DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 63     <-- 63 -->        PDF

POGLED U ŠUMARSTVO HRVATSKE PRED 100 GODINA


(B. Šulek: Korist i gajenje šumah, Zagreb 1866.)
1


Ilirski pokret obuhvatio je i kretanja
privrede i to preko »Hrvatsko-slavonsko
gospodarskog društva« osnovanog 1842. g.
Ubrzo po svom osnivanju Gospodarsko
društvo počelo je izdavati »List mesečni
Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva
« (koji izlazi sve do danas kao »Gospodarski
list«). Iako je prvenstveni cilj Gospodarskog
društva bio unapređivanje poljoprivrede,
nije bilo zapostavljeno ni šumarstvo
a zauzimanjem šumara Dragutina
Kosa, Franje Spor era i Ante T om
i ć a. Ova trojica aktivni su i kao pisci
pa se već u prvom godištu »Lista mesečnog
. . .« nalaze njihovi članci o aktualnim
temama koje gledajući iz današnjice zaključujemo
o problemima tadašnjeg šumarstva.


Iako šumarski trolist Kos-Šporer-Tomić
oko 1865. g. imaju iza sebe znatno djelovanje
u šumarstvu i niz objavljenih manjih
i većih šumarskc-stručnih radova, pa
iako u Križevcima djeluje Gospcdarcko-
šumarsko učilište, a u novinama se javljaju
i neki šumari, ipak »Kralj evsko-namjesničko
vieće za kraljevine Dalmaciju,
Hrvatsku i Slavoniju«, povjerava botaničaru
Bogoslavu Šulek u pisanje knjige
objavljene 1866. godine pod naslovom
»Korist i gojenje šumah, osobito
u tro jednoj kraljevini«.
Nije isključeno, da je tome razlog, što se
od navedenih nitko ne nalazi u Zagrebu
(Šporer je u Mehadiji, Tomić u Banatu) a
šumari G.-š. učilišta (Cordašić, Klava) bili
su zauzeti svoijm redovnim dužnostima.


Šulekova knjiga imala je zadatak da upozori
na teške posljedice »zlog gospodarenja
u šumah« tom »ponajvećem blagu
naše domovine« kako u Predgovoru kaže
Šulek. Sa šumama su slabo gospodarili
(kako se navodi u jednoj naredbi iz 1863.


g. Hrvatsko-slavonskog dvorskog ureda u
Beču), ne samo maloposjednici nego i mnogi
veleposjednici, jer ne poduzimaju ništa
za obnovu posječenih šuma koje su važne,
kaže se u Naredbi, »za narodno gospodarstvo,
zdravlje i klimu«. Što više, veleposjednici
se suprotstavljaju akciji Dvorskog
ureda što je napisano i u jednoj brošuri
koju je po nalogu grofa Eltza u Vukovaru
napisao njegov šumar A. Divald.


Divald izričito navodi, da je povod pisanja
njegove brošure navedena Naredba
Dvorskog ureda nastojeći pobiti njezine
teze. Tako se u brošuri posebno naglašava
da su za klimu važne šume samo na apsolutnim
šumskim staništima, a u Hrvatskoj
i Slavoniji nalaze se još stotine hiljada
hektara šume na relativnim šumskim tlima;
da zbog visoke šumovitosti (43l3/o) nema
bojazni od pomanjkanja drveta; da se
obešumljenje (pretvaranje šuma u druge
kulture) može više smatrati kultivacijom
nego pustošenjem, itd. Brošura se posebno
zalaže za liberalizaciju u šumskom gospodarstvu,
jer »sloboda« u gospodarenju ni u
jednoj zemlji Monarhije nije imala loše ili
nezadovoljavajuće posljedice za šumu (lit.


1. str. 23.), a garancija dobrom gospodarenju
su izebraženi kadrovi jer . . . neizobraženi
radnik ne može usprkos zakona ispravno
koristiti ni najbolje tlo ni najkrasniju
šumu« i predlaže osnivanje šumarskih
škola.
Šulek uopće ne spominje A. Divalda, ali
se s mnogo sigurnosti može zaključiti, da
je njegova brošura bila jedan od važnijih
povoda za knjigu »Korist i gajenje šuma«.
To se može zaključiti iz Predgovora u kojem
Šulek kaže: »Visoka naša domaća vlada,
videć kako se kod nas zlo gospodari u
šumah, koje su ponajveće blago naše domovine,
i razabiruć, da je tomu ponajviše
uzrok nepoznavanje znamenitosti i vriednosti
njihove: pozva me, da napišem popularnu
knjigu, u kojoj bi se razložila velika
korist šumah i hude posljedice njihova
zatora, da ih narod naš više počne cieniti,
pa i saditi.. . Stoga sam dodao ovomu
svomu razlaganju i kratak naputak,
kako treba šumariti, to jest šumu pametno
upotrebljavati i saditi...« A knjigu Šulek
ne piše »za izučene šumare, nego za vlastnike
šumah, koji su se ovom strukom go
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 64     <-- 64 -->        PDF

spodarstva slabo bavili, a na zloduhe posljedice
zatora šumah nisu ni pomislili —
nebi li ih sve ovo potaklo, da bolje spoznadu
cienu njihovu i da pomnjivije nastoje
oko toga svoga blaga, kojemu će vriednost
svejednako rasti« (str. 3.).


2


Materiju knjige Šulek je podijelio u tri


dijela: I Korist šumah (str. 7.-66.), II Na


ša gora (str. 69.—108.) i III Gojenje šumah


(str. 111.—202.) uz Predgovor (str. 3.—4.) i


Opazke (str. 203.—219.).


2.1 Prvi dio obrađuje ne samo koristi o;l
šume nego i posljedice »zatorah šuma«
Posredne koristi šuma (o utjecaju na klimatske
elemente, na režim vode, na čistoPodručje
visoke šume niske šume


Provincijala 732.511 141.677


Vojne Krajine 1,248.133 194,92


Dalmacije — —


Ukupno — —


ću zraka, na sprečavanje lavina i na poljoprivredu)
znatno opširnije su obrađene
nego neposredne koristi. Pa i u ovom dijelu
uklopljen je i ekonomski mcmenat: cijena
proizvodnje i prodajna cijena te teškoće u
opskrbi drvctom zemalja s malo šuma
(npr. Engleske). Opširnija obrada posrednih
koristi očigledno je protunapad na izlaganja
Divalda o toj važnosti šume samo
na apsolutnim šumskim staništima.


Ekonomski moment u šumskoj proizvodnji
naglašen je u slijedećim izvodima B.
Šuleka: »Ponajprije šuma je više nego išta
drugo naravna plodina. U šumu se ulaže
puno manje i glavnice i trudbe, nego u
druge plodbe.. . Šuma se sama rasplođuje,
sama se sije, sama se gnoji. Čovjek samo
dolazi, da bere iz nje, šta mu treba,
pak i ova berba pada obično u ono doba
godine, kada gospodar najmanje posla
ima. ... Za šumarenje u šumi prostrtoj na
1 četvornoj (kvadratnoj) milji* treba 1
nadšumar, jedno 2 šumara, 3—4 lugara i 9
pilara, svega skupa 14 ljudi. A koliko ih
treba za obrađivanje onoliko polja! Pa koliko
tu treba marve!« ...


Šulek, nadalje, naglašava, očito na tvrdnje
Divalda o našem šumskom bogatstvu i
niskim cijenama drveta, da je drvo jeftino,
dok ga je dosta ,te dok do se »narod ne
podmoži, a potreba drvah i za kućnu i za


* Oko 5500 ha.
* Oko 350 novih dinara u današnjoj vrijednosti.
obrtnu pcrabu znamenito« ne naraste. »Opominju
se stari ljudi«, kaže Šulek, »da je
hvat drvah 3—4 forinta šajna stajao, a sada
se prodaje i po 12 forintih«* (dok je u
Beču zimi cijena bila i do 23 forinti za
hvat).


2.2 U drugom dijelu knjige pod naslovom
»Naša gora« nalazi se statistički pregled
šuma, prikaz o stanju šuma, prikaz
zakona o šumama i rasprava o pravu države
na intervenciju u šumskom gospodarstvu.
Površina šuma prikazana je u tri tabele
i to posebno za provincijalni dio "Hrvatske
(i Slavonije), za područje Vojne krajine i


za Dalmaciju. Površina šuma je iznosila:


Površina u jutrima
ikare luke kestenici goleti svega
25.119 1.2:3 311 .103 953.926
1.265.623
475.592
— 2,695.143


Ovom statistikom obuhvaćena je površina
šuma cijelog Srema, ali ne Međimurja
(koje je bilo u sklopu Ugarske) ni Istre
(koja je bila u austrijskoj poli dvojne monarhije).


O stanju šuma u ono dcba eto Sulekovog
prikaza: »Naša domovina b´ila je do
nedavno na glasu s svojih krasnih i neizmjernih
šumah, među kojimi bijaše puno
gvozdovah ili prašumah, kamo sjekira nije
odvieka doprla. Osim riečke županije
nemožemo se niti danas potužiti, da je
gdje ponestalo drvah . . .« No ipak, nakon
citiranja Kosa da »neiscrpljivo množtvo
hrvatskih šumah sve ide na manjak . . .«
da je »već i gora strašno prorieđena .... i
da se kod nas slabo tko stara za budući
naraštaj«, Šulek naglašava da »kratkoumnik
i nevježa nevidi... rasap naših šumah
.. .« jer »misli, gledajući izdaleka zelene
gore, da ih jošte toliko imamo, te nam
ne treba štediti«. I dalje: »Ako to ovako
uztraje koji desetak godinah; ako se neustavi
ovo bezobzirno haranje šumah, neće
se tek naši potomci gorko tužiti na našu
lakomost i nemarnost, nego ćemo do skora
i mi sami osjetiti gorkih posijedicah toga
lakoumja i nerazbora«. Analiza ovakvih
predviđanja ne samo Šuleka nego i drugih
prelazi okvir ovog prikaza pa konstatiramo,
da se Šulek slaže s Kosom, da je
»skrajnje vrieme, da se i kod nas zavede
umno šumarenje, ako ne ćemo da sasvim
zatremo našu goru« i traži »da nastojimo
oko šumah većom pomnjom i savršenijim
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 65     <-- 65 -->        PDF

postupkom, i toga radi da sadimo više šuman,
koje će se smatrati kao napredak čovječnosti,
jer pripravljaju dohodak budućemu
naraštaju«. To treba provesti i intervencijom
vlasti, jer »tko će dakle zamjeriti
državi, ako onakvoj raspikući za
dobe ruke sveže, i postavi mu skrbnika —
zakon, — da tim odvrati od njega nevolju,
a od sebe nepriliku? — Doista imaju
sve države zakc.nah, koji vladi upravo nalažu,
da zaprieče onakvo ludo potepanje
imovine«. »Pravo države na nadziranje šuma
« Šulck obrazlaže na preko 20 stranica
uz izvadak nekih propisa Zakona o šumama
iz 1858. god.


Za prikaz stanja šuma na degradiranom
dijelu Krškog područja koristi uglavnom
opis šuma na Hvaru po Ulageru i jednom
prikazu u zadarskom »Novom listu« 1865.


g. Poenta je tih prikaza da »prave šume
pako neima više osim gdjekejeg mladoga i
malenog borika« (Unger za otok Hvar) odnosno
»da je u Dalmaciji s gorom (šumom)
zlo i naopako« (Novi list).
2.3 Treći dio knjige — »Gojenje šumah«
— nakon epćeg dijela obrađuje prirodno i
vještačko pomlađivanje te pošumljavanje
Krša. Svrha je ovog dijela, piše Šulek »samo
ukratko naputiti vlastnike manjih šumah,
šta im valja raditi, da im nepropadnu
i kako ih treba gojiti«, jer »tko želi temeljito
proučiti šumarstvo, mora tu znanost
dvie godine danah učiti na našem gospođarsko-
šumarskom učilištu u Križevcu
«, a »tko ima velike šume, mora i onako
držati po zakonu vješte šumare«. Glavna
pak načela šumarstvu su »1) pametna poraba
obstojeće šume, i 2) podmladak posječene
šume«.
U dijelu o vrstama šuma Šulek u prvom
redu diferencira prirodnu šumu i gospodarsku,
koja se »po pravilih šumarstva goji
ili gaji«; za gospodarsku šumu daje naziv
gaj ili dubrava. Po vrsti drveća razlikuje
šume četinjača i šume listača, a po
načinu sječe »šumarenje« šestarenjem tj.
»kad se šuma ošestari. ., podieli na razmjerne
dielove« i »prieborno šumarenje . . .
kad se u šumi ono sieče, što baš treba, sad
veliko stablo, sad hrastić; a pomladjivanje
ostavlja se naravi.«


Nešto opširnije obrađena je visoka šuma,
niska i srednja. Visoka šuma pogodna
je za veći šumski posjed, »sitna šuma valja
samo ondje, gdje je velika skupoća i
potreba drvah, a malo šumah«, a srednja
šuma »imade puno dobrih svojstava«. Dobra
su svojstva srednje šume: »da pored
drvah za ogrjev daje puno drvah za raznovrstni,
kadšto skupocjeni lies, za krivadke
(Krumhölzer) itd.; da u njoj puno


trave raste, a visoko drveće žirom obilato
radja; da se iz nje puno stelje dobavljati
može, nit se tim baš jako obustavlja rast
drveća; da tlo osobito popravlja... Stoga
je srednja šuma za mnoge okolice znamenita
i baca najveći dohodak. Nego uprav
ovakvo šumarenje je najmučnije; jer potrebuje
od šumara puno opreznosti, izkustva
i vještine ,osobito kod proračunanja
budućeg stanja šume.«


U dijelu pomlađivanja sastojina obrađeno
je pomlađivanje prirodnim načinom
(čistom, oplodnom i prebornom sječom) te
vještačko (sjemenom i sadnicama)


— Za sabiranje sjemena od kakvoće sjemenskih
stabala naglašeno je samo da moraju
biti »potpuno zdrava, te nit odviše
mlada ni odviše stara« iako je prije naveden
jedan članak »vrsnog šumara g. Rašlića
« objavljenog u »Pozoru« u kojem se
kaže, da bi se kod sječe sastojina trebala
»ostaviti za pomlađivanje šuma .. . najbolja
stabia«, ali: ako sjeme »ne možeš sam
nakupiti, kupuj od pouzdana sjemenara.<.
— Dubina jame za sadnju biljke ovisi o
visini biljaka (u običnoj ilovači... za sadnice
5 ao ö stopah visoke i kao palica debele
... 3 do 4 stope široke, a 1 do \lA stopu
duboku jamu,... za 2 do 4 stope visoke
i s prsta debele sadnice ... 8 do 1U palacah
duboke jame) jer »preduboke jame ne valjaju
« i to stoga što kroz rahlu zemlju korjenje
lako prodire »te tako drvo teži više
u aub nego u vis«; šire i dublje jame treba
kopati samo »u zemlji p ješko vito j i prudovitoj
«. Zanimivo je, da za sadnju sadnica
preporuča kopanje jama »šumarskim
svrdlom«, kojim se postiže i brže izvođenje
radova.
Za uzgoj vrsta kojima je potrebna zasjena
preporuča za četinjače zasjenu od listača,
a za listače zasjenu od četinjača (bora
ili jele), preporuča i podizanje mješovitih
sastojina: »Sadnice od listača, visoke 5 do
7 stopah, sadi 15 do 16 stopah razdaleko;
a da se šuma prije sklopi, pomeći med ju
njih boriće i srnrekiće, koje ćeš posije, kad
se šuma zgusne, opet moći izvaditi«.


Za vještačka pošumljavanja Šulek posebno
naglašava ekonomski momenat što
se očituje u navođenju troškova pošumljavanja
i koristi koje se mogu ostvariti. Tako
čitamo:


— da »za jedno jutro zemlje dostaje 300
do 500 krpah ili jamićah, i sav trošak za
sjeme i težake iznosit će 3 do 5 forintih;
— da će trošak za sjeme biti manji »ako
ne šiješ omaške nego u brazdice 6—8 palacah
razdaleko. Šulek i posebno razmatra
»probitačnost sadjenja šumah« i naglašava,
da se samo na najboljem staništu može


ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 66     <-- 66 -->        PDF

koristiti prirodno pomlađivanje ali uz »čuvanje
sječine i podmiatka od svakog korova
«. Na slabijem staništu prednost ima
vještačko pomlađivanje, koje, uz sadnju
500 do 800 stabala po jutru, stoji 3 forinta
i 20 novčića (uz nadnicu radnika 80 novčića),
jer na takvim staništima podmladno
razdoblje kod prirodnog pcdmlađivanja
traje i do 20 godina. S druge strane kod
vještačkog pomlađivanja stanoviti prihodi
mogu se imati odmah: »Puka je predsuda,
a opet je mnogim gospodarima pamet pomutilo
krivo mnenje, da posadjena šuma
daje korist stoprv unukom našim. Već prve
godine možeš upotriebiti travu, koja
ondje naraste, ako ti se hoće požeti ju, dakako
oprezno, da nepožanješ i šumski nasad.
Za koje ljeto već davat će ti mlada
guštara granje za grašak« itd.


3
Preko četvrtine knjige sadrži materijal


o Krasu. Uostalom Šulek »puste golieti...
s južne strane naše domovine« i »primorske
krševe« posebno navodi u Predgovoru,
a u uvodu dijela koji nosi naziv »Naš
Kras« doslovno piše: »Kako da se taj naš
pusti Kras opet zaodjene zelenom goricom
(upitomi), to je glavni cilj ove knjižice...«
To je i razumljivo, jer je sredina XIX vijeka
doba zamaha pošumljavanja goleti u
Francuskoj, prvih uspješnih pošumljavanja
na našem Kršikom području (na Istarskom
kršu odnosno u okolici Trsta) i prvih
temeljitijih istraživanja Krških makrorajona
— gornjeg, provincijalnog, dijela
Hrvatskog Primorja (dr J. R. Loronza —
lit. 4.), nekih drugih štampanih radova (lit.
5.) i, konačno, godišnja skupština »Austrijskog
državnog šumarskog društva« namijenjena
razmatranju pošumljavanju Krša
(održana u Trstu i okolici u jesen 1865.).
Dakako da Šulek koristi »skupštinu sumaran
na Krasu« i to kao završni dio o pošumljavanju
Krša: »Završujuć svoje razlaganje
o zaprekah i sredstvih pošumljivanja
pustih golietih našega Primorja: pođuprieti
ćemo svoj nauk mnenjem vještakah,
koji su stvar na licu mjesta temeljito
i svestrano´ razmatrali« te »ponajprije pronašli,
da Kras nije u istinu onako strahotan,
kao što se govori; jer svagdje ima barem
za nevolju onih tvarih, kojih treba,
da se može iznova šuma saditi, a gdješto je
već i mnogo za taj posao pripremljeno«.
U popisu vrsta za obnovu šuma na krškom
području nalaze se sve autohtone
vrste (odnosno njegovog sjeverozapadnog
dijela), ali opširnije su prikazani samo crni
bor i pajasen.


Crni bor (Pinus nigricans, P. Pinaster,


P. austriaca — dok se na Hvaru nalazi
gluhi bor, P. Laricio) je vrijedan posebne
pažnje, jer, prema Löwenfeldu, »crnom
boru sudjeno je zastrti i obrasti puste i
gole vrhove Krasa«* te jer je »grad Trst
na svom posjedu bjelodano i uz najbolji
uspjeh dokazao, da crni bor na Krasu u
svakoj leži i zemlji, u vapnencu i pješčancu,
ne samo raste nego baš veselo uspieva
i da je najzgodnije drvo ne samo za velike
šume n?go i za stvaranje šumskog tla«.
Ali crni bor, tekst je Šuleka, je vrijedan i
radi svog drveta i smole: »Drvo od crnog
bora teže je nego u prostog, gusto ... a bolje
i življe gori od proste borovine«. U soku
crnog bora ima više terpentina nego u
ikojem drugom drvu«.


O pajasenu*, kaže da su prve sadnje pokazale
njegovu otpornost na sušu i dobro
uspijevanje, a u velike je u ono doba korišten
u Francuskoj, u Italiji pa i u Madžarskoj.
Dobra su svojstva pajasena, navodi
se, i to, što ga steka, pa ni koza, ne
brsti, a posve suho drvo može se koristiti
i u koiarstvu, stolarstvu te tokarstvu jer
»s vremenom bude tvrdo kao i orahovina«
(od stabala starijih od 10 godina). Lišće
pajasena može koristiti za ishranu pajasenovog
svilca (kojeg nit može zamijeniti nit
dudovog svilca). Korištenje pajasena za
pošumljavanje Krša posebno, za Neretvansku
krajinu, preporuča dr Molin. Međutim
ta vrst nije opravdala nade koje su
u nju polagane. Danas se doduše pajasen
nalazi na cijelom degradiranom (primorskom)
dijelu Krškog područja, ali zapravo
samo kao botanička a ne i gospodarska
vrsta, ali vrsta jake vitalnosti. Nalazi ga
se i na terenima ljutog krša (npr. na Vlaškoj
kod Trogira) ali u obliku niskih, grmolikih
stabalaca (grmova). Zašto ga nema
i na boljim staništima, gdje bi postigao i
znatnije dimenzije, trebalo bi istražiti, jer
na takvim staništima (npr. u krugu bivše
Šumarske škole za Krš u Splitu) jednogodišnji
izdanci postižu visinu i preko 2 m.
Pretpostavljam, da je to posljedica svojedobne
»politike« podizanja samo zaštitnih
a ne i proizvodnih šuma odnosno samo pošumljavanja
na težem Kršu, na slabijem
staništu.


Na pitanje »tko da pošumi Kras« Šulek
veli: »Odgovor je kratak: njihovi vlastnici,


* Ovo je npr. u većem opsegu bilo ostvareno
hrptom lanca od Učke do Kremenjaka
(u Istri) na potezu dužine oko 15
km, ali je u toku rata požarom cjelina razbita
i, do danas, 1966. g., još nije uspostavljena.
* Naziv pajasen, veli Šulek, preuzeli smo
od Ceha.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 67     <-- 67 -->        PDF

a ti su: državna blagajna (erar), njekoja
vlastela (po imenu grofovi Batthyäny i
Nugent), a ponajviše obćine«, pa i prisilno
(primjenom propisa CL 3. Zakona o šumama
iz 1958. g.). »Državna blagajna i vlastela
(trebaju) prednjačiti obćinama i buduć
da su ove ponajviše siromašne, te ne
bi lasno smogle potrebit trošak, to bi ih
imala država u tom poslu podupirati, ne
samo savjetom i pomoću svještih šumarah,
nego i podjelom šumskog sjemenja i rasada
«, a »revne šumare« na tom poslu treba
»jošt i napose nagradjivati«.


4


Šulekova knjiga zanimiva je i za terminologiju.
Za ilustraciju navodim neke termine:


— G o z d je termin za prašumu. U dijelu
o »vrstama šuma« kaže se: »Svako
veće mjesto obraslo drvećem (al ne pitomim
zove se šum a (Wald, selva); ako je
malena, onda je šumica. Buduć da su
planine i brdine, jednom rječju gore ponajviše
onakvim drvećem obrasle, zato se
onakva šuma zove jednom rječju i gora
ili goric a (provincialni Hrvati zovu vinograd
»goricom«). — Šuma na ravnici zove
se i lug . Ako se šuma po pravilih šumarstva
goji ili gaji, zove se g a j ili dubrav
a (Forst; foresta, od latinske rieči
srednjeg vieka forestare, inforestare, to će
reći zabraniti, zagajiti)«.

Mrčava je gustiš.
— Sumarenje je termin za gospodarenje
šumom.

Šumišt e je »mjesto namienjeno ili
za
šumu prikladno«.
-— Sibača za fašinu, itd.


5


U Predgovoru knjige Sulek naglašava:
»Stvari, o kojih u ovoj knjizi govorim, nemogu
se proučiti samim umovanjem, nego
samo svestranim iztraživanjem i izkustvom:
stoga trebaše i meni potvrditi svjedočanstvom
čuvenih učenjakah, štogod
ustvrdih«. Za podatke i dokazni materijal u
tekstu Šulek u Opazkama citira 67 izvora
a to su što knjige, što članci i rasprave u
stručnim časopisima, što izvještaji u novinama
i to ne samo u hrvatskom i njemačkom
jeziku nego i u talijanskom i madžarskom,
a izdanih u vremenu od 1822.
do 1866. g. tj. do vremena kada je knjiga
već bila u štampi. Od materijala u hrvatskom
jeziku članci u Gospodarskom listu,
u Pozoru i u Umnom gospodaru (koji je
izlaizo u Gorici!). U hrvatske izvore treba
ubrojiti i K. Koss: Das Forstwesen in Kroatien,
F. Sporer: Das Forstwesen in der


k. k. Militärgrenze, F. Sporer: Leichtfassliohe
Anleitung zur Holzpflanzung, a dakako
i Zakon o šumama iz 1858. g. i izvadak iz
Zakona o šumama iz 1769. (od Marije Terezi
je).


Bez sumnje Šulek se koristio i drugom
literaturom, ali jer nije neposredno iskorišćavao
podatke nije ju ni naveo. Već je
naprijed spomenuta brošura Divalda, a
sad navodimo knjigu Dr H. Rentzsch-a:
Der Wald im Haushalt der Natur und der
Volkswirtschaft, izdane 1862. g. II izdanje
u Leipzigu, a koja je pisana s analognom
svrhom, sa svrhom upozorenja na poljedice
pustošenja u privatnim šumama u
Saskoj i o mjerama, kako da se spriječi
kvantitativno i kvalitativno smanjivanje
šumskog fonda. ltd.


6


Ovim prikazom nije iscrpljena cjelokupna
materija Šulekove knjige, prvog opširnijeg
rada o šumarstvu u hrvatskom jeziku,
koja je vrijedan historijski dokument,
a koja B. Šuleka deklarira kao savjesnog
i umješnog pisca i na području koje je doduše
usko vezano s prirodnim naukama,
ali isto tako povezano s ekonomikom. Zasluga
Šuleka za uspješno rješenje postavljenog
zadatka od Namjesničkog vijeća
nije manja ni onda, ako je tokom izrade i
u većoj mjeri konzultirao šumarske stručnjake
(kao npr. »vrlog učitelja šumarstva
u Križevcu« F. Čordašića).


LITERATURA


1.
Was sollte Geschehen um die Forstwirtschaft
in Croatien und Slavonien
im staatswirtschaftlichen Interesse des
Landes zur Blüthe zu bringen, Esseg,
1864. Verfasst im Auftrage des Grafen
zu Eltz vom Graeflich Elzschen Forstmeister
Adolf Divald.
2.
Karl Koss : Das Forstwesen in Kroatien,
Agram 1847.
3.
Dr U n g e r : Der Waldstand Dalmatiens
von einst und jetzt. iSitzungsberichte
der k. Akademie der Wissenschaften
in Wien, 1864.
4.
Dr J. R. Lorenz: Bericht über die
Bedingungen der Aufforstung und Kultivirung
des kroat. Karstgebirges, Wien
1860.
5.
Dr F. H 1 u b e k : Die Bewaldung des
Karstes, 1857. — Löwenthal: Der
Karst und seine Wiederbewaldung. —
F. Löwinger: Der Karst und seine
Wiederbewaldung, Wien 1865.
6.
Dr M o 1 i n : Die Bewaldung Dalmatiens,
bečke novine »Neue freie Presse«
1866.
7.
Iz 1822. g. je knjiga Pfleil-a: Grundsätze
der Forstwirtschaft.
Oskar Piškorić