DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 68     <-- 68 -->        PDF

DUBROVAČKI ČEMPRESI SA SPLJOŠTENIM GRANAMA


Prvi prikaz o čempresu s izrazito pljosnatim
presjekom grana dao je ing. Jedlovski
i to onoga u samostanskom vrtu u
gradu Hvaru*. Druga je registracija takvih
čempresa onih u selu Donje Sitno kod
Splita**, a sada eto i trećeg saopćenja i to


o čempresima u Dubrovniku. Postojanje
takovih stabala konstatirao sam početkom
IX mj. 1965. g. prigodom kraćeg boravka
u tom gradu. Najprije sam zapazio stablo
u Bulićevoj ulici a taj nalaz potakao me
je da, u okviru raspoloživog vremena, pogledam
čemprese i na nekoliko drugih
mjesta.
Dubrovački lokaliteti stabala čempresa
sa spljoštenim granama su slijedeći:


1. s gornje strane Bulićeve ulice iza posljednje
kuće, a s karakteristikama koje
su navedene u drugom dijelu ovog saopćenja
te koje se mogu vidjeti i na priloženoj
fotografiji;
2. uz put prema groblju Dauče (ispod
Gradca )nalazi se deset stabala sa spljoštenim
granama od kojih dva s relativno
jakom spljoštenošću;
3. u parku Gradac od većeg broja stabala
samo jedno ima grane s izrazitim
ovalnim poprečnim presjekom, a nalazi se
na platou na početku parka;
4. u parku kuće br. 31. u Ulici Maršala
Tita nalazi se jedno stablo (ili dva sraštena?)
visine oko 20 m sa izrazito spljoštenom
jednom granom (na 10 m), dok su o-
stale grane manje spljoštene. Stablo je
inače oštećeno od čempresovog krasnika
(Buprestis cupressi) i ima dvije rakaste izrasline
(jedna starija i jedna mlađa);
5. u parku Opće bolnice nalazi se dosta
stabala čempresa ali samo dva imaju grane
jače ovalnog presjeka (jedno s d u pp
oko 65 cm, a drugo, prevršeno, s d cea 35
cm);
* Jedlovski ing. D.: Interesantan primjerak
čempresa na Hvaru (Šum. list br.
4/1954).
** Piškorić ing. O.: Novopronađeni čempresi
s jajolikim presjekom grana (Šum.
list br. 9—10/1964).


6. u nasadima kod Pila i kod vratiju u
sjevernom bedemu čempresova stabla
imaju grane ovalnog presjeka, ali ne toliko
ovalnog da se mogu izjednačiti sa stablom
u Bulićevoj ulici ili onih stabala u
D. Sitnom;
7. u dvorištu kuće na stubištu koje veže
Ulicu M. Tita i Bulićevu nalazi se stablo
čempresa koje je bilo prevršeno na 2,5 m
visine, a iz tog presjeka izraslo je više manje
Više uspravnih grana koje su dosta
pljosnate.
Na ostalim mjestima, poimence na groblju
Boninovo i u ulici JNA ,na stablima
čempresa nisam pronašao grane ovalnog
presjeka.


Podaci o stablu u Bulićevoj ulici. Ovo
stablo ima najjače pljosnate grane, pa sam
izvršio stanovita mjerenja i fotografiranje


1. Visina stabla oko 10 m, dužine debla
4,5 m (ne računajući cea 70 cm koliko iznosi
visina nasipa izvedenog kod uređenja
puta);
2. opseg stabla na 145 cm od sadanje razine
zemlje iznosi 136 cm (opseg je mjeren
na toj visini, jer je tu užljebljenost debla
najmanja);
3. dimenzije grana:
a) grane na visini 132 cm promjera (dužina
osi) 22 X 10 cm s opsegom 60 cm,
b) grane na visini 149 cm promjera 21X
10 cm s opsegom 60 cm,
c) grane na visini 216 cm promjera
11,5 X 8 cm s opsegom 36 cm.
Visina prve i druge grane mjerena je s
gornje strane debljine grane, a promjeri
uz rub debla, dok je visina treće odrezane
grane mjerena do njezinog srca. Rez te
grane izvršen je na udaljenosti 8 cm od
debla, a na tom presjeku premjereni su i
promjer i opseg.


Komparacija dubrovačkih i hvarskog:
čempresa. Uspoređujući hvarski (Rossellijev)
čempres s ostalim čempresima spljoštenih
grana možemo konstatirati:


1. Čempresi u Dubrovniku koji imaju
jače spljoštene grane, osim dva stabla,
imaju normalno´ razvijeno deblo i normalan
vršni izbojak. Izuzeci su stabla u Bu


ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 69     <-- 69 -->        PDF

lićevoj ulici (br. 1) i ono na stepeništu (br.
7); stablo u Bulićevoj ulici više nema jedan
izraziti vršni izbojak nego je razgranato
poput stabla voćke, dakle granjanje
je analogno granjanju stabla hvarskog
čempresa; za stablo na stepeništu je očito,
da je svojedobno bilo prevršeno. Spljoštenost
grana ovih stabala je u odnosu na
grane drugih stabala u Dubrovniku i najjača.


2. Omjer između duže i kraće osi poprečnog
presjeka grana dubrovačkog čempresa
pod br. 1. neposredno uz deblo iznosi
1 : 2, a hvarskog na istom mjestu cea 1 : 6.
Hvarski čempres ima, dakle, znatno jače
spljoštene grane nego dubrovački ,ali se
ta razlika smanjuje prema kraju grane, pa
na drugom metru od debla iznosi 1 : 3,5, a
na četvrtom 2 : 3 odnosno što je starost dijela
grane manja i spljoštenost je manja.
A dubrovački čempresi, kao i oni u D. Sitnom,
su u odnosu na hvarski vrlo mladi,
jer im starost ne iznosi ni 70 godina, a
hvarskog preko 350 godina (dakle u omjeru
od oko 1 : 5).


3. Dubrovački čempresi veličinom su različiti,
ali prema izgledu starost im je podjednaka.
Razlike u veličini posljedica su
različitom boniteta tla, jer na dobrom bonitetu
debljinski prirast čempresa može
iznositi i preko 1 cm godišnje. To upućuje
na mogućnost da potječu iz iste mase sjemena,
iz sjemena hvarskog čempresa, a to
bi dalje značilo da bi ta osobina mogla biti
i nasljedna. Sama osobina dolazi do izražaja
kod odraslijih čempresa, jer posve
mladi, kako navodi ing. Jedlovski, tu osobinu
ne ispoljuju.
Ing. O. Piškorić
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 70     <-- 70 -->        PDF

(jicuM&ene &ife6ti


ZAKLJUČCI
IV sednice Centralnog odbora Saveza inženjera i tehničara šumarstva i industrije za
preradu drveta Jugoslavije, održane 17. oktobra 1966. godine u Travniku


Sednici su prisustvovali: B. Cop, J. Stojanović,
M. Bikicki, V. Velašević, M. Sučević,
P. Miočinović, S. Taslaman, D. Stipac,


V. Fašaić, M. Pecar i V. Stefanović.
Kao gosti sednici su prisustvovali: predsednik
S. O. Travnik i predsednici opština
sa područja na kome radi SIP »Šebešić«,
predstavnik Republičke privredne komore
BiH, članovi centralnog odbora Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta BiH, predstavnik Društva
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drveta Travnik i inženjeri
i tehničari SIP »Sebešić«.


Dnevni red:


1. Izveštaj sekretara o radu između dva
plenuma i budući zadaci.
2. Izveštaj o finansijskom stanju i predlog
za finansiranje akcija Saveza.
3. Kooptiranje novin članova Centralnog
odbora.
4. Razno.
Ad. 1 — Izveštaj o radu između dva plenuma
i budućim zadacima, podneo je sekretar
Saveza V. Velašević, dipl. inž.
Na osnovu izveštaj a i diskusije usvojeni su
sledeći zaključci:


1. Usvaja se deo izveštaja sekretara koji
se odnosi na obavljene poslove između dva
plenuma.
2. Savetovanje o kadrovima u drvnoj industriji
održati do kraja februara 1967. godine
u Beogradu. Prikupljanje i obradu
materijala pripremiće Komisija za kadrove
i školstvo. Za nosioce obrade materijala
određuje se Selma Taslaman, predsednik
Komisije. Potrebno je da republički
savezi pomognu i podrže ovu akciju, s
tim što će blagovremeno dostaviti potrebne
materijale.
3. Peti plenum održati u Hrvatskoj u toku
marta 1967. godine. Savez Hrvatske će
prema svom planu u vreme održavanja
plenuma organizovati stručno savetovanje
po temi koju odredi Savez inženjera i tehničara
šumarstva i industrije za preradu
drveta Hrvatske.
4. Savetovanje o načinu unapređenja rezanja
bukve na pilanama održati u Bosanskoj
Krupi u vremenu od 23 — 25. maja
1967. g. Organizaciju ovog savetovanja izvršiće
Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta BiH u
saradnji sa Poslovnim udruženjem šumarstva
i industrije drveta Sarajevo.


5. Drugu skupštinu Saveza održati u Bihaću
odmah posle savetovanja. Pre skupštine
održati šesti plenum Centralnog odbora
radi priprema za skupštinu.
6. Savetovanje: Turizam i dalji razvoj
unapređenja šumarstva u području Jadrana
održati u Hrvatskoj tokom aprila naredne
godine. Pripreme za ovo savetovanje
izvršiće Savez inženjera i t ehničara
šumarstva i industrije za preradu drveta
Hrvatske uz saradnju sa savezima Slovenije
i Crne Gore. Održati pripremni sastanak
na koji pozvati, pored zainteresovanih
republičkih saveza, turističke organizacije
i društveno-političke organizacije.
7. U vezi informacije po predlogu za odlikovanje
drugovi Sučević, Stojanović i
Velašević posetiće Komisiju za odlikovanja
Saveznog izvršnog veća radi obaveštenja
nadležnih drugova o odluci Saveza i
pribavljanja uputstava za predlaganje za
odlikovanje članova našeg Saveza.
8. Drug Stojanović će posetiti Crnu Goru
radi uspostavljanja kontakta sa Savezom
Crne Gore. Istovremeno će razmotriti
mogućnost održavanja nove skupštine republičkog
saveza u cilju oživljavanja i aktivnosti
rada tog Saveza.
9. Izvršni odbor Saveza razmotriće mogućnost
obrade materijala Svetskog kongresa
šumara u Madridu. Po ovom pitanju
potrebno je konsultovati organizacije koje
su slale svoje predstavnike na Kongres,
kao i učesnike Kongresa.
10. Komisija za kadrove i školstvo Saveza
treba da pripremi predlog mera za organizovano
prihvatanje i zapošljavanje
mladih inženjera i tehničara, kao i predlog
preporuka za uvođenje pripravničkog staža.
Ove predloge pripremiti za peti plenum.
11. Potrebno je da republički savezi razmotre
dosadašnje akcije na sprovođenju


ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 71     <-- 71 -->        PDF

zaključaka majskog savetovanja o potrebi
i mogućnostima uvođenja savremenih metoda
u gajenju šuma i da pristupe organizovanju
konkretnih akcija u sprovođenju
zaključaka ovog savetovanja.


12. Izvršni odbor će uputiti apel saveznim
organima o neophodnosti inventarizacije
šuma kao osnove za izradu dugoročnog
plana razvoja šumarstva i industrije
za preradu drveta.
13. Zadužuje se Komisija za štampu Saveza
da zajedno sa republičkim komisijama
prouči mogućnost integracije stručnih
časopisa, njihove eventualne specijalizacije
i smanjenje broja, i da izrade konkretne
predloge za peti jjlenum Centralnog
odbora Saveza.
14. Ukazuje se pažnja republičkim savezima
na akciju koju sprovodi Savez inženjera
i tehničara šumarstva i industrije za
preradu drveta BiH u cilju koordinacije
rada Saveza, fakulteta i školskih centara
radi poboljšanja obrazovanja i prihvatanja
kadrova u proizovdnji. Preporučuje se savezima
da sprovedu slične akcije u svojim
republikama.
15. Pripremiti predlog za izmenu Statuta
po kome bi komisija za produktivnost
rađa i komisija za naučnoistraživacki rad
radile kao povremene komisije, a ne kao
stalne kako je sada predviđeno Statutom.
16. Centralni odbor konstatuje da u programu
rada Komisije za kadrove i školstvo
posebnu pažnju treba posvetiti pitaniu
bonificiranog radnog staža. Komisija
će razmotriti ovo pitanje i izraditi predloge
koie će uputiti nadležtvm orpanima.
17. Centralni odbor obavezuje Izvršni
odbor i republičke saveze da preduzmu
potrebne mere u pravcu poboljšanja međusobnog
informisanja o društvenim akcijama
i problemima vezanih za unapređenje
i razvoj naših struka.
18. Po pitanju nejednakih uslova za zapošljavanje
u drvnoj industriji visokokvalifikovanih
stručnjaka koji su završili opšti
srner, Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta
Slovenije dostavice detaljan izveštaj i
predlog Izvršnom odboru Saveza.
19. Savez inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Srbije
će informisati Savez u vezi sa akcijom koju
sprovodi radi izmena i dopuna zakona o
šumama Srbije. Izvršni odbor se zadužuje
da u ime Centramnog odbora pomogne o-
vu akciju Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Srbije.
Ađ. 2 — Izveštaj o finansijskom stanju i
predlog finansiranja akcija Saveza podneo
je sekretar za finansije Saveza Miloje Bikicki,
dipl. inž. Na osnovu izveštaj a i diskusije
usvojeni su ovi zaključci:


1. Usvaja se izveštaj o finansijskom stanju
Saveza.
2. Da se za obezbeđenje đela troškova za
savetovanja vrši naplata uloga za učestvovanje
na savetovanjima, da se u materijalima
za savetovanje štampaju oglasi odnosno
informacije naših radnih organizacija.
Visinu uloga za učestovanje na savetovanjima,
kao i cenu za štampanje oglasa odnosno
informacija određivaće u svakom
konkretnom slučaju Izvršni odbor.
3. Republički savezi treba da razmotre
budući način finansiranja Saveza i da u
tom smislu pripreme predloge za peti plenum
Centralnog odbora.
4. Izvršni odbor će uputiti pismo svim
preduzećima, poslovnim udruženjima, republičkim
savezima i lokalnim društvima
u cilju pribavljanja i obezbeđivanja potrebnih
sredstava za prostorije Saveza u
Domu inženjera i tehničara Jugoslaviie u
Beogradu koji je u izgradnji. Plenum konstatuie
da su te prostorije neophodne za
budući normalan rad Saveza. Takođe konstatuje
da su uslovi za obezbeđenje ovih
prostorija izvanrrdno povoljni.
Ađ. 3 — Jednoglasno je usvojen predlog
Saveza inženjera i tehničara šumarstva i
industrije za preradu drveta BiH, da se za
izabranog člana Centralnog odbora Saveza
kooptira Zika Rađovanović, dipl. inž.
Ađ. 4 — Usled ograničenih finansijskih
sredstava, plenarne sednice Centralnog odbora,
u toku godine, svedene su na najmanje
potreban broj. Međutim, pored toga
pokazalo se da ovim sednicama ne prisustvuju
svi članovi Centrlnog odbora. Izraženo
je jedinstveno mišljenje da plenarnim
sednicama obavezno treba da prisustvuju
svi članovi Centralnog odbora, a
naročito pretsednici republičkih saveza, u
cilju neposredne saradnje, izmene iskustava,
uzajamne pomoći i zauzimanja zajedničkih
stavova po aktuelnim pitanjima i
problemima od posebnog interesa za struke
koje objedinjuje naš Savez.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 72     <-- 72 -->        PDF

domaća Stcucna litecatuca


V. Mučalo i B. Regent: Stimuliranje klijavosti
i energije klijanja sjemena obične
jele i zelene đuglazije prethodnim tretiranjem.
Jügoslovenski Poljoprivredno-šumarski
centar, Beograd. Poslovno udruženje
šumsko privrednih organizacija, Zagreb.
Beograd, 1966.
U vezi s potrebom da se kod osnivanja
kultura, podsijavanja i podsadnje u sastojinama
listača poveća omjer četinjača, vrlo
je važna priprema sjemena za sjetvu,
jer o njoj mnogo ovisi postotak proklijalih
i prihvaćenih biljaka. Da bi se taj
prethodni postupak mogao uspješnije obaviti,
autori navedenog djela metodički su
izvršili niz pokusa sjemenom jele i đuglazije.
Rezultati tog rada i uputstva za operativu,
izneseni u navedenoj publikaciji,
vrlo su vrijedan prilog za racionalnije rješavanje
problema ocetinjavanja. Taj će
rad omogućiti da naša operativa kod in


roduciranja jele i đuglazije manjim troškovima
postigne veće uspjehe nego do
^ada. Tako su ovim radom autori ispunili
jednu od praznina koje imamo u sjemelarstvu.


Povod tim istraživanjima bio je, kako je
j uvodu publikacije izneseno, što se u prirodnom
arealu jele nalaze »prilično znatni
kompleksi za sječu zrelih jelovih sastoji


te/naći &tcucni ća&opi&i


ŠUMARSTVO — Beograd


6/8 — 1966. Tucović A. i Nikolić
D.: Prilog metodu internog zračenja šumskih
vrsta drveća preko fertilnih grana.


— Nikoli ć S.: Prilog ravilnom definisanju,
olakšanju ustanovljenja i primene
normi u seči stabala i izradi sortimenata.
— Iv´kov R. i Kitić D.: Liriodendron
tulipifera — silvikulturne odlike i mogućnost
njegove šire introdukcije u nas.
— Golubova R.: Utjecaj nekih oštećenosti
stabala na produktivnost bukovih
sastojina.
GOZBARSKI VESTNIK — Ljubljana


7/8 — 1966. Cok l M.: Neke primjedbe


o uređivanju šuma. — Tur k Z.: Analiza
upotrebe motornih pila u Sloveniji.
— Klemenčić I.: Cestovne krivulje i
njihovi spojni pravci. — Kordi š F.:
Idrijski motorni izvlačilac u svjetlu ekonomike.
na, kao i da postoje veoma veliki kompleksi
šuma i šikara, ponajviše bukovih,
koje bi trebalo meliorirati unošenjem četinjača,
a osobito jele«. Da bi još bolje
obrazložili potrebu za prethodnim tretiranjem
jelovog sjemena, autori su u uvodu
istakli i ovo:


»Mnogi naši šumarski stručnjaci (Š afar
1961, Zmijanac 1964, i dr.) preporučuju
da se podsijavanje i unošenje jele
sjetvom vrši sve dotle dok ova ne uspije
«.


Dakle, ne samo Zmijanac i Šafar, nego i
(mnogi) drugi naši šumarski stručnjaci u-
pućivali su nas da sijemo jelu neprekidno
sve dok sjetva ne bude uspješna.


Nigdje, tj. ne samo u citiranim publikacijama,
ni Zmijanac ni Šafar nisu dali niti
mogli dati navedenu preporuku. Ako su
je možda dali neki drugi šumarski stručnjaci,
trebalo je citirati njih a ne nas.


Može se shvatiti i opravdati što gotovo
svaki autor objavljenog i neobjavljenog
rada griješi. Toga je bilo i bit će. Ali javno
iznesti neistinit podatak i natovariti ga
dvojici spomenutih stručnjaka, drugovi
autori, to vam ne valja.


J. Šafar
BILTEN — Zagreb


(Posl. udr. šum. priv. org.)


5 — 1956. Demokratija odnosa, ali diktatura
rada. — Izvještaji izrađivača tema
za 196-5. g.


6 —- 1966. Jedno mišljenje o dugoročnom
razvoju šumske proizvodnje. — Zapisnici
sa sjednica. — Doprinosi i porezi po odbitku
u šumarstvu. — Tumačenje zakona
i propisa.


7 — 1966. Kemijska prerada drveta tvrdih
listača — ekonomska nužnost šumarstva
u Hrvatskoj. — Neka aktualna pitanja
formiranja i raspodjele dohotka u
šumarstvu.


8 — 1966. III republičko takmičenje
drvosječa.


D. K.