DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 68     <-- 68 -->        PDF

nu mornaricu od 30 sagina i 100 kondura. Budući da je kraljevo sjedište bilo u
Ninu, to je potpuno vjerojatno, da je ta mornarica građena drvetom posječenim
u šumama zadarskog područja. U historijskom arhivu u Zadru postoje dokumenti
iz vremena vladavine Venecije (od god. 1409 pa dalje), u kojima se
mogu pronaći podaci koji govore da je na ovom području bilo šuma sa većim
količinama tehničkog drveta. Tako generalni providur Angelo Emo izdaje nalog
godine 1715. da se transportira do Obrovca (ušće Zrmanje) 6.400 kom. hrastovih
pilota posječenih u šumi Zelengrad, a 1716. god. izdaje daljnji nalog za
transport 3.300 kom. pilota posječenih u šumama iznad Obrovca. Generalni
providur Marc Antonio Diedo izdao je naređenje 18. III 1721. o mobilizaciji
odraslih muškaraca od 18 do 50 godina (mobilizirano 280 muškaraca) koji su
svojim kolima prevozili posječene pilote iz šuma južnog Velebita do ušća Zrmanje
kod Obrovca. Generalni providur Paolo Boldu daje naređenje dne 7. X
1782. da se utvrdi šteta od šumskog požara na Velebitu u predjelu Ripište.
Prema zapisniku koji je sastavljen na licu mjesta utvrđeno je, da je požar zahvatio
površinu od 3.000 koraka duljine i 2.000 koraka širine, i da je u požaru
uništeno 10.900 kom. jelovih, 11.330 kom. bukovih i 280 kom. javorovih stabala.
Danas, navodi drug Zorica, u tom predjelu nema ni jednog jelovog stabla.
Iz ovih podataka, prema drugu Zorici, je očigledno, da je još prije nekih
250 godina bilo bogatih šuma na području Šumskog gospodarstva Zadar, ali da
je neumjesna sječa, nezasitnost pojedinaca, špekulacija te slaba ili bolje reći
nikakva uprava nad šumama dovela do uništenja šumskog bogatstva i zbog
toga danas izbija na tom području kamen, pustoš i neplodno tlo.


. . . »Živ dokaz da je Velebit bio šumovit i bogat vrijednim visokim šumama
je nacionalan park Paklenica u kojem i danas postoje visoke bukove šume
na površini od 1519 ha i crni bor na površini od 290 ha. Samo su duboke gugure
i klanci kao prirodna prepreka sačuvali i spriječili uništenje ove šume.
Ona je danas kao uspomena koja nas potsjeća na minula vremena,« nastavio
je dalje drug Zorica.


U referatu se dalje prikazuje aktivnost francuskih vlasti na čuvanju i unapređenju
šumske vegetacije. Interesantan je prijedlog glavnog providura Vicka
Dandolo, dat u službenom glasilu Kraljevski Dalmatin 26. II 1808., da se započne
sistematskim, planskim radom na podizanju šuma. Svako selo treba da
ogradi suhozidom površinu od 1 do 2 ha; ove bi se površine zvale »Sveti gaj«.
Prvi koji započnu podizanjem Svetih gajeva bit će nagrađeni. Akcija je urodila
plodom. Kraljevski Dalmatin objavljuje 1809. god. da je u 362 sela u Dalmaciji
podignuto gajeva u površini 29.000 ha. Po nastojanju Dandola, osnovan
je šumski i voćni rasadnik u Zemuniku kod Zadra, uspostavljan je red na pašnjacima,
regulirana je sječa i zabranjen izvoz ogrevnog drveta.


Za vrijeme austrijske vladavine (od 1813. god.) zanemaruju se Sveti gajevi
i ne poduzimaju se nikakve značajnije akcije na podizanju šuma sve do
1866. god. (dakle 100 godina prije ove proslave). Te je godine Savjet za šumarstvo
zaključio da se mogu privesti šumskoj proizvodnji svi tadašnji pašnjaci na
kojima su još u dovoljnoj mjeri sačuvani ostaci šumske vegetacije. No melioracija
tih degrađiranih šuma počela je tek u vezi sa Zemaljskim zakonom od
1873. i 1880. i to putem stavljanja određenih površina pod zabranu od paše
koza (450.000 ha) i od paše svake stoke (100.000 ha).


Međutim, vještačko pošumljavanje je počelo tek 1896. god. U tu je svrhu
bilo podignuto 13 rasadnika u površini od 11 ha. Do 1900. god. podignuto je oko
400 ha kultura sa dobrim uspjehom.