DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 69     <-- 69 -->        PDF

šini zaštitno delovali. Postavljeni zadatak, pojasevi od topola mogu postići
jedino ako su vitalni, napredni i zdravi. Ovi zahtevi se mogu postići pored korišćenja
kvalitetnog sadnog materijala još i doslednom primenom agnkulturnih
radova i mera nege i zaštite pojaseva. Praktično za negu topolovih pojaseva
moraju se primenjivati iste mere kao i za intenzivne kulture i plantaže
topola. Jedino orezivanje debla od grana ima svojih specifičnosti.


Mehanička uloga krošnje da trenjem smanjuje brzinu vetra zahteva omogućavanja
merama nege razvijanje krošnje maksimalnih dimenzija. Pomenuti
cilj zahteva poseban postupak pri orezivanju debla od grana imajući u vidu
formiranje pogodne krošnje i habitusa.


Pri plantažnom uzgoju topola teži se orezivanjem grana dobijanje maksimalne
visine debla bez grana i čvorova radi proizvodnje visokokvalitetnih
drvnih sortimenata sa oblikom krošnje približno kvadratnog oblika. (Crtež la).
Pri uzgoju topola u pojasevima s obzirom na potrebe mehaničke uloge krošnje
orezivanjem grana se osigurava maksimalan razvoj krošnje tj. da bude što
duža, orezujući grane u donjem delu koliko je potrebno za prolaz mehanizacije,
ljudi, stoke itd., odnosno do visine 2—2,5 m. (Crtež lb i lc).


Orezivanjem grana za svrhe funkcije pojaseva teži se da raspored grana i
lisne mase bude ravnomerno raspoređen na celoj visini krošnje i da se osigura
ravnomerna poroznost i prolaz vazdušnih masa kroz krošnju (crtež lc). Među-


Crtež 1: Idealni oblici krošnji topola


a) plantažni uzgoj;


b) i c) zaštitni pojasevi


tim, energija vetra raste sa visinom, i u tom slučaju deltoidni oblik razvoja
krošnje ima prednost (crtež lb).


Pomenuto ekonomisanje razvojem krošnje može se primeniti u drvoredima
i linijskim zasadima, međutim u pojasevima od dva, tri i više redova orezivanje
debla od grana se mora prilagoditi konstrukciji pojaseva imajući uvek
u vidu potreban vertikalno ravnomeran raspored lisne i drvne mase i proizvodnju
kvalitene drvne mase i sortimenata.


Orezivanje debla od grana sa ciljem da se formira pogodnija krošnja potrebna
pojasevima nazvaćemo korekcionim jer se praktično vrši korekcija prirodnog
razvoja krošnje i otsecaju grane koje bi vršile deformacije krošnje u
odnosu na potrebe pojaseva.


Pri nezi višerednih pojaseva primenjivaće se orezivanje debla od grana
vremenski i tehnički kao i u plantažama i intenzivnim kulturama topola. Ova
orezivanja će se nazvati normalnim (»klasičnim«) orezivanjem debla od grana.