DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 33     <-- 33 -->        PDF

SMOLARENJE BIJELOG BORA (PINUS SILVESTRIS L.)
FRANCUSKOM I AMERIČKOM — 1/2 BARK CHIPPING METODOM
(UTROŠAK VREMENA I PROIZVODNOST RADA)


Dr STEVAN BOJANIN, Zagreb


I UVOD


Kod smolarenja borovih stabala, primjenjuju se razne metode smolarenja.
Primjena određene metode smolarenja ovisi o vrsti bora, odnosno osobinama
smole, klimatskim prilikama, a i o tradiciji i radnim navikama radnika.


Uvođenjem novih metoda smolarenja nastoji se s manje rada i uz manje
oštećenje stabala proizvesti veća količina što kvalitetnije smole.


Poseban problem kod smolarenja javlja se kada se u sastojim nalaze u
smjesi razne vrste borova, koje bi s obzirom na različite osobine smole, trebalo
smoiariti raznim metodama smolarenja.


Ukoliko je u mješovitoj borovoj sastojim neka vrsta bora zastupljena u
manjem omjeru, a obzirom na osobine smole zahtijeva posebnu metodu smolarenja,
postavlja se pitanje da li je za ovu malo zastupljenu vrstu bora ekonomično
primijeniti posebnu metodu smolarenja.


Naime, u tome slučaju, radnik je prilikom zarezivanja bjeljenica prinuđen
istodobno nositi dvije razne vrste alata, što ga opterećuje. Pored toga, ako se
naizmjenično vrše dvije različite radnje, nivo urađenosti radnika je niži. Ako
radnik prvo zareže bjeljenice jedne, pa zatim druge vrste bora, mora dvaput
prolaziti kroz sastojinu. Razlika između pojedinih metoda smolarenja očituje
se najviše kod zarezivanja bjeljenica, a osim toga ova se radna operacija u toku
sezone smolarenja ponavlja i do pedeset puta, Bojanin (5).


Osnovni radni zahvati drugih radnih operacija, na primjer orumenjavanja
stabala i sakupljanja smole izvode se često kod raznih metoda smolarenja na
isti način.


Pobliže ću se ovim problemom pozabaviti u ovome članku na primjeru
smolarenja crnog i bijelog bora francuskom i 1/2 bark chipping metodom, obzirom
da je kod nas bijeli bor u velikom broju sastojina u manjim količinama
primiješan crnom boru.


II PROBLEMATIKA I CILJ ISTRAŽIVANJA


Kako sam ranije objavio, Bojanin (5), u SR BiH nalazi se na području pojedinih
šumskih gospodarstava, gdje se vršilo smolarenje borovih sastojina,
slijedeći postotak stabala bijelog bora u odnosu na ukupan broj stabala crnog
i bijelog bora:
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Š. g. Višegrad, postotak stabala bijelog bora 5%


S. g. Zavidovići, postotak stabala bijelog bora 10%
S. g. Bugojno, postotak stabala bijelog bora 16%
Prosječan postotak stabala bijelog bora za navedena šumska gospodarstva
u odnosu na ukupan broj stabala iznosjo je 10%.
Stabla bijelog bora su u najvećem broju sastojina s malim učešćem stablimično
primješana crnom boru.


Kod smolarenja se primjenjuju slijedeće metode, Bojanin (5):


Francuska metoda 95%


Američka metoda (1/2 bark chipping) 3%


Novo-austrijska metoda 2%


Kako se iz gornjeg prikaza vidi, uglavnom se primjenjuje francuska metoda
smolarenja. I francuska i američka metoda smolarenja primjenjuju se na
svim stablima u istoj sastojini, tj. i na bijelom i na crnom boru.


Kod ovih metoda zarezivanje napreduje od dolje prema gore, tako da
smola teče do prijemnika po površini cijele bjeljenice, a s napredovanjem zarezivanja
u sezoni prevaljuje sve duži put. Poznato je da se sastav smole bijeloga
bora razlikuje od sastava smole crnog bora. Pejoski (14) navodi da smola
bijelog bora veoma brzo kristalizira — najbrže prema smoli drugih borova.
Prema Ugrenoviću i Šolaji (22) crni bor daje znatno veći procenat terpentinskog
ulja nego bijeli bor.


Prema Mazek-Fialli (11) curenje smole kod bijelog bora traje ponajviše
16—18 sati, a kod crnog bora 24—36 sati.


Kako je gore rečeno, smola bijelog bora veoma brzo kristalizira i zbog toga
metode smolarenja kod kojih smola teče po površini cijele bjeljenice, ne odgovaraju
za smolarenje bijelog bora. Kod bijeloga bora znatan dio smole se
prilikom putovanja od mjesta zarezivanja do posude zadržava na površini bjeljenice,
budući da terpentinsko ulje hlapi i smola zaostaje kao stružac (barras,
scrape). Prema Terziću (19), Tolkačevu i Sinelobovu (20) na ovaj način kod
bijelog bora ostaje cea 2,5 puta više smole na površini bjeljenice nego kod crnog
bora.


Zbog toga je kod smolarenja bijelog bora svrsishodno primijenili metode
smolarenja kod kojih smola do prijemnika curi preko ograničene površine bjeljenice.
Stoga je za smolarenje bijelog bora razvijena njemačka metoda smolarenja
a isto tako i varijanta novo-austrijske metode za bijeli bor, Mazek-
Fialla (11). Kod ovih metoda, smola do prijemnika teče po vertikalnom centralnom
žlijebu.


Iz navedenih činjenica zaključuje se da je za smolarenje bijelog bora potrebno
primijeniti drugu metodu smolarenja nego za crni bor.


Postavlja se pitanje kako postupiti kod smolarenja u mješovitim sastojinama,
ü kojima je bijeli bor u manjim količinama primiješan crnom boru, što
je slučaj u Bosni, a kako navodi Pejoski (14) i u Makedoniji. Ako bi se u ovome
slučaju za bijeli bor primijenila posebna metoda smolarenja, javili bi se problemi
koje smo naprijed opisali. Zato se u mješovitim sastojinama za bijeli boi
primjenjuje ista metoda smolarenja kao i za crni bor.


U ovoj radnji je obrađen problpm smolarenja bijelog bora francuskom
metodom, sa stanovišta utroška vremena i prinosa smole i to za slučaj kada je
bijeli bor primiješan u manjim količinama crnom boru.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Prema Ugrenoviću i Šolaji (22), sezonski prinos smole bijeloga bora kod
smolarenja francuskom metodom manji je za 24,8% od prinosa crnoga bora.


Ovdje sam se ujedno s istog aspekta osvrnuo i na problem smolarenja bijeloga
bora američkom 1/2 bark chipping metodom.


III PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA


Istraživanja su vršena na području smolarskih manipulacija: 1) Maoča, na
radilištu Magulica, odjel 139; 2) Bugojno, radilište a) »Prusačka rijeka«, odjel
52 i b) »Vesela«, odjel 181; 3) Šumarija Đurđevac, šumski predjel »Đurđevački
peski«, odjel 4b.


Konfiguracija terena: Pod 3. teren je ravan, dok se u sastojinama pod 1.
i 2. nagib terena kreće od 6´° do 29°. U sastojini pod 2b smolarilo se po 1/2
bark chipping metodi, dok se u ostalim sastojinamaa smolarilo francuskom metodom.
Kod ispitivanja su obuhvaćene četvrta i peta godina smolarenja.


Mjerenje utroška vremena vršeno je za radne operacije orumenjavanja
stabala, premiještanja pribora, zarezivanja bjeljenica i sakupljanja smole.


Utrošak vremena mjeren je kronometrom, povratnom metodom, tako da
su mjereni svi radni zahvati i prekidi u toku osamsatnog radnog dana. Na taj
način su dobiveni podaci za izračunavanje aritmetičke sredine (M) i standardne
devijacije (s) za pojedine radne zahvate. Gornja granica koeficijenta rizika,
aritmetičke sredine uzeta je 0,05.


Iz ovako mjerenih podataka utroška vremena određena je i struktura radnog
dana.


Kod ovoga istraživanja glavna pažnja posvećena je odnosu utroška vremena
pojedinih radnih zahvata na crnom i bijelom boru. Stabla su u sastojinama
stablimično izmiješana, tako da se rad kod smolarenja obavljao na crnom
i bijelom boru tako reći naizmjenično. Svi faktori koji utječu na variranje
utroška vremena, tj. radnog učinka radnika, odnosno na odstupanje od tzv
»normalnog« učinka podjednako se odnose i na crni i na bijeli bor. Stoga, kako
navodi i Steinlin (18), u ovome slučaju nije bilo važno procjenjivati učinak
radnika.


Signifikantnost razlika aritmetičkih sredina utrošaka vremena za odgovarajuće
radne zahvate na crnom i bijelom boru računata je po slijedećoj formuli:


Mi—Mi -, / N77NŠT~


s f Ni + N2


S = I/ . (XI — Ml)2 + (X2 — Mž)2
f Ni + Ni — 2


Vidi Linder (10).
U ovim izrazima Mi i M2 su aritmetičke sredine za koje se računa signifikantnost;
Ni i Ni označavaju broj mjerenja za Mi i M2; »s« je prosječna standardna
devijacija.


301
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Signifikantnost aritmetičkih sredina određena je pomoću veličine faktora
»t« i veličine n = (Ni + Na — 2), iz tabele III t — raspodjele, Linder (10,
str. 465).


IV REZULTATI I DISKUSIJA O DOBIVENIM REZULTATIMA


Srednji vrijednosti (aritmetičke sredine) utroška osnovnog tehnološkog
vremena u pojedinim sastojinama za radne zahvate na stablima crnog i bijelog
bora izložene su posebno po radnim operacijama u tabeli 1.


a) Orumenjavanje stabala.
U priloženoj tabeli prikazani su utrošci vremena za orumenjavanje stabala
u pet sastojina. U svim navedenim slučajevima, utrošci vremena radnih
zahvata za orumenjavanje stabala bijelog bora su manji nego za stabla crnog
bora. Postotak razlike utrošaka vremena u odnosu na utrošak kod crnog bora,
kreće se od 2,8´% do 33,2%. Međutim, od pet prikazanih vrijednosti razlike
utrošaka vremena signifikantne su u dva slučaja. Kod orumenjavanja se ski
da mrtvi ispucali dio kore, tako da na orumenjenom dijelu (rumenici) ostaje
živa, glatka kora.
Otpor na koji oštrica struga nailazi kod orumenjavanja kako vidimo, ne
ovisi uvijek o vrsti bora, pa se može zaključiti da tvrdoća mrtvog sloja kore
kod crnog i bijelog bora nije uvijek različita.


b) Premiještanje pribora.
Elementi radnog zahvata kcd premiještanja pribora participiraju u ukupnom
utrošku vremena zahvata sa slijedećim postocima:
%


1. Zabijanje i vađenje dlijeta 21,8
2. Skidanje i postavljanje lončića 7,8 3.
Vađenje, ispravljanje i zabijanje slivnika 44,2
4. Vađenje, ispravljanje i zabijanje čavala 24,2
5. Uzimanje alata 2,0
Ukupno 100%


Utrošak vremena za radni zahvat pod 1. ovisi o osobini (tvrdoći) drveća;
pod 3. i 4. ovisi cea 50% o tvrdoći drveta — budući da je ispravljanje neovisno
o tvrdoći drveta; radni zahvati pod 2 i 5 ne ovise o vrsti drva. Prema
tome može se reći da kod ove radne operacije cea 56% utroška osnovnog vremena
ovisi o osobinama drva tj. vrsti bora.


U tabeli 1 vidi se da je utrošak osnovnog vremena u svih pet ispitanih slučajeva
veći kod crnog nego kod bijelog bora. Postoci razlika utrošaka vremena
kreću se od 5,7% do 14,9%; razlika utrošaka vremena od pet ispitanih slučajeva
signifikantna je u četiri slučaja.


c) Zarezivanje bjeljenica
U tabeli 1 prikazani su također rezultati osnovnih utrošaka vremena za
zarezivanje bjeljenica. Pod rednim brojem 12 je utrošak vremena za zarezivanje
crnog i bijelog bora po američkoj 1/2 bark chipping metodi smolarenja.
Kod ove metode prilikom zarezivanja skida se samo sloj kore koji je ostao po
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 37     <-- 37 -->        PDF

303
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 38     <-- 38 -->        PDF

slije orumenjavanja, a ne zadire se u bijel. Prema mjerenjima koje smo proveli,
taj sloj kore iznosi oko 9 mm. Kako se u tabeli 1 vidi, razlika utrošaka
vremena nije signifikantna, iako je za zarezivanje bijelog bora potrebno za
4,4% manje vremena. Podaci u ovoj tabeli pod rednim brojem 11 te 13—15 odnose
se na zarezivanje po francuskoj metodi smolarenja. Dubina zarezivanja u
bijel kod ove metode iznosi cea 0,5 cm. Razlike utrošaka vremena su signifikantne.


Prema Ugrenoviću (21) tvrdoća crnog bora iznosi 345 kg/cm2 a bijeloga
bora 299 kg/cm2. Crni bor je prema tome tvrđi za 13,3%. Utrošak vremena za
zarezivanje po francuskoj metodi između crnog i bijelog bora, prema podacima
gornje tabele kreće se od 7,4% do 17,6%. Iz ovih rezultata se vidi, da je utrošak
vremena proporcionalan tvrdoći drveta.


d) Sakupljanje smole.


Već je naprijed reeeno da smola bijeloga bora veoma brzo kristalizira, kao
i da smola crnog bora sadrži veći postotak terpentinskog ulja nego smola bijelog
bora.


Ove osobine smole utjecale su na to, da je utrošak vremena za sakupljanje
smole bijeloga bora veći nego kod crnoga bora. Iz rezultata koji su prikazani
u tabeli 1 vidi se da su razlike utrošaka vremena u svih pet slučajeva
signifikantne. Postoci smanjenja utroška osnovnog vremena za sakupljanje
smole crnog bora u odnosu prema potrebnom vremenu za smolu bijelog bora
kreću se od 3,3% do 45,6%.


IIL- FfiflNCUSkf) -metodo,
«ojj&icije-teit, ffMirft/ČKH metodo,
3moldj-en´ic^
smola-re-njo,
°-^4 T/s
looo
90


ao


70
60 T


so
to


JO
20
-iO


0,300


29 29 JO W 3* Si 32 32


SI. 3. Koeficijenti utrošaka vremena, dobiveni diobom utroška vremena u sezoni za
bijeli bor s utroškom vremena za crni bor. (Brojevi na stupcima označuju kolone
tabele 2, u kojoj se nalaze određeni koeficijenti).


3Ü4
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Iz prikazanih rezultata istraživanja vidi se da je samo kod radnog zahvat?
sakupljanja smole, utrošak osnovnog vremena kod bijelog bora veći nego kod
crnog bora, dok je kod ostalih zahvata obrnut slučaj.


U tabeli 2 prikazane su srednje vrijednosti utrošaka vremena za radne
zahvate pojedinih radnih operacija. Za izračunavanje srednjih vrijednosti služili
su svi podaci mjerenja utroška vremena za određeni zahvat u raznim sastojinama.
Tako ovi podaci predstavljaju prosjek za sve sastojine u kojima su
mjerenja vršena.


Utrošci vremena se odnose na smolarenje po francuskoj i američkoj 1/2
bark chipping metodi.
Na slikama 1, 2 i 3 grafički su prikazani zbrojevi utrošaka pojedinih vremena
po bjeljenici u sezoni, posebno za navedene metode smolarenja.
Međutim, kako se vidi u tabeli 2, razlike između utrošaka vremena kod
ovih metoda postoje samo kod zarezivanja bjeljenica.


Prikazano je osnovno tehnološko vrijeme za jednokratno izvršen rad za
jednu radnu operaciju te za cijelu sezonu, prema broju ponavljanja izvođenja
rada u sezoni. Ovome je vremenu dodano vrijeme za hod od stabla do stabla
(sporedno vrijeme), pa je tako dobiveno operativno vrijeme po bjeljenici za
jednokratan rad kao i za rad u sezoni smolarenja. Radne operacije su se u toku
sezone ponavljale kod zarezivanja bjeljenica i sakupljanja smole, kako se to
vidi u navedenoj tabeli, kolona 7.


Dalje je određen ukupni utrošak vremena po bjeljenici (s dodatnim vremenom)
također za jednu radnu operaciju te za cijelu sezonu.
Ukupni utrošak vremena (norma vremena »T«) po bjeljenici za pojedine
radne operacije (za jedno izvođenje) određen je po slijedećoj formuli:


T = (tu + th) . 1,0 tu


T = norma vremena (ukupni utrošak vremena)
t0 = osnovno tehnološko vrijeme (čisti utrošak remena osnovnog zahvata)
th = čisti utrošak vremena prelaza od stabla do stabla
tj = koeficijent dodatnog vremena.


Koeficijenti dodatnog vremena određeni su posebno za pojedine radne operacije
iz strukture vremena punog radnog dana i prikazani u tabeli 2 kolona
16. U dodatno vrijeme uključeni su dodaci za razne povremene radove u
toku izvođenja radne operacije, zatim vrijeme za odmor, lične potrebe i opravdane
prekide.


Vrijeme prelaza od stabla do stabla uzeto je za prosječnu udaljenost stabala
od 5,5 m.


Iz gore prikazanih rezultata utroška vremena izračunati su kod svake radne
operacije postoci razlike utrošaka vremena za bijeli i crni bor u odnosu na
utrošak vremena kod crnog bora. Iz istih podataka izračunati su i koeficijenti
utroška vremena diobom utroška remena kod bijelog bora s utroškom vremena
za crni bor.


Odgovarajući postoci i koeficijenti daju isti rezultat prikazan na dva načina.
Na primjer, kako se u tabeli 2 vidi, postotak razlike utroška osnovnog
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

vremena kod orumenjavanja crnog i bijelog bora iznosi 12,1% (kolona 21), a
isti odnos izražen koeficijentom iznosi 0,879 (kolona 27). To znači da je utrošak
vremena za orumenjavanje bijelog bora manji za 12,1´% nego kod crnog bora,
odnosno da je taj utrošak 87,9% od utroška za crni bor.


Analiza rezultata u tabeli 2 pokazuje slijedeće:


Postoci i koeficijenti razlike osnovnog tehnološkog vremena za crni i bijeli
bor — kolona 21, odnosno 27 — za osnovno tehnološko vrijeme pojedinih
radnih operacija — kolona 5 i 6 — pokazuju koliko je kod orumenjavanja,
premiještanja te kod zarezivanja bjeljenica po francuskoj metodi veći utrošak
vremena za crni nego za bijeli bor. Kod zarezivanja bjeljenica po američkoj
metodi razlike utroška vremena za crni i bijeli bor nema. Kod sakupljanja
smole, utrošak vremena za bijeli bor je za 15,6% veći nego za crni bor.


Postoci i koeficijenti zbroj a utrošaka osnovnog tehnološkog vremena
svih radnih operacija za po jedno izvođenje pokazuju da je za obadvije metode
utrošak vremena za bijeli bor manji nego za crni bor.


b) U koloni 8 i 9 nalaze se također osnovna tehnološka vremena ali u iznosu
za cijelu sezonu, prema broju ponavljanja pojedinih radnih operacija (n
— u koloni 7).


Postoci i koeficijenti utrošaka vremena zahvata kod pojedinih radnih operacija,
obzirom da su utrošci vremena za crni i bijeli bor isti kao u kolonama
5 i 6 ili pomnoženi istim brojem, jednaki su onima u prethodnom slučaju, ali
su ovdje odnosi zbrojeva utroška vremena u sezoni za američku metodu drugačiji
nego u prethodnom slučaju.


c) U kolonama 12 i 13 osnovnom tehnološkom vremenu iz kolona 5 i 6 pribrojeno
je čisto vrijeme prelaza od stabla do stabla (kolona 10) u jednakom
iznosu za crni i bijeli bor u istoj radnoj operaciji. Tako je dobiveno operativno
vrijeme. Zbog pribrojenih jednakih apsolutnih iznosa, postoci i koeficijenti
utrošaka vremena za crni i bijeli bor (kolona 23, odnosno kolona 29) pokazuju
manje relativne razlike nego što je to slučaj za razlike osnovnog tehnološkog
vremena.


d) U koloni 14 i 15 nalazi se operativno vrijeme po radnim operacijama
za cijelu sezonu. Ovo vrijeme je dobiveno po istom postupku kao u tački b
Postoci razlike i koeficijenti kod pojedinih radnih operacija isti su kao i u koloni
12 i 13 za operativno vrijeme jednog izvođenja radne operacije, dok se odnosi
ukupnog vremena razlikuju od odnosa zbrojeva operativnog vremena
kada se u sezoni svaka radna operacija jedanput izvede.


e) U koloni 17 i 18 prikazani su ukupni utrošci vremena (norma vremena
»T«) pojedinih radnih operacija za jedno izvođenje (kolona 12 i 13). Ova vremena
(»T«) dobivena su množenjem operativnog vremena koeficijentima dodatnog
vremena iz kolone 16. Na isti način su dobiveni i ukupni utrošci vremena
za cijelu sezonu iz podataka u koloni 14 i 15 i prikazani u kolonama 19
i 20.


Budući da su kod iste radne operacije za dobivanje iznosa »T«, utrošci operativnog
vremena za crni i bijeli bor umnoženi istim koeficijentom dodat


306
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 41     <-- 41 -->        PDF

nog vremena, odnosi dobivenih iznosa (postoci i koeficijenti) ostaju i u ovom
slučaju isti kao i za operativno vrijeme .


Stoga su postoci razlike kod normi vremena (kolona 25) isti kao i kod operativnog
vremena (kolona 23). Isti je slučaj i kod koeficijenata utroška vremena
(kolona 29 i 31).


Sve što je ovdje rečeno za odnose utroška vremena za po jedno izvođenje,
važi i za odnose ukupnih utrošaka vremena po bjeljenici u sezoni, što se za postotke
vidi u kolonama 24 i 26, a za koeficijente u kolonama 30 i 32.


Proizvodnost rada »Pr« možemo odrediti kao odnos između količine proizvedene
smole »Q« i utroška vremena (norme vremena »T«) po formuli:


Q


Pr = —


T


Kod uspoređivanja proizvodnosti rada između crnog i bijelog bora, potrebno
je pored utroška vremena znati i prinose smole jednog i drugog bora.


Kako se u tabeli 2 (kolona 26) vidi, za francusku je metodu ukupni godišnji
utrošak vremena po bjeljenici kod bijelog bora 3,5% manji nego kod
crnog bora. Proizvodnost rada bila bi u obadva slučaja ista, ako bi i godišnji
prinos smole kod bijelog bora bio za isti postotak manji.


Prema Ugrenoviću (22), kod francuske metode smolarenja prosječni sezonski
prinos smole bijelog bora je za 25,0% manji nego kod crnog bora. Uzevši
u obzir ovaj manji prinos smole, kao i naprijed navedeni manji utrošak vremena
kod bijelog bora (3,5%), proizvodnost rada kod bijelog bora iznosi 0,777
proizvodnosti rada kod crnog bora.


0,75 . Qrb


Pri* = = 0,777 Prcb


0,965 . Tcb


Pri* = proizvodnost rada kod bijelog bora


Qcb = prinos smole crnog bora


Tcb = utrošak vremena kod crnog bora


Prcb = proizvodnost rada kod crnog bora


Ovo smanjenje odgovara postojećoj organizaciji i uvjetima rada, dok bi se
kod promjene organizacije i uvjeta rada i odnos proizvodnosti mogao promijeniti.


Na primjer promjena međusobne udaljenosti stabala utjecala bi na razlike
utrošaka vremena, kao i na odnose produktivnosti. Povećanje međusobne
udaljenosti stabala dovelo bi do većeg utroška vremena za radni zahvat prelaza
od stabla do stabla — podjednako kod bijelog i crnog bora i zbog toga bi
se relativna razlika utrošaka vremena smanjila kako je to rečeno kod objašnjavanja
rezultata prikazanih u tabeli 2.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Odnosi utrošaka vremena (postoci razlika i koeficijenti) kod smolarenja
crnog i bijelog bora po 1/2 bark chipping metodi za zbrojeve utrošenog vremena
u sezoni, zajedno za sve radne operacije, razlikuju se od odnosa utrošaka
vremena za francusku metodu smolarenja.


Zbog toga što je utrošak vremena za zarezivanje bjeljenica crnog i bijelog
bora po 1/2 bark chipping metodi isti, postoci i koeficijenti razlika zbroja
utrošaka vremena (osnovnog tehnološkog, operativnog i dr.) svih radnih operacija,
pokazuju manje razlike utroška vremena nego kod francuske metode.


Prema rezultatima u tabeli 2, kod zbroja utroška vremena po bjeljenici
svih radnih operacija za sva izvođenja u sezoni, a to važi kako za osnovno tehnološko,
operativno tako i za ukupno vrijeme (operativno vrijeme s dodatkom),
utrošak vremena za bijeli bor je veći nego za crni bor.


Ukupni godišnji utrošak vremena po bjeljenici u sezoni za bijeli bor je
veći za 0,7% nego za crni bor (kolone 19, 20, 26 i 32). Praktički rečeno, ovi su
utrošci vremena jednaki. Prema tome, kod smolarenja po 1/2 bark chipping
metodi, proizvodnosti rada crnog i bijelog bora odnosit će se kao njihovi godišnji
prinosi smole.


Na osnovu dobivenih rezultata istraživanja, mogu se izvesti slijedeći


V ZAKLJUČCI


1. Utrošak vremena manji je za bijeli nego za crni bor kod izvođenja slijedećih
osnovnih radnih zahvata (osnovnih tehnoloških vremena): orumenjavanja
stabala 12,1%, premiještanja pribora 8,6%, a zarezivanja bjeljenica po
francuskoj metodi smolarenja 12,6%. Međutim za radni zahvat sakupljanje
smole, utrošak vremena je za 15,6% veći kod bijelog nego kod crnog bora, dok
se kod zarezivanja bjeljenica po 1/2 bark chipping metodi utrošci vremena za
crni i bijeli bor ne razlikuju.
2. Razlike operativnih vremena, kao i normi vremena pojedinih radnih
operacija kod crnog i bijelog bora, u relativnom iznosu (postocima) manje su
nego za osnovna tehnološka vremena (vremena osnovnih radnih zahvata).
Ovo smanjenje nastaje zbog toga što se osnovnom tehnološkom vremenu
sporedno vrijeme za prelaz od stabla do stabla dodaje u jednakom iznosu za
crni i bijeli bor;dodatno vrijeme pridodaje se u jednakim postocima.


3. Ukupni godišnji utrošak vremena po bjeljenici kod francuske metode
smolarenja, manji je 3,5% za bijeli nego za crni bor, dok je kod 1/2 bark chipping
metode za bijeli bor 0,7% veći.
4. Proizvodnost rada kod smolarenja bijelog bora po francuskoj metodi
smolarenja — s obzirom da je godišnji prinos smole bijelog bora 25% manji
nego kod crnog bora — iznosi uz navedeni manji utrošak vremena 77,7% proizvodnosti
rada za crni bor.
Kod smolarenja po 1/2 bark chipping metodi, proizvodnosti rada crnog i
bijelog bora odnosit će se kao njihovi godišnji prinosi smole, budući da su godišnji
utrošci vremena u oba slučaja gotovo isti.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 43     <-- 43 -->        PDF

SIGNIFIKANTNOST RAZLIKA UTROSAKA VREMENA ZA RADNE ZAHVATE:
ORUMENJAVANJE STABALA, PREMIJESTANJE PRIBORA, ZAREZIVANJE
BJELJENICA I SAKUPLJANJE SMOLE


Tabela 1


ra


-1
4J


rt 3 B
´/,


N 2 ft
o ,


odnc


jedn
z,a »t« uz ko efici
jent rizika 0, 05


CD


M


a


utroška vremi sna


Granična vri


na utrošak v
za crni bor


n


t


u


CG


o" CO ´ćj


u,


bijeli bor


j(j cd


a


L3


rt ft cd


a «


´a


[3


o


ro .B


-T.


Cl B 2 T3
C


m S


o


1 2 3 4 5 6 7 8
1 Maoča 138 — 4,8 235 0,800 1.972
Orumenjavanje
stabala
2
3
4
5
Maoča
Maoča
Bugojno
Bugojno
139
179
181
181
—11,0
—11,0
—30,9
— 2,8
211
265
177
247
1,335
4,422
10,163
1,152 |
1,972
1,969
1,973
1,970
6 Maoča 138 — 5,7 236 1,569 1,971
Premještanje
pribora
7
8
9
10
Maoča
Maoča
Bugojno
Bugojno
139
179
181
153
— 9.2
— 6,8
— 5,9
—14,9
186
246
204
130
3,526
3,325
2,159
3,850
1,973
1,970
1,972
1,978
11 Maoča 139 —17,6 204 5,988 1,972
Zarezivanje
bjeljenica
12
13
14
15
Bugojno
Bugojno
Đurđevac
Đurđevac
153
181
4 b
4b
— 4,4
— 7,4
— 8,4
—11,2
279
516
2(15
290
1,210
2,464
2,428
2,122
1,969
1,965
1,972
1,968
Sakupljanje
smole
16
17
18
19
20
Bugojno
Bugojno
Bugojno
Bugojno
Bugojno
153
153
154
156
181
+ 45,6
+ 3,3
+ 8,9
+ 11,4
+ 18,8
322
237
148
376
461
9,681
7,512
2,338
3,804
3,605
1,968
1,970
1,976
1,966
1,965


Opaska : u koloni 5 znak »—« označava za koliki je postotak utrošak vremena
kod bijelog bora manji nego kod crnog bora; znak » + « pokazuje za koliki je postotak
utrošak vremena kod bijelog bora veći.


LITERATURA


1.
Anonymus (GEFFA — Drucksache), Allgemeine Anweisung für Leitstungsuntersuchungen
(Arbeitsablauf — und Zeitstudien), Reinbek, 1965.
2.
Anonymus (RKW), Betriebliche Produktivitätsmessung, Berlin, 1960.
3.
B a r n e s R., Motion and Time Study. New York, 1958.
4.
B e n i ć R., Analiza troškova i kalkulacije ekonomičnosti u iskorištavanju šuma,
Zagreb, 1957.
5.
Bojani n S., Istraživanje potroška vremena kod smolarenja crnog bora francuskom
metodom, Zagreb, 1963, (Doktorska disertacija).
6.
Brow n N., Forest products, New York 1950.
7.
Clement s E., Scrape Yield From Longleaf, Slash Greater Than Others, Naval
Stores Rev., September 1961.
8.
Kalnjin š A., Problemi daljnjejšego razvitija podsocnogo proizvodstva, Folia
Forestalia Polonica Seria A Lesnictwo Zeszyt 10, 1964.
9.
Kjurkčie v A., Merenje proizvodnosti rada u industriji, Skopje 1955.
10.
Linde r A., Statistische Methoden für Naturwissenschaftler, Mediziner und
Ingenieure, Basel — Stuttgart, 1960.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 44     <-- 44 -->        PDF

11.
Ma z e k - F i a 11 a K., Die Harzgewinnung in Österreich, Wien, 1947.
12.
M ö b i u s K., Der Stand der Technik der deutschen Harzung an Weisskiefer
und Fichte 1943, Silve Orbis. No 12, 1944.
i3.
Münc h E., Naturwissenschaftliche Grundlagen der Kiefernharznutzung, Arbeiten
aus der biologischen Reichsanstalt für Land und Forstwirtschaft, Band
X, 1/1919.


14.
Pejosk i B.. Primena stimulatora i njihov uticaj na smolarena borova stabla
(referat), Stručno udruženje šumsko privrednih organizacija Jugoslavije, Obaveštenje
3, 1959/60.
15.
Radunovi ć D., Merenje produktivnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti
na nivou preduzeća, Beograd, 1961.
16.
Romano v A., O normirovaniji truda na podsočke, Gidrolizn. lesohim. Prom.
61961.
17.
Speide l G., Die Produktivitätsmessung in der Forstwirtschaft. Forstarchiv,
3—4, 1963.
18.
Steinli n H., Zur Methodik von Feldversuchen im Hauungsbetrieb, Mitt.
Schweiz. Anst. Forstl, Vers Wes, 2, 1955.
19.
Terzi ć D., Prinos smole crnog i belog bora primenom francuske, nemačke i
novoaustrijske metode smolarenja, Institut za šumarstvo i drvnu industriju
NR BiH, Knj. III, sv. 1., Sarajevo 1956.
20.
T o 1 k a č e v A. K., S i n el ob o v M. A., Novoe v podsočke sosni i jeli, Moskva
1957.
21.
Ugrenovi ć A., Tehnologija drva. Zagreb, 1950.
22.
Ugrenovi ć A., ,Š o 1 a j a B., Istraživanja o tehnici smolarenja i o kemizmu
smole vrsti Pinus nigra Arn. i Pinus silvestris L., Glasnik za šum. pokuse, 5/1937.
23.
Voronenk o V., Opytnaja podsočka v Sovjetskom Sojuze, Goslesbumizdat,
Moskva — Lenjingrad 1961.
RESIN TAPPING OF SCOTS PINE (PINUS SILVESTRIS L.) BY MEANS OF
FRENCH AND 1/2 BARK CHIPPING METHODS (TIME CONSUMPTION AND
PRODUCTIVITY)


Summary


The author deals with the problem of time consuption and labour productivity
in resin tapping of Scots Pine (Pinus silvestris L.) by means of French and 1/2 bark
chipping methods. These methods in which the resin flows from over the whole
face area to the cup — are applied to Scots Pine only in case when the same is admixed
to Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) in a small proportion. Resin of Scots Pine
hardens off on the face, forming scrapes.


Through an analysis of time consuption for individual woi*k elements it was
found that.the time consumption for Scots Pine is lower than that for Austrian Pine
as regards the following work elements: in facing trees by 12, P/o, in raising gutters
and cups 8,0%>, in cutting faces according to French tapping method by 12,0:l/o. However,
when collecting the resin the time consumption is by 15,6l:l/o higher in Scots Pine
than in Austrian Pine. The significance of differences with fespect to time consumption
exists in all cases in cutting faces and collecting the resin, while in reddening
trees in 4ÖV», and in the operation of raising gutters and cups in 8Ö´V<> of examined
cases.


When cutting faces according to 1/2 bark chipping method the differences between
Scots and Aust´rian Pine as regards the time consumption for the mentioned
work elements are not significant at all.


Total annual time consumption per face when applying the French method of
tapping is by 3,5lri/» lower in Scots Pine than in Austrian Pine, while, if using 1/2
bark chipning method it is by 0,7n/o higher in Scots Pine.


Parallel with the lower time consumption when tapping Scots Pine by the
French method, the labour productivity in Scots Pine is 77,757u of that in Austrian
Pine, taking into account that the resin yield in Scots Pine is by 25´Vo lower than in
Austrian Pine.


Labour productivities when tapping Austrian and Scots Pine by the 1/2 bark
chipping method will relate to one another like their annual resin yields because
their total annual time consumptions are in both cases almost the same.


310