DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 73     <-- 73 -->        PDF

cftcano $umac6t&&


ŠUMARSTVO U AUSTRIJI


(Ova zapažanja iznijela je u Les. hoz


jajstvu 1-1966. grupa šumara Sov. Sav.


boraveći nedavno u Austriji).


Današnja je Austrija triput manja od


Jugoslavije, ali po šumovitosti popela se


na četvrto mjesto u Evropi (iza Finske,


Švedske i Albanije). Od ukupne plodne


površine 45 je posto pod šumom. Štajerska


i Koruška gotovo su posve pokrivene šu


mom. U Austriji postoji 450 god´na star


zakon, kojim se zabranjuje uništavanje


šuma i pretvorba šumskog u poljopriv


redno tlo. Posljednjih se godina, štaviše,


šumska površina proširila za 200.COO ha,


jer su npr. pošumljene oranice koje su


teško dostupne da bi se mehanizirano o-


brađivale.


Šume zapremaju 3,352.000 ha, od kojih
samo 300.000 ha ima privredno značenje.
Ostale šume vrše funkciju zaštite tla i režima
voda. Gotovo svuda provodi se visoko
šumsko gospodarenje, samo na neznatnoj
površini (uglavnom na malošumovitim
područjima Donje Austrije) uzgaja
se niska šuma s kratkim turnusom.


Prostrane monokulture šumskih masiva
(samo na prvi pogled), a zapravo mozaik
su čestica privatnih vlasnika. Austrija ih
ima oko 250.000. Oko 40,8% šuma u rukama
je sitnih posjednika (sa srednjom
površinom od 50 ha) 22,8%) zapremaju
veleposjedi, 6% fondovi i zaštitne šume,
ll,9P/o pripadaju raznim društvima i trgovačkim
kompanijama, a 4% crkvi. Državni
je šumski fond samo 14,4% od ukupne
površine šuma. Razumljivo je da
se takva rascjepkanost jako odrazuje na
vođenju šumskog gospodarenja i na stanje
šuma. U toj se zemlji može vidjeti
ovakva slika: šume jednog vlasnika uzorno
su uređene, prebornu se gospodari i vodi
račun o svakom vrijednom stabalcu, unose
vrste drveća ´koje popravljaju tlo, a pored
njih leže nepošumljene sječine s bijednim
ostacima nekadašnje šume drugog
vlasnika.


Njega mladika nije na visini, šumarske
se ustanove ograničavaju samo na propagandu.
Pa čak ni državne šume nemaju
strogo određenog plana njege sastojina.
Za čišćenja nema sredstava. Proređuje se
tek u dobi letvenjaka, zato su mladici pregusti.
Ali sve to nije velika nesreća, jer
ne postoji problem izrrjene vrsta i ugnje


tavanja vrednijih vrsta manje vrijednim.


Mladici su uglavnom čisti (iz omorike ob.,


bukve) ili u smjesi s arišom ili borom.


Općenito uzevši, austrijske šume nisu


iscrpljene ni poremećene. Po dobnim raz


redima ovako su podijeljene: u državnim


šumama ima 38% zrelih šuma (IV dob.


razred), a ostalih, mlađih, ima u svakom


dobnom razredu samo 11—14%. Isto je


stanje i kod najvećih veleposjeda gdje se


planski gospodari. Sitnovlasničke se šume


sastoje iz 10% zrelih šuma, a mladih sa


stojina I i II dob. razr. ima 32% Tak


vih je šuma oko 1,5 min. ha.


Drvna masa svih šuma iznosi 480 min.
m3 sa srednjom drvnom masom po hektaru
150 m3, a postavljen je cilj, da se
dotjera do 200 i 230 m3. Prirast je 8,5
min. m? godišnje, ali se siječe 10 do 12
min. m3 ili 3—4 m3 sa hektara.


Pretjerana eksploatacija šuma vrši se
zbog potrebe velikih količina drva za eksport.
Od godišnje posječenih 4,8 min. m3
izvozi se 3,2 min. (tj. 6611/»). Najviše ide
u Italiju (1,9 min. m´3) i u Zap. Njemačku
(0,6^—0,9 min. m3). Osim toga oko 3 min.
m3 prerađuje se u celulozno-papirnim fabrikama,
a 0,5 min. ide na drvne i izolacijske
ploče (i od toga se polovica izvozi).
Prihodi od izvoza drva nadmašuju 6,5 milijardi
šilinga (ili 121 min. rubalja). Drvo
je u Austriji veoma skupo. Tako na području
Salzburga izrada 1 m3 u šum. gospodarstvu
stoji 30 šilinga, a sa izvozom
oko 60 (a 1 m3 prodaje se od 360—600
šilinga).


U šumama visokog uzgoja pretežu četinjače
sa 87"/o, a među njima dominira
sa 57,8% stasita alpska omorika ob. uske
krošnje sižući i preko 2,´OOD m po strminama.
Bor, pretežno vajmutovac, čini
14,4% svih šuma, bukva oko 10!"/», jela
4,8;Vo, ariš 8,3!;7o, crni bor P/o, limba O,0°/o,
hrast l,2l:,/o, a druge tvrde listače 1,3%.
Mekih je listača malo, 0,8´Vo.


Uprava šumama prilično je zamršena.
Postoji Ministarstvo za tlo i šume, koje
preko svoje Sekcije za šumarstvo rukovodi
šumskotehničkim odjelima u upravama
područja (što ´odgovara rajonskim
inspekcijama ili nadzorništvima). Toj Sekciji
neposredno je podređena Državna šum.
ogledna stanica, pa šumarske škole i mjesne
škole za obuku šumovlasnika i šum.
radnika.


551
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Paralelno postoji Generalna direkcija
šuma, koja ima svoje inspekcijske stanice
na područjima i šum. uprave, poje su analogne
šum. gospodarstvima, a ima ih 95.
U svakoj je upravi po nekoliko šumarija,
koje nisu samostalne gosp. jedinice i više
su slične teh. rajonima ili revirima.


Austrijanci postepeno ikonvertiraju listače
u četinjače, nastojeći da postignu omjer
0,7 omorika ob. i 0,3 bukva. U sastojinama
omorike ob. (radi poboljšanja uvjeta prehrane
i sanitarnog stanja) nastoji se uzgojiti
podstojna sastojina i druga etaža
sa bukvom, a čisti srednjodobni i zreli
bukvici proređuju se intenzivno, da bi se
stvorili uslovi za razvitak mlade sastojine
omorike i jele.


Ekskurzisti su posjetili Schneegatternsku
šumsku upravu (oko 32 km sjeveroistočno
od Salzburga) na površini od 3.500
ha (sa 75*/o omorikovih, 15l0/o bukovih i
10% jelovih sastojina). Sastojine su srednjodobne
i zrele,mladih je malo. Ova šum.
uprava ima 4 šumarije u kojima rade šumari
sa specijalnim srednjim obrazovanjem.
Pomoćnog personala nema nikakvog,
a ni lugara. Rukovodilac šum. uprave samostalno
rješava sva pitanja; pojednostavnjeni
su odgovornost i evidencija. Doznake
se sječe ne evidentiraju; pri izradi izbroji
se i izmjeri samo gotova roba na stovarištu,
a za pošumljavanje iskaže se samo
površina šumskih kultura.


U takvoj šum. upravi ima 80 stalnih
radnika od kojih oko polovica radi na sječi;
ima i 4 konja i 1 traktor (oko 10
konja i 4 traktora uprava uzajmljuje od
privatnika).


Golih površina ova Uprava na svom
području gotovo i nema. Šumske se kulture
izvode bez plana i to tamo gdje treba
pošumiti. Osnovne su vrste: omorika,
bor (crna joha služi kao biološki isušivač,
a jarebika radi stvaranja podrasta). Posjetiocima
su pokazane preborne sječe. Stabla
za sječu odabire sam upravitelj.


Kod postupnih sječa u 70-godišnjim bukvicima
sklop se neznatno prekida, a pod
njim treba da nikne četinarski podmladak.
Na mjestima gdje je dosta podrasta
stabla se sijeku inenzivnije, da bi se dalo
prilike brzoj obnovi mladim četinjačama.
Sijeku se obično najlošija stabla.


Uprava izrađuje 25.000 m3 drva godišnje
(7 m3 po ha). Golih (čistih) sječa u čitavoj
Austriji gotovo i nema. Uzrok su česti
odroni tla, pa računaju da se na 150.000
ha trajno događaju klizanja zemlje.


Sječu vrše 2- radnika pomoću benzopile
Contre Stihl od 5 HP (proizvodnja Zap.
Njemačka). Na ravnijem se položaju po


sječena stabla na licu mjesta prekrajaju
i okoravaju, a na strminama kližu, a onda
tek izrađuju. Dva radnika mogu dnevno
izraditi 10—15 m3 (trajanje je radnog dana
u Austriji kod rada u šumi 8—9 sati).
Privlačenje je drva veoma primitivno: konjima
ili volovima, a i traktorom H-j nomas
stare konstrukcije bez ikakvih drugih naprava
za vuču. Istina, na Drž. oglednoj
stanici, gdje se naročiti odjel bavi pitanjima
sječe i privlačenja, pokazali su posjetnicima
najnovije konstrukcije za privlačenje
s univerzalnim vučnim strojem
Unimag. Općenito se može reći da se mehanizacija
prilično ograničeno iskorišćuje.
Tako npr. u bečkoj šumi gotovo polovina
posječene drvne mase privlači se volovima.
Udaljenost je najviše 500—600 m, jer
je u Austriji gusta mreža šumskih putova.
U Schneegatternskom Š. G. na svakih 50
ha dolazi 1 km puta. Prosječno drvo prodaje
se u šumi, a izvozi poslije prodaje,
naravno.


Ekskurzisti su posjetili i Okružni inspektorat
u Tirolu, koji kontrolira 330.000
ha privatnih šuma, ima Upravu šum. gosp.,
građevinarstva i uređiv. šuma, ali joj je
utjecaj na šumoprivređu veoma slab, uslijed
bezbroja šumovlasnika. Inspektorat
organizira kurseve šumskih nadziratelja,
uči radnike suvremenim metodama rada
i određuje etat na prijavu šumovlasnika.
Doznaku većih sječina vrše šumar, inženjeri
(kojih i nema drugdje osim u Tirolu).
Oni određuju kategoriju sječine i
pitanje njezina pošumljavanja.


Uzgojem sadnica, osobito osnivanjem
plantacija plus-stabala, bave se firme, koje
kontroliraju državni šumski organi. Oni i
nabavljaju sadni materijal privatnicima.
1960 g. donesen je zakon, kojim se zaštićuie
nasljedne osobine vrsta drveća i
dopušta sabiranje sjemena samo iz određenih
sastojina (sada ih je oko 14.000 ha).


Naučnom se istraživanju na području
uzgoja poklanja naročita pažnja. U predgrađu
Beča nakon prvog svjet, rata osnovana
je Drž. šum. ogledna stanica sa 8
odjela. Odjel genetike bavi se tehn. razmnažanja,
pitanjem izbora vrsta, hibridizac.
topola, nasljednošću ekološ. i biološ.
formi omorike ob. U tu je svrhu posebna
laboratorija s umjetnom klimom.


Odjel nauke o drvu radi zajedno s genetičarima,
a cilj mu je: povišenje čvrstoće
i trajnosti drva. Proučavaju se fiz.-kem.
svojstva raznih formi omorike ob.. problem
usukanosti nekih vrsta. Uzgojni odjel
proučava obnovu sastojina, pripremu sjemena,
zakone rasta i njegu šuma.


U odjelu za inventarizaciju šuma razrađena
je originalna metoda za 7 zona
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 75     <-- 75 -->        PDF

sa primjenom stacioniranih primj. ploha.
Tu se ispituje i problem prirasta i vrše
praktični radovi na inventarizaciji, proučavaju
uvjeti staništa, iskorišćavajući metodu
parcijalnog kartiranja i sastavljaju
planovi po klimatskim rajonima pri čemu
se naročita pažnja poklanja tlu, ekspoziciji,
biljnom sastavu i degradaciji tla kao
faktorima koji određuju tip vegetacije.


Veoma su zanimljiva istraživanja tehničkog
odjela na području fiziologije i higijene
rada, gdje se studira ritam rada
(optimalni), dopuštena granica opterećenja
radnika i režim prehrane.


Postoji i velik odjel za zaštitu šuma. Osim
bolestima i entomostetnicima, mnogo se
bavi i pitanjima utjecaja atmosferskih činilaca
na šumu, industrijske prašine i plinova.
Odjel za dobru vegetacijsku komoru,
autoklave, mikroskope i dr. najnoviju
aparaturu.


Ogledna stanica ima fotogrametrijski laboratorij
s najmodernijom opremom, kojoj
nema ravne u Evropi.


Međutim, sve je to samo aktivnost Stanice,
ali njezina naučna dostignuća nemaju
široka odjeka u praksi. Tu se očito po


kazuje naličje tolike silesije šumovlasnika
i odsutnost jedinstvenog rukovođenja šumcprivredom.


Kadrove šum. inženjera sprema Visoka
škola za kulturu tla (Bodenkultura) u Beču,
a na njezinu Šum. fak. svršava godišnje
45 specijalista, nakon 4-god. školovanja.
Škola ima dobro opremljene katedre
i kabinete. Katedra uzgoja ima arboretum
u Hiittelđorfu (zapadna periferija
Beča: kcd Mariabrunna) u kome se uzgaja
oko 500 manjih grupica sastojina raznih
vrsta drveća i oblika. Tu se vrše zanimljivi
pokusi aklimatizacije i introdukcije,
mogućnost formiranja proizvodnih
otpornih sastojina raznih vrsta drveća. U
grupama sastojina vrše se izmjere prirasta
i prorede.


Šumari se školuju u 4 spec, dvogodišnje
škole, ali đaci moraju prije upisa apsolvirati
dvo- do trogodišnji staž u Š. G.


Austrijanci vole šumu i čuvaju je. I ne
samo šumari, nego se i mnogi građani razumiju
prilično u šumarstvo, članovi su
Šum. društva, čitaju nedjeljnik Holz-Kurier
i druge šumarske časopise.


D. K.
Svima suradnicima, pretplatnicima i prijateljima
Šumarskog Lista
SRETNU NOVU GODINU
1967.
želi
Uredništvo