komiteta. Na predlog šefa francuske
delegacije, za koji su se izjasnile
sve delegacije, za predsjednika Komisije
izabran je F. Tomulescu, zamjenik ministra
šumske privrede SR Rumunije. Za
podpredsjednike su izabrani: L. Velay, generalni
direktor šuma Francuske. F. Ebeling,
generalni direktor Nacionalne uprave
privatnih šuma Švedske i A. Stoffels,
generalni direktor šumarstva Nizozemske.


Ing. Ante Radovčić


PITANJE EKONOMIČNOSTI
DONJE TAKSACIJSKE GRANICE


Potreba da se na temelju analiziranja
smanje troškovi radnog procesa, poveća
racionalnost rađa i unaprijedi ekonomičnost
proizvodnje pojavljuje se povremeno i u
uređivanju šuma. To je osobito važno u
gospodarenju prebornim i tzv. prebornim
šumama, jer se inventura drvne mase i njene
strukture obavlja stablimično, a takav
rad zahtijeva velike izdatke. To pitanje
nastojali smo pokrenuti još pred oko jedan
i pol decenij, kad se postavio zahtjev tačne
inventure preboimih saStojina i to na
temelju podataka o postocima broja stabala
od 10—.15 cm i 10—20 cm p>r. pr. Taj prijedlog
nije bio prihvaćen.


Pitanje racionalnosti donje taksacijske
granice opsežno razmatra u svojoj studiji
prof. M. Cokl: Meritveni prag ter njegov


vpliv na stroške in natančnost meritev
(Gozdarski vestnik 1967. br. 5—6, str. 129
do 142). Slovenija uskoro završava prvo
uređivanje šuma i započinje obnovu gospodarskih
planova. Zato je pisac ispitao racionalnost
upotrebe dosadašnje taksacijske
granice od 10 cm pr. pr. Taj je rad obavljen
u prebornoj šumi u Lehnu na Pohorju,
a po Speideiovoj formuli izračunato je potrebno
vrijeme hodanja od stabla do stabla
u određenim radnim okolnostima (gustoća
sastojine, oblik zemljišta i dr.). Rezultati
za prelaz taks. granice od 10 cm na 15 cm
odin. 20 cm pokazuju ova smanjenja:


— broj stabala je manji za 28´Vo odn.
47»/»
— drvna masa je manja za 4l()/o odn. 10"Vo


ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 73     <-- 73 -->        PDF


izmjeren prirast je manji za 4,5´% odn.
12,5»/o

ušteda kod premjeravanja stabala
iznosi za loše radne okolnosti 20B/o
odn. 35!l/<>, za najbolje okolnosti 21´%
odn. 37»/».
S prelazom ;na višu taksacijsku granicu
može se radna grupa fod 1 vođe odn. zapisničara
i 2 mjeritelja promjera) povećati
na 3 pa i 4 mjeritelja jer je u sastojim
broj stabala određenih za promjera van je
manji. Pisac je i te odnose obračunao. Takvim
se postupkom još više poveća ušteda
na troškovima promjeravanja stabala.
Ukupna ušteda iznosi, dakle, kod povišenja
talks, granice od 10 na 15 cm za 20—32^/o
(oko 2510/»), odnosno kod taks. granice 20
cm 35—4Ö"/o (oko 40»/»). K tome treba dodati
i druge uštede (računski radovi i dr.).


Od te uštede treba odbiti troškove ocjene
ili procjene drvne zalihe tanjih stabala
(od 10—15 cm odn, 10—20 cm). Za taj rad
pisac dokumentirano preporuča po tri postupka:
za šume koje su već bile uređene
odn. inventarizirane po deblj. razredima i
za neuređene; za dokumentiranje određenih
pokazatelja služi se i poznatom metodom
relaskopiranja po Bitterlichu.


Uštede koje bi se tom metodom dobile
mogu se prvenstveno upotrijebiti za produbljivanje
drugih radova uređivanja koji
se zbog velikih troškova promjeravanja
stabala nisu mogli potpunije obaviti i za
nove radove; na primjer, obračun sortimenata,
računi ekonomike gospodarenja.


U raznim oblicima prebornih i njima sličnih
šuma Hrvatske gdje su se razvile dvoje
(bu) bu-je
slojne sastojime (npr. ili ) sa


bu (je) je-bu
vrlo velikim brojem stabala u donjem
sloju, u takvim šumama mogli bi se navedenim
povišenjem taksacijslke granice
troškovi promjeravanja stabala veoma sniziti.
Ako se prihvati zahtjev da se, zbog
bolje primjene načela gospodarenja, sastojine
sličnih sastava i staništa uređajno akumuliraju
u proizvodne skupove, mogle bi
se za pojedine skupove sastojina odrediti
različite visine taksacijske granice.


J.
Safar
ŠUMARSTVO — Beograd


3/4-1967. Jovanović B. iTucović
A.: Neka zapažanja o Fagus oirientalis Lip.
u istočnoj Srbiji. — Zubovi ć J.: Inventarisanje
u šumarstvu. — Jevti ć Lj.:
Pokušaj da se ustanovi stvarna površina


sliva koja utiče na pojavu maksimalnih
voda kod bujičnih tokova. — M i h a i 1 o-
v i ć M. i P o t r e b i ć M.: Kinema tika
rezanja brusnog zrna i ugao brušenja kod
cilindričnih brusilica. — Jevti ć M.: Kako
tretirati izđanačke šume u fazi konverzije.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


5´6-1967. Co kl M.: Donja taksac. granica
izmjere sastojina i njezin utjecaj na
troškove i tačnost mjerenja. — Kervin a
Lj.: Preventivne mjere u zaštiti drva od
napada kućne strižibube (Hylotrupes bajulus).
— Bleiweis S.: Vilinski konjici —
korisni kukci u šumskoj biocenozi. — Čelik
J.: Neka proizvodno ekonomska pitanja
pri izgradnji i održavanju šumskih
cesta. — Deanković A.: Cedar (C. ribani)
u jugoslavenskom primorju.


BILTEN POSL. UDR. S. P. ORG. Zagreb


5-1967. Šuleintić F.: Noirmiiranje rada
u šumskoj proizvodnji. — Nov a ko v i ć
M.: Šumska gospodarstva na radu u Švicarskoj.
— Plan sječa u 1967. g. — Opa tičk
i S: Mogućnost primjene živinih i
ultravioletnih sijalica u borbi protiv šumskih
štetnika. — Vajd a Z.: Biologija jasenove
pipe. — A n d r o i ć M.: Proučavanje
efikasnosti mjera za ´suzbijanje borova
četnjaka.


6-1967. Albreh t R.: Zašto sam predložio
izmjenu nekih odredaba Ustava? —
Dva ekstremna mišljenja o radnim jedinicama.
— Sav. p r i v. komora: Analiza
poslovnih rezultata radnih organizacija
šumarstva Jugoslavije 1966.


LES — Ljubljana


4/6-1967. Zume r L : Kako se ostvaruju
srednjoročne prognoze studija o razvitku
šumarstva i drvarske industrije u Evropi?


— Slovni´k M.: O izboru pogodnih testera
za puni gater. — Pristavec P.:
Brušenje profiliranih izrađevina iz masivnog
drva i pravilan izbor materijala i
strojeva za brušenje. — Tur k Z : Export
namještaja nikako ne počinje s prodajom.
ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


1/4-1967. Gl ig i ć M.: Šuma. — P eh a r
J.: Važnost pravog naziva radnog mjesta
čuvara šuma. — Radne zajednice čuvanja
i uzgoja šuma u uslovima raspodjele. —
Ko s a ć S.: Upotreba gabiona kod šumskokulturnih
radova. - - Ćemalović M.:


339
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Rezultati suzbijanja gubara u Harcegovind
1965 ´66. g. — Gladan ac N.: Koristi od
sporednih šumskih proizvoda. — Rijetko
šumsko drveće. — 2 i 1 e n ik o v N.: Organizacija
i izvođenje radova na izgradnji i
održavanju šumskih kamionskih putova.


ZAŠTITA PRIRODE — Beograd


32-1966. Colić D. B.: Problem stanja
zemljišta i erozije kod nas. — Vančetovi
ć Z : Erozija zemljišta i bujice u Srbiji.


HORTIKULTURA — Split


1-1967. Fiskovi ć C.: Problemi zaštite
i konzervacije pejzaža i prirode. — Kule novi
ć M.: Zaštita pejzaža je životno pitanje
našeg vremena. — Perši n V.: Prilog
flori i hortikulturi okolice Karlovca. —
Znidarči ć M.: Svjetski šumski inventar.
— Šili ć Č.: Prilog poznavanju dendrofloire
Banja Luke i okolice.


2-1967. — Krsti ć A.: Komunalni rekreativni
program kao osniov za planiranje
zelenih površina. — Klai ć S.: Hortikulturno
pejzažni problem obrade nebodera i
njegove okoline. — K i š D.: Principi hortikulturno
pejzažne obrade Jadranske magistrale.
— Sin obad M.: Deformacije na
stablu četinjarskih biljaka roda Pinus, koje
nastaju kao posledica obolenja parazitskim
gljivicama.


PRIRODA — Zagreb


1-1967. Kori ć S. i M.: Stogodišnjica
Mendelovih otkrića. — Tadi ć A.: Borovim
šumama na jadranskim otocima prijeti
opasnost.


2-1967. Suga r I.: Bilješke s botaničke
ekskurzije po Maroku. — M a celjski M.:
Korist od insekata.


3-1967. Kuša n F.: Zagtita prirode i
turizam. — Bevilacqua Lj.: Što je
»etiolmam«.


ö. K.


7f6i6t&ciLa Štampe


SYLLABUS FLORAE CROATICAE
ADDITIS DESCRIPTIONIBUS


specierum novarum
(povodom 110 godišnjice)


Ilirski je preporod zahvatio sav naš javni,
kulturni i politički život. 24. XI 1841. osniva
se Gospodarsko društvo, a već 26.
I 1842. izlazi organ ovoga društva: »Priob


ćonje člamovom hervatsko-slavonskoga Gospodarskoga
društva«, koji, promijenivši
nekoliko puta ime, izlazi i danas kao jedan
od najstarijih poljoprivrednih listova u
Evropi nakon 125 godina pod imenom Gospodarski
List.


U to je vrijeme Gospodarsko društvo
imalo više odsjeka. Tako je postojao i Naravoslovni
odsiak, čiji je rad ostavio vidne
tragove u hrvatskoj ´kulturi. U okviru
rada Naravoslovnog odsjeka organizirano
je prikupljanje materijala za »Narodni muzeum
«, iz kojega su se razvili uglavnom
ostali muzeji u Zagrebu.


Naravoslovni odsjek Gospodarskog društva
u to je vrijeme bio zapravo preteča
Akademije.


Naravoslovni odsjek Gospodarskog društva
je 3. I 1857. u Gospodarskom listu br.
I., str. 6—8 započeo s izdavanjem prve sveukupne
flore tadanje Hrvatske (Hrvatska
ea Slavonijom), tj. započeo je izlaziti u 11
nastavaka Syllabus Florae Croaticae-Additis
Descriptionibus specierum novarum —


d.r. Josepho Calas. Schlosser et Luđovico
Farkaš Vukotinović plur. societ. erudit
scdalibus.
»Syllabus. . .« je izlazio u 11 brojeva
Gospodarskog lista: 1. 4, 5, 11, 17, 22, 26,
32, 38, 44 i 51.


Izlaženje »Syllabusa. . .« objašnjavalo je
čitaocima Gospodarskog lista ovai prolog
Naravoslovnog odsjeka: »Namjera Naravoslovnog
odsjeka je domovinu našu, koliko
to sile slabahne još u početku đopuštaiu,
u obziru naravoslovncrn istražiti, zbirke
sakupliati, međusobnu pođiporu si oodieliti
i Narodni muzeum pomnožiti; odsjek će od
vremena priobćavati rezultate svoje putem
ovog lista; oisnova, polag koje će raditi,
priobćit će se doskora obširniije.


Početak djelovanja ovovrsnom postavlja
se evo sada ovdje sa priotoćenjem flore
hrvatske, kako je sada trudom gg. đra J.


C. Schlossera i Lj. Vukotiruoviića pronađena.
U tom poslu poslužila su se ova gospođa
pomoću također g. đra Klinggräfa i c. fcr.
majora Sabljara, kojim ovdje hvalu svoju
izrazuju.
Do sada poznamo bilje navada se samo
po imenu s naznačenjem mjesta, gdje rastu,
nove vrsti navađaju se sa opisom i novim
nazivom.«


»Syllabus« je opisan botaničkom latinštinom,
pa je tako bio pristupačan svjetskoj
javnosti. Građa za ovo djelo prikupljena je