DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 75     <-- 75 -->        PDF

c3iciiM»ene mife&ti


SKROMNI


Marta meseca ove godine na Šumarskom
fakultetu u Beogradu studenti šumarstva


drvne industrije Jugoslavije, proslavili
su svoj skromni jubilej — održavanjem
X konferencije DSŠiDIJ-e.


Evocirajući uspomene na događaje koji
su prethodili stvaranju Društva, istovremeno
su sa puno truda pokušali da odrede
i svoje zadatke i uloge u sadašnjim uslovima,
kako unutar svojih fakultetskih
udruženja, tako isto i u međunarodnoj saradnji.


Potreba za ovakvim Društvom javila se
negdje 1956. godine, na istom ovom fakultetu,
kada su uslovi za studiranje na svim
našim fakultetima bili različiti, sa različitim
nastavnim planovima i programima
obrazovanja. Kao zajednički oblik uslova
bilo je pomanjkanje udžbenika, nedovoljno
korišćen´c iskustava naprednih studentskih
pokreta u toku i posle drugog
svetskog rata. U isto vreme javila se želja
za međusobno upoznavanje Šumarskih
centara u našoi zemlji. Sve se to odvijalo
u eri velike diskusije oko nastavnih programa.
Uvidelo se da je potrebno da svi
naši šumarski fakulteti u zemlji treba da
daju isti profil stručnjaka. Istovremeno ova
ideja je služila kao polazna osnova za
osnivanje Zajednice šumarskih fakulteta,
koja je u svom daljem radu postavila neke
od ovih zadataka kao bazu svoga rada.


Prva manifestacija koja je ujedno bila
preteča osnivanja ovoga Društva, bio je
susret studenata šumarstva u Sarajevu
1956. godine, kada su kroz zabavu i sport,
međusobna upoznavanja, izmenjani prvi
utisci i prva mišljenja. A kao posledica
ovoga susreta i mnogih drugih, marta
1956. godine u Beogradu je osnovan Interfakultetski
Odbor Saveza Studenata
Šumarstva Jugoslavije. Ovaj Odbor su sačinjavali
po tri predstavnika sa svakog
fakulteta. Jedan od idejnih organizatora
je postao predsednik, student sa Šumarskog
fakulteta iz Beograda, Obrad Paramenčić.


Na drugoj konferenciji koja je održana
maja meseca 1958. godine u Beogradu, pokrenuto
je pitanje da se oformi Međurepublička
kao i Međunarodna razmena studenata
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije.
Predsednik Odbora bio je Mirko
Andrašek, student iz Beograda.


JUBILEJ


Već stečena iskustva koja su konstatovana
na trećoj konferenciji u Zagrebu
1959. godine, doprinela su da se bliže sagledaju
zadaci pred kojima se ovaj Odbor
nalazio. Ovome je naročito doprineo rad
Odbora pod predsedništvom Dušana Radatovića,
studenta iz Zagreba.


Četvrta konferencija održana je marta
1960. godine u Sarajevu. Ona je u isto vreme
bila inicijator izdavanja lista »Bilten«.
Iste godine održan je prvi marš studenata
šumarstva pod nazivom »Fruškogorski
partizanski marš«. Jedan od realizatora
bio je i predsednik Odbora Abdulah Šehić,
student iz Sarajeva.


U 1961. godini izišao ie iz štampe prvi
broj lista »Tribina« a koji je prethodio
održavanju pete konferencije marta meseca
u Beogradu. Mesec dana ranije održan
je »Igmanski partizanski marš« tragom
proleterskih brigada. Posle toga održana
je izložba fotografija sa »Igmanskog«
i »Fruškogorskog« marša. Jedan od komandanata
ovoga marša bio je predsednik
ovoga Odbora, Rade Tepavac, student
iz Beograda.


Šesta konferencija održana je marta
1962. godine u Skopju, pod predsedništvom
Mihaila Tešića, studenta iz Skopja.


Ideja o održavanju prve »Šumarijade«
potekla je na konferenciii 1964. godine u
Ljubljani, pod predsedništvom Stana Kokelja.
studenta iz Ljubljane. Organizator
ove prve »Šumarijade« bio je Fakultetski
Odbor SS-a Šumarskog fakulteta u Beogradu.


U Zagrebu 1965. godine održana je osma
konferencija na kojoj je dogovoreno
da se dosadašnji naziv promeni u »Društvo
studenata šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije«. U isto vreme pod predsedništvom
Tomislava Prke, studenta iz
Zagreba, vršene su obimne pripreme za
održavanje druge »Šumarijade«.


Deveta konferencija DSŠiDIJ-e održana
ie juna meseca 1966. godine u Sarajevu.
Dva meseca ranije održana je druga
»Sumariiada« u Zagrebu. Predsednik organizacionog
odbora bio je ujedno i predsednik
Društva, Bogdan Stojanović, student
iz Sarajeva.


Na desetoj konferenciji konstatovano je
da zadaci Društva treba da budu više kon