DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 73     <-- 73 -->        PDF

cfrtuMwene lü^e&tL


ZAKLJUČCI SAVJETOVANJA
SA 84. REDOVNE SKUPŠTINE SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE KOJA JE ODRŽANA 27. i 28. VI 1966. g.
U GOSPIĆU


Na temelju referata i koreferata stručnog
savjetovanja, diskusije na savjetovanju
i prilikom obilazaka pojedinih odabranih
objekata komisija za zaključke
došla je do slijedećih općih konstatacija:


Naglo rastuće potrebe drveta kod nas
i u svijetu, traže danas sve veće angažiranje
stručnjaka šumarstva, drv. industrije
i ekonomista, kako bi svojim radom
i umješnošću riješili postavljene probleme
i osigurali našoj privredi potrebne sirovine,
poluprerađevine i finalne produkte.


Faktori, koji uslovljavaju te probleme
jesu:nepovoljna struktura drvnog fonda sa
velikim učešćem degradiranih i ekonomski
neprilagođenih šuma. (U Lici,
cea 43% šumskog fonda po površini);

nisko učešće četinara u drvnoj masi
(U Lici samo 26%);

visoko učešće bukve, u lišćarskom dijelu
fonda, a na štetu vrednijih i skupocjenijih
lišćara (javor, jasen, u Lici
99´/,,);


— nedovoljna otvorenost šumskog fonda
i slabija opremljenost savremenim sredstvima
rada, i ako je od Oslobođenja do
danas, u Lici sagrađeno cea 580 km šumskih
cesta.

nedovoljno iskorištenje prirodnog potencijala
šumskih staništa, pri čemu se,
u Lici, može računati sa iskorištenjem
od svega cea 40%;
— još djelomično prisutna šumsko-uzgojna
tehnologija, koja se bazira na zastarjelim
dogmama o potrebi konzerviranja
šumskog fonda, ne osigurava posvuda
dovoljno dinamičan razvoj i jačanje
šumskog fonda, naročito u vrednijoj
drvnoj masi;dosadašnji stepen šumsko-kulturnih radova,
koji su bili nedovoljni po količini,
radi nedostatka financijskih sredstava,
a zastarjeli po metodama rada
i tehnologliji;

najvažnije šumsko uzgojne mjere kao
što su, čišćenje (negativna selekcija) i
proređivanje (pozitivna selekcija) do
pred nekoliko godina, u Lici, uopće se
nisu provađale, a tamo gdje su se provađale
nisu bile niti dovoljno stručne
niti dovoljno intenzivno provađane, i
ako ima ponegdje vrlo uspješnih rezultata
koji zaslužuju naročitu pažnju.


Osim tih faktora, i određena shvatanja,
predstavljaju smetnju u razvoju šumskog
gospodarenja u Lici, a to su:
— ostaci shvatanja, da se šuma spontano
razvij« i da na eksploataciji leži glavno
težište šumarske aktivnosti;
— ostaci shvatanja, da je osnovna funkcija
šumara konzerviranje i gomilanje
drvnih masa u sastojinama;
— ostaci shvatanja, da se pošumljavanje
mora vršiti na otvorenim terenima izvan
areala šuma (na kamenjarima, pašnjacima
itd.).


U namjeri, da se ukloni nesklad u potrošnji
i proizvodnji drveta, da se zadovolje
rastuće potrebe drva, kao sirovini, da
se izmijeni koncepcija dosadašnje šumsko
privrećnde politike i promjene shvatanja


o šumi i njenom značaju, komisija za zaključke,
na temelju cjelokupne dokumentacije,
diskusije provedene na skupštini i
na objektima, daje slijedeće prijedloge i
preporuke:
U cilju povećanja proizvodnog potencijala
i unapređenja gospodarenja u našim
šumama neka se:priđe intenzivnijem provođenju selektivnih
proreda, toj osnovi savremenog uzgoja,
u prirodnim šumama, jer se samo
na taj način može osigurati trajna proizvodnja
visoko vrijednog tehničkog drveta,
uz istovremeno skraćivanje vremena
proizvodnje (ophodnje);

priđe reviziji i analizi svih šumsko
uzgojnih i šumsko gospodarskih elaborata
sa ciljem da se poboljša i usavrši
način gospodarenja, a gdje god je to
moguće, napusti ekstenzivni način prebornog
gospodarenja u svim onim slučajevima,
gdje struktura drvnog fonda