DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 27     <-- 27 -->        PDF

VARIJABILNOST I NASLJEDNOST BOJE IZBOJAKA
KOD BIJELE VRBE (Salix alba L.)
POPULACIJA BAKOVCI I LIPOVLJANI


Magistarska radnja*
(skraćeno)
I dio


Mr A. KRSTINIC, dipl. inž šumarstva


UVOD


Prema sedmogodišnjem planu razvoja šumarstva (1964—1970) trebali bismo
podići 115—200.000 ha plantaža topola i vrba. U planiranoj šumskoj plantažnoj
površini od 200.000 ha vrbe zauzimaju vidno mjesto. To je i razumljivo
s obzirom na činjenicu da naša zemlja obiluje terenima koji su s obzirom na
pedološka i hidroloska svojstva podesni za njihov uzgoj, a koji s druge strane
onemogućuju uzgoj evroameričkih hibridnih topola i poljoprivrednih kultura.
Takvih terena ima u izobilju uz naše velike rijeke (Dunav, Drava, Sava) vodotoci
kojih nisu meliorirani pa dolazi do izlijevanja proljetnih i jesenskh voda,
tako da spomenute površine ostaju dugo pod vodom.


Jasno je da se bez proizvodnje visokoproduktivnih, selekcioniranih i oplemenjenih
klonova vrba stablašica ne može očekivati veći kvalitativni i kvantitativni
skok u proizvodnji. Budući da se vrbe kao i topole lako vegetativno
razmnožavaju i međusobno križaju, a odlikuju se brzim i bujnim rastom već
od najranije mladosti, razumljivo je zašto se u zadnje vrijeme obraća više
pažnje oplemenjivanju i selekciji unutar toga roda.


S obzirom da se prije postavljanja solidnog programa za oplemenjivanje i
selekciju najboljih genotipova trebaju dobiti određene informacije o pojedinim
svojstvima populacija iz kojih namjeravamo vršiti selekciju, postavili smo
zadatak da istražimo varijabilnost i nasljednost određenih svojstava za dvije
populacije bijele vrbe: Bakovci (područje rijeke Drave) i Lipovljani (područje
rijeke Save).


U ovom dijelu magistarske radnje opisati ćemo varijabilnost i nasljednost
boje jednogodišnjih izbojaka.
Boja izbojaka je važna zbog toga jer preko nje možemo često puta dobiti
određene informacije o prošlim i recentnim evolucionim procesima u pojedinoj


* Tokom rada na problematici oplemenjivanja i selekcije stablastih vrba u. Zavodu
za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u Zagrebu, predstojnik
Zavoda prof, dr Mirko Vidaković svesrdno mi je pomogao diskusijama i savjetima
te osiguravanjem materijalnih sredstava potrebnih za rad na toj problematici.
Za sve to izražavam prof, dr M. Vidakovicu svoju najdublju zahvalnost. Također
izražavam zahvalnost prof, dr B. Emroviću, prof. M. Kugleru i ing. A. Pranjić na
savjetima kod statističke obrade podataka.
Istraživanja je financirao Republički fond za naučni rad SRH.


205
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 28     <-- 28 -->        PDF

P J e POpUlaci^ 0sim


S o puta bTt i , i *eT? toga boja izbojaka može
cesto puta biti u korelativnoj vezi s određenim ekonomski važnim svojstvom
Dobivanjem uvida u distribuciju frekvencija fenotipova s obzirom na bo u L
bojaka moguće je doći do zaključka koje genotipove favorizira prirodna selekcija
na određenom lokalitetu, što će nam koristiti kod izbora najprikladn jeg
klona za uzgoj na tom staništu. Kod svih taksonomskih razdioba roda SalS
botaničari su uzimali boju izbojaka kao važan elemenat.


PODACI O OBJEKTIMMA I MAJČINSKIM STABLIMA


Populacija Bakovci nalazi se uz rijeku Dravu nedaleko Ferdinandovca u
neposrednoj bhzmi sela Bakovci i Lijepa Greda, te je dio velike populacije
bije e vrbe koja se prostire duž vodotoka rijeke Drave. Spomenuta sastoim"
bijele vrbe je privatno vlasništvo, a spada u nadležnost šumarije Dur Ä
Šumsko gospodarstvo Koprivnica. To je čista sastojina bijele vrb^iernenslr0
porijekla, 25 godina starosti (slika 1). Starost je od edena na temelj u "etTzv/


i


III


»*j


SI. 1. Dio odrasle 25-godišnje populacije Bakovci
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 29     <-- 29 -->        PDF

taka od pet stabala koji su uzeti pomoću Presslerovog svrdla, a raspršena su
po sastojini, odnosno populaciji. Sklop je potpun. Tlo je aluvij. Podzemna je
voda visoka. Povremeno dolazi do plavljenja zemljišta. U generativnom potomstvu
ta populacija prezentirana je s četiri majčinska stabla koja se nalaze
unutar sastojine.


Populacija Lipovljani nalazi se u blizini sela Lipovljani unutar gospodarske
jedinice »Josip Kozarac« u neposrednoj blizini Osman Polja. Spada u nadležnost
Šumarije Lipovljani, Šumsko gospodarstvo Kutina. Spomenuta populacija
je malena a okružena je populacijama hrasta lužnjaka i poljskog jasena,
pa je na taj način razmjerno dobro izolirana od drugih populacija iste vrste.
Uzorci za boje izbojaka uzeti su u odjelima 76 i 77. Sklop je u tim odjelima
prekinut na pojedinim mjestima, ali se općenito može reći da je sastojina dobro
sklopljena. Starost sastojine je 70 godina, a određena je na temelju 10
izvrtaka. U spomenutim odjelima susrećemo još i poljski jasen. Osim stabala
bijele vrbe sjemenog porijekla u spomenutim odjelima ima i dost? stabala izdanačkog
porijekla. Tlo spada u tip močvarno oglejenih zemljišta. Veliki dio
godine je pod vodom koja stagnira. I iz ove populacije uzgojili snn generativno
potomstvo od šest majčinskih stabala. Majčinska stabla su vrlo lošeg
fenotipa a nalaze se na rubu Osman Polja, dakle na osami. Podaci o boji jednogodišnjih
izbojaka majčinskih stabala kao i dendrometrijski podaci o tim
stablima dani su u tabeli 2.


SISTEMATSKA PRIPADNOST BIJELE VRBE (S. alba L.)


Prema Rheder-u (29) rod Salix obuhvaća oko 300 vrsta koje su rasprostranjene
pretežno na sjevernoj hemisferi. Kolesniko v (20) smatra da u
ovaj rod dolazi čak 600 vrsta.


Ima više taksonomskih razdioba roda Salix. Poznate su razdiobe po H ajek-
u, Fiori-u, Hegi-u, Kolesnikov-u, Pravdin-u, Nazarov-
oj (Svoboda 36) i Rehder-u. Kod klasifikacije vrba uzimali su
se u obzir ovi najvažniji elementi: broj prašnika, oblik ženskih cvjetova, cvjetni
priperci, položaj resa na mladicama, morfološka građa lista, boja i dlakavost
izbojaka, plod i sjeme.


Bijela vrba Salix alba L. spada prema Hajek-u u skupinu vrba kojih su
cvjetni priperci žute jednolične boje. Toj skupini pripadaju još slijedeće vrste
vrba: A. babylonica L., S. amygdalina L., S. fragilis L. i S. pentandra L. Po Fiori-
u i Hegi-u bijela vrba spada u sekciju Fragiles. Navedenoj sekciji također
pripadaju vrbe stablašice. Po Rehder-u S. alba L. spada u seriju Albae, a po
Kolesnikov-u u sekciju Albae. U seriji Albae dolaze još slijedeće vrste.


S. jessoensis Seemen, S. babylonica L., S. blanda Anders. Po Pravdin-u, Nazorov-
oj (Svoboda 36) bijela vrba spada u sekciju Albae.
Bijela vrba S. alba L. ima slijedeće varijetete: var. vitelina, var. caerulea,
var. vitelina pendula. Njezine forme su: S. a. calva, S. a. ovalis, S. a. sericea,


S. a. chermesina, S. a. tristis.
Bijela vrba se lako križa s ostalim vrstama vrba stablašica. Poznati su slijedeći
hibridi: S. X Basfordiana (= alba X S. fragilis), S. X viridis (= S. fragilis
X S. alba), S X erhartiana (= S. alba X S. pentandra), S. X lanecolata
(= S. alba X S. amygdalina), S. X rubens (= S. alba X S. fragilis), S. X rus


207
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 30     <-- 30 -->        PDF

seliana (= S. alba X S. fragilis), S. X salamoni (= S. alba X S. babylonica) i


S. X Hankensonii (= S. nigra X S. alba).
A) GENETSKA VARIJABILNOST BOJE JEDNOGODIŠNJIH IZBOJAKA


1. Metod a rada . Boja jednogodišnjih izbojaka određivala se u odraslim
populacijama bijele vrbe Bakovci i Lipovljani. U 25-godišnjoj populaciji Bakovci
sabrano je ukupno 110 uzoraka, a u 70-godišnjoj populaciji Lipovljani
67 komada. (U navedenom slučaju uzorak nam prezentira jedno stablo). Uzorci
su uzimani metodom slučajnosti. Boju jednogodišnjih izbojaka promatrali smo
i kod 2-godišnjeg generativnog potomstva spomenutih populacija. Iz popula-
Sl. 2. Majčinsko stablo br. 2, populacija Bakovci
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 31     <-- 31 -->        PDF

čije Bakovci uzgojili smo potomstvo sabravši sjeme (19. 5. 1964.) sa 4 majčinska
stabla. Osim biljaka uzgojenih iz sjemena koje je nastalo polukontroliranim
oprašivanjem, uzgojeno je iz gornje populacije također i potomstvo kod
kojega nam nije bio poznat nijedan roditelj. Naime, u toj populaciji sabrali
smo biljke bijele vrbe (31. 7. 1964.) kada su imale razvijen jedan par listova,
transportirali ih u Zagreb te pikirali na gredice. Iz populacije Bakovci uzgojili
smo ukupno 170 biljaka. U populaciji Lipovljani sjeme je sabrano (23. 5. 1964.)
sa 6 majčinskih stabala. Uzgojeno je ukupno 463 komada dvogodišnjih biljaka.


Da bismo mogli objasniti način nasljeđivanja boje jednogodišnjih izbojaka
kod bijele vrbe promatrali smo boju jednogodišnjih izbojaka i kod međuvrsnih
hibrida bijele i krhke vrbe i to: kod međuvrsnih hibrida S. X rubens Schrank
(6 biljaka), S. X viridis Fr. (9 biljaka) te (S. X rubens Schrank) X nepoznat
(114 biljaka).


Na temelju boja izbojaka formirane su u uzorcima klase u koje su stavljani
pojedini primjerci prema njihovim fenotipovima. Iz svake klase uzet je
po jedan primjerak koji je po svom fenotipu najbolje reprezentirao određenu
klasu te je slikan u boji (25-godišnja populacija Bakovci, S. X rubens Schrank,


S.
X viridis Fr. i (S. X rubens Schrank) X nepoznat).
Iz tehničkih razloga u ovom radu nećemo donijeti fotografije u boji koje
bi prezentirale određenu hibridnu familiju odnosno populaciju, već ćemo se
poslužiti s katalogom boja »Code universal des couleurs«.
Boja jednogodišnjih izbojaka je promatrana za vrijeme vegetacijskog mirovanja.


SI. 3. Uzgoj sijanaca bijele vrbe (S. alba L.)
Sijanci su stari 20 dana
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 32     <-- 32 -->        PDF

2. Rezultati istraživanja i diskusija
2.1. Populacija Bakovci. Sakupljeni primjerci iz uzorka koji pripada
odrasloj populaciji Bakovci mogli su se razvrstati unutar pet fenotipova (boja):
zeleni s
tamno svjetlo nijansom maslinasto
Fenotipovi:
Oznaka prema
»Code universal
crveni
61
crveni
171
crveni
173
crvenog
174
zeleni
218
des couleurs«


Različiti autori za boju jednogodišnjih izbojaka kod bijele vrbe navode
različite podatke. Haye k (Anić 4) navodi da je ta boja sivkasta, He g i (17)
žutosmeđa, Rh e de r (29) maslinastosmeđa. U poglavlju o nasljeđivanju boje
izbojaka kritički ćemo se osvrnuti na gornje navode.


Iz tabele 1 i histograma 1 vidimo da su u populaciji Bakovci najviše zastupani
fenotipovi crvene, svjetlocrvene te svjetlo zelene s nijansom crvene
boje, dok je frekvencija tamnocrvenih i maslinastozelenih fenotipova razmjerno
mala. Osim toga je iz iste tabele vidljivo da generativno potomstvo obuhvaća
sve fenotipove, karakteristične za odraslu 25-godišnju populaciju iz koje
potječe. Na temelju podataka, iznesenih u spomenutoj tabeli te iz histograma 1
možemo konstatirati da se frekvencije pojedinih fenotipova u odrasloj populaciji
i u generativnom potomstvu dobro podudaraju. Možemo reći da četiri
majčinska stabla s kojih je sakupljeno sjeme, tj. potomstvo nastalo polukontroliranom
hibridizacijom dobro reprezentira odraslu populaciju iz koje potječe
s obzirom na fenotipove i njihovu frekvenciju.


Iz histograma 1 može se također vidjeti da između tamnocrvene i maslinastozelene
boje izbojaka postoji kontinuirani (postepeni) prijelaz a to nas
upućuje da je varijabilnost kvantitativnog (kontinuiranog) karaktera.


2.2. Populacija Lipovljani. Uzorci su u toj populaciji uzimani na
isti način kao i kod populacije Bakovci. Kod populacije Lipovljani bilo je pet
majčinskih stabala grupirano (sva unutar 500 m udaljenosti) na rubu Osman
Polja, a šesto stablo (br. 1) nalazilo se na granici odjela 86 i 85, tj. oko 1500 m
udaljeno od majčinskih stabala br. 2, 3, 4, 5 i 6. Zbog toga smo uzimali uzorke
s pojedinih stabala na rubu Osmanovog Polja, te u odjelima 76 i 77, koji su u
ovom slučaju reprezentirali odraslu populaciju. (Cijelu lipovljansku populaciju
tretirali smo kao jedinstvenu, ali smo izmjere visina vršili tamo gdje je sklop
bio približno isti kao i kod populacije Bakovci, pa smo u isto vrijeme u spomenutim
odjelima vršili i sakupljanje uzoraka za određivanje fenotipova s obzirom
na boje i frekvence tih boja po klasama). Formiranje klasa kao i određivanje
fenotipova po klasama vršili smo na isti način kao kod populacije
Bakovci. Podaci o teme su dani u tabeli 1 i histogramu 2.
Iz tabele 1 i histograma 2 vidimo da su isti fenotipovi zastupani u odrasloj
populaciji i generativnom potomstvu koje potječe iz te populacije. I u toj populaciji
svi se primjerci mogu klasirati unutar pet fenotipova (boja):
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Učestalost f enotipoi/a Soja -po M/asama ZO
odrasli/ populaciji/ i 2ffOof/
sn/O generotri/no potomstvo
/3. te popu/ooi/*
histogram 1
Laganda i
[ ) 05 god. popWooya
sM
1fl ^fa
V//A12345
2 50c/ . potomstvo
Tamnocrvena ^o/o
Orrcna oo/a
Qviiet/ocrvcna 6o/a
Zeleno $ nijansom CTUCI«
Maslmasto ze/ena
4 2 3 + 5 t/c.SO
1
Lipovl/ani
histogram L
U »
7D60*>
Legenda:
4cpO
god. p opi//o ci/a
T77~h 2. god. potomstvo
y>eo*>
MM
1\A
K/a SO
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 34     <-- 34 -->        PDF

ra FE N O T I P O V I (F2 odn. F n generacije)
OS
So ´ ra
3
a
C o
a
. aV
aS3
5
c
M
cn
a
a
a
aT3
r a
o
K
O P
i «
6 >
A Ž
a
c
>
AN I
o rt
> h
o 2
l i OJ t,
N O
1C
—´ c
T
ig II
2 Ö
E O Rrt
C p
E T S K
i
O cti
a 3
K o
I
s L
i o-H
-T.
-C nj
3 C
rt -X T I
o rubens
Schrank)
nepoznat
X
2 114 10 21 36 35 12 7,12 28,48 42,72 28,48 7,12 9,0238
Bakovci 25 110 3 25 42 30 10 6,87 27,48 41,22 27,48 6,87 4,0756
Bakovci 2 120 1 19 65 32 3 7,50 30,00 45,00 30,00 7,50 28,1600
Bakovci 2 56 9 14 15 15 3 3,50 14,00 21,00 14,00 3,50 3,4572
Lipovljani 70 67 1 11 15 24 16 4,19 16,76 25,14 16,76 4,19 23,7842
Lipovljani 2 465 15 298 30 40 2 29,06 116,24 174,24 116,24 29,06 189,6451
Bakovci i 25 110 3 25 42 30 10 — — — — — 7,7094
rubens 2 114 10 21 30 35 12
Schrank) X
nepoznat


U onim slučajevima gdje su nam teoretske vrijednosti u početnim, odnosno posljednjim klasama bile manjizvršili smo pregrupaciju podataka tako da smo spojili prve dvije, odnosno posljednje dvije klase u jednu


tako grupirane podatke računali y2 vrijednosti.


* Potomstvo je uzgojeno iz sjemena nastalnog polukontroliranim oprašivanjem.
** Za ovo potomstvo nisu nam bili poznati roditelji.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 35     <-- 35 -->        PDF

zeleni s


tamno svjetlo nijansom maslinasto
Fenotipovi: crveni crveni crveni crvenog zeleni


Oznaka prema


»Code universal 61 171 173 174 218


des
couleurs«


Frekvencije fenotipova u pojedinim klasama ne podudaraju se za odraslu
populaciju i dvogodišnje generativno potomstvo. U 70-godišnjoj populaciji
fenotipovi sa zelenkastocrvenom i maslinastozelenom bojom izbojaka zastupani
su u većem broju nego fenotipovi tamnocrvene, crvene i svjetlocrvene
boje. U generativnom potomstvu je obrnuta situacija: fenotipovi crvene boje
su brojniji od onih zelene boje. U ovom slučaju možemo konstatirati da generativno
potomstvo iz populacije Lipovljani dobro reprezentira odraslu populaciju
po fenotipovima, ali ne i po frekvencijama tih fenotipova u pojedinim
klasama. Uzrok ovoj nepravilnosti treba tražiti u načinu odabiranja majčinskih
stabala kao reprezentanata populacije. Na taj problem osvrnuti ćemo se
još kod razmatranja nasljeđivanja boje izbojaka.


2.3.
Fenotipovi i njihova frekvencija u potomstvu jednog
hibrida (S. X rubens Schrank) X nepoznat
Na području park-šume Maksimir osim »čistih vrsta« S. alba L. i S. fragilts
L. dolaze i njihovi hibridi (22). Na temelju toksonomskih karakteristika jednog
ženskog stabla sa spomenutog područja pretpostavili smo da se radi o međuvrsnom
hibridu S. X rubens Schrank. Da li se stvarno radi o hibridu ili ne,
može se zaključiti tek na osnovi analize generativnog potomstva. Zbog toga
smo u proljeće 1964. godine sa spomenutog stabla sabrali sjeme i uzgojili biljke.
Ukoliko se stvarno radi o međuvrsnom hibridu bijele i krhke vrbe, u tom
slučaju će se u njegovom potomstvu (ukoliko raspolažemo s dovoljnim brojem
biljaka) pojaviti i ishodne djedovske forme, tj. »čista« bijela i »čista« krhka
vrba. U ovom slučaju je od manje važnosti da li se radi o hibridu Fi ili F2 (Fn)
generaciji, jer je njegovo potomstvo zapravo F2 odnosno Fn generacija.
U dvogodišnjem generativnom potomstvu međuvrsnog hibrida također
smo odredili fenotipove s obzirom na boju jednogodišnjih izbojaka i frekvenciju
svakog pojedinog fenotipa po istom principu kao i u slučaju populacije
Bakovci i Lipovljani:


zeleni s


tamno svjetlo nijansom maslinasto
Fenotipovi: crveni crveni crveni crvenog zeleni
Oznaka prema
»Code universal 121 157 171 174 219


des
couleurs«


U tabeli 1 dani su fenotipovi i njihove frekvencije.


Na temelju podataka, iznesenih u tabeli 1 možemo zaključiti da varijabilnost
u potomstvu našeg međuvrsnog hibrida S. X rubens Schrank obuhvaća
iste fenotipove kao i kod populacija Bakovci i Lipovljani, te njihovog generativnog
potomstva. Frekvencije fenotipova sličnije su populaciji Bakovci nego
populaciji Lipovljani, tj. i u ovom slučaju su fenotipovi crvene, svijetlocrvene
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 36     <-- 36 -->        PDF

i zelenkastocrvene boje najbrojniji, dok su tamnocrveni i maslinastozeleni fenotipovi
manje zastupljeni.


2.4.
Genetska varijabilnost izbojaka kod međuvrsnih
hibrida S X rubens Schrank i S. X viridis Fr.
Kada govorimo o međuvrsnim hibridima bijele i krhke vrbe onda razlikujemo
hibride majka kojih je bijela vrba i otac krhka vrba (= S. X rubens
Schrank) od hibrida kojima je krhka vrba majka a otac bijela vrba (= S. X
viridis Fr.). Iako su roditeljski parovi u oba slučaja isle vrste njihovo generativno
potomstvo međusobno se bitno razlikuje po mnogim taksonomskim karakteristikama.
Hibridi dobivaju mnoge karakteristike po majci. Izgleda da se
u ovom slučaju radi o matroklinom nasljeđivanju.


SI. 4. Izolacija ženskih cvjetova na cijepitim cvjetnim granama koje su
sabrane od izlučenih plus stabala bijele vrbe (S. alha L.)


Majka šest međuvrsnih hibrida S X rubens Schrank bilo je stablo S. alba


L. br. 368 koje je izlučeno na području Šumskog gospodarstva Varaždin, Šumarija
Čakovec, šumski predjel Slavonija nedaleko Preloga. Otac spomenutih
međuvrsnih hibrida je S. fragilis L. br. 13, a nalazi se na području Šumskog
gospodarstva Koprivnica, Šumarija Đurđevac, lokalitet Crni Jarci. Boja izbojaka
majke (S. alba L.) je tamnocrvena, a oca (S. fragilis L.) maslinastozelena.
Boja jednogodišnjih izbojaka potomstva je uniformna, nešto svjetlija nego kod
majke, tj. svjetlocrvena. Majka devet međuvrsnih hibrida S. X viridis Fr. bila
je krhka vrba S. fragilis L. Stablo se nalazi na području park-šume Maksimir.
Boja jednogodišnjih izbojaka spomenutog stabla je maslinastozelena. Za oca
u ovom je slučaju uzeto stablo S. alba L. br. 14 koje se nalazi na području Šumskog
gospodarstva Vinkovci, Šumarija Spačva, na lokalitetu Kubra. Boja izbojaka
tog stabla je tamnocrvena. Boja jednogodišnjih izbojaka ove hibridne
familije je svjetlocrvena kod svih devet predstavnika.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Šematski prikaz


P. majka S. alba L. (368) X otac S. fragilis L. (13)
Fenotip: tamnocrvena boja maslinastozelena boja
»Code universal
des couleurs« 61 218
Fi: S. X rubens Schrank
svjetlocrvena boja
»Code universal
des couleurs« 171
P: majka S. fragilis L. (1) X otac S. alba L. (14)
Fenotip: maslinastozelena boja tamnocrvena boja
»Code universal
des couleurs« 218 61
Fi: S. X viridis Fr.
svjetlocrvena boja
»Code universal
des couleurs« 171


Iza navedenog možemo zaključiti da kod obje hibridne familije nema varijabilnosti
u boji jednogodišnjih izbojaka već je ona uniformna, svjetlocrvena
kod svih predstavnika.


Genetska varijabilnost boje jednogodišnjih izbojaka u potomstvu jednog
međuvrsnog hibrida (S. X rubens Schrank) X nepoznat [Fa — F„ generacija],
te kod hibridnih familija S. X rubens Schrank i S. X viridis Fr. promatrana
je radi toga jer ćemo na osnovi genetske varijabilnosti jednogodišnjih izbojaka
u spomenutim hibridnim familijama tumačiti nasljeđivanje boje izbojaka kod
bijele, odnosno krhke vrbe.


B) NASLJEĐIVANJE BOJE JEDNOGODIŠNJIH IZBOJAKA KOD BIJELE VRBE


3. Metod a rada . U ovom radu pod pojmom nasljeđivanja boje izbojaka
podrazumijevat ćemo poznavanje broja nasljednih osnova koji određuju spomenuto
svojstvo i povezanost njihovog djelovanja.
Prema Mendelovim zakonima križanja Fi generacija je uvijek uniformna,
a u F2 generaciji nastaje segregacija ili cijepanje osobina. Prema spomenutim
zakonima određeno svojstvo jednog roditelja može dominirati u Fi generaciji.
Tada su potomci u potpunosti slični jednom roditelju. U tom slučaju govorimo


o dominantnom nasljeđivanju. Ukoliko se potomci za određeno svojstvo nalaze
između roditeljskog para, tada govorimo o intermedijarnom nasljeđivanju.
Kod segregacije osobina u F2 generaciji možemo imati dva slučaja: a) da su
fenotipovi jasno izraženi i b) da između fenotipova nema oštre granice, već da
postoji niz postepenih prijelaza od jednog fenotipa djedovske generacije do
drugoga. U prvom slučaju govorimo o diskontinuiranoj, a u drugom 0 kontinuiranoj
varijabilnosti.
Početkom ovoga stoljeća H. Nilson-Ehle u Švedskoj i E. N. East
u SAD (Gardner 16) su pretpostavili da je kontinuirana varijabilnost odraz
potpuno drukčijeg mehanizma nasljeđivanja u odnosu na diskontinuiranu varijabilnost.
Objašnjene za kontinuiranu varijabilnost pojavilo se u formi hipo
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 38     <-- 38 -->        PDF

teze multiplih gena. Spomenuti istraživači dokazali su ovu hipotezu putem
eksperimenata kod križanja pšenice crvenog i bijelog zrna. Taj primjer križanja
pšenice varijeteta crvenog i bijelog zrna pomoći će nam kod tumačenja
nasljeđivanja boje izbojaka kod bijele vrbe pa ćemo ukratko nešto reći o navedenom
eksperimentu.


Fi generacija bila je s obzirom na boju zrna uniformna, intermedijarna.
U Fa generaciji dobio se čitav niz fenotipova od crvenih do bijelih i to u slijedećim
proporcijama: 1/16 crvenih, 4/16 tamnih, 6/16 intermedijarnih, 4/16 svjetlih
i 1/16 bijelih. Na temelju frekvencije homozigota, tj. djedovskih formi u
F2 generaciji, spomenuti istraživači su zaključili da se u gornjem slučaju radi


o nasljeđivanju boje zrna koju determiniraju dva para gena. Prema tome u navedenom
slučaju od ukupno 5 (16 zrna) fenotipova F2 generacije po jedno zrno
je bilo istog fenotipa kao i djedovska generacija. Ukoliko je neko svojstvo
uvjetovano jednim parom gena, tada će frekvencija djedovskih formi u F2
generaciji iznositi 1/4 od ukupnog broja individua dobivenih križanjem predstavnika
Fi generacije. Za 2 para alela frekvencija djedovskih formi iznosila
bi 1/16, 3 para 1/64, 4 para 1/256, 5 pari 1/1024 itd.
Nasljeđivanje nekog svojstva koje je podvrgnuto gore izloženim principima
nasljeđivanja naziva se kvantitativno nasljeđivanje. Mnoge ekonomski važne
karakteristike šumskog drveća kao što su visinski i debljinski prirast, granatost
itd. poligenog su karaktera. Primjenom statističkih metoda po Fischer-u
i Wright-u genetika kvantitativnih svojstava dobila je i dobiva sve više na
važnosti kod oplemenjivanja određenih karakteristika biljaka i životinja.


Za određivanje zakona nasljeđivanja boje izbojaka kod bijele vrbe poslužit
će nam rezultati koji su izloženi u poglavlju o varijabilnosti. Na temelju
boje izbojaka Fi generacije zaključujemo o dominantnosti, intermedijarnosti
odnosno recesivnosti nasljeđivanja određene boje, a po frekvenciji fenotipova
djedovske generacije u F2 (Fn) geneaciji te u zavisnosti s time da li se u konkretnom
slučaju radi 0 diskontinuiranoj ili kontinuiranoj varijabilnosti, postavljali
smo hipotezu o broju genskih parova koji uvjetuju boju izbojaka. Hipotezu
smo dokazivali odnosno obarali pomoću y} testa.


3.1. Rezultati istraživanja i diskusija. Već smo ranije postavili
hipotezu da je populacija Bakovci nastala kao rezultat hibridizacije između
bijele i krhke vrbe, tj. da sada u toj populaciji postoji introgresija (22)*.
Hipoteza je postavljena na temelju boje jednogodišnjih izbojaka kod generativnog
potomstva kao i na temelju rezultata kontrolirane hibridizacije između
bijele i krhke vrbe i obratno. Ti su rezultati izneseni u poglavlju o
varijabilnosti boje jednogodišnjih izbojaka. Radi lakšeg dokazivanja iznesene
hipoteze i postavljanja zakona nasljeđivanja boje jednogodišnjih izbojaka kod
bijele vrbe ići ćemo obrnutim redom od onoga u poglavlju o varijabilnosti.


N. Fukuhar a (15) je istraživao nasljeđivanje boje izbojaka kod Cryptomeria
japonica D. Don. On je zapravo ponovio pokuse koje je godine 1953.
proveo njegov zemljak C h i b a. Kod Cryptomeria japonica postoje fenotipovi
s crvenom bojom izbojaka te fenotipovi sa zelenom bojom. Chib a je ustanovio
da je crvena boja dominantna nad zelenom te da je crveni fenotip genetske
konstitucije RR, a zeleni rr. Fukuhar a je proveo kontroliranu
* Pod introgresijom prema Wright-u (45) podrazumijevamo pojavu kada u
centru pridolaženja dviju vrsta dolazi do migracije gena od jedne vrste ka drugoj,
ukoliko je hibridizacija između njih moguća.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 39     <-- 39 -->        PDF

hibridizaciju između crvenih i zelenih fenotipova. U Fi generaciji je potomstvo
bilo uniformno tj. crvene boje. Kada je proveo test križanja onda je dobio
crvene i zelene fenotipove u proporcijama: 40 crvenih naprama 33 zelena, odnosno
u drugom slučaju 213 crvenih naprama 253 zelenih, što odgovara proporciji
1:1. Na osnovi toga eksperimenta Fukuhar a je zaključio da je
crvena boja dominantna a zelena recesivna te da se boja izbojaka kod Cryptomeria
japonica nasljeđuje monohibridno.


U točki 2.4. rečeno je da smo kod križanja bijele vrbe (tamnocrvena boja)
s krhkom vrbom (maslinastozelena boja) te kod križanja krhke vrbe (maslinastozelena
boja) s bijelom vrbom (tamnocrvena boja) u oba slučaja dobili
potomstvo koje je bilo uniformno svjetlocrvene boje (vidi šemu u točki 2.4.).


Na osnovi rezultata kontrolirane hibridizacije možemo zaključiti da se ove
dvije boje kod predstavnika Fi generacije intermedijarno nasljeđuju.


U točki 2.4. u kojoj smo govorili o varijabilnosti boje izbojaka u F2 (F„)
generaciji konstatirali smo da se javlja ukupno pet boja (fenotipova): tamnocrvena,
crvena, svjetlocrvena, zelenkasta s nijansom crvene te maslinastozelena.
Dakle, u našem se slučaju radi o kontinuiranoj varijabilnosti a ne o
diskontiranoj, koju je u svom eksperimentu dobio Fukuhara . Kontinuirana
varijabilnost nas upućuje na to da se ovdje radi o poligenom nasljeđivanju
boje izbojaka, tj. da boju jednogodišnjih izbojaka kod bijele i krhke vrbe determinira
više pari gena sa kumulativnim djelovanjem. Pitamo se samo koliko?
Na ovo pitanie dobit ćemo odgovor ukoliko pođemo od frekvencije fenotipova
u našoj F2 (F„) generaciji. Naime, iz tabele 1 možemo konstatirati da su
fenotipovis najmanjom frekvencijom tamnocrveni (10) i maslinastozeleni (12).
Kako je boja jednogodišnjih izbojaka kod bijele vrbe tamnocrvena a kod krhke
vrbe maslinastozelena, zaključujemo da se u slučaju F2 (Fn) generacije radi o
fenotipovima djedovske generacije. Opažene frekvencije djedovskih fenotipova
u F2 (Fn) generaciji (10 odnosno 12) su približno 1/16 od 114 biljaka F2 (Fn)
generacije, tj. najbliže u teoretskoj vrijednosti 7,12 koja se dobiva u slučaju
a!ko je neko svojstvo uvjetovano s dva para gena.


Pošto kod odraslih populacija Bakovci i Lipovljani te kod njihova generativnog
potomstva možemo konstatirati iste fenotipove koji su karakteristični


i za F2 (Fn) generaciju međuvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe, to ćemo i te
populacije smatrati kao F? (Fn) generaciju pa ćemo i za njih postaviti istu hipotezu
kao i za potomstvo jednog međuvrsnog hibrida.


U tabeli 1 dani su podaci za stvarne, opažene proporcije fenotipova u F2
(F„) generaciji te za teoretske, uz pretpostavku da se u našem slučaju radi 0
dva para gena koji uvjetuju boju izbojaka kod bijele odnosno krhke vrbe.


Teoretske vrijednosti očekivanih fenotipova u F2 generaciji izračunate su
iz odnosa 1:4:6:4: 1 što nam predstavlja teoretski omjer fenotipova u F«
generaciji za poligeno nasljeđivanje koje je uvjetovano sa dva para gena, a to
ie isto kao i 9:3:3: 1 kod dihibridnog nasljeđivanja s dominanccm. /2 test
smo računali i za pretpostavku da je boja izbojaka uvjetovana s tri para gena,
tj. na osnovi teoretskih proporcija fenotipova u F2 generaciji: 1:6:15:20:15:6:1,
ali smo dobili lošije rezultate nego uz pretpostavku da je boja izbojaka uvjetovana
s dva para gena. Kod računanja x~ testa s pretpostavkom da je boja
uvjetovana s tri para gena, javlja se poteškoća kod svrstavanja naših uzoraka
u sedam klasa, što je vrlo otežano s obzirom na vrlo male diferencije među
fenotipovima. Mnogo je sigurnija klasifikacija na ukupno 5 fenotipova jer su
u tom slučaju razlike između pojedinih klasa odnosno fenotipova izrazitije.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Ispravnost naše hipoteze da je boja izbojaka uvjetovana s dva para gena
dokazivali smo, kako smo već naveli, pomoću j} testa i to po slijedećoj formuli:


n (fi — fti)2


r = 2


i=l fti
gdje nam simboli znače:
f; = opaženi fenotipovi u uzorku
fti = teoretske, očekivane vrijednosti za taj isti f eno tip.


Hipotezu smo prihvaćali u slučajevima kada je izračunata vrijednost za
određeni y_2 odgovarala tabličnoj vjerojatnosti, većoj od 5% uz 4 stupnja slobode
odnosno dva stupnja slobode u onim slučajevima gdje smo vršili grupiranje
podataka. Vrijednost y- za pojedinu populaciju odnosno kombinaciju križanja
su dane u tabeli 1.


Na temelju dobivenih rezultata vidimo da je postavljena hipoteza dokazana
za odraslu 25- i 2-godišnju populaciju Bakovci (za potomstvo gdje nam
nisu bili poznati roditelji), te 2-godišnju hibridnu familiju (S. X rubens
Schrank) X nepoznat. Iz iste tabele može se također vidjeti da se odrasla populacija
Bakovci i 2-godišnja hibridna familija (S. X rubens Schrank) X nepoznat
s obzirom na fenotipove i njihove frekvencije ne razlikuju.


Postavljenu hipotezu nismo dokazali kod generativnog potomstva iz populacija
Bakovci i Lipovljani (kod potomstva gdje nam je bio poznat jedan roditelj).
Naime, u ovom slučaju, kako se radi o potomstvu koje ima samo jednog
poznatog roditelja, ne mogu se predvidjeti teoretski omjeri fenotipova za našu
pretpostavku iz razloga što je crvena boja poludominantna a maslinastozelena
recesivna pa omjer crvenih i maslinastozelenih fenotipova u potomstvu zavisi


o genotipu oca. Pošto je oplodnja u populaciji slučajna to se može približno
tačno predvidjeti omjer crvenih i zelenih fenotipova u F-> generaciji samo u
slučaju kada je majka tamnocrvenog ili pak crvenog fenotipa. Ukoliko majka
ima boju izbojaka svjetlozelenu ili maslinastozelenu, frekvencija fenotipova u
potomstvu zavisit će isključivo o fenotipu oca.
Iz tabele 1 vidimo da su stvarne frekvencije fenotipova zelenkastocrvene
i maslinastozelene boje, u 70-godišnjoj populaciji Lipovljani, mnogo veće nego
što su teoretske vrijednosti, tj. frekvencija recesivnih homozigota je mnogo
veća nego što odgovara teoretskoj frekvenciji za F-> generaciju. Iz toga možemo
zaključiti da spomenuta populacija teži ka homozigotnosti s obzirom na boju
izbojaka. Na pojavu velikog broja homozigota u populaciji moglo je u ovom
slučaju utjecati više faktora: a) selekcija, b) inbreeding, c) čovjek.


ad a) Prema Wright-u (45) prirodna selekcija u populacijama može
imati različite smjerove. Selekcija može favorizirati homozigote dominantne,
heterozigote te konačno homozigote recesive. Jasno je da će u našem slučaju,
ukoliko selekcija favorizira homozigote dominantne odnosno heterozigote, najveći
broj biljaka u F2 (Fn) generaciji biti crvenog fenotipa, a homozigoti recesivi
bit će u populaciji zastupani u vrlo malom broju, no njihova frekvencija
u slijedećoj generaciji može biti vrlo velika zahvaljujući velikoj frekvenciji
heterozigota. Ako se uvjeti sredine izmijene tako da oni iz bilo kojeg razloga
ne odgovaraju opstanku homozigota dominantnih i heterozigota, već su povoljni
za opstanak homogizota recesiva tada će frekvencija homozigota recesiva
u narednim generacijama jako porasti, što će dovesti do veće homozigot
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 41     <-- 41 -->        PDF

nosti u populaciji. Razlog da su u populaciji Lipovljani prisutni još uvijek
homozigoti dominantni genotipovi i heterozigoti možemo tumačiti činjenicom
da se vrba osim spolnim načinom razmnaža i vegetativno. Prema W r i g h t-u


(45) samo u populacijama s velikim frekvencijama heterozigota možemo očekivati
pojavu hibridne snage dok će kod veće frekvencije homozigota biti
obratno.
ad b) Pošto je naša populacija Lipovljani izolirana i malena, može se
pretpostaviti da će u njoj biti prisutni efekti inbreedinga, tj. oplodnje u srodstvu.
Oplodnja u srodstvu u malim izoliranim populacijama ima za posljedicu
povećane frekvencije homozigota, a rapidno smanjivanje frekvencije heterozigota.
Prema G a r d n e r-u (16) povećanje homozigota na štetu heterozigota
prikazano je u grafikonu iz kojega se vidi da frekvencija homozigota već u
prvoj i drugoj generaciji jako raste ako se radi o samooplodnji ili pak o križanju
između braće i sestara. Frekvencija homozigota kod križanja individuuma
koji nisu u bliskom srodstvu ne raste tako jako kao kod prije spomenutih
slučajeva, ali ipak dovoljno brzo da bi broj homozigota u populaciji bio velik
nakon nekoliko sukcesivnih generacija.


ad c) Vrlo je vjerojatno da su pojedine ekonomski važne karakteristike
kod bijele vrbe u korelaciji s bojom izbojaka (granatost, pravnost debla, visina,
dužina vlakanaca itd.), pa se moglo dogoditi da je čovjek vršio negativnu
selekciju eliminirajući fenotipski bolja stabla, a ostavljajući lošija. No, kako
nemamo stvarnih podataka za dokazivanje ove pretpostavke možemo u vezi s
tim problemom samo postaviti hipotezu.


U vezi s gornjim hipotezama trebalo bi nastaviti istraživanja pomoću
klonskih testova kako bi se dobio odgovor na pitanje koji su procesi u populaciji
utjecali na povećanje frekvencije recesiva.


Prema Rohmeder-Schönbac h-u (31) pod pojmom rase podrazumijevamo
populaciju koja se od drugih populacija iste vrste razlikuje u jednoj
ili više nasljednih osobina. S obzirom na činjenicu da iste fenotipove susrećemo
u ovoj populaciji kao i u populaciji Bakovci još ne možemo govoriti o
posebnoj rasi bijele vrbe s područja Lipovljani s obzirom na boju jednogodišnjih
izbojaka. No, s druge strane, ako uzmemo u obzir činjenicu da je frekvencija
homozigota recesive u ovoj populaciji mnogo veća nego u populaciji
Bakovci, vrlo je vjerojatno da evolucija ide u tom pravcu.


3.2. Nasljeđivanje boje izbojaka kod bijele i krhke vrbe.
Prema postavljenoj hipotezi genetska konstitucija bijele vrbe, s obzirom na
boju jednogodišnjih izbojaka, bila bi AABB, a krhke vrbe aabb pa križanjem
spomenutih vrsta u Fi, odnosno Fa generaciji dobivamo slijedeće genotipove
odnosno fenotipove:
P: AABB X aabb
S. alba L. S. fragilis L.
(tamnocrvena boja) (maslinastozelena boja´
Gamete: AB ab
Fi: AaBb X AaBb
Fi: ž./m. AB Ab aB ab


AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Prema tome u F2 generaciji imamo slijedeće fenotipove odnosno genotipove:


Fenotipovi
Frekvencije Frekvencije


(boja izbojaka) Genotipovi genotipova fenotipova
Tamnocrvena AAB B 1 1
Crvena AaBB 2 4


AABb 2


Svjetlocrvena
AaB b 4
aaBB 1
AAbb 1


Zelena s nijansom crvene Aab b 2 4
aaBb 2
Maslinas tozelena aab b 1 1


Kako vidimo iz gornje tabele u F2 generaciji imamo 9 genotipova i 5 fenotipova.


Kada su botaničari opisivali boju izbojaka kod bijele vrbe nisu pretpostavljali
da je ta boja često puta bila rezultat hibridizacije s krhkom vrbom. Zbog
toga je i razumljivo zašto različiti autori navode za bijelu vrbu različite boje
izbojaka.


Podaci 0 majčinskim stablima populacija Bakovci i Lipovljani


Tabela 2


etj
CÖ a


OS cd


G 3 C


>


Ti
d) CO


a


-


Korigir
visina
m


Visina
čistog d
m


cfl ´n


X


rt


X OJ M C M cd
0


si


1—1


3


a


a


a


.L´0

c/>


co T3


-^ 0


´c/3


a N n3


0 H


1-, 0


N 0

o-ft


(U


0 ft


Bakovci 1


svjetlocrvena


Ss 25 126 26,00 26.00 10,0 20


2 Ss 25 158 27.00 27,00 9,0 19 svjetlocrvena
3 ST 25 102 23.70 23.70 12,0 15 svjetlocrvena
4 Se 15 67 22,70 32,91 14,0 15 zelena s nijansom


crvene


Lipovljani 1 S12 70 137 19,00 26,72 2.5 12 zelena s nijansom


crvene
2 Su 69 184 17,70 25,59 1.0 17 crvena
3 Su 80 260 21,70 27.66 1 0 16 maslinastozelena


4 Su 114 280 20,00 20,00 1.0 10 zelena s nijansom
crvene
5 Si:, 72 170 14,00 21,37 1,0 16 zelena s nijansom
crvene
6 Su; 75 176 15,00 21,84 2.0 24 crvena


ZAKLJUČAK


Širina genetske varijabilnosti boje jednogodišnjih izbojaka u odraslim populacijama
Bakovci i Lipovljani te u njihovom generativnom potomstvu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 43     <-- 43 -->        PDF

obuhvaća ukupno pet varijanata i to: tamnocrvenu, crvenu, svjetlocrvenu,


svjetlozelenu s nijansom crvene boje te maslinastozelenu boju izbojaka.


U svim slučajevima varijabilnost boje izbojaka bila je kontinuirana.


2.
Jednogodišnji izbojci bijele vrbe (S. alba L.) imaju boju tamnocrvenu, a
krhka vrba (S. fragilis L.) maslinastozelenu.
3.
Isti fenotipovi koji karakteriziraju odrasle populacije Bakovci i Lipovljani
te njihovo generativno potomstvo karakteriziraju i hibridnu populaciju
(S.
X rubens Schrank) X nepoznat.
4.
Učestalost pojedinih varijanata nije ista u populaciji Bakovci i Lipovljani.
U populaciji Bakovci više su zastupani crveni fenotipovi (homozigotni dominantni
i heterozigoti) a u populaciji Lipovljani više zeleni fenotipovi
(heterozigotni zeleni i homozigotni zeleni).
5.
Kod križanja bijele i krhke vrbe i obratno, ako su homozigotne s obzirom
na boju izbojaka, dobivamo potomstvo s izbojcima svjetlocrvene boje, tj.
ove dvije boje kod potomaka Fi generacije nasljeđuju se intermedijarno.
6.
Boja izbojaka je poligeno svojstvo a uvjetovano je najvjerojatnije s dva
para gena koji imaju kumulativno djelovanje.
7.
Pošto se isti fenotipovi javljaju u populaciji Bakovci i Lipovljani te u hibridnom
potomstvu (S. X rubens Schrank) X nepoznat zaključujemo da
pretstavnici populacije bijele vrbe Bakovci i Lipovljani imaju u sebi gene
i od krhke vrbe, tj. da se u navedenom slučaju radi o introgresiji.
LITERATURA


1.
Albenskij , V. A. (1940): Pojavljenije priznakov u mezvidovyh gibridov listvennic
pervogo pokoljenija. Dokl. vsesojuz. Akad. sei. hoz. Nauk Lenina, 23´24,
pp. 20—23.
2.
Albensk i j , V. A. (....): Vtoroe pokoljenie gibridov drevesnyh porod, ih hozjajstvennye
svojstva i priznaki. Vsesojuz. nauč.-issled. Institut Agrolesomel. pp.
521—525.
3.
Allard , R. W. (1960): Principles of Plant Breeding, New York, 485 pp.
4.
A n i ć, M. (....): Dendrologija, skripta, Zagreb, 132 pp.
5.
A n i ć, M. (1944): Narodno gospodarska važnost naših nizinskih šuma, Gospodarski
List br. 15, pp. 3—4.
6.
A n i ć, M. (1959): Dva stoljeća stara akcija na uzgoju vrba i drugih vrsta drveća
brzog rasta u našim krajevima, Šum. List, Zagreb, pp. 229.
7.
Anić, M. (1963): Uzgajanje šuma, skripta, Zagreb.
8.
B i 1 a n, M. (1965): Natural Hybridization between Loblolly and Short leaf Pines
in East Texas, IUFRO-Meeting, Zagreb, 13—17. September, 3 pp.
9.
B u r a, D. (1963): Plantaže topola i vrba u sedmogodišnjem planu, Topola 7
(38—39), pp. 2—13.
10.
Clausen , K. E. (1962): Introgressive Hybridization between two Birches. Silvae
Genetica 11, pp. 142—150.
11.
Du f field, J. W. (1954): The Importance of Species Hybridization and Polyploidy
in Forest Tree Improvement. J. For. 52 ´9, pp. 645—646.
12.
Elliott , F. C. (1958): Plant Breeding and Cytogenetics. Mc Grow — Hill Book
Com., Inc. New York—Toronto—London, 395 pp.
13.
Falconer , D. S. (1960): Quantitative Genetics, Edinburgh, 365 pp.
14.
Fi ori, A. (1923): Nuova flora analitica dTtalia, Vol. 1.
15.
Fukuhara , N. (1963): Inheritance of Needles Discoloration of Sugi (Cryptomeria
japonica D. Don), World Consultation on Forest Genetics and Tree Improvement,
Stockholm 1/7.
16.
Gardner , J. E. (1960): Principles of Genetics, New York—London, 366 pp.
17.
Hegi, G. (1957): Illustrierte Flora v. Mitteleuropa, Bd. III. pp. 44—135.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 44     <-- 44 -->        PDF

18.
Herpka , J. (1963): Postanak i razvoj prirodnih vrba u Podunavlju i Donjoj
Podravini. Topola 7 (36—37), pp. 18—27.
19.
Herpka , J. (1963): Kultura vrba. Topola 7 (36—37), pp. 33—34.
20.
Koles n i k o v, A. (1960): Dekorativnaja dendrologija, Moskva, 675 pp.
21.
Krstinić , A. (1964): Prilog razmnožavanju bijele vrbe (Salix alba L.) iz sjemena.
Topola 8 (42—43), pp. 8—12.
22.
Krstinić , A. (1965): Interspecific Hybrids between White Willow (Salix alba
L.) and Crack Willow (Salix fragilis L.), IUFRO-Meeting, Zagreb, 13—17. September,
5 pp.
23.
Kriissmann . G. (1962): Handbuch der Laubgehölze. Bd. II Berlin u. Hamburg,
pp. 441—458.
24.
Le Cl erg, E. L. — Leonard, W. H. and Clark, A. G. (1962): Fild Plot
Technique. Burges Publishing Company, Minneapolis, 373 pp.
25.
Lorković , Z. (1965): Opća biologija — genetika IV dio, Zagreb, pp. 166.
26.
Ne u ge bau er, V. i drugi (1963): Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. »Zemljište
i biljka«, god. XII, Br. 1—3.
27.
P a v 1 i ć, I. (1965): Statistička teorija i primjena, Zagreb, 395 pp.
28.
R a d o m a n, P. (1961): Život i njegova evolucija, Beograd, 382 pp.
29.
Rehder , A. (1951): Manual of Cultivated Trees and Shrubs Hardy in North
America. New York, 996 pp.
30.
Rago nese, A. E — A 1 b e r t i, F. R. (1958): Mejoramento de Sauces en la
Republica Argentina. Rev. In. Agric, Buenos Aires, No 2.
31.
Rohmeder, E. — Schönbach, J. (1959): Genetik u. Züchtung der Waldbäume,
Hamburg und Berlin, 338 pp.
32.
Seguy , E. (1936): Code universel des Couleurs, Paul Lechevalier, Paris.
33.
Stern , K. (1962): Über die relative Bedeutung von Erbgut und Umwelt für
die Variation eniger Merkmale innerhalb von Waldbaumpopulationen. Forstl.
Mitteilungen No 8, 4 pp.
34.
Stern , K. (1963): Population Genetics as a Basis for Selection, Unasylva 18, pp.
21—29.
35.
Streets , R. J. (1962): Exotic Forest Trees in the British Commonwealth, Oxford,
765 pp.
36.
Svoboda , P. (1957): Lesni dreviny o jejich porosty, Čast III, Praha, 457 pp.
37.
Š ć e p o 1 j e v, F. L. — P a v 1 e n k o, F. A. (1962): Bystrorastuscije drevesnye porody,
Seljshozizd., Moskva, 372 pp
38.
T a v č a r, A. (1959): Oplemenjivanje bilja, Polj .nakl. zav. Zagreb, 271 pp.
39.
T a v č a r, A. (1952): Osnove genetike, Zagreb, 493 pp.
40.
V i d a k o v i ć, M. (1965): Pridolazak i važnost heterozisa kod unutarvrsnih i meduvrsnih
hibrida. IUFRO-Meeting, Zagreb, 13—17. September, 24 pp.
41.
V i d a k o v i ć, M. (1966): Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća, Zagreb,
skript;:, 277 pp.
42.
V i d a k o v i ć, M. — Ž u f a, L. (1965): Sačuvanje genofonda prirodnih šuma.
IUFRO-Meeting, Zagreb, 13—17. September, 20 pp.
43.
Weber , E. (1963): Genetische, pflanzenzüchterische und baumschultechnische
Untersuchungen an Baumweiden, München, 144 pp.
44.
W e 11 s t e i n, W. V. (1938): Transgression und Heterosis bei Populuskreuzungen.
Forstwiss. Zentrbl. 1. 9. pp. 555—558.
45.
Wright , W. J. (1962): Genetics of Forest Tree Improvement, Rome. 399 pp.
46.
Wright , W. J. (1963): Hybridization between Species and Races. World Consult,
on Forest Genetics and Tree Improvement, Stockholm, 2 b´c.
47.
Zu f a, L. (1963): Glavne vrste vrba, njihovo rasprostranjenje i stanište. Topola 7
(36—37), pp. 3—17.
48.
Žufa . L. (1963): Oplemenjivanje i selekcija vrba, Topola 7 (36—37), pp. 35—46.
VARIABILITY AND HERITABILITY OF THE COLOUR OF SHOOTS OF
WHITE WILLOW (Salix alba L.), POPULATIONS BAKOVCI AND LIPOVLJANI


Summary


The colour of one-year-old shoots during the vegetative rest was determined
in the grownup populations of White Willow at Bakovci (Drava River Belt) and
Lipovljani (Sava River Belt), i. e. in the generative progenies descending from the
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 45     <-- 45 -->        PDF

mentioned populations as well as in interspecific hybrids between White Willow and
Crack Willow. In the 25-year-old population of Bakovci were collected 110 samples,
and m the 70-year-old population of Lipovljani 67 samples. Samples were taken
from the populations by mean of the method of random sampling where the sample
was represented by one tree. In the generative progeny issued from the mentioned
populations and in the interspecific hybrids of White and Crack Willow the colour
of the shoots was studied in all the plants raised (Tab. 1). Classification of the colours
was performed on the basis of »Code universel des couleurs«.


The colours characterizing the grown-up populations at Bakovci and Lipovljani
and their generative progenies were also established in the progeny of an interspecific
hybrid (S. X rubens Schrank), which was free-pollinated and which represents
the Fa (Fn)-generation, on the basis of which we confirmed the assumption that the
grown-up populations at Bakovci and Lipovljani represent hybrid populations of an
introgression character of Crack Willow.


On the ground of the colour of the Fi-generation shoots, on the basis of the
frequency of the genotypes and in dependence on whether in the concrete case we
have to do with a discontinuous or continuous variability, an assumption was made
as to the number of gene pairs conditioning the colour of the shoots. The author
applied the chi-square test either proving or rejecting the assumption.


On the basis of the obtained results the following conclusions can be drawn:


1. The width of the genetic variability of the colour of one-year shoots in the
grown-up populations at Bakovci and Lipovljani and in their generative progenies
during the vegetative rest includes a total of 5 variants, viz.: dark-red,
red, light-red, light-green with red hue and olive-green.
2. One-year shoots of White Willow (S alba L.) display a dark-red colour, Crack
Willow (S. fragilis L.) an olive-green.
3. The same phenotypes which characterize the grown-up populations at Bakovci
and Lipovljani and their generative progenies, also characterize the hybrid
population (S. X rubens Schrank) X unknown.
4. The frequency of individual variants is not the same in the population at Bakovci
and at Lipovljani. In the population at Bakovci red phenotypes are more
represented (the homozygous-dominant ones and heterozygotes), while in the
population at Lipovljani green phenotypes (heterozygous green ones and homozygous
green).
5. When crossing White Willow with Crack Willow and conversey, if they are
homozygous with respect to the colour of shoots, we obtain a progeny with
light-red colour, which means that these two colours in the offsprings of the
Ft-generation are inherited intermediarily
6. Colour of shoots is a polygenic character and most likely conditioned by two
gene pairs having a cumulative action.
7. Considering that the same phenotypes appear in the population at Bakovci, that
at Lipovljani and in the hybrid progeny (S. X rubens Schrank) X unknown, we
may conclude that the representatives of the White Willow population at Bakovci
an that at Lipovljani are also in possession of the genes of Crack Willow,
i. e. that in the mentioned case we have to deal with an ingression.