DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 4     <-- 4 -->        PDF

gajivača, uređivača i ekonomista. Takav je redoslijed istraživanja metodički
zacrtan i nije slučajan. Uvjetovan je veoma velikom raznolikošću naših staništa
i relativno najlakšim uočavanjem glavnih razlika na temelju florističkog
sastava. Dosadašnja su istraživanja dokazala da se takvim radom postižu u
najkraćem vremenu, s razmjerno podnošljivim utroškom financijskih sredstava,
najbolji rezultati. Na prednosti takvoga rada upućuje i činjenica da su već
i prije mnogi drugi istraživači šuma iz oblasti uzgajanja, ekonomike, dendrometrije
i dr. izabrali za ishodište svojih radova šumske zajednice (isp. Š afar
— Bertović, 1961).


Proveaena tipološka istraživanja i kartiranja na području Gorskog kotara,
Like, Istre i drugih krajeva pokazala su da se, polazeći od određene fitocenoze
putem poredbenih pedoloških, mikroklimatoloških, uzgojnih, proizvodnih i
ekonomskih istraživanja dobivaju najegzaktniji elementi za definiciju i klasifikaciju
ekološko-gospodarskih tipova. Pojedina fitocenoza može (ali ne mora
uvijek) predstavljati jedan ekološko-gospodarski tip šume. Ona se može raščlaniti
na nekoliko tipova ili podtipova koji su definirani pedološkim, uzgojnim,
proizvodnim i ekonomskim karakteristikama. Isto se tako može nekoliko zajednica
sa sličnim ekološkim, gospodarskim i ekonomskim karakteristikama ujediniti
u jedan tip. Za svaki utvrđeni ekološko-gospodarski tip pronalaze sr
najpovoljniji cilj i smjernice gospodarenja u naturalnim i financijskim pokazateljima.


Na temelju ekonomskih pokazatelja ekološko-gospodarski tipovi razvrstavaju
se prema prioritetima ulaganja. Privredna organizacija koja gospodari
šumom može na osnovu dobivene dokumentacije u svako vrijeme vrlo lako
odlučiti, gdje i koliko financijskih sredstava treba uložiti da bi se u što kraće
mogućem roku rentirala. S takvim pokazateljima može se za duže vrijeme
naučno dokumentirano planirati vrsta i obimnost radova kao i intenzitet bioloških
i tehničkih investicija.


3. PRIMJENA REZULTATA TIPOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
KOD IZRADE SUMSKO-PRIVREDNIH OSNOVA
Osnovnim zakonom o šumama (SI. list, 26/65) u čl. 2 određeno je da se
šume moraju održavati i obnavljati tako da se trajno očuva njihova vrijednost
i osigura trajnost i stalno povećavanje prirasta i prinosa kao i njihove opće
korisne funkcije. Cl. 25 glasi: »Šumsko-privredna osnova je osnova za dugoročno
gospodarenje šumama u kojoj je prikazano stanje šuma i određeni ciljevi
gospodarenja, vrsta i opseg radova, mjere i metode za postizavanje ciljeva
gospodarenja kao i ekonomsko-financijska osnova gospodarenja.« U čl. 29 navedeno
je: »Organizacije koje gospodare šumama i vlasnici šuma dužni su odgovarajućim
mjerama održavanja, obnavljanja i unapređivanja šuma povećati
prirast i prinos radi što intenzivnijeg iskorištavanja šuma i očuvanja njihove
namjene«. U Osnovnom zakonu o šumama navedene su dakle glavne smjernice
kojih se privredna organizacija mora pridržavati prilikom gospodarenja šumama,
koje su joj dane na upravljanje.


Zakonodavac nije propisao na koji način treba utvrditi ciljeve gospodarenja
i smjernice za provođenje tih ciljeva. Ulaganja u šumarstvo su dugogodišnja,
i rezultati se ne mogu sagledati u jednom kratkom vremenskom razdoblju.
Ne odredimo li odmah tačno i pravilno cilj i smjernice gospodarenja,
može se dogoditi da te nedostatke primijetimo tek nakon više godina, a prekasno
da se izbjegnu nastale štete i spriječe veći gubici.


182