DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 79     <-- 79 -->        PDF

tezivni uzgoj šuma i njihovo otvaranje u
planinama. — Petri č J.: Financijska
problematika biološkog investiranja u šume
na području S. G. Novo mesto.


3,4 — 1967. Kervina Lj.: Ishrana kućne
strižibube. — Pipa n R.: O vrijednosti
godišnjeg prirasta sastojina. — K o r-
diš F.: Novosti u razvitku motornih žičara.
— Čeli k J.: Neka proizvodno-ekonomska
pitanja pri izgradnji i održavanju
šumskih cesta. — Kafo l C: Kamioni za
prevoz trupaca.


LES — Ljubljana
10 — 1967. Prokeš S.: Tolerancija i
sistem prilagođavanja u preradbenoj industriji.
— Horvati n D.: Problematika
sigurnosti od vatre pri nanošenju laka. —
Prijatel j T.: Savjetovanje o zdravstvenoj
problematici radnika u šumoprivredi.
— Zaje c B.: Tehnologija oplemenjivanja
običnih furnira tiskanjem. —
R e b o 1 j V.: Portalni kranovi s pomičnom
kabinom za transport na skladištima


oblovine. — Pristavec P.: Novine u
tehnici transporta na velesajmovima 1966.
1/3 — 1967. Lesi ć L.: Istraživačka i
razvojna djelatnost u drvarsko-industrijskim
poduzećima. — Perla c J.: Neki
problemi perspektivnog razvoja drvarske
industrije u Čehoslovačkoj. — Slovni k
M.: Zašto zaostajemo u drvarskoj struci
u Sloveniji. — Froniu s K.: Suvremeni
uređaj glavnog skladišta. — Sol a j a "V.:
Proizvodnja parketa u Bosni. — Tur k
Z.: Razvitak austrijske industrije pokućstva
poslije rata. — Prijatelj A. i
Hrovati n D.: Sigurnosna problematika
pri uskladištavanju i rukovanju s trup


cf´lcano Sutnac&taa


cima. — Pristavec P.: Stručna ekskurzija
u švedska poduzeća drvarske industrije.
— Mehor a M.: Služba tehničke
dokumentacije i informacija u šumoprivredi
Slovenije.


ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo


9/12 — 1966. Gligić M.: Šuma. — M ilanovi
ć B.: Stnabdfjevanje stanovništva
drvetom u BiH iz šuma u opštenarodnoj
imovini. — Durašković A.: Gorani
ratuju s erozijom. — Omanović
S.: Eksploatacija bosansko-hercegovačkih
šuma za vrijeme A-U uprave. — 2 a k u-
la S.: Kako se primjenjuju propisi o proizvodnji
i doradi šumskog sjemena. 2 ilenkov
N: Organizacija i izvođenje radova
na izgradnji i održavanju šumskih
kamioniskih putova.


BILTEN — Zagreb


1 — 1967. Šuri ć S.: Podela na debljinske
razrede u privrednim planovima. —
Seminar na terenu u rasadničkoj proizvodnji,
podizanju i uzgoju intenzivnih nasada
i zaštiti brzorastućih četinjača.


2 — 1967. Produkcioni pokus celulozne
vrbe (Donja Dubrava — Šumarija Čakovec).
— Prvo međunarodnog takmičenje
šum. radnika sjekača u Jugoslaviji.


3 — 1967. Podizanje plantaža i ostalih
nasada topola u periodu 1960/65. — VLACILEC
— idrijski motor u svjetlu ekonomike.


4 — 1967. Sječa i izvoz drveta (Sa Svjetskog
kongresa šumara u Madridu). — Realizacija
sječa u društvenim šumama Hrvatske
1966.


ŠUMARSTVO FINSKE


Šuma je temelj finskog bogatstva. Ta
se zemlja nalazi među prvim izvoznicima
u svijetu (24´;l/oi svjetskog izvoza furnira,
18%» papirne mase, lla/o piljene građe, 8°/o
novinskog papira). Od ukupnog eksporta
80;>/o su drvarski proizvodi.


Godišnji etat je 46 miliona m3, a posljednjih
godina sjeklo se 50 do 55. Time
se došlo do granice dopuštenog. I radi toga
ulažu se napori u intezifikaciju šumoprivrede,
pa je za relativno kratko vri


jeme postignut očit uspjeh.


Nije davno kako je Finska počela racionalizirati
svoje šumarstvo. Vlada je
1949. g. osnovala Odbor za naučnu razradu
programa razvitka šumoprivrede za
bližu budućnost. Taj se program nekoliko
puta popravljao, ali uvijek u cilju povećanja
obima radova.


Šumska se tla dijele u tri kategorije:
1) produktivna (19,5 mil. ha — sa sred.
god. prirastom od 2,5 nv´Vha),
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 80     <-- 80 -->        PDF

2) maloproduktivna (2,3 mil. ha — sred.
prir. 0,6 m3) i
3) pustoši i šikare (4,4 mil. ha), koje
praktično i ne daju prirasta.


To je ukupno 26,2 mil. ha. Uslijed isušivanja
maloproizvodnih močvarnih tala,
posljednjih se 10 g. povećala površina
plodnog tla za 2,2 mil. ha, a tih je močvara
bilo 9,7 mil. ha.


Srednja drvna masa dozrelih sastojina
na sjeveru iznosi 65 m´! po hektaru, a na
jugu 100 i 110. Srednji prirast na produktivnom
tlu je oko 1 m3 na sjeveru, a
4 na jugu.


U nastojanju, da bi se ubrzala produktivnost
šuma, na prvo je mjesto stavljen
program odvodnjavanja. Ti su radovi tekli
ovako:


godine 1953. 1957.
odvodnjeno ha 17.600 49.700


1959. 1965. 1970. predviđeno


605.500 240.000 327.000
Posljednjih se godina svratila pažnja na
gnojidbu šumskog tla. Tako je 1965. g.
pođubreno svega 65.000 ha, a novim je
programom predviđeno godišnje 300.000 i


500.000 ha
do 1970. g.
Ništa se manje brige ne poklanja poboljšanju
strukture šuma. Posljednjih decenija
na velikim površinama nastala
je konverzija bora omorikom ob., što se je
smatralo nepoželjnim. Sada se nastoji povećati
površina borovih šuma. Isto je tako
postavljen zadatak da se listače zamijene
četinjačama, a dopusti´ samo nešto malo
primiješanih listača. Računaju da će postići
ovakav površinski omjer: 67´/o bora,
32 omorike ob. namjesto današnjih 50´Vo
bora, 35 omorike i 15l:i/o listača.


Shodno programu o zamjeni malovrijednih
sastojina i pošumljavanju isušenih
tala, znatno se povećavaju radovi sjetve
i sadnje šuma; 1965. g. oni su iznosili


138.000 ha, a do 1970. g. misle da će ih povećati
na 295.000.
Program razvitka šumoprivrede predviđa
i izgradnju putova. Danas imaju


12.000 km kamionskih šumskih putova (bez
onih javnog značenja). 1965. g. izgrađeno
je 1.430 km; za 1966. planiralo se 1.500 km,
a za 1970. — 2.355 km.
Državni je savjet 1964. g. odobrio razrađeni
program financiranjem mjera za
povišenje prirasta šuma tokom perioda
1965—1970. Kroz 6 će se godina utrošiti
615 mil. fin. maraka (172 mil. rubalja). Od
te će se svote utrošiti na privatne šume
69"/o, na državne 24, a 7 na d. d. Kako se
vidi, privatne su šume preferirane, jer ih


i
ima najviše (63´%) po površini, a godiš


nje daju 80ö/o posječene drvne mase.


Par mjeseci kasnije, ali iste godine,
predložen je Drž. savjetu drugi plan melioracijskih
radova za vrijeme 1966—1970.,
koji je uključio onaj prvi, samo ga je proširio
za 208 mil. F. M. 60% te dopunske
svote upotrijebilo bi se za nabavku gnojiva,
jer se smatra da će se tako najprije
povećati drvna masa, osobito u onim sastojinama
koje dozrijevaju za sječu.


U Finskoj se vrše najviše preborne sječe,
a čiste samo sa 15—20liVo. U privatnim
su šumama zabranjene čiste sječe (iznimke
su konverzije). Naravno, da će izmjenom
malo vrijednih sastojina porasti obujam
čistih sječa. U vezi sa osnivanjem borovih
kultura i uslijed toga formiranja
jednodobnih sastojina, gole će se sječe
provoditi uporedo sa prebornim. Ipak treba
istaći, da za finske uvjete skoro i nema
smisla razlikovati ta dva načina sječa.
Stvar je u tome, što i preborne i čiste
sječe pri intenzivnom gospodarenju obavljaju
se zajedno s intenzivnim ili čistim
uzgojnim sječama i idu za tim, da se dobije
najveća moguća drvna masa. Gola se
sječa prema tome pretvara u dovršni sijek.
Preborne sječe praktično uključuju
uzgojne i postaju kompleksne. Takvo usklađivanje
dopušta da se sa jedinice šumske
površine dobije dvostruko drva spram
gole sječe bez uzgojnih sječa. Time se objašnjava
da se iskorišćuje dvaput više
drva iz finskih šuma, nego iz onih u drugim
sjevernim područjima (Karelija, Arhangelsk)
sa jedinice površine. Boljem iskorišćavanju
pomaže i to, što se u celulozno
drvo uzima počinjući sa 5 cm na tanjem
kraju (u Rusiji 8), a iskorišćuju se
i šušci. Po glavnoj vodenoj arteriji Sjevera,
rijeci Kamijoki oko 3G,iVo splavarenog
drva čine šušci, koji se šalju u sulfatnu
fabriku »Kemi« za proizvodnju celuloze.


Listače, među kojima dominira breza,
ne nalaze zasada puno iskorišćenje. U vezi
sa zamjenom brezovih sastojina četinjačama,
prerađuje se brezovina u sulfatnu
celulozu. Ipak, eksploateri drže kurs
na četinjačama, pretpostavljajući, da će
samo tako moći uspješno izdržati konkurenciju
s celuloznim drvom na svjetskom
tržištu.


Pri sječi čuva se perspektivni borov
podrast, ako ga ima dovoljno tj. 2—2,5 tisuće
po hektaru. I pri golim i prebornim
sječama ostaju u pravilu svi otpaci na
sječini, ograničavajući se većinom samo
na njihovom ravnomjernom razbacivanju
po tlu radi melioracije. Prije su iza gole
sječe palili otpatke, što je znatno podiglo
kvalitet tla. Taj je postupak napušten, jer
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 81     <-- 81 -->        PDF

osiguravajuća društva ne garantiraju naknadu
za ev. gubitke.


Da se pomogne prirodnoj obnovi šuma,
ostavljaju se sjemenjaci, mineralizira tlo,
odstranjuje grubi humus, grade kanali,
čuva podrast itd. Ipak, smanjuje se broj
sjemenjaka, jer, vele znalci, zašto da se
gubi vrijeme u očekivanju sjemenih godina
i prirodne obnove? Uslijed toga, sadnja
i zaštita perspektivnog pomlatka postaje
sve češći oblik podmlađivanja iza
golih sječa. Danas je u praksi pretežno
sjetva. Za 1970-tu godinu očekuje se zasaditi
biljkama 2/3 sječne površine. Orijentacija
na sadnju izazvana je prije svega
nedostatkom i skupoćom sjemena koje
se sabire sa plus stabala, a s druge strane,
skraćuje se vrijeme pomlađivanja šuma.


Naročita je osobina finskih kultura njihova
rjetkoća (2—2,5 tis. biljčica po ha).
Pri sjetvi se utroši 400 g/ha, a time se postiže
štednja na sadnom materijalu. Čišćenje,
prema tome, nije potrebno. Zeljaste
biljke sjevernih krajeva ne predstavljaju
ozbiljnu opasnost dendroflori. Zato se
njega kultura ne vrši sve dok ne nastane
potreba uzgojnim sječama. Pri tome se
nastoji odabrati momenat, da se po mogućnosti
istovremeno uklone nepoželjne
listače. U ovom času, Finci počinju kemijskim
metodama.


Proces priprave tla sve se više mehanizira.
Na sječinama i pod sklopom (radi pomaganja
pomlađivanju) primjenjuje se
frezer »Vako-Viska« (na konično kolo zavarena
su rebra), koji ujedno i razrahljuje
odvaljenu brazdu. Razmak je brazda 3
m, a za 8 sati poore 4 ha. Vuče ga traktor
»Belarus«.


U području polarnog kruga (grad Ravaniemi)
vidjeli smo u radu na zapuštenim
golim sječama plug »Metso-Marti« (koga
vuče traktor Caterpillar sa 180 HP). Traktor
nosi na prednjoj strani oruđe kojim
pročišćava pojas 2—3 m širok. Plug brazdi
30—40 cm duboko i odvaljuje izmrvljene
brazde. Produktivnost mu je 2 km/sat.
Tim je plugom lani poorano 20.000 ha, a
ove godine predviđeno je 30.000. Primjenjuju
se i lakši plugovi. To oranje stvara
povoljne uvjete za sadnju i za isušivanje
tla.


Danas se još uvijek i sjetva i sadnja obavlja
ručno. Sjetva po ha košta 100—120
FM, a sadnja dvostruko.


Veliko značenje za povišenje produktivnosti
šuma ima isušivanje. Za kopanje
odvodnih jaraka najviše se upotrebljava
plug »Lokomo« (500 m na sat, a po tek.
m košta 0,2 FM, dakle veoma jeftino).


Frezerni plug »Kopo« za iskapanje jaraka
radi gotovo s istim troškom, ali mu


je produktivnost manja (250—300 tm/sat),
a traktor zato slabiji (40—50 HP). Nakon
rada on ne treba ručnog čišćenja jarka
kao Lokomo, ne ostavlja čitave »grudobrane
«, nego razbacuje postrance usitnjeni
supstrat, samo tlo ne smije biti kamenito.


Tamo gdje se intenzivno gospodari primjenjuje
se pokrivena drenaža: u jarke
iskopane plugom ili frezerom, stavljaju se
na dubljinu 60—70 cm cijevi iz plast-mase
promjera 45, 55, 90 i 110 mm. Trošak drenaže
po tm stoji 0,5 FM.


U Finskoj je nesumnjivo dokazano eksperimentima,
da je glavni faktor po rastenje
šume razmak jaraka, a ne njihova
dubljina. Graničnim razmakom smatra se
udaljenost 30—50 m, a da je novca, taj bi
se razmak toliko snizio, da bi se postigao
maksimalan prirast.


Prof. Hüjkari preporuča dubljinu jarka
30—50 cm, što mnogo snizuje troškove.
Veća dubljina može na tresetištima prekinuti
kapilarnost i uzrokovati suhost tla.
»Naše mjere isušivanja idu za tim — kaže
prof. H. — da prisilimo vodu na kretanje,
a ne na smanjivanje.«


Sada se pripremaju radovi na isušenju
tresetišta. Opsežne pokuse vrši Šumarski
naučno-istraživački institut i njegove stanice.
Istodobno se i tlo gnoji. Na isušenim
borovim tlima uspjele su sjetve i sadnje
sa 95Vft. Na tlu isušenom 1909. g. vide se
sastojine bora i omorike ob. sa god. prirastom
4—10 m3.


Šumari su dobili zadatak, da osnivaju
sastojine samo sjemenom sa plus-stabala.


Rasadnici. U Finskoj je 1965. g. bilo uzgojeno
150 mil. sadnica, a za slijedećih 5


g. treba postići 500 mil. godišnje. U rasadniku
nedaleko grada Rovaniemija uvedena
je nova metoda uzgoja sadnog
materijala pomoću polietilenskih svitaka.
Na polietilensku opnu određene širine (što
ovisi o sistemu korijenja) stavlja se sloj
treseta pognojenog i sadnica, a onda se
opna naročitim strojem smotra u svitak
30—40 cm promjera. Ti ruloni stavljaju se
u polietilenske kućice, gdje biljke produžuju
rastenje, a u proljeće se prevoze na
teren. Trenutno se ispituje varijanta uzgoja
sadnog materijala neposrednim sijanjem
sjemena na čelo rulona oko 300 zrna.
Sadnja se može obavljati sa početkom
proljeća pa do kasne jeseni. Biljčice se ukorjenjuju
veoma uspješno. Treset upija
vlagu, a stavljeno gnojivo daje hranu.
Tako sve u svemu sadnice sačuvaju ne
samo potpunu vitalnost, nego ne prestaju
rasti i za vrijeme čuvanja i transporta.
Ako uspije Fincima da uspješno riješe
259