DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Distribucija stabala po visinskim stepenima


Tabela 3


Ploha :XXXVIII Ploha XXXIX Ploha VI


1


Broj stab a 1 a


OJ


snimljen izravnan snimljen izravnan sni mljen izravnan
a a
iznosi
a b a b a b a b a b a b


>
a


3 14 0,023 29 0,048 26 0,030 (i! 0,078 33 0,048 89 0,130


6 115 0,186 90 0,145 112 0,128 101 0,115 187 0,273 106 0,154


9 110 0,178 125 0,203 148 0,169 113 0,128 113 0,165 105 0,154


12 137 0,222 133 0,215 143 0,163 115 0,131 68 0,100 98 0,144


15 128 0,207 115 0,186 IIB 0,134 110 0,125 82 0,120 87 0,127


18 73 0,118 80 0,130 97 0,110 103 0,117 42 0,062 74 0,108


21 23 0,037 39 0,063 54 0,062 90 0,103 84 0,123 52 0,076


24 18 0,029 7 0,010 61 0,069 74 0,085 42 0,061 42 0,061


27
51 0,058 56 0,064 26 0,038 24 0,036


30
44 0,050 35 0,040 7 0,010 7 0,010


33
24 0,027 12 0,014


varijaciona širina (G) m 24 33 30
aritmetička sredina (a) 0,4442 0,4171 0,3752
kvadr, at disperzije (s2) 0,0407 0,0545 0,0530


a
= apsolutne b == relativno


U tabelama su navedeni slijedeći rezultati:


1.
izmjereni apsolutni i relativni broj stabala, razvrstan je u debljinske i
visinske stepene;
2.
izravnani apsolutni i relativni broj stabala razvrstan je po debljinskim
i visinskim stepenima;
3.
varijaciona širina;
4.
položaj aritmetičke sredine u odnosu na varijacionu širinu;
5. kvadrat disperzije.
Izravnani rezultati dobiveni su numerički pomoću jednadžbe (1).
Jednadžbe kojima su izravnani terenski podaci debljinskih distribucija
glase za


— plohu XXXVIII Y = 0,31169 x-».08^* (l _ x)3,49is5 (3)
x)2>50835


— plohu XXXIX Y = 0,52073 x°.33177 (1 —
(4)
x-°>5354414005


— plohu VI Y = 0,05502 (1 — x)1´ (5)
Jednadžbe kojima su izravnani podaci visinske distribucije glase:
12510181685


— ploha XXXVIII Y = 1,71776 x- (1 — x)1-
(6)
442(|6 (1


— ploha XXXIX Y = 0,32108 x». _ x)i,oi558 (7)
02602810912


— ploha VI Y = 0,30614 x- (1 — x)1-
(8)
RAZMATRANJE O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA


Na slici 1 prikazan je grafički odnos debljinske i visinske distribucije na
sve tri istraživane plohe.
Na plohama XXXVIII i VI linija distribucije stabala po debljinskim stepenima
ima hiperboličan oblik, karakterističan za preborne sastojine a na


194