DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ODLIKE I PRIMENA TOPOLA
U PODIZANJU ZAŠTITNIH ŠUMSKIH POJASEVA
Ing. NIKOLA ŠIMUNOVlC


Uvod


U vetrovitim i vlagom deficitarnim područjima te u predelima sa razvijenom
u štetnoj meri eolskom erozijom, primenjuje se od meliorativnih mera
podizanje zaštitnih šumskih pojaseva. Osnovna namena pojaseva je smanjivanje
brzine i energije vetra kao osnovnog faktora štetnog delovanja.


Na području Jugoslavije ističu se vetrovitošću oblast Vojvodine i severni
deo uže Srbije, dolina Neretve u donjem toku, priobalni pojas Dalmacije, oko
Senja itd. Režim i energija vetra u ovim oblastima su takve prirode da je potrebno
i ekonomski opravdano podizanje zaštitnih pojaseva u cilju smanjenja
štetnog delovanja vetra u ovim predelima.


S obzirom na klimatske i edafske uslove, reljef, režim podzemnih voda itd.
na području Vojvodine, severne Srbije (uže) i Slavonije od vrste drveća masovno
se mogu koristiti pri podizanju zaštitnih pojaseva topole i vrbe.


U nastavku će se sagledati mogućnost primene topola u podizanju pojaseva
i preimućstva koja poseduje ova vrsta drveća.


Fizičke odlike topola


S obzirom na mehaničke osobine vetra i zahteva od vrste drveća da fizički
utiču na smanjenje energije vetra topole poseduju sledeće pozitivne fizičke
osobine:


— razvijaju snažan korenov sistem i otporne su od vetroizvala,
— debla i grane su elastične i savitljive i topole su otporne od vetroloma
izuzev u vreme fizičke zrelosti i obolenja,
— razvijaju snažnu krošnju bogatu granama i lisnom masom,
— brzo rastu i dostižu znatnu visinu od 20—30 m i više,
— dugovečne su šumske vrste drveća i mogu se uzgajati u ophodnjama od
20—30 godina i duže,
— proizvode korisnu drvnu masu i velike drvne zalihe po 1 ha što daje
pozitivne i korisne efekte u kraćem periodu od drugih vrsta,


— s obzirom na brojnost sekcija i sorata plastičnost topola je velika i
mogu se uzgajati na raznim zemljištima i različitim uslovima klime,
— topole se mogu masovno uzgajati uz visok stepen primene mehanizacije,
— dekorativno deluju habitusom i bojom stabala i lišća i mogu se koristiti
za pejsažno i blokovsko ozeljenjavanje itd.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Pomenute osobine topole omogućavaju da pojasevi od topola uspešno odgovore
potrebnoj funkciji suprotstavljanja vetru i uspešnije od drugih vrsta.
Uloga topola u konstrukciji pojaseva može se jasnije shvatiti ako se uzme
u obzir sledeće objašnjenje.


Otpornost od vetroizvala i vetroloma isključuje naknadne radove i troškove
oko popunjavanja i obnove pojaseva i osigurava trajnu funkcionalnost
pojaseva.


Efekat smanjenja brzine i energije vetra zavisan je od razvijenosti krošnje
i mase grana i lišća jer vetar trenjem o lišće i granje pri prolazu kroz pojas
gubi od svoje energije.


Širina zaštitnog uticaja pojaseva na smanjenje energije i zaštitu od vetra
u funkcionalnoj je zavisnosti od visine pojaseva tj. što su pojasevi viši utoliko
je zaštićeno područje iza pojasa šire i veće. Prema tome što drveće brže raste
i dostiže veću visinu utoliko će zaštitni efekat biti raniji i veći. Obračun zaštićenog
područja iza pojaseva izražava se u broju visina npr. D = 20—30 H
(Hilff H. H. — Reinbek, 1960). Pojasevi i drveće utiču na vetar već pri visini
od 2 metra, dok je uticaj pojaseva od 7 m visine već izražen i smatra se ekonomski
racionalnim i uspešnim. Pojasevi od topola krajem 5. godine mogu dostići
visinu od 10 m i formirati razvijenu krošnju, pa prema tome pojasevi od
topola već u 5-oj godini mogu pružati vrlo efikasnu i uspešnu zaštitu. Primer^
radi navodi se podatak da topola serotina može u našim uslovima dostići visinu
od 40 m. (Tablice D. Trifunovića, Beograd, 1956).


SI.. 1. — Drvoredi topola (P. marilandica) duž ceste Srbobran—Subotica


Foto: Ing. N. Simunović, 1964.


S obzirom na vreme razvoja krošnje i mehaničku ulogu, ophodnja pojaseva
se određuje što duže. Sa dužom ophodnjom istovremene se smanjuje učestalost
obnavljanja pojaseva, troškova i prekidi funkcija pojaseva.


Od sekcija i sorata topola sa uspehom se mogu gajiti u našim uslovima
sledeće sekcije i sorte topola (Podhorski I., Zagreb, 1957; Bura D., Beograd,
1960).
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Strane sekcije i sorte topola:


— topola marilandika: P. X euramericana (D) G. cv. marilandica
— topola serotina: P. X euramericana (D) G. cv. serotina
— robusna topola: P. X euramericana (D) G. cv. robusta
— italij. klon 1-154: P. X euramericana (D) G. cv. »1-154«
— italij. klon 1-154: P X euramericana (D) G. cv. »1-214«
— topola ostia: P. X euramericana (D) G. cv. »Ostia«
— istarska topola: P. X euramericana »Istarska«
— topola angulata: P. X euramericana (D) G. cv. angulata
— Balzamska topola: P. X candicans Ait.
Domaće topole:
— bela topola — P. alba
— siva topola — P. canescens Sm.
— bela topola boleana — P. alba L. var. boleana
— crna topola tevestina — P. nigra L. var. thevestina i dr.
Od pomenutih sorti topola zaštitni pojasevi se mogu podizati, samo od topola
tj. »čisti« topolovi pojasevi i komponovati sa drugim vrstama drveća, jasenom,
javorom, brestom, bagremom i raznim šibljem.


Komparacija visina i drvnih masa


Pored topola za podizanje pojaseva mogu se masovno koristiti još bagrem,
hrast, javor itd. U odnosu na ove sorte drveća, topola ima izrazita preimućstva
u pogledu uzrasta u visinu i prirasta drvnih masa. Do ovog zaključka može se
doći kada se uporede podaci za drvorede topola po H. Blume-u (I. Podhorski,
Zagreb, 1957), za hrast po tablicama Gerharta, za bagrem po tablicama Z. Feketija,
za jasen po Vimenaueru (Šumarski priručnik, Beograd, 1957) i podaci
za topole u šumskom uzgoju po H. Hesmeru (Bonn, 1951).


Pri komparaciji podataka može se uočiti da su drvne zalihe drvoreda veće
od 20—78% od drvnih zaliha u sastojinama već u zavisnosti od boniteta (1.
Podhorski, Zagreb, 1957) te da topola II boniteta u 30 godini postiže više od
3 puta veću visinu od hrasta, 1,5 puta veću od bagrema i 2,8 puta od jasena.
U odnosu na prirast razlike su još izraženije i stablo topole postiže 291 puta
veću masu od hrasta, 3 puta veću od bagrema i 73 puta od jasena. S obzirom
na visinski uzrast od 12—15 m u 10-oj godini, topola formira stablo i krošnju
već posle pet godina razvoja i efikasno pruža zaštitu mnogo ranije. Visinu
topole u 10-oj godini hrast ne dostiže ni u 30-oj godini razvoja. U 10-oj godini
bagrem dostiže nešto manju visinu od topole, ali u 30-oj godini znatno zaostaje
za topolom, a jasen pogotovo. Podaci prirasta i drvnih masa pokazuju da topole
daju ekonomske efekte mnogo ranije i veće od drugih vrsta drveća.


Svi ovi podaci pokazuju, utiču i nalažu da se pri podizanju pojaseva forsira
i što više koristi topola i izborom odgovarajućih sekcija i sorata osigura
masovna primena.


Negu topolovih pojaseva


Pri podizanju pojaseva postavlja se redovno zadatak iz ekonomskih razloga,
da pojasevi što brže rastu u visinu kako bi što ranije i na što većoj povr
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 69     <-- 69 -->        PDF

šini zaštitno delovali. Postavljeni zadatak, pojasevi od topola mogu postići
jedino ako su vitalni, napredni i zdravi. Ovi zahtevi se mogu postići pored korišćenja
kvalitetnog sadnog materijala još i doslednom primenom agnkulturnih
radova i mera nege i zaštite pojaseva. Praktično za negu topolovih pojaseva
moraju se primenjivati iste mere kao i za intenzivne kulture i plantaže
topola. Jedino orezivanje debla od grana ima svojih specifičnosti.


Mehanička uloga krošnje da trenjem smanjuje brzinu vetra zahteva omogućavanja
merama nege razvijanje krošnje maksimalnih dimenzija. Pomenuti
cilj zahteva poseban postupak pri orezivanju debla od grana imajući u vidu
formiranje pogodne krošnje i habitusa.


Pri plantažnom uzgoju topola teži se orezivanjem grana dobijanje maksimalne
visine debla bez grana i čvorova radi proizvodnje visokokvalitetnih
drvnih sortimenata sa oblikom krošnje približno kvadratnog oblika. (Crtež la).
Pri uzgoju topola u pojasevima s obzirom na potrebe mehaničke uloge krošnje
orezivanjem grana se osigurava maksimalan razvoj krošnje tj. da bude što
duža, orezujući grane u donjem delu koliko je potrebno za prolaz mehanizacije,
ljudi, stoke itd., odnosno do visine 2—2,5 m. (Crtež lb i lc).


Orezivanjem grana za svrhe funkcije pojaseva teži se da raspored grana i
lisne mase bude ravnomerno raspoređen na celoj visini krošnje i da se osigura
ravnomerna poroznost i prolaz vazdušnih masa kroz krošnju (crtež lc). Među-


Crtež 1: Idealni oblici krošnji topola


a) plantažni uzgoj;


b) i c) zaštitni pojasevi


tim, energija vetra raste sa visinom, i u tom slučaju deltoidni oblik razvoja
krošnje ima prednost (crtež lb).


Pomenuto ekonomisanje razvojem krošnje može se primeniti u drvoredima
i linijskim zasadima, međutim u pojasevima od dva, tri i više redova orezivanje
debla od grana se mora prilagoditi konstrukciji pojaseva imajući uvek
u vidu potreban vertikalno ravnomeran raspored lisne i drvne mase i proizvodnju
kvalitene drvne mase i sortimenata.


Orezivanje debla od grana sa ciljem da se formira pogodnija krošnja potrebna
pojasevima nazvaćemo korekcionim jer se praktično vrši korekcija prirodnog
razvoja krošnje i otsecaju grane koje bi vršile deformacije krošnje u
odnosu na potrebe pojaseva.


Pri nezi višerednih pojaseva primenjivaće se orezivanje debla od grana
vremenski i tehnički kao i u plantažama i intenzivnim kulturama topola. Ova
orezivanja će se nazvati normalnim (»klasičnim«) orezivanjem debla od grana.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Vremenski period korekcionih orezivanja zavisan je od energije razvoja
grana odnosno od sekcije i sorte topola, boniteta itd. Korekciona orezivanja bi
počela krajem druge vegetacije a kasnije približno svake 2—3 godine do 15
godine starosti.


Naučna ispitivanja (po Panfilovu, Negeliju) i praktična iskustva su ustanovila
uzimajući u obzir kompleksni efekat uticaja pojaseva, da propusni i
ažurni pojasevi najpovoljnije deluju na vetar. (Albenski A. V. i dr., Moskva,
1956; Hilff H. H. Hamburg, 1962; Bodrov V. A , Moskva, 1961). Ažurni pojasevi
propuštaju ravnomerno vazdušne mase od vrha pojasa do zemlje, propusni pojasevi
pak propuštaju vetar u zoni debla dok u zoni krošnje su nepropusni ili
slabo propusni (do 25%). Praktično danas se s obzirom na razvoj krošnje podižu
i preporučuju pojasevi u poljoprivredi 1—3 reda (Udačina S. A., Moskva,
1962). U našim uslovima s obzirom na nivo poljoprivrede bi se iz potrebe ekonomisanja
proizvodnim poljoprivrednim površinama podizali pojasevi od 1—3
reda topola.


Negovanje pojaseva je kompleksan, specifičan i odgovoran posao. Radi
uzorka i objašnjenja dati su na crtežima šematski prikazi idealnih profila pojaseva
i krošnji od dva i više redova.


U drvoredima najpogodniji oblik krošnje (habitus) je deltoidnog oblika
(crtež la), dok su u linijskim zasadima (od dva reda) najpogodniji habitusi pravougaoni
(crtež 2a, b). Od vidova orezivanja debla od grana primenili bi se
korekciona i normalna.


Crtež 2: Šema razvoja krošnji dvorednih pojaseva


Tehničko orezivanje grana i formiranje krošnje u trorednim, četvororednim
bi bila slična. Ivični redovi bi se negovali sa što višom krošnjom dok unutrašnji
redovi bi se negovali kao u plantažama tj. kao i u industrijskoj proizvodnji.
(Crtež 3a, 4a). U zavisnosti od zadržavanja snega, praha, energije vetra


Crtež 3: Šema razvoja krošnji trorednih pojaseva
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 71     <-- 71 -->        PDF

itd. (namene) mogu se prva dva reda sa jedne strane negovati sa što većom
krošnjom a ostala dva reda sa što dužim deblom bez grana. U ovim slučajevima
primenili bi se kombinovani vidovi orezivanja korekcioni i normalni.


Crtež 4: Šema razvoja krošnji četvororednih pojaseva


Pri kompoziciji i komponovanju pojaseva od topola, šiblja i drveća nižeg
rasta treba ekonomisati sa razvojem krošnji tako da ceo´ vertikalni profil bude
pokriven lisnom i drvnom masom gustine srazmerne energiji vetra i približno
kako je šematski prikazano (crtež 5a-e). Primenjivala bi se korekciona i normalna
orezivanja debla od grana.


Crtež 5: Šema razvoja krošnji pojaseva od topola, drveća nižeg uzrasta i šiblja
(dvoetažni i troetažni pojasevi)


Navedena tehnika nege i oblikovanja vertikalnog profila pojaseva i krošnji
topola ima za cilj postizanje najpovoljnijeg efekta na zadržavanje i smanjenje
brzine vetra i proizvodnje maksimalne kvalitetne drvne mase.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Ophodnja pojaseva od topola


Određivanje ophodnje pojaseva od topola pored nege zahteva posebnu
pažnju. Topole sa starošću, isto kao i druge vrste drveća, razvijaju sve veću
krošnju i pri funkciji u pojasevima sa starošću je sve povoljniji mehanički
efekat. Ova činjenica nalaže da se iskoriste biološke odlike dugovečnosti topola
i da se ophodnje pojaseva prilagode starosnim odlikama topola s ciljem da se
najpovoljniji mehanički uticaj iskoristi što duže. Pri razmatranju problema
ophodnje mora se imati u vidu da je sa fiziološkom zrelošću povezana pojava
okružljivosti, smeđenja, pojava truleži i brzo propadanje stabala odnosno kvaliteta
drveta i vrednosti drvne mase. Spoljne manifestacije fiziološke zrelosti
u vidu sušenja grana i dr. se javljaju u vreme kada se procesi truleži i drugi
vidovi propadanja vrednosti drvne mase porimi izrazito štetne oblike i razmere.
Zato pri određivanju ophodnje mora se voditi računa kako o potrebi
efekta mehaničkog delovanja tako isto i o vrednosti drvne mase jer u masovnom
uzgoju pojaseva od topola drvna masa daje značajne materijalne vrednosti.
Ophodnja mora biti racionalna, ekonomična i da najcelishodnije zadovolji
fizičko-ekonomske uslove uzgoja pojaseva od topola.


Razne sorte topola doživljavaju razne dužine starosti. Jedna te ista sorta
doživi veću starost na boljim i manju na lošijim zemljištima. Npr. bela domaća
topola na dobrim zemljištima doživi starost i preko 50 godina. U šumskom uzgoju
topole dostižu starost od 50 godina i više i visinu preko 40 m. (H. Ajzenrajh,
Moskva, 1951; Guinier Ph. i sar., Rim, 1956).


Pojedini primerci topola doživeli su i vrlo dugu starost veću od 100 godina


(139) i srazmerno daju vrlo velike drvne mase. (Guinier Ph. i dr., Rim, 1956;
Podhorski I., Zagreb, 1957). Prihodno-prinosne tablice topola za prirodne i
veslačke formacije obrađuju elemente masa i visina za topole stare 40 i 50 godina
(HesmerH., Bonn, 1951 i lit. 18).
Dinamika prirasta topola je vremenski vrlo različita. Italijanski klon 1-214
npr. dostiže najviši tekući prirast od 6—10 godina (M. Prevosto, Rim, 1965),
topole robusna i marilandika od 12—18 godina. Topole serotina i regenerate
rastu sporije u mladosti a kasnije sve brže do starosti od 35—40 godina (Guinier
Ph. i dr., Rim, 1956) itd.


Pojava da topole mogu doživeti dugi vek potvrđuje da se ophodnja pojaseva
može predvideti mnogo duže od ophodnje (15—20 god.) namenjene industrijskoj
proizvodnji drvnih masa u plantažama i intenzivnim kulturama tj. u
trajanju od 25—35 godina pa i duže.


Ukratko rečeno dužina ophodnje zavisna je od sorte topola, bioloških osobina
sorata, ekoloških i edafskih uslova, od mera nege pojaseva, cene drveta
na tržištu itd.


Zato se pri određivanju ophodnje pojaseva moraju uzeti u obzir kompleksno
svi pomenuti faktori i uslovi.


Zaključak


Na području Jugoslavije u vetrovitim oblastima prema klimatskim i edafskim
uslovima i broju sorti koje se mogu negovati topole se mogu masovno
koristiti za podizanje šumskih pojaseva.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Topole poseduju vrlo pogodne fizičke odlike tj. otpornost od vetroizvala i
vetroloma, razvijaju snažnu krošnju, dostižu znatne visine, brzo rastu, dugovečne
su, poseduju osobine koje omogućavaju da uspešno deluju od rane mladosti
u dugom intervalu na smanjenje energije vetra.


Pored fizičkih odlika uzgoj topola je vrlo ekonomičan jer daje korisnu
drvnu masu i postižu se znatne zalihe po 1 ha. Upoređen vremenski prirast i
prirast mase topola sa prirastom hrasta, bagrema i jasena topola ima apsolutna
preimućstva.


Topole imaju izraženu plastičnost što se manifestuje u brojnosti sorti koje
se mogu uzgajati i masovnosti primene.


Radi postizanja, pored maksimalnog fizičkog utecaja na smanjenje energije
vetra i proizvodnje kvalitetne mase, orezivanju debla od grana mora se
posvetiti ozbiljna pažnja i ekonomisati sa razvojem krošnji na najracionalniji
način. Pri nezi pojaseva primenjavala bi se korekciona i normalna orezivanja
debla od grana.


Isto tako s obzirom na potrebu što ekonomičniieg i dužeg korišćenja sposobnosti
smanjenja energije vetra i proizvodnje drvne mase i ophodnja se
mora prilagoditi i odrediti najracionalnija i da zadovolji fizičko-ekonomske
zahteve i potrebe.


LITERATURA


1.
Albe n sk i A. V., Ni k i ti n P. D. i dr.: Agrolesomelioratija, Moskva, 1956.
2.
AizenTaj h H.: Bystrorastuscie derevesnye porody (prevod na ruski). Moskva,
1959.
3.
B e s a r o b e v S. F., A d r i j a n o v S. N.: Lesnye zascitnye nasaždenija, Moskva.
1963.
4.
Bodro v B. A.: Lesnaja melioracija, Moskva, 1961.
5.
Bunuševa c T.: Gajenje šuma, Beograd, 1951.
6.
Buradin g D.: Plantaže topola sa poljoprivrednim međukulturama, Beograd,
1960.
7.
Gladiševskiil . I.: Poljozaštitni šumski pojasevi (prevod), Beograd, 1949.
8.
G u i n i e r Ph., Fönten R. G., P o u r t e J. i dr.: Les peupliers dans le production
du bois et l´utilisation des terres ,Rome, 1956 (prevod, Beograd, 1959).
9.
Hesme r Dr. H.: Das Pappelbuch, Bonn, 1951.
10.
Hilf H. H.: Wirksamer Windschutz, Reinbeck, 1960.
11.
Hil f H. H.: Die Holzzucht (Heft 1/2), Hamburg, 1962.
12.
Kor o tu n A. M.: Agrotehnika polezascitnyh lesnyh nasaždenij v orosaemyh
rajonah Uzbekistana, Taškent, 1956.
13.
Mazek-Fijal a K.: Grundlagen und Ergebniss des niederösterreichischen
Bodenschutzes als Landgestalter, Klosterneuburg, 1964.
14.
Podhorsk i I.: Uzgoj topola u drvoredima van šume, Zagreb, 1957 (Topola 3,
Beograd, 1957).
15.
Prevost o M.: L´accrescimento del pioppo curamericano 1-214 nei diversi ambienti
della pipnurra Lombardo — Piemontese in relazione alia spoziatura e al
turno, Roma, 1965.
16.
Rizi k ov F. D.: Vlijanie polezascitnyh polos na urožaj selskohozjajstvenyh
kultur. Moskva, 1963.
17.
Trifunovi ć D.: Tabele drvnih masa dubećih drveta topole, Beograd, 1956.
18.
Šumarsko društvo NR Srbije (urednik D. Simeunović) — Šumarski priručnik za
inžinjere, Beograd, 1957.
19.
Ud a čin a S. A.: Zemleustroitel´noe proektirovanie, Moskva, 1962.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 74     <-- 74 -->        PDF

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG DER PAPPEL IN DER ANLAGE
DER WINDSCHUTZSTREIFEN


Zusammenfassung


In den windigen Regionen Jugoslawiens und mit Rücksicht auf die klimatischen
und edaphischen Verhältnisse sowie auf die Anzahl der Sorten können die Pappeln
für die Begründung der Schutzstreifen massenhaft benutzt werden.


Die Pappeln besitzen sehr günstige natürliche Eigenschaften, d. h. eine Resistenz
gegen Windfall- und Bruch, entwickeln eine starke Baumrkone, erreichen beträchtliche
Stammhöhen, sind raschwüchsig und langlebig, wodurch ermöglicht ist,
dass sie vom frühen Jugendstadium an in einem langfristigen Intervall auf die Verminderung
der Windstärke wirken.


Ausser dieser natürlichen Eigenschaften ist die Kultivierung der Pappeln sehr
wirtschaftlich, da sie nützliche Holzmasse und einen beträchtlichen Holzvorrat erzeugen.


In Bezug auf ihren Höhen- und Massenzuwachs ist die Pappel der Eiche, Robinie
und Esche weit überlegen.
Pappeln besitzen eine ausgeprägte Plastizität, was im Reichtum der Sorten, die
anbauwürdig und massenhaft anwendbar sind sich offenbart.


Zwecks Erreichnung — neben des maximalen Einflusses auf die Verminderung
der Windstärke — auch einer qualitätsmässigen Holzerzeugung, muss auf die Ästung
der Stämme entsprechende Aufmerksamkeit gerichtet und die Entwicklung der
Baumkronen auf die rationellste Weise gepflegt werden. Während der Pflege der
Windschutzstreifen soll eine schaftverbessernde und normale Ästung der Stämme
vorgenommen werden.


Ebenso, mit Rücksicht auf die Forderung einer möglichst wirtschaftlichen und
langfristigen Ausnützung des Vermögens zur Verminderung der Windstärke, muss
auch die Holzproduktion und Umtriebszeit diesen Erfordernissen angepasst und die
rationellsten Pflegemassnahmen bestimmt werden, um den ökologisch-wirtschaftlichen
Forderungen und Bedürfnissen nachzukommen.