DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 91
SIJEČANJA—VELJAČA GODINA 19G7.


NEKOLIKO NAPOMENA ZA GOSPODARENJE I UREĐIVANJE
SUMA U PLANINSKIM PREDJELIMA LIKE


Ing. ZLATKO BCNJEVCEVlC


Napomena.
Ovaj je rad nastao kao posljedica dugogodišnjeg proučavanja strukture s?.stojina
u šumama Like.
Rješenja koja se ovdje predlažu inspirirana su nekim postavkama iz francuske
nauke o uređivanju šuma, koje se u našim prilikama mogu korisno primijeniti.


1. UVOD
Veliki broj sastojina u planinskim predjelima Like, srednjih nadmorskih
visina, koje su posljednjih nekoliko decenija bile podvrgnute »prebornom« gospodarenju,
imaju danas velikim dijelom strukturu skoro regularnih sastojina,
pri čemu je raspored dobni h razred a potpuno neuravnotežen i manjkav.


Cesto čak i veliki dijelovi površina pojedinih gospodarskih jedinica pokriveno
je samo starim i prestarjelim sastojinama, koje su skoro regularne strukture
i gotovo podjednake starosti.


Nastojat ćemo analizirati situaciju u tim i takvim sastojinama, u vezi geneze
sastojina, razvojnih tendencija u sastojinama i, na temelju tih nalaza,
utvrditi i definirati najpovoljnije metode gospodarenja, kako bismo na taj način;


— pokrenuli intenzivnije podmlađivanje u sastojini;
— uravnotežili strukturu sastojine;

uveli takvo gospodarenje, da se u osnovama presiječe korijenje svake
daljnje nepovoljne evolucije sastojina.
2. ANALIZA STANJA
Šumsko-uzgojna karakteristika stanja, ispitanih sastojina, pokazuje značajnu
promjenu strukture, s obzirom na učešće stabala po debljinskim stepenima,
kao i apsolutno i relativno starenje sastojina.


Potrebno je, dakle, ispitati uzroke svih ovih pojava, kao i posljedice do kojih
dovode ove dvije značajke, kako bismo odatle mogli izvući potrebne pouke
i zasnovati principe za šumsko uzgojne zahvate u budućnosti.


2.1. Uzroci postojećeg stanja
ovisni su:
— o karakteru nastanka (genezi) sastojine;
— o načinu dosadašnjeg gospodarenja.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 4     <-- 4 -->        PDF

2.1.1. Karakteristika nastanka (geneze) sastojine:
Mnoge su, promatrane sastojine nastale spontanim djelovanjem prirodnih
sila, prirodnim pošumljavanjem uslijed naleta lakog sjemena, kao i uopće uslijed
progresivnih kretanja šume u osvajanju napuštenih, dotada golih, povr


i Pregledu


pimiaa


šina, pašnjaka, čistina i t. d., kao i prirodnom konverzijom, napuštenih i slabo
gospodarenih, niskih i srednjih šuma (npr. G. J. »Crno Jezero« predio »Ravna
Gora«, G. J. »Vujnović Brdo«, G. J. »Komarnica«).


Sa druge strane, loše, ili skoro nikakvo, gospodarenje u mnogim tzv. prebornim
sastojinama uslijed vanjskih faktora doveli su do takvog stanja, da te
sastojine nemaju više nikakve povoljne strukture za preborno gospodarenje.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 5     <-- 5 -->        PDF

U svakom slučaju, zadnjih 50—80 godina, šume Like nam se prikazuju kao
šumski masivi često vrlo otvoreni, progaljeni i prorjedeni u kojima je došlo
do spontanog pomlađivanja na velikim površinama kao posljedica neurednog
prebiranja i uklanjanja starih i prastarih matičnih stabala. Te pomlađene površine
danas predstavljaju skoro jednolike regularne mlade sastojine: bukve,
jele, bukve i jele.


C.J. Zapadna Mazinska Planino
Grafički prikaz poligona broja sfaoa/a i drvnih maso po serijama


Serija odjela 10 prebirar/´t Scr.ja odje i lycqv i melioraciju


7 09 3ete Oi oooitt


Bui*aOt ´ Jela O´« ijkvoOS JrlaO? ß;i


«,J


k/- 325, da W = Sil/no


V-t»7i**/Am V´ 196-i m´/ta


Napomena : Slične pojave u genezi i razvoju sastojine, karakteriziraju
i dinamiku razvoja u prašumama i poluprašumskim sastojinama što ukazuje
da je ova, za nas neželjena dinamika, prirodna i u svojoj biti dominantna. Drugim
riječima, svaka sastojina prepuštena samoj sebi, slijedi »zov prirode« i
upravlja svoj razvojni put u pravcu stabilne prašume.


Da nam slijed razmatranja bude što jasniji, objasnit ćemo ovdje, u najkraćim
crtama, razvojni put prašume.


Solidna, i neosporno metodička ispitivanja prašuma naše klimatske zone,
izvršio je (i vrši dalje) prof. dr. H. Leibundgut. U svom radu: »Über Zweck
und Methodik der Struktur und Zuwachsanalyse von Urwäldern«, između ostaloga,
autor je utvrdio i slijedeće:


... . Prilikom obilaska jedne prostrane, stojbinski ujednačene prašume
opažamo jedno upadljivo ponavljanje izvjesnih, ali zato tipičnih, sastojinskih
oblika koje možemo nazvati tipovi. Smatramo li, da su ti tipovi u uslovnoj
međusobnoj vezi, kao vremenski slijedovi u evoluciji prašume, možemo opravdano
uzeti da su pojedini tipovi šume ustvari pojedine vremenske faze u evoluciji
prašume, i na taj način dolazimo do jednakosti pojmova tip = faza i do
definicija:


— »Faza« — je strukturno jasno omeđena i uočljiva stepenica razvoja
unutar pojedine fitocenoze.


— »Stadi j u fazi« — je razvojna stepenica jedne određene faze.
Na temelju ispitivanja šumsko-uređajnih elaborata mogu se, utvrditi, objektivno,
faze neke ispitivane jel. bukove prašume. To su: optimalna, terminalna
i inicijalna faza.


3
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— Optimalna: Optimalnv fazu cenoze karakteriziraju slijedeći elementi:
— horizontalni sklop, + jednolika struktura,
— jednolika struktura, obzirom na prsne promjere,
— velika drvna, zaliha; (cea 800—1400 m3/ha),
— nedostatak procesa obnove sasrojine,
— Terminalna: Faza starenja, opadanje prirasta, prekidanje sklopa označena
je nagUm raspadanjem optimalne faze sastojine pri čemu insekti, vjetar,
vatra i ostali kalamiteti često dovode do ostvarenja većih plješina.
— Inicijalna: Ka tim plješinama stvaraju se stadiji predšume (Vorwald)
tj. sukcesija drveća »vrste svjetla« (breza, jasika, vrba).
Na ovaj stadij predšume nadovezuje se drugi, daljnji stadij, u kojem se
formira donji sloj drveća vrste sjene i to, otprilike, teče ovako:
Nakon što na plješinu naleti sjeme vrsta svjetla, stvara se sastojina tih
vrsta. Ta se sastojina razvija dalje. Ona raste. Povremeno, pod krošnjama tih
»pionirskih * vrsta, naleti lako sjeme vrsta sjene npr. jela, i te jele, pod zaštitom
pionirskih vrsta »predšume* počinju da se razvijaju. Nakon što su, u visinskom
prirastu, pretekle svoje »zaštitnike« dolazi do odumiranja vrsta iz
»predšume«, jer im nedostaje potrebno svjetlo. Tako je opet formirana opti-


Slika 1. Slika 2.


Slika 1.
Uslijed neurednog prebiranja prevelikog intenziteta, koje je imalo karakter oplodnih
sječa došlo je do stvaranja dvoetazne jelove sastojine. Gornja etaža sastoji se
od pojedinačnih, starih i prastarih, jelovih stabala, slabog prirasta, a donja etaža od
mlade, vrlo vitalne, zdrave i nenjegovane sastojine.


Šumarija Otočac
Gospodarska jedinica »Rastovka — Kutarevska Kosa«
Predjel »Sinjal«


Slika 2.
Uslijed neurednog prebiranja, koje je imalo karakter ophodnih sječa, došlo je do
stvaranja dvoetazne bukove sastojine. Gornja etaža sastoji se od pojedinačnih starih
i prastarih bukovih stabala slabog prirasta u stadiju propadanja, a donja etaža od
mlade vitalne i nenjegovane bukove sastojine.


Šumarija Gračac
Gospodarska jedinica »Sveto Brdo — Crveni potoci«
Predjel >-Golo Brdo«
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 7     <-- 7 -->        PDF

malna faza drveća »vrste sjene«, optimalna faza matične prašume. Ovaj proces
teče dugo, on može da traje i do 400 godina.
Ova, prebornoj sumi, slična faza, razvija se relativno na malim površinama
i to samo onda ako je tlo vrlo dobro i plodno.


Međutim, bilo kakav razvitak u prašumi, sa bilo kakvim međufazama razvoja,
on ima uvijek tendenciju na svoj klimaks — optimalna faza, koja ima
mnogo značajki regularne visoke šume.


U prirodi ( u prirodnom toku događaja) razvijaju se, na raznim mjestima
i istovremeno, razne razvojne faze. Dakle, vremenski i prostorno razvojne faze
su međusobno razdijeljene, pri čemu su površine u fazi podmlađivanja uvijek
prisutne i znatnije nego mi to očekujemo. Npr. u jednom jednolikom bukovom
prašumskom mladiku visine 5—10 m, a promjera 2—6 cm našlo se stabala
sa međusobnom starosnom razlikom i do 60 godina. Prema tome u prašumi
nije bitna fizička starost sastojine nego stadijska energetska starost, koja
se putem ispitivanja vitalnosti i razvojne tendencije može objektivno i relativno
tačno utvrditi. Iz toga razloga, prilikom analize struktura prašumskih tvorevina,
mora se posvetiti dovoljno pažnje i fitocenološkom aspektu populacije.


2.1.2. Djelovanje dosadanjeg načina gospodarenja
Poteškoće uspona na visoke planine, nedostatak cestovne mreže, opće prilike
nerazvijenosti ličke regije, kao i nedovoljan i slabo obučen šumarski stručni
kadar (u prošlosti) ometali su u planinskim predjelima Like pravilno i korektno
preborno gospodarenje, mada je ono skoro po> svuda bilo proklamirano.
Uslijed toga dolazilo je do slijedećih gospodarskih posljedica:


2.1.2.1. Velike sječine — velike progale
Utvrđivanjem i preporučivanjem u prošlosti (god. 1909.) neopravdano dugih
ophodnjica sa namjerom da se dođe do koncentracija sječina sa osnovnom
namjerom da sječe budu rentabilne, dovelo je do velikih progala, sa svim svojim
svojstvenim posljedicama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 8     <-- 8 -->        PDF

2.1.2.2. Nikakva njega — loš kvalitet sastojina
Smanjeni obim šumsko uzgojnih zahvata, kao npr. oslobađanje kvalitetnog
podmlatka u sastojinama, nedostatak vještačkog pošumljavanja na manjim
progaiama, kao i nedostatak osnovnih radova na čišćenju i njezi mladih
sastojina, dovodi do lošeg kvalitativnog sastava sastojina.


2.1.2.3. Nered u sječi (velike šumske štete) progale — karstifikacija
Sječni zahvati uz komunikacije i u blizini naselja, imali su više karakter
progalnih sječa oplodnog gospodarenja na velikoj površini, nego pravih prebornih
zahvata, pri čemu su nastajale velike progale u sastojini, a kako su te
progale izvršene u sastojini starih stabala, bez naročite regenerativne moći,
nije ni došlo do prirodnog pošumljenja progaljenih površina, već su one ostale
nepošumljene, prepuštene same sebi i prirodnoj evoluciji.


2.1.2.4. Sa druge strane, uslijed djelovanja bivših šumskouređajnih doktrina
(strah od devastacije) dolazilo je često i do pojava slabe i neefikasne sječe.
SI. 4. Slika 4a.
Slika 4.
Ostaci jelove sastojine u gospodarskoj jedinici »Laktin Vrh« na Velebitu, predio
»Poiožine« (Šumarija Gospić)
Slika 4a.
Ostaci ostataka jelove sastojine u privatnom posjedu (Dabar, Otočac)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Slaba neefikasna sječa — starenje propadanje sastojine


Utvrđivanjem bojažljivih i niskih sječivih mogućnosti (godišnjih eto ta)
dolazila je operativa često u situaciju, da sječom pređe samo letimice kroz
odjele i da stablimičnim preborom, ionako preduge preporučene ophodnjice,
sticajem prilika praktično produži na neodređeno dugo razdoblje. Pri čemu
dolazi do relativnog i apsolutnog starenja sastojina i njenom prelasku iz »preborne
« u regularnu strukturu.


´ <*


!


§«f§


;^&


Slika 5.
Uslijed slabih i bojažljivih sjetnih zahvata bivša »preborna« sastojina, bukve i jele
prešla je u skoro regularnu šumu sa karakterom prašume u početnoj fazi propadanja.
Drvna masa po 1 ha iznosi 414 m:l od čega G2,:´/o drvne mase stabala preko 50 cm
prsnog promjera.
Šumarija Udbina
G. J. »Mala Plješivica — Karlović Korita«
Predjel »Mandića Jezero«


Slika 6.
Uslijed bojažljivih i nepravilnih sječa bivša »preborna sastojina jele« prešla je starenjem
u skoro regularni oblik. — Drvna masa po 1 ha iznosi 207 ms od čega 57u/u
drvne mase debljinskih razreda od 50 cm naviše.
Šumarija Otočac
G. J. »Krekovača — Vrhovice«
Predjel »Rape«


Ovakvih primjera ima mnogo, pa veliki dio pojedinih gospodarskih jedinica
ima utvrđeni intenzitet tječe od 1—10%.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 10     <-- 10 -->        PDF

2.2. Moguće posljedice prebornog gospodarenja
Da plastički prikažemo i objasnimo neke teoretske postavke i tok evolutivnih
kretanja u, danas nazvanim, prebcrnim sastojinama upotrebit ćemo
slikoviti prikaz (analizu) na dva izabrana primjera, upotrebljavajući pri tome
neke numeričke podatke koji se, naravski, ne moraju i ne mogu generalizirati.


2.2.1. Pretpostavka I. (uravnotežena preborna šuma)
Pretpostavimo, da pred sobom imamo prebornu sastojinu koja je potpuno
uravnotežena sa ophodnjicom od 10 godina.


Da se i nadalje održi ravnoteža u takvoj prebornoj sastojini postavlja se
teoretski zahtjev, da se u svakom odjelu (odsjeku) te gospodarske jedinice unutar
10-godišnjeg perioda (ophodnjica) izvrši sječa i to samo jedna jedina sječe.


Po toj pretpostavci u jednoj bismo godini morali sjeći 10% površine. Ovo
se može smatrati normalom i odgovara uglavnom našim sastojinskim prilikama,
jer je dužina trajanja ophodnjice indirektno proporcionalna brzini priraščivanja
sastojine; drugim riječima: što je brže prirašćivanje to bi i ophodnjica
mogla biti kraća i obratno.


2.2.2. Pretpostavka II (Neuravnotežena preborna šuma)
Međutim, pretpostavimo jedan drugi slučaj, onaj koji je, nažalost, mnogo
češći u našoj praksi. Pretpostavimo, dakle, da je sastojina, iz prije opisanih
razloga, evoluirala iz preborne u pravcu regularne šume i da je, uglavnom (i
u velikom postotku) na cijeloj površini ostarjela (otprilike 120 godina). S obzirom
na ekološke i ostale prilike, pretpostavimo da starost ovih sastojina ne
može prekoračiti (bez štete po kvalitet sastojine i intenzitet prirašćivanja) dob
od 180 godina.
Znači da je »vijek preživljenja« u ovom slučaju (180—120) 60 godina. U
tom slučaju, svaki savjestan šumar, mora se truditi da obnovi sastojinu u tako
kratkom periodu i to na cijeloj, obično velikoj, površini, ako ne želi kasnije
sabirati sušce, vjetrolome, izvale i prestarčena stabla (bakrlje) itd. Ako bi se
taj šumar formalno pridržavao pravila strogo prebornog gospodarenja sa ophodnjicom
od recimo 10 godina trebalo bi izvršiti regeneraciju 30% cijele površine
gospodarske jedinice.
Može li se takva obnova izvršiti uspješno i bez štete po stanište i sastojinu?
Ne! To je nemoguće!
Poduzeti tako snažnu (i brutalnu) regeneraciju (sječu) na 30% površine
neke gospodarske jedinice, prebornim sječama, prelazeći sjekoredima iz odjela
u odjel, znači, pretvoriti cjelokupni šumski masiv u ogromnu površinu naplodnog
sijeka, uz prateće opasnosti od degradacije tla, zakorovljenja, povećanja
broja izvala, opasnosti od sekundarnih, negativnih pojava koje prate
svako naglo otvaranje sklopa. To je naprosto planiranje kaosa u sastojini, to
je svjesno uništenje sastojine.
Odatle proizlazi evidentno, da preborno gospodarenje, pa i ono najfinije
i najsuptilnije tehnike, u svim postojećim slučajevima, nije u stanju da povoljno
riješi sve postavljene šumsko uzgojne i šumsko uređajne probleme.
Znači, potrebno je pristupiti drugačijim rješenjima. Rješenjima, koja odgovaraju
teškoj situaciji, u kojoj se sve te i takve sastojine nalaze. Treba prići novim
putovima u rješenju tih problema. Ti putovi moraju biti potpuno nezavisni
o svim postojećim šumsko uređajnim šemama i moraju osigurati, u svakom
slučaju, puni uspjeh pothvata.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 11     <-- 11 -->        PDF

3. PRIJEDLOG RJEŠENJA
3.1.
Pristup problemu (osnovne napomene)
U planinskim je predjelima osobito važna solidna podjela šumskih masiva
u posebne dijelove. Neophodno je potrebno, da gospodarske jedinice, kao i njihovi
dijelovi (odjeli, odsjeci) budu jedinstveni ekološki kompleksi i da se dijelovi
gospodarskih jedinica jednakih ekoloških uvjeta svrstaju u specijalne
serije ili grupe odjela i odsjeka. To je veoma važno s obzirom na činjenicu da
se radi o šumskim masivima, koji se često prostiru u nekoliko visinskih zona.
Nadalje, nije sve isto tretirati bukove sastojine na blagim obroncima gora i
one na strmim grebenima visova. Nije sve isto tretirati jelove sastojine u vrtačama
sa svježim dubokim humusnim tlom i one na eksponiranim jugozapadnim
obroncima na suhim plitkim i toplim tlima.


Nije sve isto tretirati smreku u vrtači i na kiselim tlima i onu na obroncima
i bazičnim tlima.
Nije sve isto tretirati vrstu »koja se nalazi na svom staništu« od one »koja
se nalazi na tuđem staništu«.


Ovdje moraju egzaktna fitocenološka i tipološka ispitivanja odigrati značajnu
ulogu, a rezultati tipoloških ispitivanja moraju se poštivati prilikom
razrade privrednih i šumsko uzgojnih osnova. Sa druge strane uslovi priraštavanja,
kao osnovni kriterij za duljine ophodnjice, kazuju nam da intenzitet
svih šumsko uzgojnih zahvata ne može biti posvuda jednak i šematski postavljen,
nego se mora utvrđivati od stojbine do stojbine, na temelju egzaktnih
studija i analiza koliko o stojbini toliko i o sastojini, o njenom stanju i razvojnim
tendencijama.


Tek, nakon poznavanja svih nabrojanih elemenata, uzevši u obzir i ekonomsku
problematiku privrednog područja, postavljamo ciljeve gospodarenja,
kao najpovoljnija rješenja ekonomsko-biološkog kompleksa.


3.1.1. Intenzifikacija gospodarenja
Bez obzira, za koji smo se sistem gospodarenja opredijelili, održavanje
šume u stanju visoke produktivnosti traži, prije svega, određene radove na
uzdržavanju i poboljšavanju fonda. To su radovi, koji se moraju provoditi često
i neprekidno: vještačko pošumljavanje, čišćenje i proređivanje sastojina,
oslobađanje sastojina pod sklopom, unošenje četinara u šume lišćara itd.
Naravno, moramo istovremeno biti načisto, da će u većini slučajeva doći
do takvih mjera i zahvata u sastojini, koji će zahtijevati povećane sječe, ako
ne želimo kasnije iskorištavati sušce i izvale, kao i stabla u propadanju, ali
isto tako, a to je veoma važno, moramo nastojati da ne stvorimo golet, pustoš
i kamenjare sa po gdjekojim stablom. Dakle, neophodno se nameće pošumiti
sve progale, vještačkim načinom i to svugdje tamo, gdje priroda nije osigurala
dovoljno vrijednog podmlatka.
A sve ovo traži:


— jasan i konkretan plan uzgojnih radova;
— dobru i dovoljnu gustu mrežu cesta i putova;
— dovoljno mehanizacije i radne snage;
— osiguranje smještaja i prihvata radne snage;
— osiguranje dopunske sezonske radne snage (za vrijeme mrtve sezone u
poljoprivredi);
— osiguranje sa dobrim tehničkim rukovodećim kadrom koji će moći savladati
sve postavljene biološko-tehničke probleme.
A za sve to treba sredstava!
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 12     <-- 12 -->        PDF

3.1.2. Osnovne koncepcije o značaju i primjeni šumsko-privrednih elaborata
Prije .svega, treba shvatiti pravi smisao i značaj uređajnog elaborata. Treba
biti načisto sa činjenicom da šumsko uređajni elaborat nije »svetinja« i »zakon
« za provedbu, već dokumenat brižljivog studijskog rada, koga treba često
i u razno dobra provjeravati u praksi.


Potrebno je, dakle, da upravitelji i ostali izvršioci šumsko-privrednih osnova,
zadrže kritičan stav u pogledu svih postavki šumsko privrednih osnova,
preporučenih radova i metoda, šumsko uzgojnih zahvata, visina etata itd. i da,
u radu na terenu, preispitaju valjanost teoretskih postavki šumsko uređajnih
elaborata.


Bilo bi korisno, i mudro ,da se u polovici perioda važnosti svake gospodarske
osnove, nakon detaljnog pregleda cijele gospodarske jedinice, sačini
kritički, kratki, osvrt na uspjeh gospodarenja. U tom osvrtu mogle bi se iznijeti
kritičke napomene o pravilnosti gospodarskog razdjeljenja, o veličini etata,


o pravcima sječa itd., kako bi se do konca perioda mogle provesti potrebne korekcije
osnova. (Formalno se to može provesti u vidu aneksa na gospodarsku
osnovu).
Sa druge strane, potrebno je, i osobito važno, da svaka doznaka bude najsavršenija
realizacija šumsko uzgojne i šumsko gospodarske misli.


3.2. Metode uređivanja šuma u planinskim predjelima
3.2.1. Općenito
U pogledu utvrđivanja »metoda« budućeg uređivanja planinskih šuma možemo
se sresti, a najčešće se : srećemo, sa ova dva osnovna slučaja.


3.2.1.1. Slučaj uvedenog i uređenog prebornog gospodarenja bilo stablimičnog
ili grupimičnog, koje se može i dalje nastaviti i uspješno provoditi, pod
uslovom da se intenzifikacijom šumsko uzgojnih zahvata (kratke ophodnjice,
njega sastojine, proređivanje itd.) osigura: stabilnost sastojine, povećanje vrijednosti
fonda i učvrsti stalnost prihodovanja. Ovaj je slučaj u praksi Like
veoma rijedak.
3.2.1.2. Slučaj, koji je nažalost u praksi kod nas mnogo češći, jest problem
gospodarenja i uređenja sastojina, koje su na velikim površinama zastarčene,
prestarjele, slabog zdravstvenog stanja, niske vrijednosti itd., koje traže hitne
i efikasne intervencije. To su sastojine koje treba obnoviti i popraviti na cijeloj
površini u roku od najdulje 40 godina, a to znači u relativno kratkom roku.
Obnova takvih sastojina predstavlja veoma delikatan i opasan hirurški zahvat,
međutim, nikakvi razlozi ne bi smjeli usporiti izvršenje ovog, gospodarski imperativnog,
zadatka.
U praksi ne srećemo se samo sa ova dva karakteristična oblika postavljenih
problema, već postoji cijela skala svih mogućih prelaznih oblika lokalnog
karaktera, koje treba dobro proučiti i vješto razriješiti.


U rješavanju postavljenih problema treba prvenstveno obratiti pažnju na
slijedeće:
— osigurati obnovu svih starih sastojina prije nego postanu potpuno bezvrijedne
i ne propadnu;
— osigurati, za budućnost što je moguće ravnomjernije pritjecanje prihoda
(potrajnost gospodarenja);


— poboljšati strukturu sastojina s obzirom na dobne (odnosno debljinske)
razrede.
Postavlja se sada pitanje, kojim zahvatima pridati prioritet?
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Po našem mišljenju, najveću pažnju zaslužuje, u prvom redu, problem pomlađivanja
stare propadajuće sastojine. -


Ispravan zahvat u ovom slučaju ovisi o slijedećim momentima:


— o zdravstvenom i energetskom stanju te prestarjele sastojine;


— o vremenu, u kome ta prestarjela sastojina može, u punoj vitalnosti,


preživjeti tj. u roku preživljenja;


— o veličini površine, koju prekrivaju te prestarjele sastojine;


— o rasporedu svih tih prestarjelih površina s obzirom na cjelinu gospo


darske jedinice.


3.2.2. Rok preživljenja
Ovaj novi pojam, kojega pokušavamo uvesti u našu praksu, mora biti razjašnjen
i dovoljno precizno definiran, kako ne bi dolazilo do eventualnih nesporazuma
ili nejasnoća.


Pod pojmom »rok preživljenja«, razumijevamo vremenski rok u kojem sastojina,
koja je iz prijašnje skoro preborne strukture prešla u regularnu, o
može još da se održi u dobrom zdravstvenom stanju i u punoj sposobnosti naplođivanja.


Naravski da »rok preživljenja« predstavlja jednu relativnu, subjektivnu,
veličinu i potrebno je veliko znanje, umijeće i iskustvo, da se taj »rok preživljenja
« pravilno ocijeni.


Kod ocjene »roka preživljenja« treba izbjegavati svaku krajnost, a optimistički
oprez ovdje je potpuno na svom mjestu. Bilo bi, naime, loše kad bi sastojine
u punom naponu vitalnosti, radi jakih stabala proglasili prestarjelim
i naprečac ih osudili na sječu. U tu svrhu preporuča se, numeričko statističkim
putem, objektivnim pokazateljima, utvrditi pravo stanje u sastojim.


Ti su objektivni pokazatelji: pripadnost stabala slojevima, vitalnost, razvojna
tendencija, šumsko uzgojna vrijednost stabala, tehnička vrijednost debla
i duljina krošnje. Međutim, za praktične svrhe, najvažnije je utvrditi:
pripadnost u slojevima, vitalnost, a naročito, razvojnu tendenciju.


3.2.3. Razvrstavanje sastojina s obzirom na ´metode gospodarenja
Postoji u prirodi toliko bogatstvo oblika ,u strukturama konkretnih sastojina,
da je skoro nemoguće sve sastojine, ili sve gospodarske jedinice, tačno
i precizno prema strukturnom sastavu sastojine razvrstati i definirati.


Međutim, za potrebe prakse bit će dovoljno, u prvi čas razvrstati ih prema
slijedećoj praktičnoj sistematizaciji koju preporučamo.


3.2.3.1. TIP-1 Uravnotežena preborna šuma
Uravnoteženu prebornu šumu karakteriziraju slijedeći elementi:
Svi odjeli moraju imati prebornu uravnoteženu struktru ,a to znači da u
svakom odjelu frekvencijska krivulja broja stabala s obzirom na debljinske
stepene i razrede prsnih promjera mora biti normalna ili gotovo normalna.
Drugim riječima, svaki odjel preborne šume mora biti umanjena slika cjelokupne
gospodarske jedinice. Sastav svakog odjela, s obzirom na frekvencijsku
krivulju broja stabala, kao i sastav sastojine, mora ostati identičan kroz sva
vremena.


Tamo, gdje su cvi uvjeti osigurani, može se uspješno nastaviti sa prebornim
gospodarenjem.


3.2.3.2.T7P-2 Zapuštena, loše gospodarena šuma


To je šuma, u kojoj pojedini odjeli (odsjeci) u svojoj cjelini predstavljaju


pojedine razvojne faze regularne ili skoro regularne šume sa slijedećim aspektima:


11
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 14     <-- 14 -->        PDF

3.2.3.2.1. Grupa za pomlađivanje
— odjeli (odsjeci) u kojima su sastojine prestarjelc regularne ili skoro regularne
(sa binomskom strukturom frekvencijske krivulje) broja stabala s obzirom
na stepene i razrede prsnih promjera). Ti odjeli moraju biti u dobi da
»rok preživljenja« cijele sastojine iznosi manje od 60 godina.


3.2.3.2.2. Grupa za prebiranje
— odjeli (odsjeci) u kojima je struktura preboma, kao u prethodnom tipu
(broj 1).


3.2.3.2.3. Grupa za melioraciju
— odjeli (odsjeci) koji prekrivaju mlade jednodobne, regularne ili skoro
regularne,
j-astojine.
TIP 3.2.3.3. Potpuno zapuštena šuma ili prašuma u fazi evolucije


Ovaj tip odgovara, po svojoj strukturi tipu broj 2, ali mu je osnovna karakteristika,
da prestarjela stabla, sa rokom preživljenja ispod 60 godina ne
zauzimaju pojedine kompletne odjele i odsjeke, već su rasute po cijeloj gospodarskoj
jedinici i tvore grupe unutar mladih (pomlađenih) ili »prebornih« sastojina,
što je naročito karakteristično za prašume u evoluciji.


U pojedinim slučajevima (Tip 1, 2, 3) preporučamo slijedeće načine uređivanja
(gospodarenja).


3.3. Metoda intenzivnog prebiranja (Preborno gospodarenje)
(Gospodarenje u šumi »tip-1«)
Preborno gospodarenje intenzivnog tipa zahtijeva sječne zahvate u sastojini,
koji će biti slabi po masi, a jaki (česti) po vremenu. Drugim riječima,
u prebornoj šumi treba sjeći malo i često, kako bi na taj način osigurali dobro
pomlađenje u sastojini i dobru zaštitu mladim biljkama. Međutim, za uspješno
trajno preborno gospodarenje moraju se osigurati slijedeći, neophodno nužni,
preduvjeti:poboljšati i izgraditi dovoljno gustu mrežu komunikacija, radi uspješne
eksploatacije drvne mase i omogućavanja intenzivne njege u sastojinama,
— povećati, do maksimuma, uzgojne intervencije na oslobađanju pomlatka,
čišćenju i prebornim proredama. Po potrebi obavezno je vještačko
pošumljavanje sadnicama i sjemenom svugdje tamo, gdje prirodno pošumljavanje
iz bilo kojih uzroka nije u cijelosti uspjelo (kompletiranje).poboljšati i do detalja izučiti sistem doznačivanja stabala u prebornoj
šumi. Te doznake ne smiju imati karakter proreda u visokim regularnim
šumama, sa druge strane, doznaka mora preći iz sistema stablimičnog
prebiranja na sistem grupimičnog i skupinskog prebiranja, jer se
takvim doznakama osigurava kvalitet budućih sastojina.
Ukoliko u nekim odjelima (odsjecima) ima sastojina koje su u lakšem obimu
neuravnotežene strukture, bit će potrebno zalaziti sječom u te odjele, ne
jedamput, za vrijeme trajanja jedne ophodnjice, već dva puta i to: prvi put u
prvoj polovici ophodnjice. a drugi put u drugoj polovici ophodnjice.


3.4. Metoda gospodarenja po grupama (grupimično)
(Gospodarenje u šumama »tipa-2«)
U slučajevima, kada treba obnoviti sastojinu sa relativno kratkim rokom
preživljenja (60 god.), koja je u pojedinim odjelima zastarjela i postala regularna
ili skoro regularna postupit ćemo ovako:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 15     <-- 15 -->        PDF

U najkompleksnijem slučaju, gdje postoje svi aspekti šume »tipa-2«, grüpirat
ćemo sve odjele — odsjeke u tri grupe: (možemo nazvati i serija).


— grupa za obnovu (grupa za regeneraciju),
— grupa za prebiranje (preborna grupa),
— grupa za melioraciju (meliorativna grupa),
3.4.1. Grupa za obnovu (Serija odjela/odsjeka za obnovu).
Ova će se grupa formirati od svih onih odjela (odsjeka), koji su najstariji
i najugroženiji, koji se moraju obnoviti (regenerirati). Zahtjev, da se ova grupa
mora apsolutno obnoviti u cijelosti, prije svoje potpune propasti, opravdan je
i evidentan, ako ne želimo kasnije sabirati samo suhare, vjetrolome i oštećena
stabla.
Obračun sječne mogućnosti (etata) po površini i masi, za ovu grupu, vrši
se na slijedeći način:


Prvi korak


Nakon što smo u cijeloj gospodarskoj jedinici pronašli i utvrdili koji su
odjeli postali regularni i prestarjeli, utvrdit ćemo njihovu ukupnu površinu,
koju označujemo sa znakom P„, kao i odmjeriti (ocijeniti) koliko im još ostaje
godina da prežive (rok preživljenja, znak Rri).


Drugi korak


Nakon izvedbe prvog koraka, utvrđujemo takozvano vrijeme trajanja postupka
(vrijeme aplikacije) tj. vrijeme koje nam kaže, koliko treba da se čitava
površina, te grupe, obnovi i pomladi. To vrijeme trajanja postupka, nazovimo
»Tu« (rok aplikacije). Na temelju tih brojčanih pokazatelja utvrđujemo
prioritetni led tretiianja (sječe) po odjelima.


Naravno, najprije dolaze na red one sastojine, koje su najugroženije najstarije
(najslabijeg zdravstvenog stanja), jednom riječju one koje se najhitnije
moraju obnoviti).


Njihova ukupna površina iznosi, prema formuli (1), kako slijedi:


ra


(1)
p0 = P„ . pri čemu je:
Rp
p,, = površina skupa odjela,
koji se najhitnije moraju obnoviti.


r;l = vrijeme trajanja postupka oko pomlađivanja (rok aplikacije).


Rp = vrijeme trajanja preživljenja sastojine (rok preživljenja).


P0 = ukupna površina svih prestarjelih odjela (odsjeka).


Na taj smo način utvrdili prvu transu površina, koje moramo obnoviti u
određenom vremenskom periodu. Ostatak površina za drugu i eventualno treću
transu utvrđuje se na isti način i po istoj formuli.


Utvrđivanje etata (po masi)


Etat po masi u ovom slučaju
utvrđuje se po formuli:


Mp Mp.t
(2) . . . . e = h , pri čemu je:
ra 2
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 16     <-- 16 -->        PDF

e = etat za prvu transu
Mp = cjelokupni drvni fond na površini p
ra = vrijeme trajanja postupka oko pomlađivanja
t = prosječna stopa prirasta drvne mase »M«


Ostaje nam, da utvrdimo, na temelju bioloških analiza i opažanja, veličine
»Rp« i »ra;<.


Veličina »Rp«.
Da se osigura potrajnost prihodovanja i poboljša razmjer dcbljinskih stepena
nastoji se vrijeme trajanja preživljenja utvrditi što dulje, ali ipak u granicama
još snažne fruktifikacije stabala (što ovisi o zdravstvenom stanju, vrsti
drveta i ekološkim prilikama).


Veličina »ra«.
Vrijeme trajanja postupka (vrijeme aplikacije) za obnovu sastojine ne
smije biti ni prekratko (10 godina) ni predugo (30 godina). Smatramo da bi
vrijeme trajanja aplikacije cd cea 20 godina za jelu, smreku, a 15 godina za
bukvu bilo dovoljno razumno.
Napominjemo da ova veličina (rok aplikacije) nema nikakve veze sa već
utvrđenom ephodnjicom.


Napomena: Iako nema nikakvih utvrđenih pravila, ipak se preporuča da
površina »p<- u prvoj transi ne pređe veličinu od 25% cjelokupne površine gospodarske
jedinice pri roku aplikacije od 15 godina, a 30% cjelokupne površine
gospodarske jedinice, pri roku aplikacije od 20 godina.


Možemo, dakle napisati:


— p„ u ha < 0,25 P u ha za ra = 15 godina (za bukvu)
— Po u ha < 0,30 P u ha za ra = 20 godina (za jelu/smreku)
3.4.2. »Grupa odjela za prebiranje«
U ovu grupu ostavljamo sve one odjele (odjeke) koji imaju prebornu strukturu
u normalnom ili skoro normalnom obliku. Ta se grupa gospodari i nadalje
prebiranjem dok god se preborna struktura može održati. Ako su ophodnjice
kratke, a drvne mase u granicama normale, možemo računati na puni uspjeh
prebornog gospodarenja. Ako pak iz bilo kojih razloga ne održimo ophodnjicu
u razumnim granicama, ako se ona u pojedinim odjelima (odsjecima) ili
iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne održi (produži), dolazi do narušašavanja
preborne ravnoteže i, s tim u vezi, do neujednačene sastojine, koja
može neopazice da prijeđe u nepravilni raznodobni oblik.
U grupi za prebiranje utvrđujemo etat na temelju poznatih formula. Međutim,
kao aproksimaciju, možemo računati sa intenzitetima sječa od 20 dc
25% drvnog fonda po ophodnjici, što naravno ovisi o stepenu normalnosti fonda,
o masi i strukturi.


3.4.3. Grupa odjela za melioraciju:
U mnogim šumama Like, a naročito u bukovim šumama, mlade sastojine
pojavljuju se često u formi jednodobne regularne šume u stanju:


— guštika
— tankog letvenjaka
— jakog letvenjaka
— kolosjeka.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 17     <-- 17 -->        PDF

U ovoj grupi, odjela, treba odmah pristupiti zahvatima njege u smislu
čišćenja i selektivnih proreda, pri čemu je vrlo važno utvrditi obujam tih zahvata
po površini. Ovdje mogu nastupiti dva slučaja:ili skrećemo sastojinu na gospodarenje u preborni oblik,
— ili ostajemo pri regularnom gospodarenju.
Napomena


Čsto nije moguće u nekoj konkretnoj gospodarskoj jedinici pronaći sve
tri, prije nabrojane, grupe odjela (odsjeka). U tom slučaju nećemo postupiti
šematski i nasilno pokušavati formirati grupe, već ćemo, u krajnjem slučaju,
ako je cijela gospodarska jedinica prestala da bude preborna i prešla u oblik
visoke regularne šume gospodariti u toj gospodarskoj jedinici metodom oplodnih
sječa na malim površinama, ili što je još bolje, metodom skupinskog postupnog
gospodarenja (fcmelšlag).


3.5. Metoda »mozaik« gospodarenja
Može se dogoditi, a nažalost kod nas čest je slučaj, da sastojine koje su
prestarjele : »izbjegle« prebornoj strukturi, ili nikad nisu ni imale pravu prebornu
strukturu, ne zauzimaju čitava odjele ili odsjeke, nego zauzimaju nepravilno
i grupimično cjelokupnu površinu gospodarske jedinice u vidu raznovrsnih
elemenata mozaika.
U tom slučaju metoda »triju grupa« ne može nam mnogo pomoći i mi pribjegavamo
drugoj metodi, koju Francuzi nazivaju »methode de la futaie par
parquets«, koju ćemo mi, radi nekih karakteristika nazvati »mozaik gospodarenje
«.
Primjena ove metode gospodarenja prilikom uređivanja gospodarskih jedinica,
jest slijedeća:


Prvi korak


Stvaramo »grupe za regeneraciju« u koje uklapamo:sve odjele (odsjeke), koji su prestarjeli ili zastarčeni,

i sve grupe stabala ostarjele, pa makar bile i u dijelovima odjela ili
odsjeka, a okružene mladim i srednjedobnim grupama.
Napow,ena:


Prilikom »traženja« takvih »zastarčenih« grupa ne treba ići u krajnost i
dodjeljivati pojedina zastarčena stabla »grupi«. Neka minimalna površina takvih
osamljenih grupa ne bude manji od 0,5 do 1,0 ha.


Drugi korak


Utvrđujemo vrijeme trajanja cjelokupnog postupka oko uređivanja (10—
20 godina).


Treći kerak


Kada smo utvrdili definiciju grupa (ono što spada u grupe) i utvrdili vrijeme
trajanja cjelokupnog postupka oko obnove, prilazimo obračunavanju
površina za tretiranje i etata po slijedećim formulama:


Ako vrijeme preživljenja označimo sa »Rp«.


Ako je ukupna površina svih prestarjelih odjela, odsjeka i pojedinih grupa


označena sa »Pi«.


Ako je vrijeme trajanja postupka oko uređivanja rok aplikacije označen


sa »ra«.


Potrebno je, i dovoljno, da se kroz vrijeme postupka »ra« obnovi površina


»p0« prema formuli:
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ta


(3) . . . . Po = Pi
.
RP


Na navedenoj, izračunatoj, površini (prema formuli) siječe se periodički, u
odnosu od volumena inventarisane drvne zalihe etat po formuli:


Mp M„ . p


(4)
e = +
ra 2
Pri čemu je:


e = etat za prvu transu,


Mp = cjelokupni inventarisani drvni fond na površini P0,


ra = vrijeme trajanja
postupka (rok aplikacije),


p
= prosječna stopa prirasta inventarisane drvne mase Mp.


Može se dogoditi, u najkopleksnijem slučaju, da su »elementi mozaika«
toliko međusobno isprepleteni, da je nemoguće svako računanje po formuli.
U tom slučaju tretiramo cjelokupnu gospodarsku jedinicu po metodi ekstenzivnog
prebiranja pri čemu formiramo:grupa mozaika za obnovu,

grupa mozaika za prebiranje,

grupa mozaika za melioraciju i u svakoj grupi postupimo po metodi
koju smo prije objasnili.
Napomena:


Postoje fundamentalne razlike, u metodama uređenja šuma između metode
ekstenzivnog prebiranja po grupama i metode mozaik gospodarenja. Prema
prvoj metodi (ekstenzivno prebiranje po grupama) utvrđuje se vrijeme
kompletne obnove grupa za obnovu (regeneraciju) kroz tzv. vrijeme trajanja
obnove.


Prema drugoj metodi ne utvrđuje se vrijeme trajanja kompletne obnove
za sve površine koje se tretiraju (zastarčene sastojine), već se ograničavamo
samo na onaj dio površina, za koje je moguće izvršenje postavljenog zadatka.


Radi ilustracije preporučenih metoda dajemo u prilogu primjer rješavanja
postavljenih zadataka u gospodarskoj jedinici Zapadna Mazinska planina.


Prim jer´:


Za primjer izabrali smo za objekt G. jedinicu »Zapadna Mazinska planina«
jer je naročito karakterističan po bogatstvu sastojinskih oblika, a istovremeno
može služiti kao reprezentant za veliki dio ličkih šuma. Gospodarska jedinica
»Zapadna Mazinska planina« nalazi se na jugoistoku Like i prostire se,
kao nastavak, masiva Ličke Plješivice.


Prostire- se na površini od 2.486,16 ha, na prosječnoj nadmorskoj visini od
cea 1000 m. Najniža kota 837 m, a najviša 1412 m. Temeljna podloga su vapnenci,
formacija Jura i Trias. Tlo je veoma raznolikog sastava. U glavnom
rendzine raznih dubina. U pojedinačnim dubljim džepovima stvorila su se
dublja smeđa šumska tla. U fitocenološkom pogledu, ova gospodarska jedinica,
spada u područje Fagetum croaticum Horv. sa karakterističnim subasocijacijama,
što ovisi o konkretnim terenskim prilikama.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 19     <-- 19 -->        PDF

STRUKTURA DRVNOG FONDA SERIJE ODJELA ZA REGENERACIJU
D rvni fond u nr1


Odnosi V3/V2


Srednje jake i drvo (V2) Jako drvo (V3)


Površin;
odjela
odsjeka
u ha


M


r-> OJ


r—i /)
Ö TI
> co > >a


a
CCS a


M


rt


> >


a! >


PQ m 1-3


oo


la 524 4 140 943 5.083 4.403 8.753 13.156 1,06 9,28 2,59
3a 58,9 3.769 942 4.711 8.243 8.243 16.486 2,18 8,75 3,50
4 75,1 5.029 2.402 7.431 11.709 10.133 21.842 2,34 4,20 2,95


5a 70,0 3.983 2.725 6.708 8.525 10.692 19.217 2,14 3,94 2,87
6a 56,9 855 1.015 1.870 1.196 18.225 19.421 1,40 17,91 10,32
7a 31,5 95 472 567 283 8.814 9.097 2,98 29,1 16,05


8 121,0 3.872 3.630 7.502 5.325 32.060 37.385 1,41 8,93 4,95
62,1 1.056 2.236 3.292 993 16.089 17.082 0,94 7,19 5,20


, 9a


Ukupno : 527,9 22.799 14.365 37.164 40.677 113.009 153.686 1,77 7,88 4,15


PREGLED STRUKTURE DRVNE MASE SASTOJINA PO SERIJAMA ODJELA
(na jedinicu površine 1 ha)


Serija odjela za prebiranje Serija odjela za regeneraciju Serija odjela
za njegu i melioraciju


fiCO to CB


-


.3 -đ


_


Deblj
razre
cm.
ß «s
L S3
O S
>
!>
C0
"o-S
m «i R s
>
>
— m
°^
r* nj
PS >
u co
N m 3 N m a KN to m 3
10—20 161 14,8 186 13.2 627 68,97
21—30 71 29,0 59 18,6 60 29,40
31—40 42 41,7 46 35,2 24 28,56
41—50 30 55,6 45 64,4 16 35,53
51—60 13 39,3 31 72,3 7 25,52
61—70 4 17,8 16 55,0 4 21,32
71— /
Ukupno :
2
323
12,3
210,7 1,70
8
391
37,9
296,6 4,15

733

209,11 1,42


Kako se ova G. J. nalazi uz staru prometnu arteriju Gračac—Donji Lapac,
to su njeni rubni dijelovi uz sela Bruvno i Mazin u toku stoljeća devastirani
pretjeranim sječama i neurednim pašarenjem i danas predstavljaju samo objekat
za konverziju. Sastojine u unutrašnjosti gospodarske jedinice bile su u
prošlosti zatvorene i nepristupačne, i u njima je vršeno neuredno stablimično
prebiranje, uz oštećivanje skoro svih jelovih stabala tzv. špananjem. Skoro da
nema jelovog stabla koje na sebi ne nosi velike ozljede. Njega sastojina nije
provođena. Glavne su vrste: bukva i jela.


Na temelju analiza pojedinih odjela (odsjeka) u smislu prije definiranih
grupa ili serija odjela, možemo konstatovati, da se gospodarska jedinica »Zapadna
Mazmska Planina« sastoji od ovih osnovnih serija odjela, 1 to:Serija odjela (odsjeka) u kojima se može preborno gospodariti. Površina
812,05 ha sa drvnom masom od 179.276 m3 jele i bukve.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 20     <-- 20 -->        PDF


Serija odjela (odsjeka), koje treba čim prije regenerirati u ukupnoj
površini od 527,90 ha i drvnom masom od 177.283 m3 jele i bukve.

Serija pomlađenih odjela (odsjeka) sa zaostalim »sjemenjacima« u ukupnoj
površini od 433,09 ha i sa drvnom masom od cea 66.881 m3 bukve
sa nešto jele.

Serija odjela (odsjeka) za konverziju, ikoja se sastoji od svih mogućih
prelaznih tipova šikara, šikarastih niskih šuma itd. Ova serija ima površinu
od 633,96 ha i drvnu masu od cea 33.908 m3 bukve i ostalih tvrdih
lišćara.
Neke šumsko uređajne elemente za navedene serije prikazujemo tabelarno
i grafički.
Iz navedenih tablica i grafikona vidljivo je, da je za nas od naročitog interesa
»grupa za regeneraciju«.


Analizom stanja u sastojinama konstatovano je da u seriju odjela-odsjeka
za regeneraciju spadaju odjeli-odsjeci br: la, 3a, 4, 5a, 6a, 7a, 8 i 9a. Priložena
tablica pruža nam podatke o sastavu tih odjela. Ako uzmemo za sječivu zrelost
promjer zrelosti od recimo 60 cm (što ovisi od mnogo faktora, koje ovdje
nećemo uzeti u razmatranje) onda, prema Melardu, možemo definirati tri deb-
Ijinska razreda i to:prvi ili najtanji debljinski razred obuhvaća stabla, čiji su prsni promjeri
manji od (d/3) cm. Pri čemu je dimenzija zrelosti označena sa
»d«.

drugi debljinski razred obuhvaća stabla, čiji se prsni promjeri kreću
od d/3 do 2 d/3.

treći debljinski razred obuhvaća stabla čiji su prsni promjeri veći od
(2 d/3).
Ako je odnos drvnih masa trećeg i drugog debljinskog razreda V3/V2 veći
od 1,66 onda je to indikator da se ta sastojina ili grupa sastojina ne može sa
uspjehom preborno gospodariti jer preveliko učešće jakih stabala »Vs« ukazuje
na relativno starenje sastojine i potrebu za hitnim regenerativnim zahvatima.


Da se regenerativni zahvati uspješno provedu, potrebno je utvrditi veličinu
površine koja će se tretirati (za vrijeme trajanja postupka) kao i količinu
drvne mase koja će se pri tom posjeći (etat).


Ako smo utvrdili da je:


Rok preživljenja, Rp = 60 godina.


Vrijeme trajanja postupka, ra = 20 godina,


dobivamo upotrebom formule . . . 1 . . . površinu »za tretiranje« u prvih 20
godina.
Formula glasi:
ra
Po = Po


Rp


Uvrstimo li vrijednost iz priloženih tablica dobivamo slijedeću veličinu:


20 god. 527,9
p„ = 527,9 ha. . = = 175,8
60 god. 3
ili okruglo 176 ha
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Na toj površini, kroz dvadeset godina, sjeći ćemo godišnje drvnu masu
prema formuli (2) koja glasi:


M„ Mp.t
E =


pri čemu je:


Mp = drvna masa srednje jakog (V>) i jakog (Vs) drveta na površini od
cea 176 ha, pri tome je potrebno da utvrdimo koji odjeli (odsjeci) dolaze najprije
na red za sječu.


Najprije dolaze na red za sječu najugroženiji.
To su odjeli (odsjeci) br. 5a, 6a i 7a sa ukupnom površinom 158,4 ha.
Navedeni odjeli su otvoreni: (kroz njih prolazi šumska cesta).
Struktura drvnog fonda u tim odjelima je slijedeća:


——
Jela Bukva Svega Odnos
V3:V>
Tanko drvo Vi
Srednje jako V2
Jako drvo V3
607
4.212
37.732
1.200
4.933
10.004
1.807
9.145
47.736


42.551 16.137 53.688 5,2
Vs


odnos iznosi:
Va


37.732
za jelu = 8,96
4.212


10.004
za bukvu = 2,03
4.933


što ukazuje na činjenicu, da je krajnje vrijeme obnoviti (sječama) pomenute
odjele a naročito jelovinu, koja je potpuno zastarčila.


Posjeći ćemo, prema formuli (2), kako slijedi:


V3 Vs V2
E = 1 . t H . t
ra 2 2


pri čemu postavljamo:


V) = 47.736 t = 0,01 f = 0,02
V» = 9.145
ŠUMARSKI LIST 1-2/1967 str. 22     <-- 22 -->        PDF

47.736 m3 47.736 m3 1
E
= + . 0,01 + — X 9.145 m3 . 0,02
20 2 3


= 2.386,8 m3 + 23.868 m3 X 0,01 + 3.048 m3 X 0,02
= 2.386,8 m3 + 238,7 m:! + 61,0 m´! = 2.686,5 ili
okruglo 2.687 m1 ili 16,93 odnosno 17,0 m3


LITERATURA


1.
Šulenti ć Ferdo : »Problematika gospodarenja šumama na području Gorskog
kotara i Like«. Zagreb, »Šumarski list« — 1964.
2.
D. Kie p a c: »Uređivanje šuma« — Zagreb 1963.
3.
Manuel pratique d´ amenagement«. — Nancy — 1964.
4.
Gospodarska osnova za Gospodarsku jedinicu Zapadna Mazinska planina (u rukopisu)
— Gospić.
5.
»Seminar o gajenju šuma putem Femelšlaga«. Beograd — 1958.
6.
J. Šafar : »Uzgajanje šuma«. Zagreb — 1963.
7.
H. Leibungut : Ȇber Zweck und Methodik der Struktur und Zuwachsanalyse
von Urwäldern«. Zürich. — 1959.
QUELQUES SUGGESTIONS POUR LE TRAITEMENT ET L´AMENAGEMENT DES
FORETS DANS LES REGIONS MONTAGNEUSES DE LA PROVINCE DE LIKA


Resume


Sur la base des etudes de longue duree coucernant la structure des peuplements
de la region de Lika et s´ent inspire de certaines idees de la science francaise sur
l´amenagement des forets des collines et des montagnes l´A. donne quelques suggestions
pour l´amelioration de la structure du fonds forestier pour assurer un rendement
soutenu de l´exploitation et la mise en action des forces latentes pour une
production intensive et la regeneration.


Sur la base d´une analyse des conditions actuelles dans les peuplements, l´A.
explique les causes de la genese de l´etat actuel, il analyse les tendances evolutives
dans les peuplements et etablit les buts de l´exploitation, sur la base de quoi il precise
les mesures concretes qu´on doit entreprendre pour arriver dans l´avenir pro-
chain aux buts desires.