DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ODNOS DEBLJINSKE I VISINSKE DISTRIBUCIJE STABALA
U ČISTIM SASTOJINAMA BUKVE NEKIH BILJNIH ZAJEDNICA
JUGOZAPADNE HRVATSKE


VLADIMIR HREN


Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


UVOD


Distribucija stabala po debljinskim stepenima (debljinska distribucija) opširno
se obrađivala i prikazivala na različite načine. Manje je istraživana
distribucija stabala po visinskim stepenima (visinska distribucija).


Prilikom radova na istraživanju tipova šuma i šumskih staništa, uz debljinsku
redovito analiziramo i visinsku distribuciju stabala. U ovom radu
prikazat ćemo neka naša zapažanja o odnosu debljinske i visinske distribucije
stabala čistih bukovih sastojina u pretplaninskoj šumi bukve (Fagetum croati


cum subalpinum Horv.) te šumi bukve i jele (Fagetum croaticum abietetosum
Horv.) na području jugozapadne Hrvatske.
Istraživanja su provedena na području gospodarskih jedinica Zavižan—


Apatišan Greda i Smolnik—Gomirska Kosa. Za prikaz su izabrane tri primjerne
plohe i to: XXXVIII, XXXIX i VI.
Osnovni podaci o primjernim plohama prikazani su u tabeli 1.
Tabela 1
Osnovni podaci o primjernim plohama


Ploha XXXVIII XXXIX VI
Šumsko gospodarstvo Senj Senj Ogulin
Šumarija Krasno Krasno Gomirje
Gospodarska jedinica Zavižan— -Apatišan Greda Smolnik—


Gomirska kosa
Predio Pivčevac Iznad Pan-—


dorske plani
Odjel 134 5 53
Nadmorska visina m 1470 1320 600
Ekspozicija W W N
Inklinacija u stupnjevima 5—15 20—25 5—30
Biljna zajednica Fagetum cr. Fagetum cr. abietetosum


subalpinum
Geološka podloga vapnenac
Reljef uvala padina padina
Veličina plohe u ha 0,36 1 1
Broj stabala na 1 ha 1712 878 684
Temeljnica m2/ha 31,75 34,61 26,11
Prsni promjer srednjeg stabla u cm 18,4 23,4 28.6


Ovaj rad finansirali su Savezni fond za finansiranje naučnih djelatnosti, Republički
fond za naučni rad i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija
Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

METODA RADA


Na primjernim plohama izmjereni su prsni promjeri i visine svih stabala.
Stabla su razvrstana u debljinske stepene, širine 5 cm i u visinske stepene, širine
3 m. Izmjereni podaci izravnani su Levakovićevom (modificirana Pearsonova
funkcija) jednadžbom:


Y = K xci (1 — x)ca (1)


U gornjoj jednadžbi K, ci i C2 su parametri, Y je relativna vrijednost frekvencije,
a x je debljinski stepen u relativnom iznosu te se izračunava jednadžbom:


X — Xmin


x = , gdje je (2)
G


X debljinski stepen, Xmin donja granica najtanjeg debljinskog stepena, a G širina
varijacionog područja.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Distribucija stabala po debljinskim stepenima (debljinska distribucija)
prikazana je u tabeli 2, a po visinskim stepenima (visinska distribucjia) u tabeli
3.


Distribucija stabala po debljinskim stepenima


Tabela 2


Ploha XXXVIII Ploha XXXIX Ploha VI
i Broj stabala
M g snimljen izravnan snimljen izravnan snimljen izravnan
iznosi


3 c-


b a b a b a b a b


P S,


5 189 0,306 220 0,357 178 0,203 143 0,163 288 0,421 223 0,327
10 178 0,288 146 0,236 101 0,115 164 0,187 118 0,172 115 0,167
15 132 0,214 98 0,159 167 0,190 151 0,172 72 0,105 80 0,117
20 76 0,123 65 0,105 154 0,175 128 0,145 57 0,083 61 0,089
25 18 0,029 41 0,066 97 0,110 101 0,116 34 0,050 48 0,070
30 4 0,006 24 0,039 77 0,088 76 0,086 22 0,032 38 0,056
35 6 0,010 13 0,022 47 0,054 53 0,060 22 0,032 31 0,045
40 1 0,002 7 0,011 33 0,038 33 0,038 12 0,018 25 0,036
45 3 0,005 3 0,004 22 0,026 19 0,021 11 0,016 20 0,029
50 2 0,003 1 0,001 8 0,009 8 0,009 12 0,018 15 0,022
55 5 0,008 1 0,001 2 0,003 15 0,022 11 0,017
60 4 0,006 1 0,001 11 0,016 8 0,012
65 6 0,009 5 0,008
70 2 0,003 3 0,004
75 2 0,003 1 0,001


varijaciona širina (G) cm 60 60 75
aritmetička sredina (a) 0,1686 0,2752 0,1784
kvadrat disperzije (; 32) 0,0219 0,0342 0,0407


a = apsolutno b = relativno


193
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Distribucija stabala po visinskim stepenima


Tabela 3


Ploha :XXXVIII Ploha XXXIX Ploha VI


1


Broj stab a 1 a


OJ


snimljen izravnan snimljen izravnan sni mljen izravnan
a a
iznosi
a b a b a b a b a b a b


>
a


3 14 0,023 29 0,048 26 0,030 (i! 0,078 33 0,048 89 0,130


6 115 0,186 90 0,145 112 0,128 101 0,115 187 0,273 106 0,154


9 110 0,178 125 0,203 148 0,169 113 0,128 113 0,165 105 0,154


12 137 0,222 133 0,215 143 0,163 115 0,131 68 0,100 98 0,144


15 128 0,207 115 0,186 IIB 0,134 110 0,125 82 0,120 87 0,127


18 73 0,118 80 0,130 97 0,110 103 0,117 42 0,062 74 0,108


21 23 0,037 39 0,063 54 0,062 90 0,103 84 0,123 52 0,076


24 18 0,029 7 0,010 61 0,069 74 0,085 42 0,061 42 0,061


27
51 0,058 56 0,064 26 0,038 24 0,036


30
44 0,050 35 0,040 7 0,010 7 0,010


33
24 0,027 12 0,014


varijaciona širina (G) m 24 33 30
aritmetička sredina (a) 0,4442 0,4171 0,3752
kvadr, at disperzije (s2) 0,0407 0,0545 0,0530


a
= apsolutne b == relativno


U tabelama su navedeni slijedeći rezultati:


1.
izmjereni apsolutni i relativni broj stabala, razvrstan je u debljinske i
visinske stepene;
2.
izravnani apsolutni i relativni broj stabala razvrstan je po debljinskim
i visinskim stepenima;
3.
varijaciona širina;
4.
položaj aritmetičke sredine u odnosu na varijacionu širinu;
5. kvadrat disperzije.
Izravnani rezultati dobiveni su numerički pomoću jednadžbe (1).
Jednadžbe kojima su izravnani terenski podaci debljinskih distribucija
glase za


— plohu XXXVIII Y = 0,31169 x-».08^* (l _ x)3,49is5 (3)
x)2>50835


— plohu XXXIX Y = 0,52073 x°.33177 (1 —
(4)
x-°>5354414005


— plohu VI Y = 0,05502 (1 — x)1´ (5)
Jednadžbe kojima su izravnani podaci visinske distribucije glase:
12510181685


— ploha XXXVIII Y = 1,71776 x- (1 — x)1-
(6)
442(|6 (1


— ploha XXXIX Y = 0,32108 x». _ x)i,oi558 (7)
02602810912


— ploha VI Y = 0,30614 x- (1 — x)1-
(8)
RAZMATRANJE O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA


Na slici 1 prikazan je grafički odnos debljinske i visinske distribucije na
sve tri istraživane plohe.
Na plohama XXXVIII i VI linija distribucije stabala po debljinskim stepenima
ima hiperboličan oblik, karakterističan za preborne sastojine a na


194
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Debljinska i visinska distribucija stabala


Ploha XXXVIII 04 Ploha XXXIX


0 2


04 r


Ploha VI


Debljinska distribucija
Visinska distribucija
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

plohi XXXIX zvonolik s jako ulijevo položenom aritmetičkom sredinom. Linija
distribucije stabala po visinskim stepenima ima zvonolik oblik na sve tri
plohe.


Slične odnose, tj. da linija visinske distribucije ima često zvonolik, kada
linija debljinske distribucije ima hiperboličan oblik dobivali smo do sada i u
ostalim čistim bukovim sastojinama istraživanog područja.


U radu Ž. Milin-a (1954) bukova prašuma Južnog Kučaja pokazuje
također zvonoliku liniju distribucije stabala po visinskim stepenima s lagano
udesno pomaknutom aritmetičkom sredinom, dok linija debljinske distribucije
ima hiperbolično-zvonolik oblik i jako ulijevo pomaknutu aritmetičku sredinu.
Analitički izraz visinske distribucije za gornju sastojinu glasi:


16239


Y = 0,72725 X1- (1 — x)0.69^, (9)
a debljinska distribucija
Y = 0,117389 x-°.°9382 (1 — X)i,32209 (10 )


Do sada je prevladavalo mišljenje da preborne sastojine imaju ne samo
debljinsku nego i visinsku distribuciju stabala hiperboličnog oblika. Iz naših
dosadašnjih istraživanja mogli smo zaključiti da takav odnos obih distribucija
nije karakterističan i za raznodobne čiste bukove sastojine. Takve sastojine
imaju najčešće zvonolik oblik linije rasporeda stabala po visinskim stepenima,
pa i kada je debljinska distribucija broja stabala hiperboličnog oblika.


Budući da se plohe nalaze na različitim nadmorskim visinama i u različitim
biljnim zajednicama, takav odnos visinske i debljinske distribucije broja
stabala ne ovisi samo o staništu, nego i o biološkim svojstvima bukve i razvojnom
stanju sastojina. Jer: 1. makar je bukva skiofit (kao i jela), manje podnosi
zasjenjivanje te ili heliotropno iskrivljuje svoje stablo pa je unište mokri snijegovi
i vjetar ili odumire, 2. u odraslijoj dobi bukova stabla imaju, nakon kulminacije
visinskog prirasta, više manje jednake visine. Čiste raznodobne sastojine
bukve, iako su dugi niz godina uzgajane stablimičnim prebornim
gospodarenjem, rijetko imaju vertikalno stepeničasti sklop krošanja. Najčešće
se sklop približuje obliku jednoličnih sastojina.


Stoga smatramo da za čiste bukove sastojine u području jugozapadne Hrvatske
nije racionalan preborni način gospodarenja, nego treba da se uvede
pomlađivanje i njegovanje prema načelima skupinastog gospodarenja.


ZAKLJUČAK


Na temelju provedenih istraživanja odnosa debljinske i visinske distribucije
broja stabala može se donijeti ovaj zaključak:


1. Čiste raznodobne bukove sastojine na području jugozapadne Hrvatske
u zajednicama Fagetum croaticum subcdpinum Horv. i Fagetum croaticum
abietetosum Horv. najčešće imaju zvonolik oblik linije distribucije stabala po
visinskim stepenima iako linija debljinske distribucije stabala ima zvonolik,
hiperboličan ili hiperbolično-zvonolik oblik.
2. Na području jugozapadne Hrvatske racionalnije je da se čiste bukove
sastojine uzgajaju po postavkama skupinastog gospodarenja nego prebornim
načinom.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 19     <-- 19 -->        PDF

LITERATURA


Bertovi ć S. et al.: Istraživanje tipova šuma i šumskih staništa — Gospodarska
jedinica Zavižan, Institut za šumarska istraživanja, Zagreb 1967. (Rukopis)
Levakovi ć A.: O analitičkom izražavanju sastojinske strukture, Glasnik za šumske
pokuse, 9, Zagreb 1948.
M i 1 e t i ć Ž.: Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume, Šumarski
list, Zagreb 1930.
Mili n Ž.: Istraživanje elemenata strukture u bukovoj sastojini karaktera prašume
u Južnom Kucaju, Glasnik Šumarskog fakulteta, 7, Beograd 1954.


VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER VERTEILUNG DER DURCHMESSER UND DER
HÖHEN DER STÄMME IN REINEN BESTÄNDEN EINIGER WALDASSOZIATIONEN
DES SÜDWESTLICHEN KROATIENS


Zusammenfassung


In der Arbeit wird das Verhältnis zwischen der Verteilung der Stämme nach
den Höhenstufen (Höhenverteilung) und Durchmesserstufen (Durchmesserverteilung)
untersucht. Die Daten der Messungen wurden mittels der Gleichung


y = K x ci (i_x)c2


ausgeglichen.
Auf Grund der Angaben eigener Untersuchungen beschliesst der Autor, dass die
Kurve, welche die Verteilung der Stämme nach den Höhenstufen in den reinen
Buchenbeständen auf dem Gebiet des südöstlichen Kroatiens in der Waldassoziation
Fagetum croat. subalpinum Horv. und Fagetum croat. abeitetosum Horv. veranschaulicht,
eine Glockenkurve ist, wenn auch die Kurve der Durchmesserverteilung
eine glücken-, hyperbel- oder hyperbel-glöckenförmige Gestalt besitzt. Man nimmt
deshalb an, dass es normaler wäre, die reinen Buchenbestände des erwähnten Gebiets
im gruppen — (oder horstweisen) Betrieb als im stammweisen Plenterbetrieb
zu erziehen.