DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 86     <-- 86 -->        PDF

nestručne i slabo stručne radne snage, a šnje pasivno korištenje naslijeđenog šum


povećati broj stručnjaka. skog bogatstva, da se koriste potencijalne


Na pitanje kakvu je ulogu odigrala mogućnosti ovog zemljišta i klime, može
struka u proteklom burnom i dinamičnom se odgovoriti da su šumarski stručnjaci
periodu, na ovom šumskoprivrednom poovog
kraja odigrali važnu ulogu prilagodručju,
koliko je utjecala da se napusti divši se novim uvjetima rada i prihvaćajući
ekstenzivni način privređivanja i dotada-novo i napredno u šumarstvu.


ni. O RAZVOJU BRVARSKE INDUSTRIJE U SLAVONSKOM BRODU I RADU
DRV. INDUSTRIJSKIH STRUČNJAKA »SLAVONIJE« DRV. INDUSTRIJE
SLAVONSKI BROD


(Skraćeni koreferat ins. R- Biljaka i ing.


F. Penzara)
Početak drv. industrije u Slav. Brodu Prvi kapaciteti furnirske prerade u
bio je 1890. godine. Na inicijativu stranog Srednjoj Evropi i na Balkanu također su
kapitala osnovano je te godine u Brodu podignuti upravo u Brodu. 1913. »SLAdrvnoindustrijsko
poduzeće BLAU ET VONIJA« je nabavila i instalira prvi
COMP, koje je najprije započelo s profurnirski
nož, kojim je počela industrijska
izvodnjom bačava, ali već krajem iste goproizvodnja
piljenog plemenitog furnira.
dine proširuje so, pod novim nazivom, i na Kasnije je i »SLAVEX« postavio dva furpilansku
preradu. Od 1900. g. poduzeće nirska noža. Od tada je napuštena proje
u vlasništvu firme HOLZINDUSTRIE izvodnja furnira tehnikom piljenja a nastaAKTIENGESELLSCHAFT
Budapest, a od vljena tehnikom rezanja horizontalnim
19C4. posluju pod firmom SLA VONISCHE-noževima. Nakon toga je Brod postao najEICHENEXPORT
(»SLA VEX«), veći proizvođač plemenitog hrastovog fur


nira u Evropi, dok je svojim kapaciteti


1901. g. osnovala je PRVA HRVATSKA


ma u okvirima Jugoslavije još i danas


ŠTEDIONICA i drugo veliko poduzeće


zadržao primat.


drv. industrije u Slavonskom Brodu, »SLAVONIJU
«. Drugi svjetski rat ostavio je ovdje teške
posljedice. Od predratnih kapaciteta


1937. g. osnovano je s francuskim ka


Sb´Vo je bilo teško oštećeno, a 31"/o posve


pitalom Poduzeće za impregnaciju drva


uništeno. Okupatorska vojska je pri po


»DITAD«, danas Impregnacija drva Sla


vlačenju minirala i zapalila »Slavoniju«,


vonski Brod.


dok su objekti i oprema »Slavex«-a bili


Strani pa i domaći kapital nije se


u toku rata razoreni od bombardiranja iz


slučajno odlučio za lokaciju drvnoindu


zraka, tako da su oba poduzeća dočekala


strijskog poduzeća u Brodu. Na izbor lo


Oslobođenje puno onesposobljene za bilo


kacije utjecali su prvenstveno ekonomski


kakvu proizvodnju. Odmah se pristupilo


faktori. Grad Brod imao je izvanredno po


izgradnji i obnovi objekata, dok su stro


voljan geografski smještaj u Posavini, u


jevi vađeni iz ruševina i zgarišta i ospo


centru bogate šumske regije, na obali plov


sobljavani za rad. Godine 1946. izvršena


ne rijeke Save, na željezničkoj raskrsnici


je fuzija dva poduzeća pod imenom SIND


glavne željezničke pruge i odvojka za


— Slavonska industrija drva. Prerada se
Sarajevo, — sve je to omogućilo jeftinu


obavlja na 6 gatera, na 5 furnirskih no


dopremu sirovine za preradu i izlaz s go


ževa i 1 ljuštilici. Iste godine u okviru


tovim proizvodima na svjetsko tržište.


poduzeća osnovan je i pogon građevne stoSlavonija
je bila bogata zrelim sasto-larije, koji kasnije prerasta u tvornicu


jinama hrasta lužnjaka i kitnjaka, »sla


namještaja.


vonskom hrastovinom«, koja je radi svojih
estetskih i mehaničkih svojstava postala U daljnjem razvoju osnovan je 1952.


poznata u cijelom svijetu. pogon proizvodnje klasičnog parketa, 1958.


Dva drvnoindustrijska poduzeća imala pogon panel i šper ploča, 1962. proizvodnja
su samo primarnu preradu, pilane. Piljeno lamelparketa. Rekonstruirana je tvornica
je i više od 1U0.Ü00 m3 godišnje. Piljena furnira i izgrađena nova pilana.
je gradnja izvažana na sva svjetska tržiKarakteristično
je da poduzeće u pešta
kao roba bez konkurencije, izvanredne riodu od Oslobođenja do 1950., u doba
finoće i boje. administrativnog upravljanja, unatoč znat
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 87     <-- 87 -->        PDF

noj akumulaciji i deviznim sredstvima koje
je ostvarivalo u tom razdoblju, ne osigurava
ni najminimalnija sredstva za modernizaciju
svoje proizvodnje; akumulacija
se centralizirala na nivou federacije i
planski koristila za podizanje drugih industrijskih
grana. Osnovnu proizvodnju,
pilansku i furnirsku karakterizira u to
vrijeme veoma slaba funkcionalnost osnovnih
strojeva, koja u pilani doseže svega
19"/o, a u tvornici furnira 21i:l/o. Tek se od
1951. god. počinje borba za veću produktivnost
rada, za bolje korištenje sirovina
i strojnog parka, za poboljšanje radne i
tehnološke discipline i ostalog. Te je go


dine uvedeno radničko samoupravljanje, i
to je ujedno početak nove faze u životu
i radu ovog poduzeća. Novi sistem donosi
bolje uvjete poslovanja uz relativno slobodnije
tržište, u čemu se naše poduzeće
dobro snašlo.


Godine 1952. poduzeće dobiva prvi kredit
u iznosu od 9,637.000 deviznih dinara
za uvoz opreme za proizvodnju klasičnog
parketa.


U 1957. počinju se ispoljavati poteškoće
karakteristične za poduzeće s niskom
opremljenošću sredstvima za proizvodnju.
Prešlo se na samofinanciranje investicija,
ali dio sredstava, koji je bio odliven u
centralne fondove federacije, nije ni poduzeću
a ni ovoj grani industrije stavljen


na korištenje. U takvoj situaciji kolektiv
ss našao pred odlukom, da li da sredstva
za rekonstrukciju i modernizaciju namakne
odričući se dijela svojih osobnih dohodaka,
i time osigura materijalnu bazu za sigurniju
perspektivu, ili da nastavi sa sredstvima
rada kakva jesu, uz osobne dohotke
koji bi se kretali na nivcu prosjeka za
industriju.


Kolektiv se odlučio za prvo rješenje i
donio odluku o neodložnoj rekonstrukciji
zastarjelih pogona, o uvođenju specijalizacije
proizvodnje i o preseljenju svih
pogona poduzeća na novu lokaciju izvan
grada. Tako je najprije rekonstruiran po


gon furnira, nabavljeni su novi strojevi,
izgrađeni i novi pogoni za proizvodnju
panel i šper ploča, sve unutar postojećih
objekata bivše »Slavonije«. Zatim je započela
gradnja nove pilane na novoj lokaciji.


Nova je pilana sagrađena na suvremenom
tehnološkom principu i snabdjevena
modernim strojevima. Njen je kapacitet s
jednim gaterom i jednom tračnom pilom
ostao jednak kapacitetu stare pilane koja
je imala 4 gatera i jednu tračnu pilu (i
3G´Vo više radnika).


Međutim, predviđena rekonstrukcija
tvornice namještaja morala se odgoditi,
jer je 1964. uslijed potresa došlo do ve


169
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ćih oštećenja u tvornici furnira, što je
trebalo prvenstveno otkloniti.


U posljednjih pet godina uložena su
znatna sredstva za nabavku nove opreme.
U proizvodnji su otklonjena uska grla.
Uporedo poboljšana je organizacija rada,
sređen unutrašnji transport, došlo je do
povećanja produktivnosti rada, broj zaposlenih
se znatno smanjio. U proteklih 7
godina investirano je u osnovna sredstva
poduzeća oko 1,9 milijardi starih dinara.


Zahvati na rekonstrukcijama donijeli
su porast stupnja funkcionalnosti osnovnih
sredstava, u 1960. na 43!»/o, u 1964. na 53°/o,
a u ovoj se godini predviđa čak 60´J/o.
Donijeli su i povećanje proizvodnje i dobre
poslovne rezultate. Ipak, realizacija programa
rekonstrukcije i prosperitet poduzeća
u budućnosti zavisi i od vanjskih faktora.
Jedan od tih je intenzivniji razvoj
mirovinske baze, odnosno intenzivniji razvoj
šumarstva ovog područja, zatim suradnja
s ostalim drvno-industrijskim poduzećima
i dr.


U rješavanju našeg programa trebali
bi se aktivno uključiti svi članovi ovog
Šumarskog društva, i pomoći, svaki na


svom području rada da bi se zajedno postigli
što bolji rezultati.


Inženjeri i tehničari našeg poduzeća dali
su svoj veliki doprinos za unapređivanje
proizvodnje i za uvođenje suvremene tehnike
i tehnologije, oni su zajedno s ostalim
članovima kolektiva i ostvarili uvjete
da su se zacrtane projekcije razvoja poduzeća
ostvarile. Od posebne važnosti je
prenošenje stečenog znanja na fakultetima
i školama na sve zaposlene u poduzeću
i osposobljavanje za rad u suvremenoj
proizvodnji.


U predratnoj drvnoprerađivačkoj industriji
nije bilo potražnje za visokokvalificiranim
drvno-industrijskim stručnjacima.
Sirovine najbolje kvalitete je bilo dosta,
a tržište je za takvu robu, kao što je
»slavonska hrastovina«, bilo otvoreno. No,
s razvojem djelatnosti struka je postala
potrebna i cijenjena. Pod kraj 1952. imala
je »Slavonija već 7 inženjera i jednog
tehničara. Danas naše poduzeće zapošljava
19 inženjera i 14 tehničara drv. industrijske
struke, 2 inženjera i 8 tehničara strojarstva,
1 inženjera i 1 tehničara kemije i
10 visokoškolovanih kadrova ostalih struka.
Svi oni su dali svoj snažan doprinos
za razvoj i napredak našeg poduzeća.