DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 55     <-- 55 -->        PDF

UZGOJ OTPORNIH SMREKOVIH SASTOJINA
U GORSKOM KOTARU


Prcf. đr ZLATKO VAJDA


Smreka (omorika obična) nije u Gorskom Kotaru rasprostranjena na velikim
površinama. U svojim ranijim istraživanjima (4) ustanovili smo, da je u
tom području prirodno rasprostranjena na površinama, koje ukupno iznose oko


20.300 ha. Najmanje je nađeno čistih smrekovih sastojina (248 ha). Smreka je
pretežno utrešena u jelove i bukove sastojine. Najviše smo ju nalazili na ravnim
i kotlinastim staništima (10.989 ha) zatim na strmim i pećinastim terenima
(2210 ha). Čiste smrekove sastojine rastu pretežno na ravnim i kotlinastim terenima
između 600 i 800 m nadm. visine (155 ha). Što se tiče ekspozicija ona
najbolje uspijeva na neeksponiranim ravnim i kotlinastim položajima, a razmjerno
najmanje je ima na južnim ekspozicijama. Smreka zahtijeva tu više
svjetla od jele i bukve. Na zaštićenim ravnim i kotlinastim položajima ona ima
dobar prirast. Čiste smrekove sastojine zauzele su niže, hladne položaje i mrazišta,
jer su na tim mjestima jela i bukva biološki slabije vrste. Te vrste nisu
tako otporne prema mrazu kao smreka, pa se njihov pomladak može tu pojaviti
samo pod zaštitom krošanja smrekovih stabala. Uz potpun obrast daju na
tim položajima smrekove sastojine godišnji prirast od preko 9 m3 po ha te uz
80—90 godišnju starost 800—900 m3 drvne mase deblovine po ha. Mnogo štete
joj nanosi vjetar, led i mokri snijeg, koji je čest u Gorskom Kotaru. Smreka
ima velik broj neprijatelja pogotovo među insektima, koji najčešće kao sekundarni
štetnici stalno ugrožavaju njene sastojine (4).
Posljednjih godina osnovani su u Gorskom Kotaru veliki šumski rasadnici
(Mrkopalj, Kuželj) u kojima se uzgajaju milijuni smrekovih biljaka, kojima će
se popuniti mnoge prorijeđene sastojine, progale i čistine, da bi se osigurala
sirovina za sve veće potrebe naše drvne i celuiozne industrije. To je svakako
vrijedno i korisno nastojanje šumskog gospodarstva toga kraja. Međutim pri
tom pothvatu treba nastojati, da se nove smrekove sastojine podignu na odgovarajućem
staništu, te da budu što otpornije prema štetnim fiziografskim i
biotskim faktorima. Podizanje takovih novih smrekovih sastojina treba dobro
prostudirati i s obzirom na postojanje varijetete smreke, koja je vjerojatno
otpornija na snijeg i vjetar, te ima veći prirast od obične smreke, koja sada u
Gorskom Kotaru prevlađuje.


Mi smo već kod prvih pregleda smrekovih sastojina toga kraja zapazili
neka smrekova stabla, koja se po svom habitusu i razgranjenju bitno razlikuju
od forme, koja danas tu prevladava. Moguće je ta varijeteta prikladnija i otpornija,
pa joj treba pri uzgoju i podizanju smrekovih sastojina dati prednost
pred običnom smrekom.


Ta zapažanja nisu nova. Mi ćemo navesti neke podatke iz starije stručne
i naučne literature, koji potvrđuju naša zapažanja.


533
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Poznati botaničr Wilhel m držao je god. 1887. predavanje u botaničkom
društvu u Beču o Picea excelsa L. var. viminalis Casp., te iznio slijedeće:


Poznato je, da kod smreka naime, kod starije g drveća, slabiji redovi
grana, često sa jačih matičnih grana, više ili manje vise vertikalno dolje. Takove
smreke pokazuju se u svem drugom razgranjenju normalne, tako, da se
ne bi mogle uzeti kao forme neke osobite varijetete obične smreke.


Drugačije ali stoji stvar kod prave viseće smreke. Tačniji opis i
karakteriziranje ovog značajnog drveta zahvaljujemo Caspary-u koji nas
je upoznao, da pridolazak te smreke nije rijedak u Švedskoj. Picea excelsa L.
var. viminalis Caspary nalazi se i drugdje. Tako je u Donjoj Austriji (Lilienstein,
Subenstein itd.) te u Tirolu, Koruškoj ltd. nađeno više staništa te smreke.


Njeno napadno razgranjenje potpuno odgovara karakteru, koji pridaje
Caspar y švedskoj visećoj smreki. Mnogobrojne grane, koje neposredno iz
stabla izbijaju u horizontalnom su položaju ili su usmjerene koso prema gore.
Postrane grane su veoma dugačke (do preko 1 m), i većinom mlohavo
vise. One su oko prst debele, te ostaju ili potpuno nerazgranjenje ili tvore samo
rijetke, također prema dolje viseće grane trećeg do petog reda. Svjetla krošnja,
koja sjeća na krošnje viseće breze ili žalosne vrbe ističe se dvjema osobinama:
što je njeno razgranjenje ograničeno uglavnom samo na grane prvog i
drugog reda, te što sve grane drugog i viših redova vise. Neobičnoj razgranjenosti
pridružuje se i položaj iglica, koji na visećim granama odstupa od normalnog.
One su raspoređene jednolično oko grančica. Njihova međusobna udaljenost
je manja i one su dulje nego iglice obične smreke, a i bridovi su im jače
izraženi. Češeri, sjeme i kora ne pokazuju nikakve spomena vrijedne osobine.
Ipak češeri izgledaju vitkiji nego kod obične smreke.


Pomladak uzgojen iz Lilienfeldsk e viseće smreke, dao je samo pojedina
stabla, koja su bila istog rasta kao matično stablo, dok je većina imala
oblik normalne smreke (1).


O visećoj smreki u Hrvatskoj prvi je podnio izvještaj hrvatski
botaničar Draguti n Hir e na sjednici k. k. zoolog, botaničkog društva
koja je održana 6. februara 1889. u Beču. Na toj sjednici Hir e izvještava slijedeće:


Prigodom moje treće botaničke ekskurzije u sjeverozapadno područje Hrvatske
(bivši Fiumanski Komitet) došao sam 14. augusta 1885. iz Čabr a u
Tršće , da bi ovdje točnije proučio floru. Potaknut po šumskom pristavu W.
odlučili smo, da se odavde uspnemo na vrh Sniježnika u Kranjskoj, pa smo
istog dana popodne pošli na taj put. Kada smo napustili Tršće i prošli kroz
selo Crni Laži, došli smo u šumsko područje Crn a gora , gdje uđosmo u
smrekovu šumu. Duž puta pala mi je u oči jedna smreka po njenom arišu sličnom
habitusu sa neobičnim i osobitim razgranjenjem, koje se od normalno
razgranjene smreke vrlo razlikovalo. Kasnije sam primijetio drugu, treću, četvrtu
itd. smreku istog habitusa. Uporedio sam ih sa normalno razvijenim stablima
i osvjedočio se, da su kod prvih postrane grane tanke, dugačke i da vertikalno
vise. Iglice sam našao kruće, dalje odstojeće, te oko grane jednolično
raspodijeljene. Ove smrče kojima se nismo mogli dosta nadiviti pratile su nas
lijevo i desno od puta kroz čitavo to šumsko područje. Nitko od nas nije znao
kakvu osobitu tvorevinu imamo pred sobom. Na povratku opet su nas ove
smreke zadržale, vidili smo starije i mlađe primjerke, ali nismo mogli biti na
čistu. Toliko smo ipak mogli odlučiti, da imamo pred sobom neobično rijetku
formu smreke iil varijeteta. Tek sapćenje C. Wilhelm a u izdanjima zoolo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 57     <-- 57 -->        PDF

škog botaničkog društva u Beču (1887. S. 8) dovelo me na misao da bi ona
smreka mogla biti Picea excelsa var. viminalis Casp., ali ja to još nisam htio
odlučiti sve dok R. Raimann nije svojom radnjom »Saopćenja o
formana smreke iz okoline Lunza itd.« moju sumnju dokrajčio,
pošto se opis i slika sa hrvatskom visećom smrekom potpuno podudara. Mi poznamo
te smreke iz Donje Austrije (Lilienfeld, Seebenstein, Lunz), Tirola,
Kranjske, koje se zemlje nadovezuju na Hrvatsku. Ja sam tokom 9 godina čitav
plato imenovane visoravni proputovao, mnoge crnogorične šume posjetio i
istražio, ali je Crna Gora kod Tršća prvo stanište gdje je nađena
Picea excelsa var. viminalis Casp. (3).


S. Franciskovi ć u svom članku »Prilog proučavanja taksacionih elemenata
u prebirnim šumama« (Š. L. 1938. s. 444) također iznosi te opise i svoja
opažanja o smreki i njezinoj varijeteti u Gorskom Kotaru, te navodi slijedeće
podatke: »Smreka u Gorskom Kotaru je krhka. Na SI ekspozicijama ima malo
smrekovih stabala, jer su polomljena od snijega i leda. Mnogo ih napadaju
insekti. Oni su redovno sekundarni nakon što su stabla stradala od leda. D anašnja
smreka u Gorskom Kotaru nema budućnosti, jer je borba
protiv prirode nemoguća«.
Iznimku čini autohtoni varijetet smreke kojeg je Franciskovi
ć zapazio na položajima iznad 1000 nadm. visine u šumskim područjima
Medvejci, Kačje, Strma vlaka, Smrekovac, Crni lazj
i Crn a gor a (kod Tršća). Habitus te varijetete oštro se razlikuje od habitusa
obične smreke. Sekundarne grančice vise. Po svom je habitusu ona više
slična arišu nego običnoj smreki. Dolazi u stablimičnoj smjesi.ali u manjim
grupama i sastojinama. Ta je smreka otpornija protiv snijega
i leda. Ona je elastičnija. Grane joj ne zadržavaju veće količine snijega
i leda. Drvo ove varijetete je pravilnije strukture nego drvo obične smreke.
Ima veću cjepkost, pa je vrednije od obične smreke. Visine su podjednake.
Autor tvrdi, da se ta varijeteta u pravilu ne spušta ispod 1000 m
nadm. visine, te da traži veću zračnu vlagu (2).


Prema našim zapažanjima Picea excelsa var. viminalis Casp. prirodno je
rasprostranjena i ispod nadmorske visine od 1000 m, gdje ju danas sve češće
nalazimo. Tako smo je našli u području Gomirja kod Ogulina na nadmorskoj
visini od 600 m (5) na Plitvičkim Jezerima, u fakultetskim šumama u Zale s
i n i, a ima je i na mnogim drugim staništima (vidi slike 1 i 2).


Picea excelsa var. viminalis Casp. ima prednosti pred običnom smrekom.
Ona je obzirom na vladajuće ekološke prilike u Gorskom Kotaru svakako otpornija
od obične smreke. Na osnovu raspoloživih zodataka i dosadašnjih zapažanja
mogli bi zaključiti, da ta varijeteta ima i ove šumsko uzgojne osobine:


1. Njezine sekundarne viseće grančice sa svojim iglicama imaju mogućnost
intenzivnije asimilacije i fotosinteze.
2. Zbog te okolnosti njezin bi prirast trebao biti veći od prirasta obične
smreke.
3. Na tlo pod takvim smrekama dolazi više oborina, pa je ono vlažnije, što
je vrlo važno za stabla na plićim i kamenitim tlima.
4. Njezine krošnje zadržavaju mnogo manje snijega od krošanja obične
smreke, pa su stoga i štete od snijega manje.
5. Njezino drvo je manje krhko od drveta obične smreke, tako da su štete
od prijeloma grana i vrhova rjeđe.
535
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 58     <-- 58 -->        PDF

6. I kvaliteta njezinog drveta ima prednosti, jer izgleda je to drvo cjepkije
od drveta obične smreke.
7. Radi rijetke krošnje vjetroizvale nisu tako česte kao kod obične smreke.
Premda bi ove postavke trebalo još naučno ispitati i dokazati, ipak se već
na osnovu dosadašnjeg znanja i iskustva može zaključiti da Picea excelsa var.
viminalis Casp. ima velike šumsko-uzgojne prednosti pred običnom smrekom.


SI. 1. U sredim slike Picea excelsa var. viminalis Casp. u nac. parku Plitvička jezera.
Nadm. vis. 600 m.
Foto: Dr Z. Vajda


Stoga bi trebalo sada, — kada su u planu, a već se negdje i vrše, očetinjavanja
bukovih šuma, te podižu nove smrekove sastojine — uzeti u obzir ovu varijetetu
smreke i nastojati, da se ona proširi na svim smrekovim
staništima . To je dugoročni posao. Trebati će ga izvesti savjesno te učiniti
još mnoga istraživanja i priprave. S tim u vezi morati će se obaviti i genetska
ispitivanja kao npr. ustanoviti da li iz sjemena stabala Picea excelsa varietas
viminalis Casp. rastu biljke istih šumsko-uzgojnih svojstava.


Očetinjavanje naših bukovih šuma je veliki i osjetljiv problem. Ne možemo
se osloniti na masovno unošenje u šumskim rasadnicima uzgojenih biljaka
obične smreke. Smreka je u Gorskom Kotaru biološko slabija vrsta od bukve,
pa je veliko pitanje, da li će se poželjna smjesa smreke i bukve održati. Uklonimo
li sječom bukvu imat ćemo u budućnosti čiste sastojine obične smreke
koje će se na tim staništima teško moći održati. Učešće smreke u šumama Gorskog
Kotara treba povisiti, ali taj zahvat mora biti izveden racionalno. Ne treba
uzgoj smreke forsirati svuda, pod svim mogućim uvjetima. Gdje obične smreke
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 59     <-- 59 -->        PDF

po prirodi nema zbog nepovoljnih joj ekoloških faktora, kao i ondje, gdje iz
tih razloga ona zaostaje u rastu za jelom i bukvom ili daje manje vrijedno
drvo, te je izložena snjegolomima, vjetroizvalama, kao i napadajima od gljiva
i insekata, nema opravdanja, da se išta poduzimlje za njezino održanje, te da
se podižu njene sastojine. Uvijek je bolja i korisnija lijepa i zdrava bukova ]
ielova sastojina nego kržljava snijegom, vjetrom, ledom te napadajima gljiva
i insekata prorijeđena smrekova. Mišljenja smo, da je uzgoj smreke u Gorskom
Kotaru opravdan samo na njenim optimalnim prirodnim staništima, kao
i na staništima sa kojih je ranije potisnuta zbog nepovoljnih utjecaja biotskih
faktora tj. zbog konkurencije bukve i jele ili neracionalnom sječom i krčenjem


Kod podizanja novih smrekovih sastojina unošenja smreke u bukove sastojine,
te kod popunjavanja jelovih sastojina treba stvoriti mogućnost zamjene
obične smreke sa njenom opisanom varijetetom, koja ima kako je već istaknuto
više velikih šumsko-uzgojnih prednosti.


Picea excelsa var. viminalis Casp. odlično uspijeva na svojim staništima
na položajima većih nadmorskih visina. Tu je treba i dalje podržavati. Njen


SI. 2. Picea excelsa var. viminalis. — Pepelarnica, fakultetska šumarija »Zalesina«
Foto: Dr D. Klepac
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 60     <-- 60 -->        PDF

areal treba proširiti i na sve prikladne joj stojbine nižih nadmorskih visina,
gdje ju već i danas na pojedinim staništima nalazimo, ali gdje u budućnosti
treba da zauzme područja obične smreke.


LITERATURA


1.
Abschrift aus den Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Geselschaft in Wien,
Band 37 (1887), Seite 8.
2.
FranciškovićS. : Prilog proučavanja taksacionih elemenata u prebirnim šumama.
Šumarski list, s. 444, Zagreb, 1938.
3.
Hir e D.: »Die Hängefichte in Croatien«. Separatabdruck aus den Sitzungsberichten
der k. k. zoologisch-botanischen Geselschaft in Wien, Bd XXXIX 6. Februar,
1889.
4.
Vajd a Z.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastoijnama
Gorskog Kotara. S. L. s. 217, Zagreb, 1933.
5.
Vajd a Z.: Problem rase kod osnivanja sastojina. Š. L. s. 185, Zagreb, 1939.