DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 56     <-- 56 -->        PDF

DIREKTNO ODREĐIVANJE DISTRIBUCIJE POVRŠINA


GOSPODARSKIH JEDINICA PO OROGRAFSKIM


KARAKTERISTIKAMA AVIOGRAFOM WILD B-9


Dr ZDENKO TOMASEGOViC


Razvojem instrumentalne tehnike pojavio se novi stereoinstrument Aviograf
Wild B-9. Instrument radi na strogom projektivnom principu. Relativno
je jednostavan za rad, a pristupačniji je po cijeni od svojih starijih, univerzalnih
srodnika. Smatrali smo svojom dužnošću da Autograf B-9 ispitamo —
u vezi sa direktnim određivanjem površina i orografskih karakteristika gospodarskih
jedinica, te dendrometrijskih elemenata — za potrebe šumskog gospodarstva.


CILJ


Najvredniji rezultat fotogrametrijske tehnike je stereomodel snimljenog
objekta. Radi li se o aerosnimcima Zemljine površine dolazimo u izvanredan
položaj da nam trodimenzionalni isječak po isječak te površine prikazan na
objektivan način sa svim detaljima stoji na raspoloženju u sobi za interpretaciju
i za mjerne svrhe.


Nastavljajući na klasičnu geodeziju i kartografiju, restitutori iz tog stereomodela
oblikuju signaturni plan ili kartu s manje ili više generaliziranja
pojedinosti, te izostavljanja onih detalja, koji bi signaturni plan ili kartu opteretili.
Korisnici tih planova ili karata u daljoj fazi dolaze do kvantitativnih
informacija (površine, reljef, profili itd.).


Kad postoje realni razlozi da se izradi signaturni plan ide se tim putem.
Sigurno je da ima nemalo slučajeva kad taj proizvod u toj formi nije bezuvjetno
potreban nego su dovoljni samo kvantitativni podaci (na pr. veličina
ukupne površine nekog šumskog područja, te njenih raščlanjenih dijelova kao
što su staništa ili skupovi staništa ili slično). Pretpostavka je kod toga da su
granice šumskog područja i njegovih dijelova na aerosnimcima dovoljno pouzdano
definirane. Gore spomenuti drugi slučaj nastupit će na pr. onda kad se
tzv. kombiniranom metodom određuju denđrometrijski elementi za manja ili
veća šumska područja statističkim metodama, a ne potpunom izmjerom ´(na
svakom stablu odnosno sastojini). Kod toga je potrebno poznavanje površina
čitavog područja i njegovih dijelova.


Išli smo zatim da ispitamo mogućnost određivanja površina jednog šumskog
područja i njegovih dijelova direktno u stereomodelu bez prethodne izrade
plana odnosno karte. Smatramo da je u danom slučaju takav način rada
brži i racionalniji. Stereomodel je potpuno vjerna, objektivna trodimenzionalna
predodžba Zemljine površine bez ikakve generalizacije. Na njemu stručnjak
(geolog, šumar, agronom, botaničar, rudarski inženjer itd) vrši pored opažanja,
koja se odnose naprosto na površinu i druga opažanja koja mogu dati ta
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 57     <-- 57 -->        PDF

kođer brze, pouzdane numeričke podatke o distribuciji površina po orografskim
karakteristikama (nadmorska visina, inklinacija, ekspozicija), a u šumarstvu
također i o klasifikaciji sastojina po vrstama, uzrastu i sklopljenosti. Poznavanje
orografskih elemenata doprinosi bonitiranju staništa.


Za ovako postavljeni čili smatramo da je baš instrument kao što je Avio


graf Wild B-9 vrlo prikladan. Razloge za njegovu primjenu navedene uvodno


treba upotpuniti još činjenicom da je s obzirom na primijenjenu vrijednu op-


Sl. 1. Aviograf Wild B-9


tiku i njeno povećanje (3,75-struko povećanje mjerila originalnih aerosnimaka)
smanjena mogućnost pogrešnih interpretacija u odnosu na dosad primjenji


vane stereoinstrumente u šumarstvu.


PRIPREMNI RADOVI


Za ispitivanje mogućnosti realiziranja spomenutih zamisli stavljeni su nam
posredstvom prof Dr H. Kaspera sa ETH u Ziirichu na raspoloženje panhromatski
aerosnimci dijela područja Švicarske sjeverno od rijeke Aare, između
Aare i Reusse te istočno od Reusse. Ti aerosnimci bili su eksponirani Wildovim
univerzalnim objektivom UAg (f = 152 mm) u kolovozu 1965 u približnom
mjerilu 1 : 37.500. Format originalnih snimaka je 23 crn X 23 cm.


Mjerenju je prethodila terenska interpretacija aerosnimaka sa šumarskog
gledišta. Područje, za koje će trebati dati površine i distribuciju po orografskim
karakteristikama, prokrstareno je u 2,5 dana uz pomoć automobila. Kod
toga su pregledani karakteristični lokaliteti na raznim ekspozicijama i nadmorskim
visinama. Trebalo je steći određena saznanja naročito u pogledu pri
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 58     <-- 58 -->        PDF

dolaska vrsta drveća. Već scbna dešifriranja pokazuju da se radi pretežno o
lišćarskim sastojinama (svijetli tonovi na aerosnimcima), a u manjoj mjeri o
četinjarskim i to vjerojatno smrekovim odnosno jelovim sastojinama (izrazito
tamniji tonovi). Terenska interpretacija pokazuje da među lišćarskim sastojinama
stoje na prvom mjestu one u kojima prevladava bukva, i to: a) ili s primjesom
hrasta s pojedinačnim stablima bijelog bora i topole, ili b) s primjesom
jasena, hrasta i graba s pojedinačnim stablima topole, ariša, smreke i bora
ili c) s primjesom jasena i javora s pojedinačnim stablima hrasta^ topole i lipe.
Sve su te sastojine preslikane svjetlo s poligonalnom strukturom slike krošanja.
U daljem radu te su sastojine tretirane naprosto kao lišćarske- sastojine


Terenska je interpretacija pokazala da su većinom tamno preslikane sastojine
doista takve u kojima prevladava smreka i to s primjesom manjom od
oko 0,3 ostalih četinjara (jela, ariš, bor) i lišćara (bukva, hrast). Samo smo rijetko
naišli na sastojine u kojima dominira jela. Te nismo mogli na snimcima
razlučiti od smrekovih sastojina tako ,da smo tamno preslikane sastojine tretirali
kao smrekove. Bor se preslikao sa svjetlijim tonom. Za razliku od bukovih
stabala bor se dobro razlikovao po svojim manjim krošnjama.


Tek nakon tih terenskih dešifriranja pristupili smo daljim mjernim, sobnim
radovima s već opisanim ciljem.


Aparatom za preslikavanje Wild U-4 izrađeni su za mjerne svrhe kvalitetni
dijapozitivi formata 11,5 cm X 11,5 cm bez korekcije: zbog distorzije
objektiva kamere, zbog utjecaja zakrivljenosti Zemlje, te zbog fotogrametrijske
refrakcije. »


Orijentacione tačke, koje su postojale za ispitivano područje nanijele su
se u mjerilu 1 : 50.000 na astralon. Budući da broj i raspored orijentacionih
tačaka nije potpuno zadovoljio, bilo je potrebno preuzeti iz topografske karte
Švicarske u mjerilu 1 . 25.000 neke dobro uočljive kotirane tačke. Osim kontaktnih
kopij´a na fotopapiru stajala su na raspoloženju i povećanja na fotopapiru
(format 35 cm X 35 cm) tj. fotoskice.


Slijedio je rad na Aviografu B-9.


MJERNI PROCES


Svrha postupka je već iznesena. Nakon terenske interpretacije odluka je
formirana s time, da se prije svega u numeričkom obliku odrede


1. površine svih šuma na omeđenom dijelu područja sjeverno od rijeke
Aare, između rijeke Aare i Reusse, te istočno od Reusse, a napose
2. površine smrekovih šuma na tom istom području, te osim toga
3. da se iskaže distribucija površina šuma pod 1. i 2. po
a) ekspozicijama (sjeverne, istočne, južne i zapadne ekspozicije, te šuma u
ravnicama)


b) inklinacijama (klase od po 10 procenata nagnutosti)


c) nadmorskim visinama (klase od po 100 m)


no ne samo u ukupnom iznosu površina po karakteristikama a), b) i c) pod 3.
nego i napose distribucija površina po klasama inklinacija unutar pojedinih
klasa nadmorskih visina za pojedine ekspozicije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Ovakav detaljan prikaz distribucije trebat će dati kako za sve šume kao
jedan tako i za smrekove šume kao drugi kolektiv.


4. Osim toga treba iskazane, distribuirane površine smrekovih šuma raščlaniti
po visinskim klasama (klase od po 10 m) i stupnju sklopi jenosti (rijetko
rasle sastojme sa sklopom 0—50% i gusto rasle sastojine sa sklopom od
50—100°/o) t. j . odgovoriti kako su površine smrekovih šuma distribuirane i po
tim taksacijskim elementima.
SI. 2.


Radi što boljeg i jednostavnijeg određivanja inklinacije i ekspozicije u
lijevi okular Aviografa ugrađena je staklena pločica, (si. 2) koja ima u sredini
kružni prsten, a na periferiji četiri repera. Polumjer je prstena takav da odgovara
vrlo približno dužini od 100 m za srednje mjerilo na lijevom dijapozitivu.
S obzirom na mjerenje inklinacija u klasama od po 20%, dimenzija polumjera
prstena u potpunosti odgovara. Reperi označuju strane svijeta na dijapozitivu.
Jače označen reper indicira sjever. Pločica je u okularu bila brižljivo
centrirana s obzirom na lijevu parcijalnu markicu, te osim toga tako orijentirana
(zaokrenuta) prema sistemu zadanih orijentacionih tačaka, da se za
konkretan zadatak (po redovima snimaka) uvijek u stereomodelu može dovoljno
tačno procijeniti ekspozicija pojedinih sastojina.


Za provedbu potrebnih opažanja (mjerenja) odlučili smo u jednom novom
obliku primijeniti metodu mreže tačaka (dot grid method) ostvarenu pomoću
prozirnog milimetarskog papira.


Orijentacione tačke, koje će služiti kao podloga za mjerenje, nanijeli smo
koordinatografom na astralon. Na taj astralon fiksiran je milimetarski papir
tako, da jedna familija pravaca njegovog koordinatnog sustav definira smjer
sjever—jug.


Priležeći nomogram (si. 3) izrađen u kosokutnom koordinatnom sustavu


t2


(n, t) daje rješenje jednadžbe n = poznate iz matematske statistike. Po


4 E2
toj formuli treba za veća područja odabrati broj opažanja (n) tako, da dobiveni
rezultat sa dovoljnom vjerojatnošću (na pr. za 95 od 100 slučajeva pri
t = 1,96 ili za 997 od 1000 slučajeva pri t = 3) neće premašiti neku unaprijed
odabranu dozvoljenu pogrešku E. Iznosi za E (0,01 = 1%, 0,02 = 2%) opisani
su na pripadnoj skali stostrukim vrijednostima (= 100 E).
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 60     <-- 60 -->        PDF

SI. 3. Nomogram za određivanje broja opažanja


Iz nomograma se vidi da je potrebno izvršiti oko 5000 opažanja (n) želi li
se, da sa razmjerno velikom vjerojatnošću (t ~ 2,5) pogreška ukupne površine


(E) ne bude veća od oko ±2%.
Kod mreže tačaka (koja nadomještava u neku ruku metodu određivanja
površina mrežom kvadrata) svaka tačka, kao težište zamišljenog kvadrata,
predstavlja površinu takvog kvadrata komu je stranica jednaka udaljenosti
dviju susjednih tačaka.


U odabranom području površine svih šuma, koje treba na opisani način
taksirati prema okularnoj procjeni pomoću aerosnimaka ne premašuju iznos
od 5000 ha.


Iz tih razmatranja slijedi da je svrsishodno rasporediti tačke (mjesta za
opažanja, t. j . sjecišta na mm-papiru) tako, da uzmemo svaku drugu tačku
(razmak 2 mm) na paralelnim pravcima mm-papira, koji su također razmaknuti
2 mm. Tada naime stranice spomenutih kvadrata iznose 2 mm ili u oda
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 61     <-- 61 -->        PDF

branom mjerilu modela (1 : 50.000) 100 m. Svaka tačka reprezentira u tom
mjerilu upravo 1 ha. Za predmetnu ukupnu površinu (procijenjenu sa oko
5000 ha) dobit će se na taj način približno traženih 5000 opažanja.


Nakon izvršene relativne i apsolutne orijentacije započelo je mjerenje
(opažanje) u stereomodelima. Prednost Aviografa B-9 za predmetni rad sastoji
se također i u tome što se iglica za kartiranje (promatrana pod lupom), koja
definira tačke virtuelnog modela orijentiranog apsolutno u mjerilu (1 :50.000)
može voditi po mreži tačaka podloženog mm-papira.


Iglica na pripadnom postolju vodi se od presjeka do presjeka (razmaci po
2 mm na odabranim pravcima razmaknutim 2 mm), to se istovremeno za
svaki presjek vrši opažanje u optičkom stereomodelu po značajkama navedenim
gore pcd 1, 2, 3 i 4. Svaka značajka dobiva svoju kodu i to:


1. ako se radi o lišćarskim sastojinama dolazi najprije ekspozicija (za sjever
koda 1, istok koda 2 itd. za ravnice koda Oj, zatim su slijedila opažanja inklinacija
(inklinacija 5—15% koda 1, inklinacija 15—25% koda 2 itd.), te napokon
nadmorske visine očitane na visinskoj skali (nadmorske visine na pr.
300—400 m koda 4, visine od 400—500 m koda 5 itd.). U slučaju 1.) postoje
dakle 3 vrste odnosno 1 vrsta koda (ravnice).
Klase visina sastojina (uzrasta) za stratum 1. kao niti sklop nije određivan.


2. ako se radi o smrekovim sastojinama na svakom opažanom mjestu (za
svaki ha) opažan je osim ekspozicije, inklinacije i nadmorske visine, sklop i
uzrast (visina sastojina 0—10 m koda 1, visine 10—20 m koda 2 itd.). U slučaju
2. postoje dakle 5 vrsta ili 3 vrste koda (ravnice).
Ekspozicije se procjenjuju pomoću opisanih repera, a inklinacije određuju
pomoću prstena (si. 2).


U našem radu Masirali smo lokalitete samo na 4 ekspozicije (N, O, S, W).


Pri određivanju inklinacije, u nekom radijalnom smjeru od prostorne markice,
kad ta tangira na nekom mjestu model, treba pamtiti detalj modela pod
periferijom prstena, koji se nalazi u smjeru procijenjenog najvećeg pada. Markka
se iz svog ishodišnog položaja (A) premješta na to mjesto (B), te odredi
visinska razlika tačaka B i A. Budući da je polumjer prstena približno 100 m
u mjerilu lijevog snimka dobivena visinska razlika na visinskoj skali daje izravno
postotak (odnosno klasu) nagnutosti.


Ustvari mjerenje inklinacija na karakterističnim mjestima područja kao
i mjerenje visina smrekovih sastojina izvršeno je prethodno u modelu, a podaci
upisani u fotoskice (si. 4). Ako je izmjerena na nekom mjestu samo inklinacija
upisan je u fotoskicu na tom mjestu samo taj podatak. Ako je za neku
sastojinu (a to je urađeno samo za smrekove sastojine) određena i visina stabala
u sastojini onda su podaci upisani u obliku razlomka. Brojnik tada znači
klasu inklinacija, a nazivnik klasu visina sastojina. Treba istaknuti da je na
pošumljenim mjestima inklinacija određena preko krošanja stabala.


Ovako pripremljena fotoskica uvelike olakšava rad na Aviografu pri opažanju
na pojedinim tačkama (presjecima mm-mreže). Ta se fotoskica na temelju
visinskih podataka iz modela (ili postojeće karte) kasnije može nadopuniti
i slojnicama (linijama formi) tako, da su podaci konačno raspoloživi ne samo
u numeričkom nego i u grafičkom obliku. Time je prikazana po klasama nadmorska
visina, inklinacija, ekspozicija (i klasama visina sastojina ako se radi


o smrekovim sastojinama) prostorna pripadnost pojedinih dijelova pridolazećih
šuma.
59
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 62     <-- 62 -->        PDF

SI. 4.


Pri određivanju površina prostorna markica često dolazi na rub krošanja
sastojine. Metoda mreže tačaka traži da se naizmjenično jedno od dvaju takvih
opažanja registrira, a drugo zanemari. Takva rubna opažanja približno reprezentiraju
naime pola površine ranije opisanog kvadrata. Da bi se ostvario sistem
naizmjeničnog ispuštanja opažanja na podložnoj foliji m?n-papira (koja
je fiksirana na radnom stolu na astralonu s orijentacionim tačkam?) obilježena
je svaka druga linija duž koje se rubna opažanja ne će registrirati. Ovo se prethodno
obilježavanje odnosi na rubne linije šuma, koje teku u smjeru istok—
zapad. Podudaraju li se linije, na kojima po redoslijedu treba uopće vršiti opažanja,
sa rubom šuma, koji teče u smjeru sjever—jug onda se duž tih linija
samo svaka druga tačka registrira.


Kao što se vidi iz si. 1. registriranje podataka, koje smo opažali u stereomodelu,
izvršeno je Wüdovim uređajem za registriranje EK 5, električnim pisaćim
strojem IBM i to preko pulta sa tastaturom. Podaci su registrirani tek
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 63     <-- 63 -->        PDF

stuelno kodama (primjer: podatak s kodama 3 2 5 2 4 znači smrekovu sastojinu
južne ekspozicije, inklinacije 20°´o, nadmorske visine između 400 i 500 m,
sklopa preko 50%, visina sastojine između 30 i 40 m). Kod lišćara posljednje
dvije cifre su nule. Osim toga podaci su registrirani i uređajem Wild SL 15,
koji daje šifrirane perforacije na trakama za obradu u elektronskim računskim
strojevima.


U pomanjkanju svih ovdje spomenutih uređaja najjednostavnija bi bila
upotreba računskog (ručnog ili električnog) stroja, koji radi s trakama, a imade
potrebnu tastaturu.


Da bismo ispitali pouzdanost određivanja površina našom metodom uzeli
smo u opažanje i pojedine manje i veće šumske parcele unutar cijelog područja,
koje smo prethodno odabrali i obilježili brojevima ]—S. Kod opažanja
na tim parcelama imali smo jednu kodu više, t. j . redni broj parcele i stavljali
je ispred svih koda. Podaci za opažanja na pretežnom broju mjesta, dakle
tamo gdje nema tih pojedinačnih numeriranih parcela morali su dakle na prvom
mjestu dobiti kodu 0.


OBRADA REZULTATA


Za unaprijed odabrano područje šuma s gustinom tačaka od kojih svaka
reprezentira 1 ha dobili smo ukupno 3606 podataka. To je dakle broj hektara
za površine, koje se nalaze pod šumom.


Trebalo je tabelarno pokazati kako je ta površina distribuirana po ekspozicijama
,inklinacijama i nadmorskim visinama kao šuma uopće, kako su smrekove
šume distribuirane po tim orografskim značajkama, te kolika je površina
rijetko ili gusto raslih smrekovih šuma manjeg ili višeg uzrasta za pojedine
inklinacije unutar pojedinih klasa nadmorskih visina po ekspozicijama.


Moguća je obrada podataka
a) u velikim elektronskim računskim automatima pomoću perforiranih
traka
b) u strojevima za sortiranje pomoću bušenih kartica izrađenih na temelju
brojčanih podataka dobivenih na električnom pisaćem stroju ili vrpci računskog
stroja
c) ručna obrada brojčanih podataka dobivenih na opisanom električnom
pisaćem stroju odnosno vrpci računskog stroja.


Obrada rezultata na elektronskim automatima mogla bi izuzetno doći u
obzir i to možda samo u slučaju kad bi se radilo o vrlo velikom broju podataka
s mnogo zahtjeva u pogledu svrstavanja tih podataka uz uvjet da će postojeći
ili novi izrađeni program naći svoju višestruku primjenu.


Naše podatke obradili smo na dva načina: mehanički, strojem IBM za sortiranje,
te ručno.


Mehanička metoda tražila je prethodno transponiranje- brojčanih podataka
dobivenih na električnom pisaćem stroju u perforacije na karticama. Nakon
što su izrađene kartice preispitane nezavisno na drugom stroju IBM uslijedilo
je sortiranje podataka sa svrhom da se dobije kako za sve šume tako i
napose za smrekove šume iznosi:


a) ukupnih površina


b) površina distribuiranih po nadmorskim visinama
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 64     <-- 64 -->        PDF

RAZREDI
NADMOREKSPOZISKIH
INKLINACIJE
CIJE VISINA (SLOPE GRADIENTS)
CSITE EX(
ELEVA^
POSURES ON
CLASESS 0 1 2 3 4 5 6
S 4 7
3(0,0,2.1)
4
4(0,0,1,3)
14
0
3
2(0,0,2.0)
2
1(0,0,f,0J
i
0
192 ,
31 5
2 0
1(0,0,1,0)
63
8(0, tO,-U
62
15 ( 0,0, 14,1)
24
7[0,0,?OJ
1
0
2
0
N ´5! 6 19
31 0,1,7 1)
0
62
11(0,3,0,0)
13
42
5 ( 0.1.3. fJ
2
25
0
25
17
0
9
11
0
6
0 0 0 4LO,0 3 1) 0 0
120

ö
0
0
1 1
0
1
0
9
0
0
0
2 466
70
46
(3< 0H O ?J
143
23(0 4 15 4)
141
?0< 0,1,17 2)
78
i j ( o o ? i ;
38
M O. 0, 1,0 J
20
0
3? 4 8
-1(0,0,4 OJ
1
0
13
0
8
1(0,0,1,0)
3
0
2
0
E
207 _
40 5
9 ,f *
S >
48
11(0,2,7,2)
42
8(0, t 5,?)
1
0
101
24(0.1.21.7)
28
4 i 0,0, 3,1J
1
0
49
5( 0,0,5,0)
13
2(0,0, 2,0)
1
0
8
0
3
1< 0,0.1,0)
2
0
1
0
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2 8 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 340
60
99
23< 0,3.10.4)
131
78( 0,1. 24.3J
76
7( 0,0 7 OJ
21
?( 0,0, 2,OJ
10
0
3
0
ö 4 15
1(0.0.0,1)
7
4( 0,?,*,*J
4
1(0,0,1,0)
12
«( 0.0,1,0J
8
K 0,0,1,0)
2
0
269 . 61 101 74 17 5 10
65 5 f3(0,*,«,8J 33t 0.2,10,21) 12(0 1101) 1 (. 0, 0,1,0) 0 0
s
21 732
« !
6b
7
32
St 0,1,4,0J
0
0
49
12(0 2-fO.OJ
1
0
44
9( 0 0,8 U
5
U 0,0,0,1)
41
4(0040)
12
2(0,0,2.0)
39
´( 0 026
0
10)
12
f(
0
0
0,0,0,1)
1 8 0
0
1
0
2
0
1
0
9
0
3
0
2 595
108 3? <
108
?5< 0.2 10 7;
6
3 ( 0,0 SOJ
159
43(01
0
0 21 22)
129
23(0 f.13,3)
9o
I
!
83
eco o s OJ
11
o
87
2(001
0
2 0)
29
1(0.0.0.1)
2
0
´7,f 5 41
7< o, o,e i)
49
fl(Oi5o;
30
5( 0,0, 6,0J
46
1(0,0,1,0)
6
0
0
0
VI
SJi
6
»
10
0
0
0
12
KO, CM OJ
0
0
18
4 ( 0. C,4 OJ
0
0
12
U 0.0.1.0)
1
0
2
2 (0.2.0, OJ
0
0
0
0
0
0
J 8 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2 258
30
57
10(0 0 31)
62
?( 0 1 6 0)
57
9<0.O,9,0J
71
2(O,0,7,OJ
9
7( 0,2.0.0)
2
0
92 9330´
.
4
929
338(514 209 110)
844 844
RAVNICE
0 0168
3


f30< 1.10.131 48)
168
(FLATS) 42ž
6
7
42(0. 5.38. *J
3
0
? 8 3
0
7. 1947
570
1947
570´ 0 25 37C/53J
77. 3606
63a
1947
570 i 0,23,379,153)
310
711 0,S,51,U)
495
f07(0,»2,C8,2J>
403
53 ( 0,2,57,5J
25 3
25(0,0.74,1)
144
5´ 0,7,3 -J
54
n 0,0,0/J


c) površina distribuiranih po inklinacijama


d) površina distribuiranih po ekspozicijama, a napose u ravnici


e) površina distribuiranih po nadmorskim visinama odvojeno za svaku
ekspoziciju, a napose za ravnice
f) površina distribuiranih po inklinacijama odvojeno za svaku klasu nad


morskih visina unutar pojedinih ekspozicija, te u ravnici.


Sve tri faze rada (bušenje, kontrola, sortiranja) izvršene su za 11 sati.


Taj isti rad (sortiranje) je obavljen i ručno, a trajao je 44 sata. U ovo je
radno vrijeme uključena obrada podataka po svim navedenim tačkama a) do f).
Rezultat te obrade sadržan je sumarno u priloženoj tabeli. U tabeli su podaci


G2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 65     <-- 65 -->        PDF

(površine), koji se odnose na smrekove šume, istaknuti kurzivom. Podaci u zagradama
daju distribuciju po visinskim klasama dominantne etaže smrekovih
sastojina (prvi podatak daje površine sastojina u 1. klasi s visinama od 0 do
10 m, drugi podatak se odnosi na 2. klasu s visinama stabala od 10 do´ 20 m itd.).
S obzirom na sklopljenost treba istaknuti da su sve opažane smrekove sastoji
ine gusto rasle (sklop bitno veći od 50%,) tako, da sortiranje po toj značajki
nije bilo, jer tu postoji samo jedna klasa.


POUZDANOST METODE


Prije početka rada na Aviografu B-9 na fotoskicama (povećanja) obilježene
su po rubovima krošanja sve one šumske parcele, koje će se po površinama
inventarizirati. Posebnim brojevima obilježeno je 8 parcela (1 do 8) kojima
će se površine odrediti individualno, da bi se vidjela pouzdanost metode
ne samo za veće komplekse nego i za pojedine veće ili manje parcele. Za sve
obilježene parcele određene su u Institutu za geodeziju i fotogrametriju Tehničke
visoke škole u Zürichu susreti]ivošću prof, dr H. Kaspera koordinate
(oko 4.500) lomnih tačaka svih parcela. Koordinate su određene Autografom
Wild A-7. Iz tih koordinata sračunaii smo u Zavodu za geodeziju Šumarskog
fakulteta u Zagrebu egzaktne površine.


Komparacijom podataka dobivenih mrežom tačaka uAviografu B-9 i koordinatama
u Autografu A-7 izlazi da je prvom metodom dobiven rezultat,
koji je previsok za 19 ha. Ta pozitivna razlika od 0,53% nije prekoračila spomenutu
procjenu dozvoljene pogreške izvršene nomogramom u si. 3.


Pojedinačne površine 1—8 dobivene su s ovim vrijednostima odnosno pogreškama
i to:


A


Parcela Površina P Pogreška 100
br. (jest) ha 4 ha P


1 53 + 0,1 0,2
2 161 —2,8 1,7
3 24 —0,1 0,5
4 20 —1,8 9,0
5 8 + 1,3 17,8
6 1 + 0,2 20,0
7 18 + 0,3 1,5
8 15 + 0,4 2,7


Iz tih se podataka vidi da je kod odabrane gustoće tačaka procentualna
pogreška nepodnošljiva sao za ekstremno male parcele. Ne treba smetnuti
osim toga s uma da je mjerilo modela iznosilo 1 : 50.000!


Za ocjenu tačnosti mjerenja topografskih visina mogu poslužiti veličine
preostalih visinskih pogrešaka orijentaciomh tačaka. Prosječna vrijednost tih
pogrešaka iznosila je ±1,8 m.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 66     <-- 66 -->        PDF

EKONOMIČNOST


Ukupno utrošene vrijeme za pripremne sobne radove, terensku dešifražu,
orijentaciju u Aviografu, izmjeru i mehaničko sortiranje podataka iznosi lOi
sata.


Prema dosadašnjim orijentacionim podacima (K. Schwidejsky: Griindriss


d. Photogrammetrie) mogli su se pripremni sobni radovi, terenska dešifraža,
orijentacija snimaka u Aviografu, te izrada signaturne karte u mjerilu 1 : 50.000
(situacija 4- konfiguracija za područje šuma) s iscrtavanjem i obračunom ukupnih
površina obaviti u vremenu od oko 130 sati. U tom slučaju, ako bi se
željela dobiti istaknuta distribucija površina, trebalo bi tek na dobivenoj karti
početi sa odgovarajućim mjerenjima.
Kod metoda (kao što ih navodi na pr. američki priručnik Maiual of photographic
interpretation) gdje se radi s trećerazrednim stereoinstrumentima
dolazi do pada kvaliteta optičkog stereomodela, te do naknadnih računskih
operacija kad mjerenja ne vršimo u geometrijski egzaktnom modelu. Kod takvih
metoda, kad se različiti tipovi šuma rasprostiru na različitim nadmorskim
visinama treba podatke na osnovu prethodnog mjerenja nadmorskih visina
naknadno svesti na istu projekcionu ravninu (na isto mjerilo). Smatramo da se
za volju primjene trećerazrednih stereoinstrumenata pouzdanost i metode rada
oslabljuju i kompliciraju.


SADRŽAJ


Na osnovu direktnih opažanja u optički kvalitetnom i geometrijski egzaktnom
modelu što ga daje Aviograf Wild B-9 autor je primjenom pravokutnog sistema tačaka
(uzoraka) odredio pouzdano, skraćenim postupkom t. j . bez prethodnog kartiranja
ne samo ukupne površine šuma za odabrano područje nego i distribuciju tih
površina po ekspozicijama, nadmorskim visinama i inklinacijama i to u stereomodelima
mjerila 1 : 50.000. Na temelju tog rada sastavljen iskaz površina gorpodarskih
jedinica olakšava bonitiranje staništa, koje može poslužiti kao sigurnija osnova
za inventarizaciju drvnih masa statističkim metodama (primjenom primjernih ploha)
kad su gospodarske jedinice stratificirane.


Određivanju površina opisanom metodom za velika šumska područja pogodovala
bi pojedina sistematski raspoređena polja tačaka.


SUMMARY


On the basis of direct observations in the optically excellent stereo model of
the Wild B-9 Aviograph, an instrument based on rigorous geometrical solutions, the
author determines reliably not only the total forest area for the district selected
but« also the distribution within this area according to the exposures, elevations and
ground inclinations. It is of i.pecial significance that the observations were made
in a model of the very small seals of 1 : 50.000, by a shortened procedure, i. e. without
mapping, with the aid of a dot grid consisting of ordinary graph paper positioned
on the drafting surface of the Aviograph. The convenient guiding of the pricking
device along the system of interesections is considered an advantage of the
B-9 Aviograph for the survey described.


The derived area list facilitates the site classifications that would serve as a
reliable basis for forest inventories using statistical methods (sample plots) for stratified
forest districts.


Area determination for large forest regions is likely to warrant the use of systematically
distributed isolated fields of dots.