DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 8     <-- 8 -->        PDF

PRILOG DEFINICIJI SASTOJINSKIH OBLIKA
GOSPODARSKIH ŠUMA


Dr DRAŽEN CESTAR i ing. VLADIMIR HREN


Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


1. UVOD
U okviru istraživanja tipova šuma i šumskih staništa nailazimo
na terminološke poteškoće prilikom definiranja sastojinski h oblik
a gospodarskih šuma. Pojam sastojine zavisi o shvaćanju i sporazumu
(Dengler), pa razlikujemo sastojine, definirane prema uzgajačkom i prema
uređivačkom shvaćanju. Uzgajačka definicija oslanja se, uglavnom, na ekološke
i biološke momente i nastoji povući što uže granice između sastojina. Definicija
uređivanja počiva na načinu postanka sastojine i načinu sječa. Tu su
granice šire u cilju olakšavanja gospodarenja. Pojedini pojmovi iz uzgajačke
i uređivačke definicije sastojine često se poklapaju.


Prema našim dosadašnjim iskustvima i rezultatima pokušali smo uskladiti
uzgajačku i uređivačku definiciju kako bi se mogla primijeniti u okviru obih
specijalnosti. Obrađene su samo gospodarske šume sjemenjače. Panjače će se
definirati u posebnom radu.


2. PODACI IZ LITERATURE
Ukratko ćemo prikazati shvaćanje sastojinskih oblika prema našim poznatim
naučnim radnicima iz oblasti uzgajanja (Anić, Bunuševac, Petračić, Šafar,
Vajda) i uređivanja šuma (Klepac, Miletić). Nećemo se upuštati u detaljna
obrazloženja pojmova pojedinih autora jer su obrađeni u literaturi. Navest
ćemo samo sumarno elemente kojima se služe uzgajači, a kojima uređivači.


Iz područja uzgajanja u literaturi se najčešće upotrebljava pojam uzgojni
oblik sastojine. Taj pojam u sebi sadržava način postanka i oblik gospodarenja.
Prema uzgajačkoj definiciji sastojinskog oblika šume se dijele na preborne i
visoke jednodobne. Preborne sastojine mogu imati stablimično preborni, grupimično
preborni i skupinasto preborni oblik. Jednodobne sastojine mogu biti
regularne i višeslojne. U novije vrijeme pojavljuje se češće i pojam raznodobne
sastojine.


Literatura iz uređivanja šuma spominje dva oblika gospodarenja. Sastojinski
oblik gospodarenja, koji je identičan pojmu jednodobnih sastojina u uzgajanju,
te stablimični ili preborni oblik gospodarenja Ti oblici gospodarenja


Ovaj rad financirali su Savezni fond za financiranje naučnih djelatnosti, Republički
fond za naučni rad i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija


186
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 9     <-- 9 -->        PDF

obuhvaćaju specifičan način provedbe sječa i pomlađivanja, te distribuciju
broja stabala, temeljnice i drvne mase.


3. PRIJEDLOG ZA OPISIVANJE SASTOJINSKIH OBLIKA
NA TEMELJU NAŠIH DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA
Prema rezultatima šumsko-gospodarske komponente tipoloških istraživanja
s različnih lokaliteta u Hrvatskoj i podataka iz literature došli smo do
uvjerenja, da sastojinski oblik gospodarske šume treba sadržavati u sebi elemente
koji su podjednako važni s uzgajačkog i uređivačkog gledišta. Elementi
sastojinskog oblika jesu:


— način postanka,


— dob,
— omjer vrsta drveća,
— distribucija stabala,
— stadij,
— stanje,
— površinski raspored stabala.
U tabeli 1 prikazan je naš prijedlog za opis sastojinskih oblika. U daljnjem
izlaganju dat ćemo kratke definicije nabrojenih elemenata, prilagođene numeričkim
pokazateljima.


Sastojinski oblici gospodarskih šuma-sjemcnjača
Tabela 1


Omjer


Površinski


Dob vrsta Distribucije Stadij Stanje


raspored


drveća


o


Pomladak — 100


o


T—1


Mladik — 200
Guštik (koljik) — 300


1 Jednolična — 1


o Tanji letvik 400
d Neiednolična Deblji letvik — 500
o — 2 Odraslih stabala — 600


o Zrelosti — 700 o o
LO CO


a o Prezrelosti — 800 o


CM o m


O — 1


no —


— 40
etko


rano -


Hj = 1


"-1 0)


- 20
Norm;
Rijetk
Vrlo iDevas


SpSs
l l ´


— 2 stabala — 300 C ´S L
X! Debelih stabala — 400


Preborna — 3


8° ili


Prezrelih stabala — 500


B§ ra 3 3
CO , "L5


K \ WO w


1 f


o


Tipičan — 100


Jednolična — 1


Tankih stabala — 200


Pregu
Gusto


"5


1 1 1


Neiednolična Srednje debelih


Prema načinu postank a dijelimo sastojine na:


— sjemenjače u kojima ima preko 80°.´o stabala iz sjemena;
— panjače u kojima je preko 80% stabala iz panja;


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— sjemenjače sa stablima iz panja u kojima je 51 do 80% stabala iz sjemena
a ostala su iz panja;
— panjače sa stablima iz sjemena u kojima je 51 do 80% stabala iz panja
a ostala su iz sjemena;
— kulture koje su nastale sjetvom sjemena ili sadnjom biljaka.
Razlika u starosti između pojedinih stabala unutar jedne sastojine predstavlja
također osnovu za njihovo razlučivanje. S obzirom na dob sastojine
mogu biti jednodobne i raznodobne. Jednodobne sastojine su takve, kod kojih
razlika starosti 65% od izmjerenog broja stabala ne premašuje ± 20 godina.
Kao raznodobne sastojine smatraju se one kod kojih više od 35% izmjerenog
broja stabala pokazuje razliku starosti veću od ± 20 godina.


Omjer vrsta drveća označuje nam da li su sastojine čiste ili mješovite.
Čiste sastojine su one u kojima je jedna vrsta drveća zastupljena s više od 90%
broja stabala. U mješovitim sastojinama ima primiješano od ukupnog broja
stabala najmanje 10% druge vrste drveća.


Distribucija se ocjenjuje prema liniji broja stabala, razvrstanih u debljinske
stepene. Prema obliku linije sastojina je:


— jednolična kada je linija zvonolikog oblika;
— preborna kada je linija hiperboličnog ili hiperbolično-zvonolikog oblika;
— nejednolična kada je oblik linije zvonoliko-hiperboličan ili višestruko
zvonolik.
Stadiji jednodobni h sastojina razlikuju se prema uzrastu i starosti
Razlikujemo slijedeće stadije:


— pomladak,
— mladik,
— koljik,
— tanji letvik,
— deblji letvik,
— odrasla stabla,
— zrela sastojina,
— prezrela sastojina.
Pomladak je stadij kada je prosječna visina stabalaca manja od 1,3 m.
Mladik je stadij u kome stabalca imaju prosječnu visinu od 1,3—2 m, a
prsni promjer
do 2 cm.
Koljik je stadij sa srednjom visinom stabalaca 3—10 m te srednjim prsnim
promjerom od 2 do 5 cm.
Tanji letvik je stadij u kojem stabalca imaju prosječni prsni, promjer ođ
5 do 12 cm.
Deblji letvik je stadij kada stabla postižu prosječni promjer od 12 do
20 cm.
Stadij odraslih stabala obuhvaća sastojine kojih starost iznosi oko 2/3 određene
ophodnje.
U stadiju zrelosti nalaze se sastojine kojih se prosječna starost razlikuje
maksimalno za ± jedan dobni razred od određene ophodnje.
U stadiju prezrelosti jesu sastojine koje su starije 20 i više godina od određene
ophodnje.
Stadiji raznodobni h sastojina određuju se pomoću debljinske distribucije
stabala iznad taksacijske granice. Ti stadiji su slijedeći:


— tipičan,


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— prezrelih stabala,
— debelih stabala,
— srednje debelih stabala,
— tankih stabala.
Tipičan stadij imaju sastojine kod kojih distribucija stabala u pojedinim
debljinskim stepenima do polovine varijacijske širine ne odstupa ± 10%, a
preko polovine varijacijske širine ± 20% od broja stabala teoretski izračunate
Liocourt-ove krivulje. Varijacijska širina se ne smije razlikovati za ± 2 debljinska
stepena od sječive zrelosti. Dopuštene su male iznimke, ali samo u
najtanjim i najjačim debljinskim stepenima. Stadij prezrelosti nastupa kada
zbir temeljnica stabala, debljih od sječne zrelosti prelazi 40% sume temeljnica
svih stabala.


Sastojine su u stadiju tankih stabala kada je zbir temeljnica stabala od
debljinskog stepena 10—30 cm najjače zastupljen u sumi temeljnica svih stabala,
razvrstanih u tri skupine: 10—30 cm, 35—50 cm, 55 cm do sječive zrelosti.


Stadij srednje debelih stabala postaje kada je zbir temeljnica stabala od
debljinskog stepena 35—50 cm najjače zastupljen u sumi temeljnica svih stabala.


Stanje sastojina se određuje u zavisnosti od normalnoga, a kao kriterij
služi nam temeljnica. Stanje je:


— pregusto kada je temeljnica po hektaru veća za 31% od normalne;
— gusto ako je temeljnica po hektaru za 16 do 30% veća od normale;
— normalno s temeljnicom po hektaru + 15% od normale;
— rijetko kada je temeljnica po hektaru manja za 16 do 30% od normale;
— vrlo rijetko kada je temeljnica po hektaru manja za 31 do 50% od
normale;
— devastirano s temeljnicom na hektaru koja je manja za preko 51% od
normale.
Kod određivanja stanja sastojina u odnosu na temeljnicu moramo voditi
računa kod raznodobnih sastojina, da li su sastojine u stanju prije, između ili
poslije sječe. U jednodobnim sastojinama mora se voditi računa da li su provedeni
uzgojni zahvati (njega, čišćenje, proreda i dr.) i kolika je starost sastojina.


Zadnji elemenat sastojinskog oblika gospodarskih raznodobnih šuma je
površinski raspored stabala. On može biti stablimičan, grupimičan i skupinast.
Stablimičan površinski raspored stabala je takav kod kojeg se na kružnoj
plohi tla promjera koji je manji od jedne visine dominantnih stabala mogu
naći stabla različnih prsnih promjera i visina. Najmanja površina za gospodarenje
kod stablimičnog površinskog rasporeda stabala iznosi 0,5 ha. Grupimični
površinski raspored stabala je takav kod kojega se na kružnoj plohi tla
— promjer koji nije manji a ni veći od dvije visine dominantnih stabala —
nalaze stabla približno istog prsnog promjera i visine. Kod takvoga površinskog
rasporeda stabala najmanja površina za gospodarenje iznosi 1 do 1,5 ha.
Skupinasti površinski raspored je takav kod kojega se na kružnoj plohi tla,
promjera većeg od dvije visine, dominantnih stabala, nalaze stabla približno
istih prsnih promjera i visina kojima se gospodari kao s jednodobnim sastojinama.
Najmana površina za gospodarenje kod skupinastog površinskog rasporeda
stabala iznosi 2 do 3 ha.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 12     <-- 12 -->        PDF

ZAKLJUČAK


Prihvati li se takav naš prijedlog za definiranje sastojinskih oblika, moglo
bi se sadašnje stanje sastojina opisati vrlo objektivno i međusobno uporedivo


Određeni cilj gospodarenja kao i izabrani oblik bio bi nedvojben, pa ne bi
bilo kolebanja ni različitih shvaćanja u pogledu buduće sastojine. Upotrebom
dekadskog sistema brojaka prilikom opisa sastojina skraćuje se opis na najmanju
moguću mjeru, a da sastojina bude dovolnjo tačno definirana. Ujedno
se omogućuje obrada podataka pomoću računskih strojeva koja sve više prodire
u suvremenom naprednom praktičnom i naučnom radu.


Spomenutim načinom, ako se uvrsti još i elemenat o načinu postanka u
vidu brojčanih vrijednosti, mogu se obuhvatiti gotovo svi sastojinski oblici.
Brojčana vrijednost za način postanka mogla bi biti slijedeća za:


— sjemenjače 10,
— panjače 20,
— kulture 30,
— sjemenjače sa stablima iz panja 11,
— panjače sa stablima iz sjemena 21.
Tako bi na primjer jedna raznodobna sastojina u pretplaninskoj šumi bukve
(Fagetum croat. subalpmum Horv.) mogla biti definirana kao:
raznodobna, čista jednolična sastojina u stadiju srednje debelih stabala,
rijetkog stanja. Brojčano bi se ta sastojina mogla prikazati: 10. 211. 350. Numerički
je svaki elemenat gornje definicije jasan i objektivan.
U ovoj zoni, međutim, mogli bismo imati i raznodobne, čiste, preborne
sastojine u stadiju srednje debelih stabala, rijetkog stanja i stablimičnog rasporeda
(šifrirano: 10. 213. 351).
Dosadašnja normalna preborna sastojina u fitocenozi bukve i jele (Fagetum
croat. abietetosum Horv.) bila bi npr. definirana kao raznodobna, mješovita,
prijeborna sastojina tipičnog stadija, normalnog stanja i stablimičnoga
površinskog rasporeda (šifrirano: 10. 223. 131).
Sastojina hrasta i jasena (Genisto elatae — Quercetum Horv.) u području
regularnih šuma bila bi definirana npr. kao: jednodobna, mješovita, jednolična
sastojina u stadiju debljeg letvika, pregustog stanja (šifrirano: 10. 121. 510), a
sastojina hrasta s podstojnim grabom (Querco-Carpinetum croaticum Horv.),
ako su jasne dvije etaže, mogla bi se definirati kao jednodobna, mješovita, nejednolična
sastojina u stadiju zrelosti rijetkog stanja (šifrirano: 10. 122. 740).
Nema sumnje da kombinacija opisnih elemenata (i brojaka) omogućuje da
se obuhvate svi mogući oblici sadašnjeg stanja sastojina. Iz čitavog niza takvih
kombinacija trebalo bi izabrati one koje najbolje odgovaraju određenim ekološko-
gospodarskim uvjetima kao i mogućnostima eventualne obrade elektronskim
računskim strojevima. To je ,međutim, drugi problem koji izlazi iz okvira
ove rasprave.


LITERATURA


Ani ć M.: Uzgajanje šuma, Morfologija (skripta), Zagreb, 1963.
Bunuševa c T.: Gajenje šuma, Beograd, 1951.
Den gl er A.: Waldbau, Berlin, 1944.
Klepa c D.: Novi sistem uređivanja prebornih šuma, Zagreb, 1961.
Klepa c D.: ´Sastojina — Šumarska Enciklopedija II dio, Zagreb, 1963.
Klepa c D.: Sjemenjača — Uređivanje — Šumarska Enciklopedija II dio, Zagreb,


1963.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Klepa c D.: Uređivanje šuma, Zagreb, 1965.
Loge r L.: Uređivanje šuma — Šumarski priručnik II, Zagreb, 1964.
Mileti ć Z.: Osnovi uređivanja prebirne šume, knjiga I i II, Beograd, 1950. i 1951.
Mileti ć 2.: Uređivanje šuma, knjiga I, Beograd, 1954.
Pe t rači ć A.: Uzgajanje šuma, Zagreb, 1925.
Schaeffer A., Gazin A., D´Alverny A.: Sapinieres, Paris, 1930.
Šafa r J.: Uzgajanje šuma, Zagreb, 1963.
Šafa r J.: Sjemenjača — Gospodarski oblici — Šumarska Enciklopedija II dio, Za


greb, 1963.
Vajd a Z.: Uzgajanje šuma — Šumarski priručnik I, Zagreb, 1946.


EIN BEITRAG ZUR DEFINIERUNG DER BESTANDSFORMEN
DER WIRTSCHAFTSWÄLDER


Zusammenfassung


Die Autoren machen in ihrer Arbeit einen Vorschlag für die Klassifizierung der
Bestandsformen (Tab. 1), welcher Vorschlag eine numerische Darstellung der Bestände
und Borechung der Mittelwerte mit statistischen Methoden ermöglicht. Die
Klassifizierung umfasst: die Entstehungsart des Bestandes (dargestellt durch die
Zahlen 10 bis 30), Bestandsalter (100—200), Mischungsverhältnis der Holzarten (10—20),
Verteilung (1—3), Stadium (100—800). Zustand (10—60) und räumliche Verteilung
der Stämme (1—3).


Jede einzelne Komponente der vorgeschlagenen Definierung ist durch objektive
Indexzahlen erörtert.
Abschliessend werden mehrere Beispiele für eine solche numerische Definierung
des Bestandes angeführt.
Die Definierung eines schlagweisen, ungleichaltrigen, reinen, gleichmässigcn
Bestandes im Stadium der mittelstarken Stämme lichten Zustands wird numerisch


als 10. 211. 350 chiffriert.


Bestandesformen des Samenwaldes


Alter Saltnir Erteilung


o
<"o,


a v


O ´& ©


O CSI
"

1-1 [


ÜB


1 ´


1


a


Ö a
m CD


o CD L)
CD o
MICM


C CD


´S i


^ 1 s2


3*
^1


Ti


Sc


C CD


Dffl


Gleichmässige
Verteilung — 1


Ungleichmässige
Verteilung — 2


Gleichmässige
Verteilung — 1


Ungleichmässige
Verteilung — 2


Plenterartige


Verteilung — 3


Stadium


Anwuchs — 100
Aufwuchs — 200
Dickung — 300
Schwaches
Stangenholz — 400


Starkes


Stangenholz — 500
Baumholz — 600
Hiebsreifer


Bestand — 700


Überalterter


Bestand — 800


Typisch — 100
Schwache Stämme


— 200
Mittelstarke Stämme
— 300
Starke Stämme
— 400
Überreife Stämme
— 500
Tab. 1


Räumliche


Zustand


Verteilung


-H o o


ir\ CO


1 ""
° 1 1


+J o o


—H ^
o 1-3 iä!


I 1"


gsgs^i 1 cu I


äSSS-gS
Stai rimweise
Gru ppenweis
Hör stweise