DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1967 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ODNOS DEBLJINSKE I VISINSKE DISTRIBUCIJE STABALA
U ČISTIM SASTOJINAMA BUKVE NEKIH BILJNIH ZAJEDNICA
JUGOZAPADNE HRVATSKE


VLADIMIR HREN


Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu


UVOD


Distribucija stabala po debljinskim stepenima (debljinska distribucija) opširno
se obrađivala i prikazivala na različite načine. Manje je istraživana
distribucija stabala po visinskim stepenima (visinska distribucija).


Prilikom radova na istraživanju tipova šuma i šumskih staništa, uz debljinsku
redovito analiziramo i visinsku distribuciju stabala. U ovom radu
prikazat ćemo neka naša zapažanja o odnosu debljinske i visinske distribucije
stabala čistih bukovih sastojina u pretplaninskoj šumi bukve (Fagetum croati


cum subalpinum Horv.) te šumi bukve i jele (Fagetum croaticum abietetosum
Horv.) na području jugozapadne Hrvatske.
Istraživanja su provedena na području gospodarskih jedinica Zavižan—


Apatišan Greda i Smolnik—Gomirska Kosa. Za prikaz su izabrane tri primjerne
plohe i to: XXXVIII, XXXIX i VI.
Osnovni podaci o primjernim plohama prikazani su u tabeli 1.
Tabela 1
Osnovni podaci o primjernim plohama


Ploha XXXVIII XXXIX VI
Šumsko gospodarstvo Senj Senj Ogulin
Šumarija Krasno Krasno Gomirje
Gospodarska jedinica Zavižan— -Apatišan Greda Smolnik—


Gomirska kosa
Predio Pivčevac Iznad Pan-—


dorske plani
Odjel 134 5 53
Nadmorska visina m 1470 1320 600
Ekspozicija W W N
Inklinacija u stupnjevima 5—15 20—25 5—30
Biljna zajednica Fagetum cr. Fagetum cr. abietetosum


subalpinum
Geološka podloga vapnenac
Reljef uvala padina padina
Veličina plohe u ha 0,36 1 1
Broj stabala na 1 ha 1712 878 684
Temeljnica m2/ha 31,75 34,61 26,11
Prsni promjer srednjeg stabla u cm 18,4 23,4 28.6


Ovaj rad finansirali su Savezni fond za finansiranje naučnih djelatnosti, Republički
fond za naučni rad i Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija
Zagreb.