DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1967 str. 85     <-- 85 -->        PDF

stojina oko 800 ha, itd. U amortizaciju za
regeneraciju šuma ulagano je l.OOO—1.800
dinara/m3.


Još veći napori upravljeni su na investicije,
naročito na biološke, tj. na proizvodnju
materijala za plantažiranje i na
podizanje plantaže topola i četinjača. I
ulaganja u tehničke investicije su bila
visoka. Do kraja 1986. podignuto je 1.400
ha plantaža: četinjača 135 ha, topola 1265
ha. Za ovo je utrošeno 376 mil. dinara,
od čega 277 mil. (73,5%) su vlastita sredstva.
To su za mogućnosti malog gospodarstva
znatna sredstva i velika naprezanja.
Veća ulaganja u plantaže imali su
kombinat »Spačva« i Šumsko gospodarstvo
Osijek, no prvo s daleko većim i boljim
šumama, a drugo s dobivenim zajmovima.
Troškovi podizanja plantaža iznose do sada
oko 270.000 dinara po ha. Plantažirano je
najviše na čistim površinama, tj. na bivšim
pašnjacima ili na otkupljenom poljoprivrednom
zemljištu.


Kod topola računa se s prinosom oko
25 m;) po ha u ophodnji od 12 do 15 godina,
kod četinjača s prirastom 15 m;! i
ophodnjom 30 do 50 godina. S već podignutim
plantažama podignut je prirast
drvne mase područja za barem 25.000 m3
godišnje. Ovim bi se imalo popuniti manjak
na drvnoj masi iz prirodnih šuma,
koji će nastati u doba dozrijevanja plantaža,
i tako zadržati nivo proizvodnje u
šumarstvu a ublažiti potrebe preradbenih
kapaciteta. Pored toga sve veća potreba
drva za kemijsku preradu nalaže orijentaciju
na proizvodnju nekih listača i četinjača.


Za nabavku mehanizacije Šumsko gospodarstvo
je uložilo prošlih 7 godina 417
mil. dinara, sa 45Vo vlastitih sredstava.
Sada gospodarstvo raspolaže s dovoljno
traktora i priključnih strojeva, motornih
pila i dr. kojima može kompletno obaviti
radove na eksploataciji šuma i u svojoj
poljoprivredi. Sječa, izrada i transport drvnog
materijala su potpuno mehanizirani,
djelomično i privlačenje i utovar, te radovi
na podizanju plantaža. Jedino nisu
mehanizirani radovi na klasičnom šumskom
uzgoju.


Za stambene objekte i poslovne zgrade
utrošeno je 143 mil. dinara, za komunikacije
165 mil., za kupovinu zemljišta radi
proširenja površina za plantažiranje i radi
arondacije utrošeno je 46 mil. dinara (kupljeno
oko 700 ha zemljišta). U zadnjih je
15 godina izgrađeno 42 km tvrdih i 20 km
mekih putova. Suma ulaganja i investiranja
u proteklih 7 godina doseže 1.149 mil.
dinara, od čega su vlastita sredstva 735
mil. (64i:´/u), ostalo zajmovi.


I u bližoj budućnosti ostaju ulaganja u
plantaže najinteresantnija. Tome pogoduju
povoljni prihodni uvjeti ovog područja za
brzi rast drveća i mogućnost da se iz
društvenog zemljišnog fonda povoljno dobiju
do sada slabo korištena poljoprivredna
zemljišta, pašnjaci i si. Međutim, Gospodarstvo
s vlastitim sredstvima ne bi moglo
financirati sve ovo, i pošto su izgledi za
zajmove mali, preostaje da se privuče poslovne
partnere sa strane, da se angažiraju
sredstva zainteresiranih prerađivačkih kapaciteta.
Takve mogućnosti do sada su
slabo korištene iz subjektivnih i objektivnih
razloga, zbog poteškoća u kojima se nalazi
i naša drvna industrija, no ubuduće
takva suradnja mogla bi donijeti velike i
obostrane koristi.


Poljoprivredna proizvodnja Gospodarstva
angažirala je u priličnoj mjeri kapacitete
i napore Gospodarstva u proteklom
razdoblju. Radi se zapravo o tome da se
privremeno obrađuju površine sposobne za
poljoprivredu, dok se ne posade plantaže.
Do sada je u tom postignut zadovoljavajući
rezultat, no odustaje se od međuredne sjetve
poljoprivrednih kultura u plantažama,
jer se ne isplaćuje. Gospodarstvo je učinilo
dosta i na unapređenju lovstva. Ima
poznato lovište »Merolino«, u kojem uzgaja
jelene, te »Guševac« za nisku divljač, naročito
za fazane.


Ukupni prihodi Gospodarstva rastu iz
godine u godinu. Prihod 1965. bio je dvostruko
veći od onoga od I960, g. To je,
uz ostalo, rezultat razvoja djelatnosti. Prema
nekim pokazateljima Gospodarstvo je
ostvarilo veći neto produkt po jednom zaposlenom
od većine gospodarstava u Hrvatskoj.
Isto tako je to Gospodarstvo među
onima koja su ostvarila najveća sredstva
u fondove i amortizaciju za regeneraciju
šuma, naravno uzimajući u obzir mogućnosti
malog Gospodarstva.


Sve što je prije navedeno pokazuje da
je Šumsko gospodarstvo Brod usmjerilo sva
svoja nastojanja na povećanje proizvodnje
i produktivnosti, bilo uvođenjem mehanizacije,
bilo boljom organizacijom rada,
štednjom ili drugim vidovima smanjivanja
troškova, kako bi se radnom kolektivu
osigurali što bolji uvjeti za trajan rad i
životni standard. Zasluga za postignuto
pripada cijelom kolektivu, no pravac razvoja,
ono napredno gledanje i ekonomično
poslovanje rezultat je rada kvalificiranih
stručnjaka inžinjera i tehničara. Sada Šumsko
gospodarstvo ima 11 šumarskih i 1
poljoprivrednog inžinjera, te 8 šumarskih
i 3 poljoprivredna tehničara, uz to još 3
s visokom stručnom spremom. Budući razvoj
ide na to da će se smanjivati broj


167