DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 76     <-- 76 -->        PDF

kretniji i prilagođeni novo nastalim uslovima.
Na osnovu toga idejni rad studenata
i neka druga pitanja, ostavljena su da ih
studentske organizacije razvijaju u okviru
svojih Univerziteta, a da se Društvu ostave
samo pitanja vezana za struku. Istovremeno
je tadašnji predseđnik Društva
Ilija Drljača, student iz Beograda izabran
za počasnog člana Predsedništva D9ŠiDIJ-
e.


U ime Društva konferencija se zahvalila
na dugogodišnjoj pomoći i saradnji svim
nastavnicima naših fakulteta, koji su na
bilo koji način pomogli u radu. Posebno
se ističu profesori: Dr Zvonimir Potočić
iz Zagreba, Dr Ostoja Stojanović iz Sarajeva,
Dr Milutin Simonović iz Beograda i
drugi.


Škopelja Jelena,


student iz Beograda


ZAKLJUČCI
SA X INTERFAKULTETSKE KONFERENCIJE DRUŠTVA STUDENATA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE JUGOSLAVIJE, BEOGRAD, 25. MARTA 1967.


Planiranje i prihvatanje kadrova


X Interfakultetska konferencija DSŠIDU-
e je iscrpno razmatrala problem zapošljavanja
diplomiranih studenata, koji
se problem u poslednje vrcme ispoljio u
zabrinjavajućoj oštrini gotovo u svim
strukama pa i u šumarstvu i preradi drveta.
Pri razmatranju tog problema je
konstatovano, da u ovom času ni jedna
republička ni Savezna institucija ne raspolaže
proverenim podacima o potrebi bilo
srednjeg bilo visokoškolskog kadra, a
niti se bavi na određen i sistematski način
o ostalim pitanjima kadrovske politike.
Konferencija je konstatovala da preduzeća
šumarstva i prerade drveta sve
manje zapošljavaju mladi kadar, koji se
sve više pojavljuje na biroima za zapošljavanje
ili luta po zemlji tražeći često
posao i van struke, ili odlazi u inostranstvo.


Takva je situacija unela nemir u redove
studenata šumarstva i prerade drveta
i dovela konačno do energičnog zahteva
studenata da se odgovorne institucije pokrenu
i prihvate rešavanje tog problema,
odnosno da se otpočnu baviti kadrovskom
politikom na sistematski način.


Konferencija smatra da je povećanje
stručnog kadra u proizvodnji jedna od osnovnih
poluga za postizavanje ciljeva
privredne reforme, za širenje racionalnih
metoda organizacije, za primenu savremene
tehnologije i daljnji intenzivan razvoj
proizvodnje. Konferencija je konstatovala
da se mnogi stručni poslovi i zahvati u
proizvodnji poveravaju nedovoljno kvalifikovanom
osobi iu. kao što je to na primer
slučaj sa veoma delikatnim stručnim
poslovima u šumarstvu, kao što su konsignacija
stabala za seču, krojenje oblovine,
kafantinska i inspekciska služba
i dr.


Zbog toga, konferencija smatra da postoji
još uvek značajna mogućnost zapoš


ljavanja novog stručnog kadra i da treba
preduzeti određene korake da se u tom
pravcu orijentiše kadrovska politika u
preduzećima.


Konferencija smatra da je nužno da se
čak i zakonskim putem isključi iz određenih
stručnih poslova nedovoljno stručan
kadar, odnosno da se efikasno reguliše
koie poslove treba da izvršava srednje,
odnosno visoko stručni kadar. Ovo
je posebno važno u postupku sa šumom,
u čemu momentalna poslovna ili kadrovska
situacija i politika mnogih naših šumskih
preduzeća ne pruža dovoljnu garanciju.


Konferencija predlaže da se na osnovu
takvog regulisanja izvođenja stručnih poslova
u našim šumskim preduzećima utvrdi
minimum zaposlenosti stručnih kadrova
i time dobiju elementi za đefinisanje
politike zapošljavanja novog stručnog kadra
i postiže se veća racionalnost u poslovanju.


Konferencija takođe predlaže, da se prihvatanje
mladog stručnog kadra u svim
preduzećima obavezno reguliše na način
koji će omogućiti da se takav novi stručni
kadar što brže uključi u proizvodnju.


II.
Nastavna problematika


Konferencija smatra da je većina zaključaka
iz ove problematike koji su bili
doneseni na IX Interfakultetskoi konferenciji,
da su dobro postavljeni i da će biti
aktuelni i u budućem radu DSŠIDIJ-e,
odnosno u radu pojedinih fakultetskih odbora
SS-a.


Ti su zadaci sledeći:


1. Stavlja se u zadatak Fakultetskim odborima
SS-a da se izbori za aktivno i ravnopravno
učešće studenata u donošenju
statuta, a naročito onih odredbi koje se
odnose na nastavni plan i režim studiranja.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Treba se izboriti da se odredbe Statuta
donose saglasno uslovima i mogućnostima
pojedinih fakulteta, jer će u tom slučaju
biti realne i moguće ih je lakše sprovesti
u život.


2. Konferencija konstatuje da uvođenje
kvalifikacionih prijemnih ispita nije svagde
bilo efikasno. Potrebno je da se zalažemo
za uvođenje ovih ispita saglasno
uslovima i potrebama pojedinih fakulteta.
3. Konferencija pruža podršku Zajednici
šumarskih fakulteta Jugoslavije na
stvaranju jedinstvenih planova i programa
za istorodne odseke. U tom smislu
konferencija podržava održavanje interpredmetnih
konferencija nastavnika istih
predmeta. Te konferencije bi trebale da
usklade nastavne programe istih predmeta
i da doprinesu pisanju zajedničkih
udžebnika.
Do tog vremena smatramo potrebnim,
priznavanie skripti i udžbenika pisanih na
drugim fakultetima u zemFi, a koji obrađuiu
istu materiju.


Konferencija smatra da je svaki nastavnik
dužan da napiše skripta ili udžbenik
za svoj predmet.


4. Uvođenje diplomskog rada sproveđeno
je na svim fakultetima. Fakultetski
odbori SS-a treba što hitnije da se kod
organa upravi i an ja na fakultetima izbore
za povoljnija rešenia materijalnih problema
koii nastaju zbog izrade diplomskog
rađa: finansiranje, prikupljanje podataka,
uticai diplomskog rada na produženje apsolventskog
staža i druge.
5. Konferencija smatra da terenske vežbe
kao efikasan vid nastave treba i dalje
usavršavati. Neophodno je te vežbe izvoditi
u rokovima redovne nastave. Svako
produženje terenskih vežbi u ispitne
rokove treba da rezultira i produženje ispitnih
rokova.
Zbog značaja terenskih vežbi u formiranju
šumarskog stručnjaka, smanjivanje
obima tog vida nastave i prebacivanje
troškova na studente, negativno će se odraziti
na uspeh studenata.


III.
Materijalni položaj studenata
Materijalno stanje je jedan od najznačajnijih
uslova koji utiču na mogućnost
blagovremenog završavanja studija i postizanje
odgovarajućih uspeha. Da bi se
materiialno stanje studenata šumarstva
poboljšalo konferencija smatra da je potrebno
pređuzeti sledeće:


1. Studentske organizacije svih šumarskih
fakulteta trebalo bi da svake godine
ustanove stvarno materijalno stanje svojih
studenata, kako bi na osnovu dobij enih
podataka mogle pređuzeti odgovarajuće
mere.


2. Da bi se povećao broj stipendija po
broju i obimu moraju se svi FO SS-a preko
svojih organa, preko organa Saveza
Studenata i preko Univerziteta, kao i preko
Sekretarijata za pros vetu i kulturu, da
vrši stalan uticaj na privredne organizacije.
3. Nastojati, ukoliko za to postoje bilo
kakvi uslovi, da izvor materijalnih sredstava
budu stipendije, jer se ovim načinom
privredne organizacije osiguravaju da
svršenom studentu daju zapošljavanje.
4. Fakultetski odbor SS-a u zajednici
sa nastavnim osobljem treba da se angažuju
na zapošljavana studenata preko
leta u organizacijama kao što su: Instituti,
u privrednim organizacijama na proceni
šuma. Na taj način bi studenti došli do
izvesnih materijalnih sredstava.
5. Obavezati fakultetske odbore SS-a da
u najkraćem vremenu upute dopise privrednim
organizacijama u kojima ih treba
zamolili da konkurse za stipendije šalju
FO SS-a kako bi ovi mogli predlagati
kandidate za stipendije.
IV.
Materijalni položaj organizacija SS-a


U današnjim uslovima finansiranja pred
organizacije Saveza studenata postavlja
se pitan:e na koji način doći do sredstava
za normalan rad. U tu svrhu konferencija
donosi sledeće zaključke:


1. Na zborovima studenata doneti odluku
da studenti prilikom upisa uplaćuju
određeni iznos koji bi služio kao izvor
sredstava za najnužnije đelatnosti SS-a.
2. Na nočetku svake školske godine napraviti
detaljan plan rađa organizacije te
na osnovu njega izraditi financijski plan
i dostaviti ga organima upravljanja na
fakultetima.
3. Za izvođeire manifestacija kao što
su: marš studenata, »Šumarijada«, Interfakultetska
konferenciia, obraćati se raznim
organizacijama kao što su DliT-a,
Socijalističkom savezu i dr.
4. Finansiski plan dostaviti Univerzitetskom
odboru kako bi i on mogao da učestvuje
u finansiraniu đelatnosti organizacije
Saveza studenata.
V.
Interfakultetska sarađnja


1. Konferencija je pokazala da su skoro
svi problemi identični na svim našim fakultetima.
Pojedinačno rešavanje ovih pitanja
ne bi pokazalo odgovarajuće rezultate.
Radi toga Interfakultetska sarađnja


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 78     <-- 78 -->        PDF

mora sve više jačati, sve akcije pokretati
i zadatke rešavati zajednički. To ukazuje
na potrebu da FO SS-a što tešnje sarađuie
sa Predsedništvom Društva, kao
koordinatorom svih akcija.


2. Konferencija smatra da naročito uspešan
oblik saradnje predstavlja »Šumarijada
« za koju je donesen odgovarajući
pravilnik.
3. Siedeća »Šumarijada« treba da se održi
u Ljubljani tokom 1968. godine. Svi fakultetski
odbori SS-a treba da pruže maksimalnu
pomoć organizatorima »Šumarijade
« kako održavanje ne bi došlo u pitanje.
4. Ispitati mogućnost da se Interfakultetska
saradnja uspostavi i u jednom novom
vidu, kao na primer: organizovanje
seminara i drugih skupova na stručnom
polju.


cJiftinačl Mcaćni ča&opl&l


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 — 1967. Gaji ć M.: Bukovo-jelove
šume planine Jastrebac. — Tucovi ć A.
i Nikoli ć Đ.: Prilog istraživanju radiosenzitivnosti
šumskog drveća. — L ubardi
ć S.: Otpor drveta nekih topola
pri izvlačenju eksera i zavrtnjeva za drvo.
— Đuki ć M.: Mehanizovani utovar i
istovar drveta. — Mutibarić J.: Zavisnost
zapreminske težine od širine goda
kod eurameričkih topola. — Radovči ć
A.: Rezultati utvrđivanja vrijednosti i efekti
amortizacije šuma. — Cvijeti ć
B.: Donošenje poljoprivrednih osnova —
neodložan zadatak. — Vučja k S.: Sistematizacija
radnih mjesta u šumsko-privrednim
organizacijama.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1967. B u j u k a 1 i ć H.: Rezultati
trogodišnjeg ispitivanja efikasnosti domaće
zaštitne paste ZP-1. — Sola j a V.:
Prošlost i budućnost drvne industrije SR
BiH. — Stefanović V.: Zapažanja o
tipološkoj klasifikaciji šuma u Bugarskoj.


— Mešić N.: Valoviti nosač. — B o j adži
ć N.: Mjere zaštite od požara u šumama
i kulturama četinara. — Terzi ć
D.: Opterećenje stabala belenicama pri
smolarenju. — Radulović S.: Uticaj
vibracije motornih pila na organizam rad5.
Stavlja se u zadatak predsedništvu da
ispita mogućnost za što bolju saradnju našeg
Društva na Međunarodnom planu, a
za čega već postoje ponude od strane drugih
zemalja.
6. Na sledećim plenarnim sastancima
Predsedništva treba doneti odluku za
učlanjenje u USSF (Međunarodno udruženje
studenata šumarstva), a ukoliko to
materijalni uslovi dozvole.
7. Jedanaesta Interfakultetska konferencija
će se održati u Skopju, gde će se tekom
naredne dve godine nalaziti Predsedništvo.
U cilju ostvarivanja zaključaka, Predsedništvo
i FO SS-a treba da uspostave
saradnju sa: Zajednicom šumarskih fakulteta,
Dl i T-a, Savezom i Republičkim
komorama, poslovnim udruženjima, privrednim
organizacijama i drugim.


nika. — Nikoli ć I.: Biološki način sušenja
bukovine.


3/4 — 1967. Pa nov A.: Sređena stručna
terminologija je jedan od uslova za
napredak struke. — Karahasanović
A.: Pogled na tehnološko stanje i savremene
putove proizvodnje iverica. — Ć uri
ć R.: Prilog poznavanju sastojina munike
na području Bosne i Hercegovine. —
Mir a lem A.: Kvalifikaciona struktura
stručnog i administrativnog kadra u cjelini
i po stručnim službama. — Suda rio
M.: Praksa bonitiranja sjemenskih obiekata
i mogućnost primjene tih pokazatelja
u naučno-istraživačkom radu. —
Suli ć P.: Izračunavanje osnovnih parametara
rezania pomoću specijalnog logaritamskog
računala. — Begovi ć B.:
Razvoi eksploataciie šuma i industrijske
prerade drveta u bazenu rijeke Snreče za
vrijeme A-U uprave. — Šola ja V.: Proizvodnja
drvarske industriie Bosne i Hercegovine
u 1965. i 1966. godini. — S t i p a c
D.: Utisci o sovjetskom šumarstvu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


1/2 — 1967. H o r v a t-M a r o 11 S.: Podmladak
omorike ob. na čistim sječama Pohorja
i konkurencijski odnosi u korjenskom
sistemu. — Kervina Lj.: Kućna
strižibuba najopasniji štetnik građevnog
drva i pokućstva. — Dolinšek H.: In