DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

plohi XXXIX zvonolik s jako ulijevo položenom aritmetičkom sredinom. Linija
distribucije stabala po visinskim stepenima ima zvonolik oblik na sve tri
plohe.


Slične odnose, tj. da linija visinske distribucije ima često zvonolik, kada
linija debljinske distribucije ima hiperboličan oblik dobivali smo do sada i u
ostalim čistim bukovim sastojinama istraživanog područja.


U radu Ž. Milin-a (1954) bukova prašuma Južnog Kučaja pokazuje
također zvonoliku liniju distribucije stabala po visinskim stepenima s lagano
udesno pomaknutom aritmetičkom sredinom, dok linija debljinske distribucije
ima hiperbolično-zvonolik oblik i jako ulijevo pomaknutu aritmetičku sredinu.
Analitički izraz visinske distribucije za gornju sastojinu glasi:


16239


Y = 0,72725 X1- (1 — x)0.69^, (9)
a debljinska distribucija
Y = 0,117389 x-°.°9382 (1 — X)i,32209 (10 )


Do sada je prevladavalo mišljenje da preborne sastojine imaju ne samo
debljinsku nego i visinsku distribuciju stabala hiperboličnog oblika. Iz naših
dosadašnjih istraživanja mogli smo zaključiti da takav odnos obih distribucija
nije karakterističan i za raznodobne čiste bukove sastojine. Takve sastojine
imaju najčešće zvonolik oblik linije rasporeda stabala po visinskim stepenima,
pa i kada je debljinska distribucija broja stabala hiperboličnog oblika.


Budući da se plohe nalaze na različitim nadmorskim visinama i u različitim
biljnim zajednicama, takav odnos visinske i debljinske distribucije broja
stabala ne ovisi samo o staništu, nego i o biološkim svojstvima bukve i razvojnom
stanju sastojina. Jer: 1. makar je bukva skiofit (kao i jela), manje podnosi
zasjenjivanje te ili heliotropno iskrivljuje svoje stablo pa je unište mokri snijegovi
i vjetar ili odumire, 2. u odraslijoj dobi bukova stabla imaju, nakon kulminacije
visinskog prirasta, više manje jednake visine. Čiste raznodobne sastojine
bukve, iako su dugi niz godina uzgajane stablimičnim prebornim
gospodarenjem, rijetko imaju vertikalno stepeničasti sklop krošanja. Najčešće
se sklop približuje obliku jednoličnih sastojina.


Stoga smatramo da za čiste bukove sastojine u području jugozapadne Hrvatske
nije racionalan preborni način gospodarenja, nego treba da se uvede
pomlađivanje i njegovanje prema načelima skupinastog gospodarenja.


ZAKLJUČAK


Na temelju provedenih istraživanja odnosa debljinske i visinske distribucije
broja stabala može se donijeti ovaj zaključak:


1. Čiste raznodobne bukove sastojine na području jugozapadne Hrvatske
u zajednicama Fagetum croaticum subcdpinum Horv. i Fagetum croaticum
abietetosum Horv. najčešće imaju zvonolik oblik linije distribucije stabala po
visinskim stepenima iako linija debljinske distribucije stabala ima zvonolik,
hiperboličan ili hiperbolično-zvonolik oblik.
2. Na području jugozapadne Hrvatske racionalnije je da se čiste bukove
sastojine uzgajaju po postavkama skupinastog gospodarenja nego prebornim
načinom.