DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 65     <-- 65 -->        PDF

postupkom, i toga radi da sadimo više šuman,
koje će se smatrati kao napredak čovječnosti,
jer pripravljaju dohodak budućemu
naraštaju«. To treba provesti i intervencijom
vlasti, jer »tko će dakle zamjeriti
državi, ako onakvoj raspikući za
dobe ruke sveže, i postavi mu skrbnika —
zakon, — da tim odvrati od njega nevolju,
a od sebe nepriliku? — Doista imaju
sve države zakc.nah, koji vladi upravo nalažu,
da zaprieče onakvo ludo potepanje
imovine«. »Pravo države na nadziranje šuma
« Šulck obrazlaže na preko 20 stranica
uz izvadak nekih propisa Zakona o šumama
iz 1858. god.


Za prikaz stanja šuma na degradiranom
dijelu Krškog područja koristi uglavnom
opis šuma na Hvaru po Ulageru i jednom
prikazu u zadarskom »Novom listu« 1865.


g. Poenta je tih prikaza da »prave šume
pako neima više osim gdjekejeg mladoga i
malenog borika« (Unger za otok Hvar) odnosno
»da je u Dalmaciji s gorom (šumom)
zlo i naopako« (Novi list).
2.3 Treći dio knjige — »Gojenje šumah«
— nakon epćeg dijela obrađuje prirodno i
vještačko pomlađivanje te pošumljavanje
Krša. Svrha je ovog dijela, piše Šulek »samo
ukratko naputiti vlastnike manjih šumah,
šta im valja raditi, da im nepropadnu
i kako ih treba gojiti«, jer »tko želi temeljito
proučiti šumarstvo, mora tu znanost
dvie godine danah učiti na našem gospođarsko-
šumarskom učilištu u Križevcu
«, a »tko ima velike šume, mora i onako
držati po zakonu vješte šumare«. Glavna
pak načela šumarstvu su »1) pametna poraba
obstojeće šume, i 2) podmladak posječene
šume«.
U dijelu o vrstama šuma Šulek u prvom
redu diferencira prirodnu šumu i gospodarsku,
koja se »po pravilih šumarstva goji
ili gaji«; za gospodarsku šumu daje naziv
gaj ili dubrava. Po vrsti drveća razlikuje
šume četinjača i šume listača, a po
načinu sječe »šumarenje« šestarenjem tj.
»kad se šuma ošestari. ., podieli na razmjerne
dielove« i »prieborno šumarenje . . .
kad se u šumi ono sieče, što baš treba, sad
veliko stablo, sad hrastić; a pomladjivanje
ostavlja se naravi.«


Nešto opširnije obrađena je visoka šuma,
niska i srednja. Visoka šuma pogodna
je za veći šumski posjed, »sitna šuma valja
samo ondje, gdje je velika skupoća i
potreba drvah, a malo šumah«, a srednja
šuma »imade puno dobrih svojstava«. Dobra
su svojstva srednje šume: »da pored
drvah za ogrjev daje puno drvah za raznovrstni,
kadšto skupocjeni lies, za krivadke
(Krumhölzer) itd.; da u njoj puno


trave raste, a visoko drveće žirom obilato
radja; da se iz nje puno stelje dobavljati
može, nit se tim baš jako obustavlja rast
drveća; da tlo osobito popravlja... Stoga
je srednja šuma za mnoge okolice znamenita
i baca najveći dohodak. Nego uprav
ovakvo šumarenje je najmučnije; jer potrebuje
od šumara puno opreznosti, izkustva
i vještine ,osobito kod proračunanja
budućeg stanja šume.«


U dijelu pomlađivanja sastojina obrađeno
je pomlađivanje prirodnim načinom
(čistom, oplodnom i prebornom sječom) te
vještačko (sjemenom i sadnicama)


— Za sabiranje sjemena od kakvoće sjemenskih
stabala naglašeno je samo da moraju
biti »potpuno zdrava, te nit odviše
mlada ni odviše stara« iako je prije naveden
jedan članak »vrsnog šumara g. Rašlića
« objavljenog u »Pozoru« u kojem se
kaže, da bi se kod sječe sastojina trebala
»ostaviti za pomlađivanje šuma .. . najbolja
stabia«, ali: ako sjeme »ne možeš sam
nakupiti, kupuj od pouzdana sjemenara.<.
— Dubina jame za sadnju biljke ovisi o
visini biljaka (u običnoj ilovači... za sadnice
5 ao ö stopah visoke i kao palica debele
... 3 do 4 stope široke, a 1 do \lA stopu
duboku jamu,... za 2 do 4 stope visoke
i s prsta debele sadnice ... 8 do 1U palacah
duboke jame) jer »preduboke jame ne valjaju
« i to stoga što kroz rahlu zemlju korjenje
lako prodire »te tako drvo teži više
u aub nego u vis«; šire i dublje jame treba
kopati samo »u zemlji p ješko vito j i prudovitoj
«. Zanimivo je, da za sadnju sadnica
preporuča kopanje jama »šumarskim
svrdlom«, kojim se postiže i brže izvođenje
radova.
Za uzgoj vrsta kojima je potrebna zasjena
preporuča za četinjače zasjenu od listača,
a za listače zasjenu od četinjača (bora
ili jele), preporuča i podizanje mješovitih
sastojina: »Sadnice od listača, visoke 5 do
7 stopah, sadi 15 do 16 stopah razdaleko;
a da se šuma prije sklopi, pomeći med ju
njih boriće i srnrekiće, koje ćeš posije, kad
se šuma zgusne, opet moći izvaditi«.


Za vještačka pošumljavanja Šulek posebno
naglašava ekonomski momenat što
se očituje u navođenju troškova pošumljavanja
i koristi koje se mogu ostvariti. Tako
čitamo:


— da »za jedno jutro zemlje dostaje 300
do 500 krpah ili jamićah, i sav trošak za
sjeme i težake iznosit će 3 do 5 forintih;
— da će trošak za sjeme biti manji »ako
ne šiješ omaške nego u brazdice 6—8 palacah
razdaleko. Šulek i posebno razmatra
»probitačnost sadjenja šumah« i naglašava,
da se samo na najboljem staništu može