DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 80     <-- 80 -->        PDF

PROF. DR ING. ALFONZU KAUDERSU


Dne 11. X 1966. umro je u Zagrebu prof,
dr ing. Alf ons Kauders, poznati i priznati
šumarski stručnjak, pisac i naučni
radnik, koji je preko 65 godina s velikim
uspjehom radio na unapređenju šumarske
struke i šumarske nauke kod nas. Pripadao
je među posljednje naše seniore koji
su nas mnogo zadužili i kao naši učitelji i
kao borci na polju unapređenja našeg šumarstva.


Prof. Ka ud er s rođen je u Zagrebu
1878. g. Maturirao je u Karlovcu 1897. g.
Poslije toga završio je šumarske studije na
Šumarskoj akademiji u Zagrebu, gdje je


diplomirao 1902. g. Da bi što temeljitije i
dublje ovladao biološkom komponentom
šumarske nauke, Kauder s je nakon
svršene Šumarske akademije završio i studij
prirodnih nauka na Filozofskom fakultetuZagrebačkog
Sveučilišta, gdje je diplo


mirao 1905. g. Profesorski ispit iz prirodnih
nauka poloižo je 1907. g., a nakon toga
postao profesorom na Gimnaziji u Slavonskoj
Požegi.


Kasnije je kroz nekoliko godina bio asistent
u Zavodu za uzgajanje šuma na Šumarskoj
akademiji u Zagrebu.


Iz nastavne službe prešao je u praktičnu
šumarsku službu, te je najprije bio šumarski
inženjer u Delnicama i Crikvenici. Od
1919—1921. g. bio je šumarski nadzornik u
Ogulinu, a od 1922—1925. direktor Direkcije
šuma na Sušaku. God. 1925. preuzeo
je funkciju šefa Inspektorata za pošumljivanje
krša u Senju, gdje je ostao do 1934.


g. Kroz daljnjih 5 godina bio je šef Šumarskog
odsjeka Savske banovine u Zagrebu.
Od 1940—1941. bio je zaposlen kao
viši savjetnik i inspektor u Ministarstvu
šuma i ruda u Beogradu, gdje je i umirovljen.
Čitav život prof. Kauders a protkan
je intenzivnim radom na unapređenju šumarstva
i šumarske struke kod nas. Njegovo
temeljito biološko obrazovanje, koje
je stalno usavršavao i produbljivao, vidno
se i vrlo korisno odrazilo u njegovom radu.
Ono mu je pomoglo u savladavanju
raznih šumarskih problema.


U šumarskom radu na terenu prof. K auder
s naročito se istakao podizanjem i
uzgojem šuma na degradiranom Kršu pod
osobito teškim ekološkim uslovima. Upravo
tim svojim radom postao je prof. Kauder
s istaknuti šumarski stručnjak iz oblasti
pošumljivanja Krša.


Na području bivšeg kotara Crikvenica
prof. Kauders osnovao je i uzgojio
mnogobrojne šumske kulture. Njegovim
nastojanjem nastale su borove kulture u
predjelima: Voljak, Lokvice, Zoričići, Pod
Badanj i dr., kao i šumske kulture u bujičkom
području kod Grižana, Drivenika,
Bribira i Ledenica.


Osobito intenzivan i uspješan rad na pošumljivanju
razgoljenog Krša razvio je
prof. Kauder s za vrijeme svojeg desetogodišnjeg
rukovođenja Inspektoratom za
pošumljivanje Krša u Senju, na čijem je
području uspio za to razmjerno kratko vrijeme
podići i uzgojiti velike površine šumskih
kultura, kao što su: Alino bilo, Greben,
Čardak, Klenova kosa, Stražbenica,
Debeli brig, Velinica, Hrmotine, Krilo,
Piece, Jakina strana i dr.


U toku djelovanja na Kršu osnovao je
prof. Kauder s 11 velikih šumskih rasadnika.
Njegovim zalaganjem izgrađeni
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 81     <-- 81 -->        PDF

su mnogobrojni šumski putovi, šumske ceste
i turističke staze, uređeno je više mjesnih
parkova, izgrađeno nekoliko vodovoda
i podignuto više javnih cisterna. Terenski
stručni rad prof. Kaudersa služi i
danas kao uzor novim generacijama.


Prof. Kauders napisao je više naučnih
rasprava, te mnogo stručnih
radova i prikaza, koji uglavnom
proističu ili su usko povezani s njegovom
djelatnošću na terenu i u struci, pa
su stoga od velike koristi u pravcu unapređenja
našega, napose krškog šumarstva.


Već na početku svoje naučne i stručne
djelatnosti prof. Kauder s napisao je
jedan od prvih biljno-geografskih radova
kod nas, a to je rad pod naslovom »Biljnogeografska
slika požeške okoline«. Rad je
objavljen u Glasniku Hrvatskog prirodoslovnog
društva, Zagreb, 1906.


Zapaženi su radovi prof. Kaudersa:


»Nešto o prirastu u debljinu i visinu crnogoričnih
šuma Gorskog Kotara«, Šumarski
list, 1910, s. 58—62, i »Nešto o prirastu u
visinu crnog bora u kraškim kulturama
kod Crikvenice«, Šumarski list, 1912, s.
269—273.


Prof. Kauder s posvetio je mnogo radova
pošumljivanju Krša. U njima su sadržani
dragocjeni podaci iz historijata o
pošumljivanju na Kršu, zatim autorovi podaci
o ekološkim, i vegetacijskim osobinama
našeg Krša, a isto tako i podaci koji se
odnose na tehniku pošumljivanja krških
razgoljenih terena.


Od radova koji se odnose na Krš spominjemo
ove: »Prilozi za povijest pošumljivanja
Krša u Hrvatskoj«, Narodna šuma,
1921. (I—XII) i 1922. (I—II); »Prilog historiji
suamrstva Istre i Trsta«, Pola stoljeća
šumarstva, Zagreb, 1926, s. 165—171; »Histnrioue
du reboisement du Karst au littorale
Croate«, Le Karst Yougoslave, Zagreb,
1928, s. 137—148; »Zemaljsko šumsko biljevište
u Crikvenici«, Šumarski list, 1910, s.
220—223; »Bilješke iz zemaljskog biljevišta
u Crikvenici«, Šumarski list, 1915, s. 46-47;
»Dendrološke i botaničke bilješke iz područja
Senjskog Inspektorata«, Šumarski
list, 1933, s. 186—188; »Rasprostranjenje i
uzgoj šuma u području krša Hrvatskog
primorja«, Šumarski list, 1933, s. 190—201;
»Utjecaj ekstremnih temperatura na vegetaciju
u Hrvatskom primorju«, Šumarski
list, 1935, s. 95—99; Rasprostranjenost pitomog
kestena u Hrvatskom primorju«,


Šumarski list, 1936, s. 322—328.


Publikacije: »Botaničke primjedbe u
predmetu „sušenje hrastika"«, Crikvenica,
1912, i »Nekoliko riječi o pošumljivanju
Krša oko naših primorskih kupališta«, Zagreb,
1934, 32 s., kao i radovi: »Pošumljivanje
Krša«, Priroda, Zagreb, 1935, s. 178—


185 i »Neki problemi šumarstva Savske
banovine«, Šumarski list, 1936, s. 652—661,
nisu samo stručni radovi već imaju također
i svoju naučnu vrijednost.


Među vrijedne radove prof. K a u d e r-
s a ubrajamo također i ove: »Prilog historiji
hrvatskog šumarstva«, Šumarski list,
1915, s. 47—49; »Prilog povijesti hrvatskog
šumarstva«, Šumarski list, 1940, s. 205—216
i »Povijest Šumarskog učilišta u Križevcima
«, Rukopis, Zagreb, 1952, 254 s.


Prof. Kauder s nije prestao radom na
uzdizanju šumarske struke i nauke ni poslije
svoga umirovljenja. Bio je stalno aktivan,
te je i dalje stvarao za svoju struku
značajna i korisna djela.


Za unapređenje srednjoškolske šumarske
nastave napisao je prof. Kauder s
vrijedan udžbenik »Podizanja i gajenje šuma
«. Udžbenik je objavljen u Beogradu
1950., a obuhvata 400_s.


Kaudersova »Šumarska bibliografija
«, koju je Šumarsko društvo u Zagrebu
izdalo u dvije knjige, odlično je, reprezentativno,
vrlo korisno i izvan granica naše
domovine poznato djelo. Ono pruža veliku
pomoć svima onima koji se bave studijem
šumarske nauke. U prvoj knjizi, objavljenoj
1947. na 199 s., sabrano je oko 6.000
podataka o napisanim radovima kod nas
na području šumarstva u razdoblju od
1877—1946. U drugoj knjizi, objavljenoj
1959. na 436 s., koja se odnosi na period od
1946—1955., nalazi se oko 12.000 takvih podataka.


Svojim radovima objavljenim u »Bulletin
scientifique«, ediciji Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti u Zagrebu,
doprinio je prof. Kauder s poznavanju
naše šumarske nauke i našeg šumarstva u
stranom svijetu. God. 1959. objavljena je u
tom biltenu njegova studija »Entwicklung
der Forstwissenschaft in der V. R. Kroatien
«, 8 s., a god. 1960. na s. 33—37 studija
»Le reboisement du Karst dans la Republique
populaire de Croatie«. Od osobite su
vrijednosti i ostali prilozi prof. Kauder sa
u tome biltenu.


Šumarski fakultet u Zagrebu predložio
je povodom proslave stogodišnjice šumarske
nastave u Hrvatskoj, održane 1960. g.,
na Zagrebačkom Sveučilištu da se prof, dr
Alfonsu Ka u de r su, zbog njegovih zasluga
kao naučnom i stručnom radniku na
području podizanja i njege naših krških
šuma, podijeli stepen doktora šumarskih
nauka. Hrvatsko Sveučilište uvažilo je
prijedlog Fakulteta i odlikovalo tom najvišom
čašću prof. Kaudersa, imenovavši
ga svojim doktorom honoris causa.
Odlikovalo ga je zbog dugogodišnjeg i plodnog
rada na istraživanju ekoloških uslova
i uzgojnih svojstava našeg šumskog