DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 75     <-- 75 -->        PDF

cfteano &um.ac6ti»o


GOSPODARENJE ŠUMAMA U MAĐARSKOJ.
Površina šuma u MNR iznosi
1389 tisuća ha (od toga je 1165 tis. ha državnih,
215 tis. adružnih i 9 tis. privatnih).
Sumcvitost e 15°/o. Površina zaštitnih šuma
svih kategorija iznosi 64 tis. ha.


Po vrstama drveća najviše ima hrasta
(površinom 43,6´:´/o, masom 49,5%), bukve


(k. g. 8,6´7<> i 13.5l()/o), a graba (10,3%> i
10,1 Vu). Ostale vrste u procentnom odnosu
razdijeljene su ovako:
°/o po površini 9/o po masi
jasen 1,7 1,6
akacija 16,1 9,6
ostale tvrde listače 4,1 2,6
joha 1,3 1,4
cvroameričke topole 2,1 1,7
domaće topole 2,1 1,9
lipa 1,0 1,0
ostale meke listače 0,7 0,9
četinjače 8,4 6,2


Po starosti šume se dijele ovako:


sastojina ima od 1 do 10 g. — 2,4´Vo


11 do 20 g. — 19,7(»/o


21 do 30 g. — 15,5(,/o


31 do 40 g. — 11,6%>


41 do 60 g. — 18.6VO


61 do 80 g. — 9 ´»/o


81 do 100 g. — 3 o/o


100 g. i više — 1,2%»


Državnim šumama upravlja Glavna uprava
šumarstva republike. Od ukupne
površine tih šuma izuzeto je za sjemenske
površine 9,2 tis. ha, za rasadnike 3,9 tis.
ha i za naučna istraživanja 2,0 tis. ha.


Ukupna drvna masa otvorenih šuma
ima 124,4 mil. m3 (tj. po ha 120 m3), srednji
je godišnji prirast 3,3 mil. m3.


Godišnje se u državnim šumama siječe
3,7 mil. m3 (od toga glav. sječ. prihod
2,6 mil. m3. a od proreda 1,1 mil. m3).


Šumske se kulture provode godišnje
na više od 20 tis. ha. U Republici vodi se
kompleksna sumoprivreda ostvarivana sa
30 šumskih gospodarstava, a svako objedinjuje
6—8 šumarija. Srednja je površina
Š. G. od 4 do 6 tis. ha. Centralno osoblje
u Š. G. broji od 40 do 45 ljudi. U šumariji
je šumar i njegovi zamjenici: za šumarstvo
jskorišćavanje šuma i tehničar, a
lakoder i određen broj knjigovođa. Osim
toga, ovisno o količini posla, radi tu i 6


do 10 jahača terenskih, koji moraju imati
srednje tehničku naobrazbu.


Kako vidimo, MNR spada među zemlje
sa malo šuma, sa veoma ograničenim izvorom
sirovina. Zato ona treba uvoditi
progresivne oblike u .svo´u šumoprivredu
(uzgojiti sastojine iz drveća brzog rasta i
racionalno iskorišćavati sirovinu). Uzgojem
topola na širokoj osnovici počelo se
1954. Od toga se dob i smatra uzgoj topolika
glavnim zadatkom šumara. Danas
ima tih kultura 100 tis. ha. Istraživania su
pokazala da evroameričke topole najbolje
uspijevaju po ravnicama sa bogatim sunčanim
osvjetljenjem (oko 1400 sati tokom
veget per.), znatnom količinom oborina,
ali ne više od 750 mm god;3nje, srednjom
god. temperaturom zraka 10° i srednjom
iulskom više od 20°. Sadnja u kulturama
topola izvodi se razmakom 4 X 2 m ili
3 X 3 m.


Donedavna se vršila sječa topolovine za
celulozu sa 20 g. starosti, a za furnirske
trupce 40 g. Drvna masa po hektaru na
boljim vlažnim tlima u 20-toj godini dosiže
600—700 m3, a u 40-toj više od 1000.
Ipak, sada se ide za tim, da se topola uzgaja
do 10-godišnje starosti, kada je drvna
masa po ha 200 m3 i više.


Mnogo plantacija topola uzgajaju poljoprivredne
organizacije. Lijep je primjer
državno dobro Babolna. U prošlosti to je
poduzeće, koje je osnovano prije 175 godina,
bilo velika ergela za uzgajanje konja.
Ipak, posl:ednjih se godina profil poduzeća
potpuno izmijenio. Uzgoj se konja
smanjio, a farme peradi zauzele velik areal,
koji je nekada služio za pašu konjima.
Velik je dio tih površina zasađen
plantaciiama topola (danas već preko 700
ha). 1967. misle da će ih biti na 1400 ha.


Kulture se topola uzgajaju uglavnom na
svježim pješčanim tlima sa srednjom količinom
osnovnih hraniva, ali sa veoma
malo humusa, što nužno traži primjenu umietnih
i prirodnih gnojiva (od umietnih
uzima se nitrate razne, superfosfat i kalijeve
soli, a od prirodnih — đubre peradi).


Sade se hibridne evroamer., holand i tal.
topole. Mehan. svrdlom buše se jame 30
cm duboke i stavljaju u njih dvogod. sadnice
podrezanog korijena. Po ha se zasadi
1600 kom. u razmaku 2,5 X 2,5 m. Do 3
godine nakon sadnje tlo se svake godine


73