DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 25     <-- 25 -->        PDF

IZMJENA BUKVE I JELE NA PANONSKIM GORAMA


J. SAFAR
Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Na panonskim gorama istočnog područja Hrvatske u arealu bukve fragmentarno
je rasprostranjena jela. Eksklave te četinjače nalaze se na ovim gorama:
Medvednica (Zagrebačka gora), Macelj-gora, Ravna gora, Ivančica i Papuk
gora. Disjunktan areal jele najveći je na Medvednici i Papuku.


U vezi s podacima, razmatranjima i dobivenim rezultatima o spontanoj
pojavi izmjeničnog rasprostranjivanja bukve i četinjača na Visokim Dinaridima
bit će biološki i ekološki interesantno a ekonomski važno da se ta pojava
ispita i u eksklavama jele na istočnom području Hrvatske. Ta ispitivanja interesantna
su zbog usporedbe rezultata s onima na Dinaridima (v. »Pojava proširivanja
bukve na Dinaridima Hrvatske«, Šumarski list 1965. br. 5/6, str. 198—
217). Važna su ekonomski zbog toga što izolirana prirodna nalazišta jele ponešto
ublažuju nepovoljan geografski položaj četinjača u istočnoj Hrvatskoj
s obzirom na znatnu udaljenost glavnih prirodnih nalazišta četinjača Hrvatske
i Bosne. Na temelju iznesenih napomena postavljaju se, dakle, ova pitanja:


— da li su se bukva i jela proširivale kao na Dinaridima,
— kakav je bio intenzitet prirodne izmjene vrsta drveća.
Razmatrat ćemo ta pitanja na temelju taksacijskih podataka, dobivenih
zahvaljujući Poslovnom udruženju šumsko-privrednih organizacija u Zagrebu,
metodom omjera smjese po debljiskim razredima (kako smo učinili već u prethodnom
cit. radu) i to za preborne sastojine ovih gora: Zagrebačka gora, Macelj-
gora, Papuk-gora i na bosanskoj Kozari za odskorašnji rezervat »Historijske
šume«. Ovaj rad je obavljen zahvaljujući Saveznom fondu za naučni rad.


ZAGREBAČKA GORA


Glavni greben Zagrebačke gore proteže se od sjeveroistoka prema jugozapadu.
Glavne su ekspozicije sjeverne i južne. Najveća je nadm. visina 1035 m.
Zemljište je svuda veoma strmo i mnogo isprekidano jarcima i grebenima. Tla
su na karbonatnoj i silikatnoj podlozi. Šumske zajednice na osojnim i višim
prisojnim položajima su mezofilne, na ostalima su termomezofilne i, veoma
malo, termokserofilne. Jela se na južnim položajima održava od vrha te gore
do oko 500 m n. v. (u uvalama), a na sjevernim položajima do oko 250 m n. v
Bukva je najrasprostranjenija vrsta drveća. Od drugih vrsta, osim jele, ima tu
hrasta, graba, jasena, kestena, javora, lipe, brijesta i dr. Uneseni su borovi,
smrča, ariš, bagrem i dr. Prosječni omjeri smjese po drvnoj masi za listače
(uglavnom bukva) i četinjače (uglavnom jela) izneseni su po debljinskim (unekoliko
dobnim) razredima; odnose se na površnu 2.396 ha (v. tab. br. 1).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Tabela br. 1
Debljinski razred Li s tac ebukva ostalo1 svega
Četinjače
cm postotak drvne mase


10 do 20 54 15 69 31
21 do 30 57 16 73 27
31 do 40 61 13 74 26
41 do 50 61 8 69 31
51 do 60 56 5 61 39
61 — 45 3 48 52


Prema podacima tabele br. 1, omjer četinjača naglo pada od posljednjeg
deblj. razreda do trećeg; zatim se povećava: najprije polagano i zatim mnogo.
U obratnom smislu razvijao se postotak listača; ali za samu bukvu razvitak
njenog omjera smjese je nešto zamršeniji, jer se od trećeg deblj. razreda do
prvog naglo povećao postotak drugih vrsta drveća.


Pregledom na terenu opazili smo, a to može konstatirati i oko nestručnjaka,
da u mnogim bukovim sastojinama, koje su nekad bile mješovite jelove,
nadire i širi se jela, i to veoma snažno, upravo agresivno osvaja prostore iz kojih
ju je u dalekoj prošlosti čovjek sječama istisnuo. Prema tome, pojava širenja
jele, utvrđena podacima tabele br. 1 za I i II deblj. razred, razvija se i
danas. Jela se pojačano širi ne samo u bukovim sastojinama nego i u jasenovim
i hrastovim sastojinama, osobito mnogo na sjevernim i istočnim padinama
te na ravničastim zemljištima i u uvalama.


Takav tok prirodne izmjene vrsta drveća u nedavnoj prošlosti i u sadašnjosti
veoma je povoljna okolnost u kraju deficitarnom četinjačama. Zato ga
treba intenzivno pomagati uzgojnim zahvatima, tj. oslobađanjem jele od konkurencije
loše oblikovanih stabala listača, intenzivnije nego li se to do danas
činilo. Ne samo iz šumsko-privrednih razloga, nego i iz turističkih jer je Zagrebačka
gora proglašena rezervatom posebne namjene.


MACELJ-GORA


Macelj-gora blizu je slovenske granice, kod Krapine, nedaleko Zagreba.
Osnovni smjer glavnog grebena je istok-zapad. Najviša nadm. visina je 621 m.
a najniža je oko 250 m i čini donju granicu prirodnog rasprostranjenja jele (na
južnoj strani!). Reljef je, kao na gotovo svima panonskim gorama, veoma isprekidan.
Tla su nad silikatnim kamenjem. Veoma je značajno da se u dubukim
i zatvorenim uvalama zbog inverzije klime nalaze sastojine bukve i jele,
a na višim položajima razvila se zona termofilnije zajednice hrasta kitnjaka
i običnog graba s primjesama jele i bukve. U toj toplijoj zoni jela se previše
forsirala te je ponegdje fiziološki oslabila, mnogo je napada imela i povremeno
se suši (v. »Problem sušenja jele i načina gospodarenja na Macelj-gori, Šumar,
list 1965, br. 1/2, str. 1—16). Prosječni omjeri smjese po deblj. razredima za
površinu 2060 ha prebornih šuma iznose se u pril. tab. br. 2.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Tabela br. 2
Debljinski razred Li s tac e Četinjače
bukva ostalo svega
cm postotak drvne mase


I 10 do 20 33 20 53 47
II 21 do 30 36 17 53 47
III 31 do 40 38 14 52 48
IV 41 do 50 41 9 50 50
V 51 do 60 42 6 48 52
VI 61 — 44 3 47 53


Učešće unesenih vrsta četinjača u odnosu na ukupnu masu iznosi svega
3%. Prema podacima tabele br. 2. postotak jele od posljednjeg do gotovo prvog
debljin. razreda veoma malo ali postepeno pada. Ta pojava najvjerovatnije je
posljedica sušenja jele: godine 1950/51 bio je jak napadaj potkornjaka, a u god.
1963. i 1964. jela je mnogo odumirala, uglavnom na sušim i toplijim staništima;
najviše su se sušila najdeblja i deblja stabla.


Sušenje jele na Macelj-gori, prema našim istraživanjima, posljedica je
kompleksnog utjecaja niza raznih topogeografskih, klimatskih, pedosferskih i
biotskih faktora: izoliranost disjunktnog areala i izloženost kontinentalnom
(subpanonskom) karakteru klime, proširivanje i održavanje jele na sušim za
nju manje pogodnim položajima, prevelika prosječna starost mnogih debljih
jela na toplijim staništima i u vezi s time premala životna otpornost prema lošim
utjecajima raznih ekoloških i biotskih faktora, mjestimice preplitka, tj. relativno
suha tla, jaka obraslost stabala, osobito debljih odn. starijih, imelom,
promjena karaktera mskroklime, promjene mikroklime pod utjecajem jakog
i naglog otvaranja sklopa (suša i toplija sastojinska klima); zatim, potkornjaci
koji kao sekundarni faktor dokrajče život fiziološki oslabljenih jela.


Prema podacima tabele br. 2, bukva se nije proširila. Naprotiv, njen se
omjer smjese od najviših deblj. razreda prema najnižima smanjio, a povećalo
se učešće drugih vrsta listača. Smanjilo se učešće jele. Prema ispitivanjima na
terenu došli smo do zaključka da se širenje jele nekad antropogeno mnogo pomagalo,
vjerojatno po načelima najveće zemljišne rente, ali i iz drugih pobuda,
a zatim je ta četinjača na alohtonim staništima pod utjecajem navedenog
kompleksa raznih abiotskih i biotskih faktora povremeno odumirala ili se jače
sjekla.


PAPUK-GORA


Taj najveći gorski masiv Panonije, iznad Slav. Požege i Podr. Slatine, ima
nadmorsku visinu 953 m. Reljef je veoma rastočen uzdužnim i poprečnim isponima
i udolicama. Osnovni greben proteže se istok—zapad. Pod utjecajem
različitih staništa razvile su se ovdje različite šumske asocijacije, subasocijacije
i facijesi, razni omjeri smjese drveća. Kao i na Zagrebačkoj gori, jela na


293
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 28     <-- 28 -->        PDF

sjevernim stranama Papuka u uvalama dopire sve do oko 250 m ndam. visine.
Podaci o omjeru drvnih masa po deblj. razredima iskazani u tabeli br. 3 odnose
se na površinu 2.515 ha na kojoj se nalaze sastojine prebornih obbka.


Tabela br. 3


Debljinski razred Li s tac e Četinjače
bukva ostalo svega
cm postotak drvne mase


I 10 do 20 67 6 73 27
II 21 do 30 69 5 74 26
III 31 do 40 72 5 77 23
IV 41 do 50 76 5 81 19
V 51 do 60 80 5 85 15
VI 61 — 74 3 77 23


Prema podacima tabele br. 3, od posljednjeg do pretposljednjeg debljinskog
(unekoliko dobnog) razreda postotak drvne mase bukve je veći, a zatim
joj je učešće sve manje. Omjer smjese jele od V debljin. razreda je sve veći.
Naprotiv, smjesa hrasta, graba i drugih listača je neprekidno gotovo podjednaka.


Pojava proširivanja jele veoma je značajna za tu goru. Prema vlastitim
opažanjima izvršenima na terenu i prema saopćenjima šumarija i šumskih gospodarstva,
ta se četinjača mnogo rasprostranjuje i u sloju podmlatka i mladika;
ne samo na području prebornih sastojina, nego i u mnogim jednodobnim
sastojinama. Ta se četinjača proširuje ne samo u bukovim sastojinama, nego i
u sastojinama drugih vrsta drveća. Veoma je značajno da jela nadire u mnoge
brezove skupine, tu se vrlo dobro razvija i postepeno konkurira toj listači. Jela
je, dakle, na Papuku vrlo agresivna i snažan okupant te već nekoliko desetljeća
povećava svoj omjer smjese.


KOZARA


Da bi se dobio potpuniji uvid u tok izmjene jele i bukve na panonskom
rubu, nastojali smo istražiti razvitak omjera smjese na susjednoj bosanskoj
Kozari, koju smo već prije odredili za sjemensku bazu jele u svrhu unošenja
te četinjače u bukove sastojine susjedne naše Zrinjske gore.


Glavni greben Kozare proteže se u smjeru sjeverozapad—jugoistok. Najviši
joj je vrh 978 m. Reljef je, kao u gotovo svih gora hrvatskog međurječja,
mnogo ispresijecan isponima i udolicama. Jela u zajednici s bukvom dopire na
sjevernoj strani, prema Eićevim podacima, sve do 210 m n. v., a na južnoj strani
donja joj je granica areala 380 m n. v. Osnovni petrografski substrat u arealu
jele čine pješčenjaci Krede i Jure, mjestimice glinenasti i laporasti škriljev


ci. Staništa jele su prosječno hladna i vlažna, na sjevernoj strani plodnija nego
na južnoj. Godišnja količina oborina iznosi, kao i na gorama hrvatskog međurječja,
preko 1000 mm.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Naša istraživanja o smjesama vrsta drveća odnose se na odskora proglašen
rezervat historijskih šuma, koji zauzima površinu 2.174 ha. Glavne vrste
drveća su bukva i jela, a uzgredne su hrast, jasen, javor, brijest, obični i crni
grab, lipa, iva i joha te unesene smrča, crni bor i bagrem. Ukupna drvna masa
introduciranih vrsta drveća iznosi oko 3%. Brojčani podaci o odnosima smjese
koji se iznose u pril. tab. br. 4 izračunati su na temelju izmjera bosanske taksacije,
a dobiveni su zahvaljujući upravi tih šuma u Prijedoru.


Tabela br. 4


Debljinski razred Lis t a č e Četinjače
cm
bukva ostalo
postotak drvne
svega
mase
I 10 do 20 31 4 35 65
II 21 do 40 35 2 37 63
III 41 do 60 30 3 33 67
IV 61 do 80 27 3 30 70
V 81 — 26 4 30 70


Kako se razabire iz podataka tabele br. 4, bukva je povećala svoj omjer
smjese od posljednjeg do II deblj. razreda, a zatim joj se omjer smanjuje.
Omjer uzgrednih vrsta drveća gotovo je podjednak u svima deblj. razredima.
Naprotiv, jela smanjuje svoj omjer smjese od posljednjeg do drugog debljmskog
razreda, a u prvom deblj. razredu njen se omjer smjese povećao. Povećava
se i u sloju podmlatka i mladika


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Panonske gore hrvatskog međurječja međusobno su mnogo udaljene. U uzdužnom
pravcu, udaljenost između krajnjih gora na kojima ima jele iznosi oko
150 km. Isto toliki je razmak između Macelj-gore i Kozare. U takvim udaljenostima,
na razvitak njihovih šuma utjecali su različiti ekološki, biotski i antropogeni
činioci. Od djelovanja tih činilaca mnogo ovisi smjesa po vrstama
drveća, pa su se utjecaji tih djelovanja morali odraziti na omjerima smjese
općenito, još više na odnosima smjese po debljinskim (unekoliko dobnim) razredima.
Kolike su bile razlike u omjerima smjese, najlakše se može razabrati
po usporednim podacima koji su izneseni u sintetskoj tabeli br. 5.


U tabeli br. 5a gorski masivi su razvrstani po veličini postotka drvne mase
listača (uglavnom bukva). U tabeli br. 5b razvrstavanje je izvršeno po značajki
izmjene vrsta drveća: predznaci minus označuju da su se više proširivale
četinjače (uglavnom jela), a brojke bez predznaka označuju jače proširivanje
listača (uglavnom bukva). Kad se usporede brojčani podaci izneseni u navedenim
tabelama, može se razabrati ovo:


1.
Na gorama koje imaju razmjerno veliku drvnu masu listača više se
proširuju četinjače, tj. jela. Najznačajniji primjer je Papuk koji od svih
navedenih gora ima najveću drvnu masu bukve: ovdje se jela razmjer


ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tabela br. 5a


Gorski masiv % drvne mase listača u debljinskom razredu
I II III IV V VI
Papuk gora 73 74 77 81 85 77
Zagrebačka gora 69 73 74 69 61 43
Macelj gora 53 53 52 50 48 47
Kozara 35 37 33 30 30
Tabela br. 5b


Gorski masiv Razlika postotaka između i debljin. razreda
I/II II/III III/IV IV/V V/VI
Papuk gora —1 —3 -4 8
Zagrebačka gora —4 —1 5 8 13
Kozara —2 4 3 0
Macelj gora 0 1 2 2 1


no dobro podmlađivala u davnoj prošlosti, u nedavnoj prošlosti i danas;
njena stabla intenzivno su urastala u gotovo sve debljinske razrede
stabala. Posljednja u tom nizu je Kozara koja ima razmjerno velik
omjer drvne mase jele u svima debljin. razredima, gotovo obratan onome
na Papuku; na toj gori jela se malo proširivala; ipak u posljednje
doba i danas ta četinjača povećava svoj omjer smjese.


2.
Na gorama koje imaju razmjerno veliku drvnu masu jele, prosječno
preko 50°/o omjera čitave drvne mase, a to su Macelj-gora i Kozara, na
tim se gorama jela manje proširivala. Najmanja je dinamika proširivanja
jele na Macelj-gori, prema opažanjima, na toplijim i sušim staništima
na kojima se ta četinjača previše forsirala i u gustim jelovim
sastojinama jednoličnijeg izgleda u kojima nije bilo dovoljno prostora
za novi jelov naraštaj;
3.
Što se tiče proširivanja bukve, najznačajnija je Zagrebačka gora: pod
utjecajem jakih sječa jelovih stabala u davnoj prošlosti drvna masa
jele se apsolutno i relativno povećala, prema opažanjima, stvorene su
čak čiste bukove sastojine. U te sastojine od nedavna snažno je prodirala
jela. Prodire i danas tako da u nemalom broju sastojina imamo
dva sloja: gornji sloj čine krošnje bukovih stabala i po koja jela, a u
sloju podmlatka i mladika nalazi se novi jelov naraštaj.
Da sličnih rezultata došli smo (g. 1965.) na temelju podataka i razmatranja
o razvitku omjera smjese za područje Dinarida: jela se prosječno najviše
proširivala i proširuje na onim dinarskim planinama na kojima su se u davnoj
prošlosti provodile jake sječe jele, odnosno na kojima je omjer bukve velik.
Bukva se prosječno najviše proširivala i proširuje se danas na onim dinarskim
planinama na kojima je razmjerno malen omjer drvne mase te listače odnosno
na kojima se direktnim antropogenim zahvatima rnnog.) smanjivalo učešće
bukve.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I tako imamo i na dinarskim planinama i na panonskim gorama veoma
značajnu i interesantnu pojavu: što je čovjek sječama jače istrebljivao neku
vrstu drveća iz njenog životnog prostora, to ona agresivnije osvaja svoj biogeocenotski
uvjetovan životni prostor.


Kolika je bila izmjena vrsta drveća na navedenim gorama, pokazuje tabela
br. 6. U toj tabeli dana su dva pokazatelja: rasponi u postotku omjera
smjese između posljednjeg i prvog debljin. razreda i intenzitet izmjene vrsta
drveća koji pokazuje razlike između najvećeg i najnižeg postotka smjese u
debljinskim razredima.


Tabela br. 6


Gorski masiv
Rasponi u n/o omjera Intenzitet izmjene
smjese bukve između listača i četinjača
VI i I deblj. razreda (bukve i jele)


Zagrebačka gora 09 do 48 = 21 74 do 48 = 26
Papuk gora 73 do 77 = 4 35 do 73 = 12
Kozara 35 du 30 = 5 37 do 30 = 7
Macelj gora 53 do 47 = 6 53 do 47 = 6


Na temelju podataka iznesenih u pril. tabeli br. 6 može se zaključiti ovo


1.
najdinamičnija izmjena vrsta drveća bila je na onoj gori koja je najviše
bila na udaru jakog utjecaja antropogenih faktora; to je Zagrebačka
gora koja se nalazi blizu velikog grada i siromašnog Zagorja;
2.
na Papuk gori unatoč jakom intenzitetu spontane izmjene vrsta drveća,
zbog smirenijeg i umjerenijeg gospodarenja omjer smjese između
posljednjeg i prvog debljin. razreda ne pokazuje velike razlike;
3.
na ostalima po površini manjim gorama, tj. na Kozari i Macelj gori na
kojima su se jelove šume vjerojatno više čuvale i gospodarenje bilo
obzirnije, dinamika spontane izmjene vrsta drveća bila je umjerenija.
Recentna pojava intenzivne prirodne izmjene vrsta drveća na velikim površinama,
prema t. 1—3, posljedica je prvenstveno jakih djelovanja antropogenih
faktora od kojih najviše utječu ili jake i nagle sječe ili, mnogo više, istiskivanje
jedne vrste drveća. Pod utjecajem jakih sječa, osobito onih koje se
usredotoče na jednu od glavnih vrsta drveća, mijenja se sastav čitave biogeccenoze
(tj. ne samo kompleks ekoloških faktora): prema biološkim svojstvima
i ekološkim potrebama drveća pozitivno za jednu vrstu drveća i negativno za
drugu vrstu. Posljedica je spontana izmjena vrsta drveća na većim površinama.


Sudeći po svemu što smo dosad upoznali na području dinarskih planina
i panonskih gora, u prirodnoj izmjeni vrsta drveća važna su i svojstva šumske
zajednice, jer se inače ne može objasniti zašto istisnuta vrsta drveća — bilo
bukva, bilo jela — poslije nekog vremena agresivno osvaja životni prostor
svoje zajednice. Jer, spontana izmjena vrsta drveća redovna je pojava u navedenim
šumama, ali je mjestimična, tj. pojedinačna i u grupama, rijetko u skupinama.
Izmjena vrsta drveća na velikim površinama može, dakle, biti izazvana
samo jakim vanjskim utjecajima.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1967 str. 32     <-- 32 -->        PDF

WECHSEL DER BUCHE UND WEISSTANNE IN PANNONISCHEN GEBIRGEN


Zusammenfassung


Den Ergebnissen einer früheren Arbeit (»Das Phänomen der Ausdehnung der
Buche in den Dinarischen Alpen Kroatiens«, Šum. List, 5/6, 1965, pp. 198—217) nach
wurde folgendes erwiesen: die Tanne verbreitet sich natürlich im Buchenareal viel
besser auf jenen Gebirgen, auf denen die Tanne von alters her stärker geschlägert
wurde, bzw. auf welchen die Buche eine grosse Bestockungsmasse aufweist, und
umgekehrt. Die erwähnten Gebirgsmassive erstrecken sich längs des Adriatischen
Meeres im westlichen Teil Kroatiens. Gegenwärtig sind die Forschungen im östlichen
Teilgebiet Kroatiens durchgeführt worden, d. h. zwischen den Flüssen Sava
und Drava in den pannonischen Gebirgen, wo die Tannenenklaven eingesprengt
in das Areal der Buche vorkommen. Die erhaltenen Ergebnisse sind fast gleich denjenigen
aus den dinarischen Gebirgen (siehe die Übersichtstabelle 5b, in welcher
die Zahlen mit Minusvorzeichen eine stärkäre Ausdehnung der Tanne, während
die Zahlen ohne Vorzeichen eine stärkere Ausdehnung der Buche anzeigen.


Das rezente Phänomen eines intensiven natürlichen Wechsels der Tanne und
Buche auf Grossflächen ist in erster Linie die Folge entweder der kräftigen Abhiebe
der Tanne, um Wertholz zu erhalten, oder der starken Aushiebe der Buche,
um für die Tanne mehr Wuchsraum zu schaffen. Unter dem Einfluss solcher Hiebe
wurde nicht nur der ganze Komplex der ökologischen Faktoren, sondern auch die
ganze Biogeozönose verändert. Bei diesem spontanen Baumartenwandel spielen
auch die Charaktereigenschaften der Waldgesellschaft eine wichtige Rolle, da man
sonst nicht erklären könnte, warum eine anthropogen stark beeinflusste und verdrängte
Baumart — sei es Tanne oder Buche — nach einiger Zeit den Lebensraum
für seine Population so aggresiv einnimmt. Alle diese Forschungen wurden im Gebiet
der Plenterwälder durchgeführt.


Das erwähnte Phänomen des Baumartenwechsels, d. h. eine reichlichere natürliche
Verjüngung jener Holzart, die am stärksten gehauen wurde, entwickelt sich
an verschiedenen geographischen Lagen, auf den Böden mit Karbonat- und Silikatunterlage,
und in verschiedenen Pflanzengesellschaften. Demnach ist die Gesetzmässigkeit
dieses Phänomens bestätigt.