DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i vrst đrveta (kao npr. bukve) ne od


govaraju takvom načinu gospodarenja;


— u cilju .povećanja šumskog fonda četinara,
ubrzaju radovi na očetinjavanju,
odnosno introdukciji, vrednijih vrsta
četinara u slabo proizvodnim šumama
lišćara i pristupi rekonstrukcijškim zahvatima
u degradiranom dijelu šumskog
fonda, pri čemu naročito paziti
na utvrđivanje prioriteta tih radova.
(Prioritet davati najboljim ´staništima
u mezofilnom dijelu šumskog fonda).
U cilju poboljšanja radova na podizanju
plantaža i kultura četinara ubrzanog rasta
na površinama vanšumskog fonda, komisija
daje slijedeće preporuke:neka se iskoristi isključivo visokokvalitetan
selekcionirani sadni materijal,
što zahtijeva daljnju modernizaciju radova
i opreme šumskog rasadnika u
Gospiću;
— neka se organizira savremena zaštita
svih šumskih objekata, a naročito plantaža
i intenzivnih kultura brzo rastućih
vrsta četinara, primjene najnovija
dostignuća agrotehnike fertilizacije, u
svrhu većih i stalnih prinosa pri čemu
do maksimuma iskoristiti mehanizaciju.


(U cilju poboljšanja tehnike planiranja
u šumarstvu komisija preporuča da se,
osim osnovnih uzgojnih napomena u uređajnim
elaboratima, priđe .sastavljanju
posebnih šumsko uzgojnih planova i projekata
kratkoročnijeg karaktera.


Za sve radove, i zahvate, u šumarstvu,
neka se na vrijeme izradi sva potrebna
dokumentacija, kao što su idejni projekti,
glavni projekti, investicioni programi i
ostala potrebna tehničko ekonomska dokumentacija,
kako bi svi radovi uz svoj
biološki značaj bili i ekonomski analizirani,
a njihova potreba i rentabilnost čvrsto
dokazana. Preporuča se Šumskom gospodarstvu
Gospić i drvarsko-industrijskim
poduzećima Like, da se u svom radu koriste
najnovija dostignuća nauke, što znači,
da je potrebno održavanje najužih veza
i kontaktiranje sa postojećim šumarskim
i drvarsko-industrijskim institutima i ustanovama
u zemlji i inozemstvu. Osim toga,
preporuča se, u najvećoj mjeri korištenje
uslugama Zavoda za tehničko naučnu
suradnju, koje su mnogostruke i od
velike koristi (specijalizacije u inozemstvu,
održavanje seminara, izmjena iskustava,
osiguranje dokumentacije itd.).


Drvnoprerađivačkoj indusiriji Like li
kemijsko prerađivačkoj industriji drveta,
komisija preporučuje:postojeće pilanske kapacitete koncentrirati
i rekonstruirati suvremenijom
opremom;

u proizvodnji sanduka zamijeniti, u
kraćem vremenu, jelovinu kao sirovinu
bukovinom (Ijuštenim ili rezanim furnirima)
gdje namjena proizvodnje to
dozvoljava;

sa bankom i garantima postojećih kredita
u drvarskoj industriji Like riješiti
pitanje otplate sanacionog kredita, likvidacije
gubitka po završnom računu
i mogućnosti prolongacije anuiteta.

za analizu daljnjih ulaganja u prerađivačke
kapacitete (napr. »Drvolit« T.
Korenica) trebalo bi angažirati ekonomski
institut, da sigurnost ulaganja bude
osigurana;
— preporučava
se da šumarstvo i drv. industrija
Like, potrebne sirovine za preradu
međusobno ugovaraju dugoročno,
kako bi obje strane mogle sigurnije
planirati svoja ulaganja u proizvodnju;

standard kvalitete oblovine neka bude
stalan, a postavljeni kriteriji nepromjenljivi.
Cijene utvrđivati sporazumno
sa šumarstvom na osnovu kalkulacija
deduktivnim putem. Time zakon ponude
i potražnje stimulira kvalitetnu
proizvodnju i onemogućava nepravo
stečene dobiti sa jedne strane, a gubitke
sa druge strane;
— u organizacionom pogledu — šumarstvo
i drvna industrija Like, neka najprije
uklone najkrupnije smetnje za uspješnu
samostalnu egzistenciju, a tek onda
neka pristupe studiju eventualne integracije,
zavisno od stepena razvoja,
mogućnosti i potreba;velike smetnje u daljnjem razvoju drv.
industrije Like, a djelomično i u šumarstvu
je nedostatak kadrova. Neka
drv. industrijska poduzeća svoje djelovanje
usmjere na okupljanju dobrih
i probranih stručnjaka, a njima osigura
uslove za uspješan rad;

kemijska prerada drveta (Tvornica celuloze
Plaški) u saradnji sa šumarstvom
neka utječe na još racionalnije iskorištenje
drvne sirovine. Pri tom treba
pomagati plantažnu proiavodnju četinara
ubrzanog rasta, ekonomskim mjerama
(učešćem u finan.);

deficitirane četinjare, u kemijskoj preradi,
u što većoj mjeri nadomještavati
bukovinom, čime bi se bolje riješio
problem iskorištavanja bukovih šuma
Članovi komisije: Maričić Nikola, Bunjevčević
Zlatko, Posavec Karlo.