DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 54     <-- 54 -->        PDF

^cuMmene »ifešti


Plenum Saveza ITŠID Hrvatske održan
je dne 17. lipnja u Delnicama, u prostorijama
DIP-a Delnice, sa slijedećim dnevnim
redo-m:


I Dio:


1. Izvještaj o radu
2. Blagajnički izvještaj
3. Diskusija o izvještajima
4. Razno.
II Dio:
1. Stručno savjetovanje:
a) Stanje šumarstva i drvne industrije
Gorskog Kotara u privrednoj
reformi,


b) Program razvoja Šumskog gospodarstva
Delnice,
c) Stručna ekskurzija — prema dogovoru.


Plenum Saveza je bio vrlo dobro posjećen,
što je dokaz da stručni krugovi
osjećaju živu potrebu izmjene iskustava
na ovakvim stručnim sastancima. Ovo je
došlo do izražaja i u diskusiji, te je prihvaćen
kao jedan od zaključaka, dia se
ovakvi plenarni sastanci održavaju dvaput
godišnje, kao što je to Statutom Saveza
i predviđeno. Nakon žive i raznovrsne
diskusije o mnogim društvenim i stručnim
problemima prihvaćeni su slijedeći


Z a k 1 j u č. c i


1. Teritorijalna stručna društva treba
da obuhvate što veći broj stručnjaka šumarstva
i drvne industrije, da se organizacijski
učvrste i da ožive stručno-društveni
rad;
2. Upravni odbor Saveza treba da poduzme
odgovarajuće mjere da se oživi i
ojača povezanost Saveza sa teritorijalnim
društvima;
3. Stručnjaci drvne industrije i šumarstva
treba da surađuju na rješavanju zajedničke
stručne problematike uz međusobno
puno razumijevanje;
4. Plenarne sastanke Saveza treba održavati
dvaput godišnje kako je to Statutom
Saveza i predviđeno;
5. Treba uložiti napore na stručnom obrazovanju
i usavršavanju kadrova; u tu
svrhu inženjeri i tehničari treba da utječu,
da se u Statutima privrednih organizacija
predvide pripravnička radna mjesta
sa odgovarajućim programom uvođenja
mladih kadrova u piloces proizvodnje;
isto tako treba nastojati da se u Statutima
privrednih organizacija osigura stručno
usavršavanje inženjera i tehničara povremenim
postdiplomskim studijem; treba
poduzeti mjere za ponovno uvođenje
stručnih ispita; teritorijalna stručna društva
treba da por´ade, da se svi članovi
pretplate na stručnu štampu; inženjeri i
tehničari treba da izbore kod organa upravljanja
poduzeća m,aterijalnu podršku
za svoja stručna društva.


U organiziranju Plenuma posebno su se
založili drugovi Ivan Tomac, direktor
Šumskog gospodarstva Delnice, ing. Ivan
Pleše, te sastavljači odgovarajućih referata,
ing. Tomica Vuković i ing. Zorko
Kovačević.


Plenum je završio rad u jednokratnom
zasjedanju.


IZVJEŠTAJ


za plenarnu sjednicu u Delnicama


Uvod:


Prvenstveni zadatak naše društvene organizacije
bio je najsvrsishodnije djelovanje
u objedinjavanju ljudi naše struke,
organa uprave te predstavnika naučnih i
nastavnih ustanova kao i stručnih udruženja
tražeći najadekvatnija rješenja za
uklapanje naših grana u nova kretanja
privrede.


Ovaj zadatak je naročito istaknut na 84
skupštini u Gospiću. Bez sumnje je da je
aktivnost organizacije značajnija nekom
zaključka VIII kongresa, donošenja privredne
reforme te zaključka stručnih organizacija.


1. Organizacijski rad:
Zadaci Saveza i društava u oživljavanju
djelovanja teritorijalnih organizacija,
te obuhvaćanja svih inženjera u svoje
stručno društvene organizacije pokazuje
pozitivne rezultate iako sa rezultatima ne
možemo biti potpuno zadovoljni. Društva
su organizaciono sređena i aktivna na
svim područjima, gdje postoje ekonomski
snažnija gospodarstva i poduzeća i gdje
su članovi društva u jednom mjestu ili
u blizini centra poduzeća. Kontakt Saveza
sa društvima također nije zadovoljavajući
iako je Savez po drugim područjima
vrlo aktivan. Kao organizacioni
problem ističemo i nedovoljnu povezanost
i izvjesni antagonizam šumarstva i drvne
industrije, što bi organizacije na terenu
trebale spriječiti i usmjeriti svoje zajedničke
snage k jednom cilju što boljim
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 55     <-- 55 -->        PDF

poslovnim rezultatima obih grana. Ne
smatramo da su zaključci skupštine u
Gospiću izvršeni, pa će trebati uložiti
daljnje napore u organizacionom učvršćenju
naših organizacija. Mislimo da bi ovaj
Plenum uzeo taj problem kao najvažniji,
jer o njegovom rješenju ovisi uopće
uspješan rad naših organizacija.


2.
Stručna aktivnost
U svrhu unapređenja proizvodnje i produktivnosti
organizirano je niz stručnih
predavanja i gdje su angažirani naši najeminentniji
stručnjaci šumarstva i drvne
industrije. Organizirano je i niz kurseva
te stručnih ekskurzija u zemlji i inostranstvu.


%. Ostale aktivnosti


Vrlo aktivno je radila komisija za produktivnost
rada, komisija za školstvo te
naročito zaslugu za usmjerivanje naučnoistraživačkog
rada te praćenja dostignuća
ima »Šumarski list«. Značajna je aktivnost
Saveza u suradnji sa drugim
stručnim organizacijama te sa DIT-om
Hrvatske i Jugoslavije.


Za istaći je dobra organizacija plenarne
sjednice Saveza Jugoslavije u Ogulinu
što i ovom prilikom ističemo i pohvaljuiemo.
Kao primjer treba istaći organizaciju
u Rijeci, koja se angažirala na stvaranju
sredstava za ozelenjavanje turističkih
krajolika. Ovu inicijativu je podržao
Savez tako da ima realnih izgleda
da se ovakve akcije provedu na cijelom
jadranskom području.


Ranije smo istakli potrebu zajedničkih
akcija. Zar to ne potvrđuje da samo takvim
radom možemo kao struka snažnije
utjecati i na donošenje Zakona i drugih
akata organa vlasti. Potvrda ovog stava
je izražena u novom Zakonu o šumama.
I dalje ćemo insistirati da se privredni
zahvati u oblasti šumarstva i drvne industrije
prethodno rasprave u našim
stručnim organizacijama. Na nama je i
dalje zadatak da vodimo brigu o školovanju
kadrova, određivanju profila kadrova,
te ulozi kadra u proizvodnji. Moramo
se boriti za bolju organizaciju rada


za uvođenje siavremene tehnologije. Uvjereni
da se ovi zadaci često teško provode
u život, ali smo isto tako uvjereni
da će oni doprinijeti uspješnom provođenju
privredne reforme.


Područne organizacije moraju uložiti
napore da članstvo redovito plaća članarinu,
doprinos Savezu te da ne bude ni
jedan član organizacije koji nije pretplaćen
na stručnu štampu.


Vjerujemo da će diskusija pored referata
doprinjeti da detaljno razradimo pla


A.
Prihodi
1. Članarinadruštava
2. Predplataza 1967.
3.
Predplataiz ranijih
4.
Oglasi u
nove za daljnju akciju i da doneseni zaključci
doprinesu daljnjem učvršćenju
naše organizacije i uspješnijem radu, a
tim doprinesu što više u afirmaciji naše
struke a tim i što veći doprinos napretku
naše zajednice.


Tajnik:
inž. Marinko Vučinić v. r.
Predsjednik:
inž. Vid Fašaić v. r.


PREDLOG PRORAČUNA PRIHODA
RASHODA ZA 1967. G.


5.
Realizacija stručnihskih knjiga
(i.
Realizacija stručnihtiskanica
7.
Prihodi od društvene
H. Vanredni prihodi
9.
Višak prihoda iz prošle
godine 2.168.24
10. Prihod od zgrade (fond) 8.600,—
Ukupno prihodi: 169.381,—


n. din
od Šumarskih
na Šumarski list
2.000,76
g.
na Šumarski list
50.000,—


god.
Šumarskom


2.500,—
listu 16.000,—
šumar


3.000,—
šum.


70.000,—


dvorane 7.000,—


8.112,—


B.
Rashodi
I.
Osobni rashodi
Ukupno


II.
Materijalni rashodi
1. Kancelarijski materijal
2.
Ogrijev, svjetlo, voda
.3.
Službeni listovi, časopisi,
knjige


4.
Sitni inventar
5.
Materijal za čišćenje prostorija
6.
Ostali materijalni troškovi
7.
Popravci izvršeni od drugih
8. Razne usluge (prevozi, povrem.
rad i dr.)
!). Poštanski i telefonski troškovi


10.
Troškovi novčanog i plat.
prom, kod banke
11.
Troškovi reprezentacije
12.
Putni troškovi
13.
Ostali doprinosi — zemljarina
14.
Ostali doprinosi za Skopje
Ukupno


39.131,—


39.131,—


1.500,—
3.000,—


700,—
200,—


300,—
1.800,—
500,—


2.800,—
2.500,—


200,—
1.200,—
4.000,—


700,—
1.100,—


20.500,—
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ITT .Funkcionalni rashoc li 6. Održavan ;e plenuma i skup


1.
Autorski honorari Šumarština
4.000,skog
lista 12.000,—
7. Doprinosi Savez Beograd 3.300,2.
Štampanje Šumarskog lista 35.400,—
:>. Poštanski troškovi Šumar8.
Štampanje tiskanica 50.000,skog
lista 3.600,—


4.
Putni troškovi ŠumarUkupno
109.750 —
skog lista 700 —
5.
Provizija akvizitera 750,— Ukupno rashodi: 169.381,—
OBRAČUN


ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda


A) Prihodi


1. Članarina od društva
2.
Predplata na Šum. list za 1967. g.
3.
Predplata na Šum. list iz ranij. god.
4.
Oglasi u Šumarskom listu
5.
Realizacija struč. šum. knjiga
6. Realizacija tiskanica za šumarstvo
7.
Prihodi od društvene dvorane
8.
Prihodi od zakupnine poslov. prostorija
9. Višak prihoda iz prošle godine
10. Vanredni prihodi
Iznos:


11. Odbiv izvanredne rashode
Ukupno čisti prihod


B) Rashodi


I. Osobni rashodi
Plaće sa doprinosima


Iznos osobnih rashoda


II. Materijalni rashodi
1.
Kancelarijski materijal
2.
Ogriiev. svjetlo, voda
3.
Služb. listovi, časopisi, str. knjige
4.
Sitni inventar
5.
Materijal za održ. i čišćenje prost.
6.
Ostali mater, troškovi
7.
Popravci izvršeni od drugih
8. Razne usluge
9. Poštanski i telefonski troškovi
10. Troškovi novč. i plat. prom, kod banke
11. Troškovi reprezentacije
12. Putni troškovi uprave
13. Ostali dopr. — zemljarina
14. Dopr. fondu za obnovu Skoplja
Iznos operativnih rashoda


u
1966. g. po mjestima troškova


Predviđeno Ostvareno
financ. planom izvršeno
novih dinara


500
362,82


44.000
50.103.20
2.500
2.184,35
16.000
8.900,—
4.000
3.355,80
90.000
81.265,30
7.000
7.640,—
500 —
3.400
3.272.35

2.096,19
167.900 159.180,01

8,—
167.900 159.172,01
Predviđeno Ostvareno
financ. planom izvršeno
novih dinara


38 000 34.553,66


38.000 34.553,66
1.200
1.723,90
4.000
2.937,84
700 3.205,90
200 30,20
200
1.800
1.689,48
500 386,—
3.000
2.933.65
4.000
4.163,13
700 168,89
1.000
1.039,09
3.000
1.454,80
1.500
547,56
405,—
21.800
20.685,44