DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 42     <-- 42 -->        PDF

PRIRODNI USLOVI ZA PODIZANJE KULTURA VRBA I TOPOLA
U SVITAVSKOJ KASETI


Ing. NIKOLA ŠIMUNOVIC


UVOD


Svitavska Kaseta se nalazi u jugoistočnom delu područja Hutovog Blata i
obuhvata Svitavsko polje istočno od reke Krupe. U širem smislu Hutovo Blato
je deo Neretvljanskih Blatija na levoj obali Neretve između Čapljine i Metkovića.


Izvršenim melioracijskim radovima izdvojeno je područje Svitavskog polja
regulacionim nasipima na reci Krupi od ostalog kompleksa Hutovog Blata i dat
mu je radni tehnički naziv Svitavska Kaseta.


Ukupna površina Svitavske Kasete iznosi oko 1340 ha.
Regulacijom reke Krupe se planirala zaštita Svitavske Kasete od plavljenja
vodama susednog Deranskog jezera, a izgrađenim obodnim kanalom na
južnoj ivici polja, evakuacija voda razvijenog izvorišta ispod zaseoka Svitava.
Međutim hidrotehnički objekti sa crpnom stanicom nisu u stanju da efikasno i
uspešno pruže zaštitu od plavljenja Svitavske Kasete 1j. da poboljšaju i stabilizuju
režim voda i plavljenja u meri potrebnoj za gajenje poljoprivrednih
kultura. Voda i dalje nekontrolisano plavi polje podviranjem pridolazeći podzemnim
tokovima iz oblasti Deranskog jezera, Trebišnice i podzemne još dovoljno
neispitane retenzije šireg zaleđa.


Sadašnji uslovi u prvom redu plavljenja isključuje gajenje poljoprivrednih
kultura. U kojoj meri su postojeći prirodni uslovi pogodni za uzgoj šumskih
kultura vrba i topola obradiće se grubo i ukratko komparacijom prirodnih
uslova Svitavske Kasete sa uslovima Podunavlja (APV), gde se vrba i topola
masovno i prirodno pojavljuju i veštački uzgajaju.


KLIMATSKI USLOVI


Područja Hutovog Blata i Vojvodine pripadaju različitim klimatskim rednima.
Hutovo Blato se nalazi u blizini i pod neposrednim uticajem Jadranskog
odnosno Sredozemnog mora. Naprotiv Vojvodina je udaljena i izdvojena od
uticaja mora širokim planinskim pojasom i visokim masivima Dinarskih planina
i vidno se razlikuje po klimatskim osobinama od Hutovog Blata. Prema
klimatskoj reonizaciji Jugoslavije područje Hutovog Blata pripada klimatskom
podreonu I a, a Vojvodina podreonu III d. (Igor Delijanić sa saradnicima —
Beograd, 1964). Prema ovoj podeli Hutovo Blato se nalazi u reonu mediteranske
klime, a Vojvodina u reonu izražene kontinentalne klime panonskog tipa.


Usled nedostatka mikroklimatskih podataka koristiće se podaci najbližih
stanica Mostar i Dubrovnik koji će približno karakterisati i područje Hutovog
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Blata jer se nalazi u središtu rastojanja ove dve stanice. Radi uočavanja karakteristika
uporediće se osnovni klimatski podaci (srednja vrednost) stanice
Mostar i Dubrovnik sa podacima stanice Novi Sad (tabela 1).


Prosečni klimatski podaci


Tabela 1.


Relativna vlaga ´%


Oznaka
Stanic e
Mostar Dubrovnik
Srednja
vrednost
Stanica
Novi Sad Odnos
1 2 3 4 5 4 :5
Prosečna godišnja temperatura(amplituda) ° C
Apsolutni maksimum ° C
Apsolutni minimum ° C
Apsolut. god. amplituda
Pojava mrazeva: — rani
— kasni
Dužina bezmraznog perioda
— dana
15,0
(20,0)
+ 43,0
—11,1


—.

16,1
(16,0)
+ 37,8
— 6,6
44,4
17. I.
21. II.
330
15,5
18,0
+ 40,4
— 8,8
11,6
(22.9)
+ 41,5
—26,5
68,0
8. XI.
9. IV.
213
+ 3,9
— 1.1
— 17,7+ 117
Maksimalna temperatura
preko 30° C — dana
Temperatura veća od 5° C
— dana
74,7
365
17
365
45,9
365
34,6
265
+ 11,3
+ 100
Godišnja suma padavina mm
Suma padavina
u vegetacionom periodu
Suma mesečnih padavina
— mm — mesec — najniže
— najviše
1.359
464
42,0
juli
190
novembar
1.291
402
17
juli
202
novembar
1.325
433
(30,3^/o)
30
juli
196
novembar
601
321
(53,0%)
36
januar
72
juni
+ 724
+ 112
— 6
+ 124


godišnja 62 66 64 76 — 8
maksimalna mescčna 71(XP 72(V) 71 87 (XII) — 18
minimalna mesečna 49(VIII) 61(VIII) 55(VIII) 67(VII) — 12
vegetacioni period 58 66 62 70 — 8
Trajanje sunčevog sjaja 2.329,7 2.577,0 2.453,3 2.117,4 + 336,0
časova/godina <16»/o)


PRIMEDBA: Vreme osmatranja


— temperature i pađavine — 29 godina (niz od 1925—1940 i 1946—1958)
— relativna vlaga i osunčavanje — 10 godina (niz od 1953—1962)
SI. 1. Livade u jugozapadnom delu Svitavske Kasete
Foto: Ing. N. Šimunović 1966. Zavod za topole Novi Sad
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Komparacijom mikroklimatskih podataka može se uočiti da je prosečna
godišnja temperatura Svitavske Kasete viša za 3,9() C od oblasti Novog Sada,
Minimalna je razlika maksimalnih temperatura dok su minimalni ekstremi
mnogo manji i niski u području Svitavske Kasete. Mrazevi se javljaju samo u
toku zimskih meseci dok u Novom Sadu od početka novembra pa do aprila.
Godišnje sume padavina više od dva puta su veće nego u Novom Sadu, isto tako
sume padavina u vegetacionom periodu su u apsolutnim iznosima veće od
suma u Novom Sadu iako čine 30,3% od ukupne godišnje sume, dok u oblasti
Novog Sada suma padavina iznosi 53,0%. Najniže mesečne sume padavina u
Svitavskoj Kaseti se javljaju u julu mesecu međutim u Novom Sadu u januaru
mesecu. Najviše s jeseni u novembru, a u Novom Sadu u junu mesecu. Bilans
relativne vlage je nepovoljniji i niži je od novosadske za oko 12% odnosno u
vegetacijskom periodu za oko 8%. Insolacija je bolja i oko 336.0 časova u prošeku
ima više sunčeva sjaja što znači da biljni svet prima više sunčeve energije
za oko 16%.


Gruba komparacija klimatskih podataka pokazuje da su klimatski uslovi
Svitavske Kasete u celini bolji i pozitivniji i sa gledišta uslova razvoja vrba i
topola može se tvrditi da su idealni uzimajući u obzir da vrbe i topole u Podunavlju
dostižu optimalan razvoj.


«---.´ .


USLOVI ZEMLJIŠTA


´ J


Prema podacima načinjenih bušotina u Svitavskoj Kaseti obrazovala su se
tipična hidrogena zemljišta nastala uticajem preterane vlage, specifičnosti reljefa,
biljne akumulacije, matičnog supstrata itd. (Filipovski—Ćirić — Beograd,
1963). Na osnovu vrsta i zastupljenosti supstrata, rasporeda i moćnosti horizonata,
fizičkih odlika, hemijskog sastava i dr. u Svitavskoj Kaseti su zastupljena
sledeća hidrogena zemljišta nastala primarnom i sekundarnom hidrogenezacijom
i to (Istražni radovi za melioraciju Hutovog Blata — knjiga 4 —
Zagreb, 1964):


— organogeno-močvarna zemljišta,


—´ mineralna močvarna zemljišta,


— aluvijalno karbonatna zemljišta.


Po površini organogeno-močvarna zemljišta obuhvataju preko 700 ha od


nosno preko 50% površina Svitavske Kasete, zatim mineralno močvarna, a naj


manje aluvijalna zemljišta.


Organogeno-močvarna zemljišta karakteriše vrlo velika biljna akumulacija
odnosno sirovog i nerazloženog treseta čija moćncst horizonata prelazi i
10,0 metara. Mulj i treset počinju skoro redovno od površine i naizmenično se
smenjuju sa horizontima treseta smeđe boje, vlaknastim tresetom i tresetom
manje ili više razloženim. (Istražni radovi — knjiga 4 — Zagreb, 1964). Treset
se odlikuje velikom strukturnom i organogenom poroznošću (primarnom) što
omogućava veliku propustljivost L veliik retenzioni kapacitet. Pri raspadanju
pojavljuje se intergranularna poroznost kapilarnih osobina i treset poprima
fizičke osobine glinovito-praškastih naslaga koje deluju kao nepropusne barijere
vertikalnom proticanju vode odnosno kao vodonosni horizont. (Ing. E.
Kurtagić — manuskript — Mostar). Treset je slab sprovodnik toplote, odlikuje
se niskim kapacitetom vazduha i fizičkom i fiziološkom sušnošću jer sadrži
velike količine vode u neaktivnoj formi. Treset se raspada sa dubinom naslaga
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 45     <-- 45 -->        PDF

i na 1 metru dubine 30—40% treseta je raspadnuto, dublje i više. (Filipovski—
Čirić (Jelović) — Beograd, 1963).


Mineralno močvarna zemljišta se odlikuju većom slojevitošću i tresetni
horizonti se smenjuju sa proslojcima organske gline sive i tamne boje odnosno
praškasto-peskovite strukture sive boje ili plave gline itd. Moćnost tresetagline su umereniji (vidi crtež 2). Zemljišta su boljih fizičkih svojstava od organogeno
močvarnih jer je zahvaljujući proslojcima gline fiziološka i fizička sušnost
manja i sadrži više aktivne vode, većeg su aerokapaciteta itd.


["- . " ;,-. ,; — i


SI. 2. Pojedinačna stabla vrbe sa bujnim šašom (Carex sp.)
na organogeno-močvarnom zemljištu Svitavske Kasete
Foto: Ing. N. Simunović 1966.


Aluvijalno karbonatna zemljišta se odlikuju umerenom slojevitošću i tipično
aluvijalne naslage smenjuju redovno horizonti plave gline, matična stena,
šljunak i dr. Aluvijalne naslage se javljaju u horizontima moćnosti od
0,8—2,1.0 metara, horizonti plave gline pak od 0,1—8,30 met. (Bušotina A-II).
Fizičke odlike aluvijalnih horizonata su izrazito bolje od predhodna dva tipa
zemljišta. Poseduje veći vazdušni kapacitet, veću retenziju aktivne vlage, bolje
prima toplotu, poroznost je manja i mogućnost podizanja vlage je veća
itd. Obradom zemljišta fizička struktura zemljišta se može vidno popraviti i
osposobiti za gajenje intenzivnih kultura.


Organogeno-močvarna zemljišta karakteriše visoki sadržaj humusa i površinskim
plićim horizontima oko 30% i u dubljim još više. Kiselost tj. pH
varira od 5,5—8,0. U površinskim plićim horizontima CaCOj dostiže akumulativnost
od 28% koja opada sa dubinom. (Filipovski—Ćirić, Beograd, 1963).
Karakteristično je otsustvo gline.


Hemijski sastav minerogeno močvarnog zemljišta je mnogo bolji. Humusa
ima mnogo manje, približno oko 7% u gornjim plićim horizontima koji procenat
raste sa dubinom i prelazi 16%. pH je niži i kreće se od 7—7,5. Sadržaj
CaCO, se naglo menja sa dubinom i dok površinski horizonti sadrže oko 30%
dotle već na dubini 0,90 met. se potpuno gubi. Pojave gline su mnogo veće i
mogu sadržati i više od 13%.


Aluvijalno karbonatna zemljišta se odlikuju visokim učešćem CaCO:s od
19—44´%. pH oscilira od 7,4—7,9. Humusa ima oko 2%. Sadržaj gline varira i
lakši aluvijum sadrži ispod 10% a teži više od 13%.


Radi komparacije i uočavanja razlike fizičkih odlika i zastupljenosti supstrata
izneti su preseci profila rečnih aluvijuma (crtež 1) u okolini Novog Sada


523
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 46     <-- 46 -->        PDF

(profil 18 i 6) i šematski profil po F. W. Bauer-u (Topola, lit. 3), i profila hidrogenih
zemljišta zastupljenih u Svitavskoj Kaseti (crtež 2). Na zemljištu gde
su snimljeni profili 18 i 6 (nezaštićeni poloj) prirodno su naseljene asocijacije
bele i bademaste vrbe i asocijacije crne i bele domaće topole (Ž. Slavnić —
Novi Sad, 1952).


PodunayCje lAP-n Po F». Bauer u
(shema)


0 00


eesHĐrita


fnutj
05b


gtmuSa


pes Konta
Q.Sit sCinuša
gtthastt


´Coras pes


peso* ffpyacb


pesan
«99 ,


sitni


Pesic, icof.


«ff


fon pesaK 155 qCinastiISO pesxey/to pirja K
""orac´a sredn/t"
1-88 pesaK


xruant


Ptsxoviii


peso*


ŽS
ŽS
9tej


Crtež 1. Pedološki profili rečnog aluvijuma u Podunavlju u okolini Novog Sada
(po ing. N. Živanovu) i šematski pretstavljen profil po F. W. Bauer-u.


črganopeno-
močvarno
-močvarna
ACuvijoCno-
Karbonat
D 38
O 00
ne -fsrs-JTi 0 00
MB-7
i , treset
stre boje
muty gCina
organsfro
0 60
gCma
organs Ka
atvyi.
jum
s/re boje


L-:r-´


ISO


i 70


gCina


pfcrfcr
V?:


gCino
%.oo 9?tno org pCova
gćma tQmne boje
organs ka


treset


Crtež 2. Pedološki profili u Svitavskoj Kaseti organogeno-močvarnog, mineralno


močvarnog i aluvijalnog zemljišta. (Geoistraživanja — Elektrosond — Zagreb).


Gruba komparacija pokazuje znatnu razliku između profila rečnih aluvijuma
i hidrogenih zemljišta. Rečni aluvijum se odlikuje većom slojevitešću i
pojavama horizonata peskovito glinovitih supstrata i peska različite granulacije
itd. Naprotiv organogeno močvarna zemljišta karakteriše pojava mulja i
treseta u vrlo dubokim horizontima i potpuno otsustvo glinovitog supstrata i
peska. Mineralno-močvarna zemljišta imaju više izraženu slojevitost i tresetne
horizonte smenjuju proslojci organogene gline različite debljine. Slojevitost
aluvij alno-karbonatnog zemljišta nije detaljno determinisano jer bazira na podacima
geološke bušotine i izražen je u dva horizonta, aluvijuma i plave gline.
Međutim može se tvrditi da su ova zemljišta po fizičkim odlikama slična rečnom
aluvijumu po pojavama gline u većim procentima i dubini horizonta aluvijuma
iako su genetski nastala pod drugim uslovima.


Iznose se takođe komparativno radi uvida i najgrublji podaci o hemijskom
sastavu aluvijalnog zemljišta u Podunavlju (Novi Sad) i hidrogenih zemljišta
u Svitavskoj Kaseti sledećom tabelom.


524
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Tabela 2.
Vrsta zemljišta Humus B/o CaCOs´Vo pH Glina V»
Podunavski aluvijum (prof. 18)
Aluvij alno karbonatnaMineralno močvarnaOrganogen. močvarna
0,46—3,30
—2,0
7—16
—30
9,15—21,2
19—44
—30
—28
7,40—8,25
7,40—7,90
7,00—7,50
5,50—8,00
0,4—12
10—13 —
13Podacima hemijskog sastava zemljišta pokazuju da su zemljišta u Svitavskoj
Kaseti mnogo bogatija humusom izuzev aluvijalno karbonatnog zemljišta
čije količine se kreću u razmerama rečnog aluvijuma. Mnogo su bogatija i u
količini krečnjaka osobito aluvijalno karbonatna zemljišta koja imaju dva puta
više krečnjaka od rečnog aluvijuma. Količine pH vrednosti se kreću u razmerama
rečnog aluvija. U pogledu gline su nešto bogatija, ali zato organogenomočvarna
zemljišta nemaju gline.


Posmatrajući komparativne odnose hemijskog sastava i mogućnosti uzgoja
vrba i topola može se tvrditi da se mogu uzgajati vrbe i topole na području
Svitavske Kasete uz izvesnu uslovljenost i ograničenja zbog nedostatka gline
na organogeno močvarnim zemljištima. Međutim raspadanjem treseta, treset
daje glinovito-praškaste naslage koje uslovljenost nedostatka gline mogu znatno
umanjiti.


Sa gledišta mogućnosti uzgoja vrbe i topola i zahteva koje ove vrste postavljaju
i uzimajući u obzir fizička svojstva zemljišta najlošija su organogenomočvarna
zemljišta ili tresetišta zbog loših fizičkih osobina. Ova zemljišta
imaju nizak vazdušni kapacitet, nizak kapacitet aktivne vode, manifestuju
oštro fizičku i fiziološku sušnost pri povlačenja vode, slabo sprovode toplotu,
usled nedostatka vode vidno menjaju zapreminu što doprinosi da se teren spušta
i ubira, nosivost zemljišta je vrlo niska itd. Međutim ove loše osobine koje
zemljište ispoljava pri nedostatku vlage se ne odražavaju štetno po vegetaciju
ako se podzemna voda nalazi na dubini oko 1 m, što znači da je u tom slučaju
mogu gajiti kulture vrba.


Slaba nosivost zemljišta ne dozvoljava primenu mehanizacije za kultivisanje
i negu zemljišta i uslovljava samo šumski uzgoj vrba.


Mineralno močvarna zemljišta su boljih fizičkih svojstava i pogodnija su
za uzgoj mekih lišćara (vrba), od organogeno-močvarnih zemljišta, jer u prvom
redu sadrže više aktivne vlage, poseduju veći aerokapacitet, manifestacija fizičke
i fiziološke sušnosti su umerenije, manja je zapreminska promenljivost i
veća je kompaktnost zemljišta itd.


Aluvijalno karbonatna zemljišta su najpovoljnija za uzgoj mekih lišćara
jer su najsličnija po fizičkim osobinama rečnom aluvijumu, ali samo one površine
gde aluvijalne naslage prelaze dubinu od 1 m. Primenom agrikulturnih
mera mogu se fizičke postojeće osobine zemljišta popraviti (aeracija) i na njima
gajiti kulture topola i vrba.


HIDROLOŠK1USLOVI


Svitavsku Kasetu svake godine plave podvirne vode u vremenu od kraja
ili početka novembra pa sve do juna ili jula meseca, tj. veći deo godine ili od
6—8 meseci godišnje. Režim plavljenja je osnovni uslov stvaranja hidrogenih
tala, hidrofilnih travnih sveza i asocijacija, uslovio je otsustvo pojava šumskih


525
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 48     <-- 48 -->        PDF

asocijacija i potpunu izolaciju korišćenja polja za intenzivne poljoprivredne
kulture. Prema Lome kao osnovni i limitirajući uslov gajenja mekih lišćara je
isto režim plavljenja koji će se ukratko obraditi.


Oscilacije i trajanje plavljenja mereno je 1964 i 1965 godine i s proleća
1966 godine (»Poljoprojekt« Sarajevo). Podaci su vrlo skromni za čvrste zaključke
ali u dovolnoj meri indiciraju trenutnu uslovljenost (nivogram).


Sastavljeni simultani nivograma na osnovu merenja pokazuju da je polje
suho (kota 1,60 m n. m.) od kraja maja do polovine oktobra (1964 god.) odnosno
od iprve polovine jula do polovine novembra (1965 god.). I u 1966 godini cd
polovine juna.


Karakteristično je da je povlačenje vode i prestanak plavljenja vremenski
po godinama promenljiv. Vrlo značajna pojava je dužina plavljenja za vreme
vegetacionog perioda koji počinje s obzirom na uticaj i blizinu mora u drugoj
polovini marta, što znači da plavljenje traje od 2—4 meseca u toku vegetacionog
perioda (vidi crtež 3).


mni
l-IC
lio fISlnsKQ-Qr.anteai.
iio
ito
l oo
i SO
ISO —.—
- s* u h o 4-
hO
110
\ t ] ii I I/I I lr~ t ti m
i961, AttS
, litt god.


Crtež 3. Simultani nivogrami v. s. »Svitavski Kanal« (»0«-l,53 m n. m.) za
1964, 1985 i I polugođe 1966 godin?. (»Poljoprojekt« — 1966 godine).


Ispitivanja i merenja o uticaj u plavljenja na pojave i vegetiran ja vrba i
topola u Podunavlju su ustanovila da se topole pojavljuju u prirodnim uslovima
i normalno vegetiraju pri plavljenju za vreme vegetacionog perioda u
prosečnom trajanju do 50 dana, a vrba do 90 dana (Tng. 1. Herpka, disertacija,
Novi Sad). Uzimajući u obzir ovaj kriterijum i visinske razlike (1,20—3,20 m


n. m.) polja i broj dana plavljenja može se zaključiti da se prema režimu plavljenja
mogu.gajiti vrbe i topole.
Pošto je u tri godine, jedna (1965) godina imala izuzetno visok vodostaj i
dužinu plavljenja i u nedostatku višegodišnjih opažanja usvojen je nivogram
.1965 godine kao kritičan. Odbrojavanjem broja dana plavljenja po kotama, a
prema pomenutom kriterijumu ustanovljeno je da je kota 2,60 m n. m. visinska
zonalna granica za uzgoj topola. Gajenje topola na nižim površinama je
rizično i moglo bi dati loše rezultate. Daljim obračunom broja dana uspešno
mogu vegetirati vrbe u visinskoj zoni od 2,20—2,60 m n. m. jer plavljenje ne
prelazi 100 dana. U ovoj visinskoj zoni mogu se gajiti i savremene intenzivne
kulture vrba jer dužina trajanja suhog polja dozvoljava primenu agrikulturnih
mera. Uzgoj vrba na nižim površinama bi bio relativno uspešan i kritičan
prema dužini plavljenja 1965 god. Međutim angažovanjem crpnih stanica i
smanjenjem dužine plavljenja uzgoj vrba bi mogao biti uspešniji i na ovim nižim
površinama (oko 860 ha). U nižoj visinskoj zoni mogu se gajiti kulture
vrba šumskog uzgoja.


526
ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Ukratko rečeno uslovi plavljenja dozvoljavaju uzgoj kultura mekih lišćara,
uslovljavaju prostorni raspored vrsta drveća (vrba—topola.) i tip uzgoja
kultura (intenzivne kulture, šumski uzgoj), itd.


ZAKLJUČAK


Izgrađeni melioracioni radovi na reci Krupi i u Svitavskoj Kaseti nisu u
mogućnosti da uspostave stabilan režim voda pogodan za uzgoj intenzivnih poljoprivrednih
kultura. Mogućnost gajenja vrba i topola je ispitana komparacijom
prirodnih uslova, klime, zemljišta i režima plavljenja u Svitavskoj Kaseti
sa prirodnim uslovima u području Podunavlja (Novi Sad).


Komparacijom klima ustanovljeno je da su klimatski uslovi Svitavske Kasete
idealni i mnogo bolji od uslova u Podunavljau jer ima više toplote, svetlosti
i vlage.


Od zastupljenih hidrogenih tala po fizičkim osobinama najpovoljnija su
aluvijalno-karbonatna zemljišta, zatim mineralno-močvarna, a najlošija organogeno-
močvarna zemljišta (tresetišta). Na organogeno-močvarnim zemljištima
mogu se uzgajati kulture vrba šumskog uzgoja i uz izvestan rizik.


Hemijski sastav zemljišta je isto povoljan za uzgoj vrba i topola jer, su
bogatija u humusu, CaCO:i i količinama gline izuzev organogeno močvarnog zemljišta
koje nema gline. Količine pH vrednosti se kreću u granicama rečnog
aluvijuma.


Režim plavljenja polja dozvoljava uzgoj topola na višim površinama od


2.60 m n. m., uzgoj intenzivnih kultura vrbe na površinama u visinskoj zoni cd
2,60—2,20 m nad morem i niže od 2,20—1,20 m, vrbe šumskog uzgoja.
Kao zaključak može se reći da se mogu gajiti kulture vrba i topola u području
Svitavske Kasete uz relativan uspeh i na organogeno-močvarnim zemljištima
(tresetišta).


LITERATURA


1.
Filipovsk i dr Đ., Ćiri ć dr M.: Zemljišta Jugoslavije, Beograd, 1963.
2.
Geoistraživanja — Elektrosond — Zagreb: Istražni radovi za melioraciju Hutovog
Blata:
— hidrološka istraživanja — knjiga I;
— geomehanička istraživanja — knjiga V;
— istražno bušenje — knjiga IV, Zagreb, 1964.
3.
Herpk a ing. I.: Biološke i ekološke karakteristike autohtonih topola i vrba u
Podunavlju (disertacija), Novi Sad, 1965.
4.
Jugoslovenska nacionalna komisija za topolu — Beograd: Topole u proizvodnji
drveta i iskorišćavanju zemljišta (prevod), Beograd, 1959.
5.
Jugoslovenski poljoprivredno šumarski centar — Beograd (Igor Delijanić sa saradnicima):
Klimatska reonizacija Jugoslavije i tabelarni prikaz temperaturnih i
pluviometrijskih karakteristika reona Jugoslavije (separat), Beograd, 1964.
6.
»Poljoprojekt« — Sarajevo: Melioracija Hutovog Blata — Podloge i istražni radovi
— Sarajevo, 1965.
7.
Savezni zavod za hidrometeorološku službu — Beograd: Godišnjaci o padavinama,
temperaturi, svetlosti itd., Beograd, 1953—1962.
3.
Slavni ć M.: Nizijske šume Vojvodine — Novi Sad, 1952.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1966 str. 50     <-- 50 -->        PDF

DIE NATÜRLICHEN VERHÄLTNISSE FÜR ANBAU VON BAUMWEIDEN- UND
PAPPELKULTUREN IM HOCHWASSERBECKEN SVITAVSKA KASETA


Zusammenfassung


Die wasserstauenden Meliorationsanlagen am Krupa-Fluss schufen kein dauerndes
Wasserregime, das für den Anbau von Ackerkulturen günstig wäre.


Untersucht wurde die Möglichkeit der Gründung von Baumweiden- und Pappelkulturen
mit Rücksicht auf die natürlichen Bedingungen des Klimas, der Bodenbeschaffenheit
und des Regimes der Überschwemmungen im Hoch Wasserbecken Svitavska
Kaseta sowie in bezug auf die natürlichen Bedingungen im Donaugebiet (Novi
Sad).


Durch die Untersuchung des Klimas stellte man fest, dass die im Becken Svitavska
Kaseta herrschenden klimatischen Verhältnisse günstig und besser sind als im
Donauraum, da eben das Klima im ersteren Gebiet wärmer, sonniger und feuchter ist.


Von den vertretenen hydrogenen Böden sind die alluvialen Karbonatböden wegen
ihrer physikalischen Eigenschaften die günstigsten, während die orgenogenen Auenböden
am schlechtensten sind.


Zum Preis eines gewissen Risikos ist es wohl möglich, auf organogenen Auenböden
die Baumweidenkulturen unter Anwendung entsprecherder Erziehungsmassnahmen
zu gründen.