DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 41     <-- 41 -->        PDF

,2<2 naStt ptaköii


BOROVE OSE PILARICE


Diprion pini L. i Diprion sertifer Geoffr.


Dr IVAN SPAIC


UVOD


Borovim iglicama hrane se mnogi insekti, no stepen njihove štetnosti je
različit. Neki od njih mogu totalno obrstiti borove sastojine na velikim površinama
pa ih svrstavamo u skupinu najvećih štetnika. To su gusjenice nekolicine
štetnih leptira i pagusjenice obične i smeđe ose pilarice. O ova dva velika
štetnika raspravlja se u ovom članku.


Obična i smeđa borova pilarica (zolja, pilatka) Diprion pini L. i Diprion
sertifer Geoffr. spadaju u familiju Diprionidae (ose pilarice), podred Symphyta
(ose biljarice), red Hymenoptera (opnokrilci). Rodu Diprion pripada još nekoliko
vrsta, koje žive na boru (D. simile, socium, pallidum i dr.), ali one po svom
štetnom djelovanju daleko zaostaju iza dviju navedenih.


D. pini i sertifer odavna su poznati u evropskoj šumarskoj praksi. Postoje
podaci o kalamitetima, koje su oni prouzrokovali, unatrag više od 100 godina
Rašireni su u čitavoj Evropi pa tako i kod nas. I u našim krajevima odavna se
zna za štete na borovima od ovih osa pilarica. Poslije II .svjetskog rata imali
smo masovnu pojavu ovih osa na više područja. Naročito je poznata masovna
pojava D. pini u Srbija na Maljenu, koja je započela oko god. 1950. i trajala
nekoliko godina tako da se radi spašavanja ugroženih borovih sastojina moralo
primijeniti aviokemijsko suzbijanje pagusjenica. Istih godina u Srbiji je zabilježena
pojava ove ose još u Dubočici i Rugovskoj klisuri, a u Hrvatskoj na
Đurđevačkim pijescima. Osim ovih pojava na većim površinama, koje su registrirane
u stručnoj štampi, često su ovi štetnici konstatirani u borovim kulturama
na manjim površinama na području čitave države. Prema dosadašnjem
iskustvu čini se da u Srbiji prevladava D. pini, a u Hrvatskoj D. sertifer.
MORFOLOGIJA


IMAGO — Kod svih osa biljarica pa tako i kod D. pini "i sertifer postoji
spolni dimorfizam tako da se ženka i mužjak mogu lako razlikovati.


D. pini — Ženka je duga 8—10 mm. Glava je crna, a ticala pilasta. Prsište
je pretežno tamno,, skoro crno, osim pronotuma, koji je žut. Prednji i stražnji
segmenti zatka su žuti, a središnji crni. Na kraju zatka s donje strane nalazi
se leglica (ovipozitor) u obliku piliće, koja služi za prorezivanje iglica prigodom
odlaganja jaja. Ženke su debele, teške. (SI. 1 a).
Izradu ovog članka financirao je Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko,
iz sredstava dobijenih od Sav. fonda za naučni rad.