DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PODIZANJE PROIZVODNOSTI RADA U ŠUMARSTVU —
S GLEDIŠTA ŠUMARSKE POLITIKE, PRIVREDNO-FINANCIJSKOG
SISTEMA I MIKRO-ORGANIZACIJE — U UVJETIMA SOCIJALIZMA*


Prof. dr ing. BRANKO KRALJIĆ


Uvod


Kada se navodi proizvodnost rada u šumarstvu (PR)


E E
N PR = — odnosno —
e t


pri čemu označuje »E« efekt, »e« energiju utrošenu za stvaranje efekta »E«,
odnosno »t« vrijeme trošenja energije »e« optimalnom ili barem konstantnom
intenzivnošću


— može se misliti na ove dvije varijante proizvodnosti rada:
— proizvodnost procesa u šumarstvu (PRP), tj. odnos utrošenog živog rada
(energije odnosno vremena žive radne snage ili pak živog i minulog — opredmećenog
— rada zajedno) s jedne strane i odnosnog prirasta vrijednosti drvne
mase (tačnije — šumske sastojine), ili odnosnog prinosa (šumsko-uređajnog etata)
drvne mase s druge strane u proizvodnji drva na panju, odnosno
i proizvoda iskorišćivanja šuma s druge strane u djelatnosti iskorišćivanja
šuma; i
— proizvodnost radnih operacija u šumarstvu (PRU), tj. odnos utrošenog
živog rada (energije odnosno vremena žive radne snage ili pak živog i minulog
— opredmećenog — rada zajedno) s jedne strane i odnosnih radnih učinaka (na
pr.: obrada tla u ha; sječa stabala i izrada stanovitog šumskog drvnog sortimenta
u m:i, odnosno u pr. m; transport šumskih sortimenata pojedinim tipom
iznošenja odnosno privlačenja ili izvoza iz šume u tkm; i si.) s druge strane.
Prvu proizvodnost rada u šumarstvu (PRP) postavljaju sebi za cilj u djelatnosti
proizvodnje drva na panju — proizvođači drva na panju, tj. oni koji se
bave uzgajanjem šuma i zaštitom šuma, pa i oni koji se bave uređivanjem šuma
i — još indirektnije — iskorišćivanjem šuma, a u djelatnosti iskorišćivanja
šuma — oni koji se bave iskorišćivanjem šuma, pa i oni koji se bave projektiranjem
i izgradnjom šumskih komunikacija i si.


* Ovaj je napis predao autor Poljaćkoj akademiji znanosti — Varšava, Odjeljenje
za ekonomiku šumarstva i drvarstva, pošto je bio od nje pozvat da s referatom
učestvuje kao gost Internacionalnom simpozij umu za makro-ekonomiku šumarstva,
koji se održao u Varšavi od 6. do 10. X 1965.
416
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Drugu proizvodnost rada u šumarstvu (PR0) postavljaju sebi za cilj racionalizatori
šumskog rada, a to znači oni koji primjenjuju znanstvenu organizaciju
rada u uzgajanju šuma, zaštiti šuma, iskorišćivanju šuma, projektiranju i
građenju šumskih komunikacija, zgrada i si., pa i u uređivanju šuma. Kako ta
druga proizvodnost rada čini integralni dio one prve proizvodnosti, jer su radne
operacije dijelovi procesa u šumarstvu, racionalizatori šumskog rada učestvuju
i u ostvarivanju i prve proizvodnosti rada u šumarstvu (PRP).


Mikro-ekonomista šumsko-privredne organizacije, pa i makro-ekonomista
šumske privrede — interesira i jedna i druga proizvodnost rada u šumarstvu
(PR), jer je i jedna i druga proizvodnost korisna ne samo za šumsko-privrednu
organizaciju nego i za čitavu šumsku privredu, odnosno društvo.


U uvjetima izgradnje socijalizma problem je — kako da se stimulira
socijalistički radnik (»trudbenik«) šumsko-privredne organizacije, da dade od
sebe sve što može za podizanje proizvodnosti u šumarstvu, i to one drugog ?
prvog oblika.


Pri tom ne treba zaboraviti da proizvodnost rada drugog oblika, kako smo
to već naveli, predstavlja integralni dio proizvodnosti rada prvog oblika — ali
da proizvodnost prvog oblika obuhvaća daleko više komponenata proizvodnosti.
Ona obuhvaća npr. plodnost staništa (tlo i klima), plodnost šumskih sastojina
(vrst drveća, obrast, sklop, starost, zdravlje, struktura, kakvoća drveća i si.),
bonitet položaja šume (prikladnost za sječu i izradu drvnih šumskih sortimenata,
udaljenost i transportni uvjeti od panja do tržišta, i si.). Te komponente
prirodnog ili ekonomskog (zatečene ili novostvorene) karaktera — koje čovjek
zasad ili uopće ne može mijenjati ili ih može mijenjati teško ili tek u dužim
razdobljima, ili ih pak može mijenjati svojom aktivnošću relativno lako — uzrokuju
da pri stanovitoj proizvodnosti drugog oblika u šumarstvu mogu se postizati
relativno vrlo različite proizvodnosti prvog oblika.


Proizvodnost radnih, operacija u šumarstvu (PR0)


Podizanje proizvodnosti pojedinih radnih operacija, tj. radova, relativno je
lako stimulirati u svim djelatnostima, pa i u šumarstvu. To se može postignuti.


— tako da se utvrdi financijski normativ plaće odnosno osobnih dohodaka
po ostvarenom 1 ha ili 1 m3 ili si. pojedinih šumskih radova (akord ili, mnogo
pravednije, normativ utvrđen na temelju radne norme — po mogućnosti analitičko-
proračunske, tzv. tehničke — i zadate osnovne tarife plaće odnosno
osobnih dohodaka), pa se on primijeni putem sistema plaćanja po ostvarenom
radnom učinku;
— tako da se posebno još dodatno nagradi premašivanje radne norme
učinka utvrđene za dan ili još bolje za mjesec ili za godinu, i to na temelju
odnosnih ušteda na fiksnim troškovima; ili
— tako da se prethodno utvrdi za svaki radni učinak planski normativ
ukupnih troškova (živog i minulog rada) tj. cijede koštanja, pa se na temelju
sistema plaćanja po ostvarenom radnom učinku radniku isplati planski normativ
plaća odnosno osobnih dohodaka i eventualno čitav iznos odnosno dio faktične
uštede na elementima planske cijene koštanja (s time da preostali dio
ušteda ostane šumsko-privrednoj organizaciji i društvu); ili
— tako da se prethodno utvrdi za svaki radni učinak planska cijena proizvodnje
(normativ cijene koštanja povećan za normativ razlike realizacije —
fondova), pa se od ukupne planske vrijednosti ostvarenog učinka odbiju fak417
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tični troškovi (uključena davanja društvu) i normativna davanja šumsko-privrednoj
organizaciji te ostatak kao varijabilni osobni dohoci, putem sistema
unutrašnje raspodjele po kompleksnom učinku, podijeli radnicima iz kolektiva
šumsko-privredne organizacije; ili


— tako da se prethodno utvrdi za svaki radni učinak i ukupno planski
čisti prihod II (u sadašnjosti identičan planskom dohotku) i (na temelju posebnog
studija) planski postotak učešća fondova (odnosno osobnih dohodaka) u
njemu, pa se polazeći od ukupne planske vrijednosti ostvarenog učinka odbiju
odnosni faktični troškovi poslovanja i odnosni doprinosi na dohodak i doprinosi
na eventualni izvanredni prihod (u sadašnjosti odbijanje tih doprinosa
otpada) i tako utvrdi plansko-obračunski čisti prihod II (u sadašnjosti plansko-
obračunski dohodak) na koji se primijeni već navedeni planski postotak učešća
fondova i tim putem utvrde osobni dohoci, koji se — putem sistema raspodjele
po kompleksnom učinku — podijele radnicima iz kolektiva šumsko-privredne
organizacije.
Relativnu poteškoću predstavlja jedino nužda da se utvrde stimulativne, tj. realne,
odnosno tehničke norme (normativi), a to znači i takvi planovi, te da se ostvari
tačna i ažurna evidencija individualnih radnih učinaka (i to ne samo njihovih količina
već i kvaliteta).


Stimulativne (progresivne) radne norme mogu se utvrditi u
šumarstvu putem odnosnih odjeljenja u institutima za šumarska istraživanja, šumarskim
fakultetima i si. (regionalne diferencirane norme, tj. mnogoulazne tablice normi


— za sječu i izradu drvnih sortimenata, za šumski transport, za šumsko-kulturne radove,
i si.) te djelovanjem odjeljenja za pripremu proizvodnje (odnosno grupe racionalizatora
i normiraca u njemu) u šumsko-privrednoj organizaciji (konkretne radne
norme za svako radilište ili manje diferencirane norme za pojedine jednorodne grupe
šuma u šumsko-privrednoj organizaciji).
Tačn a evidencija radnih učinaka u šumsko-privrednoj organizaciji pri nekim,
naročito šumsko-kulturnim radovima (npr. broj ha pošumljenih šumskim sadnicama
određene smjese raznih vrsta drveća i raznih starosti u određenom broju, tj. razmaku
po ha, i si.), ne može se ostvariti bez posebnih napora. Naime, radnici koji su vršili
takve radove imaju interes da tvrde da su ostvarili veći obujam tih radova (i po količini
i po kvaliteti) od onog faktičnog, pa da dobiju veće plaće odnosno osobne dohotke,
na teret utrška za prodano drvo (na panju ili na raznim daljnjim mjestima
lanca iskorišćivanja šuma). Dapače, takav interes pri pojedinim varijantama financijskog
sistema u pojedinoj socijalističkoj zemlji (npr. u Jugoslaviji) može imati i
čitav kolektiv šumsko-privredne organizacije — ako se u njemu stalni šumski radnici
u toku godine bave i šumsko-kulturnim radovima i ostalim radovima šumskoga gospodarenja
(pa i iskorišćivanjem šuma). U takvim slučajevima treba osigurati kolaudaciju
takvih (u prvom redu šumsko-kulturnih i građevinskih) radova u šumarstvu;
ona će se vršiti putem komisije u kojoj će učestvovati i financijski nezainteresirani
radnici šumsko-privredne organizacije, odnosno financijski nezainteresirani (ili suprotno
zainteresirani) reprezentanti područnih komuna, odnosno društva.


U tom smislu smatramo da je bila ispravna odnosna odredba Zakona o šumama
Jugoslavije iz god. 1961. koja se vjerojatno pretežno nije primjenjivala u šumarskoj
praksi pri šumsko-kulturnim radovima, pa je u redakciji novog Zakona o šumama
Jugoslavije nažalost izostala.


U odnosu na ažurnos t navedene evidencije radnih učinaka — ne treba zaboraviti
da se kakvoća nekih radnih učinaka može pouzdano utvrditi tek iza stanovitog
vremena, npr. sadnje šumskih sadnica, prašenja šumskih kultura, i si.


U odnosu pak na evidentiranje individualni h radnih učinaka — ne treba
zaboraviti da to traži često naročitu organizaciju rada, npr. pri obrađivanju tla, sadnji
šumskih sadnica, smolarenju, i si. A često traži i naročiti napor evidentičara diljem
prostranih i brojnih šumskih radilišta. Katkad je evidentiranje individualnih radnih
učinaka unutar radne brigade praktički potpuno nemoguće (ondje gdje su moguće
samo tzv. kolektivne radne norme, npr. pri sječi i izradi drvnih šumskih sortimenata
u iskorišćivanju šuma).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Uostalom, nije dobro u svima uvjetima stalno forsirati samo individualne radne
učinke. U takvu slučaju, naime, dolazi do zapostavljanja ekipnog duha, zapostavljanja
podučavanja neukih i pomoći slabijima, zapostavljanja eliminiranja očito suvišnih
radova, suvišnih radnika, neracionalnosti i si., te do suvišnih opterećivanja rukovodnog
osoblja dispečerskim i uskladivačkim poslovima, usmjerenim na kompletnu finalizaciju
proizvodnje.


U tu svrhu, tj. u svrhu automatskijeg usklađivanja finalizirane proizvodnje putem
ekipnog duha — uputno je povezati interese npr.: radnika koji rade na iznošenju
(privlačenju) drvnih šumskih sortimenata do pomoćnih stovarišta sa radnicima koji
te Sortimente utovaruju u kamione ili vagone šumske željeznice za daljnji izvoz
(deblji trupci trebaju se skladištiti bliže vozilu — da bi se mogli prvi utovariti i položiti
na dno vozila); radnika koji obrađuju tlo sa radnicima koji će na njemu saditi
šumske sadnice; itd. Do tog povezivanja interesa i stvaranja ekipnog duha u šumsko-
privrednoj organizaciji vodi kako status stalnog (a ne sezonskog ili povremenog)
šumskog radnika tako i alikvotno učestovanje svih šumskih radnika u šumsko-privrednoj
organizaciji u raspodjeli njezina integralnog financijskog rezultata (po određenim
ključevima koji se odnose na međusobne odnose pojedinih teritorijalnih ekonomskih
odnosno radnih jedinica i na odnose pojedinaca u svakoj takvoj jedinici).
Izraziti primjer takvog stvaranja ekipnog i kolektivnog duha pokazuje sistem unutrašnje
raspodjele kompleksnog učinka putem obračuna po ekonomskim odnosno radnim
jedinicama; on se u novije vrijeme sve više razrađuje i prilagođuje specifičnostima
i potrebama te mogućnostima šumsko-privrednih organizacija u okviru postojećeg
privredno-financijskog sistema u Jugoslaviji.


Nastoji se da se radnici šumsko-privredne organizacije što ispravnije stimuliraju
za podizanje proizvodnosti živog rada, pa i proizvodnosti živog i minulog
rada, radnih operacija u šumarstvu (PR0) — i to one proizvodnosti koja
ovisi o njima samima, njihovoj umješnosti i zalaganju (pro). Zbog toga pri navedenom
sistemu unutrašnje raspodjele, prilagođenom specifičnostima šumarstva,
sve razlike financijskog rezultata nastale zbog razloga koji se prema datom
kolektivu radnika ispoljavaju kao neka »viša sila« — prebacuju se u fondove
šumsko-privredne organizacije (a odatle dijelom u korist društva), odnosno
isplaćuju se iz tih fondova (radnim jedinicama i njihovim radnim kolektivima).
Pri tom se budno pazi da te razlike ne zamagle stimulativne osobne
dohotke radnika šumsko-privredne organizacije. Ti dohoci trebaju, naime, ovisiti
samo o umješnosti i zalaganju radnika šumsko-privredne organizacije, a to
znači i o organizaciji rada, proizvodnje i poslovanja (stupnju organiziranosti,
stupnju radničkog samoupravljanja). Razlozi, koji se prema datom kolektivu
radnika ispoljavaju kao neka »viša sila« mijenjajući financijski rezultat, a koji
ne trebaju mijenjati stimulativne osobne dohotke radnika — jesu: promjeno
cijena na tržištu, promjene financijskog sistema (njegovih mjera i instrumenata),
promjene asortimana sječne drvne mase šumsko-privredne organizacije,
promjene uvjeta za sječu i izradu drvnih šumskih sortimenata u iskorišćivanju
šuma, promjene troškova ukupnog šumskog transporta šumskih sortimenata od
njihova nalazišta do tržišta (promjene položaja, udaljenosti od tržišta, i si.) te
promjene troškova biološke reprodukcije posječenog drva i ulaganja sredstava
za duga razdoblja (naročito tzv. biološke investicije). — Budući da se troškovi
ukupnog šumskog transporta šumskih sortimenata smanjuju i podizanje m
šumskih komunikacija, dio tako nastalih diferencijalnih zemljišnih
renti položaja putem ulaganja vlastitih investicionih sredstava šumsko-privredne
organizacije (njezina kolektiva radnika) treba ostaviti šumsko-privrednoj
organizaciji odnosno njezinim radnicima, a ostatak — u perspektivi —
ustupiti društvu, čijom zaslugom su stvorene zatečene šumske i sve javne komunikacije.
Analogno važi za financijske posljedice promjen e organ skog
sastava sredstava (stupnja mehanizacije i si.), nastale putem
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ulaganja vlastitih investicionih sredstava šumsko-privredne organizacije (njezina
kolektiva radnika).


Da bi se takvo razgraničenje ostvarilo, svaka ekonomska odnosno radna
jedinica u šumsko-privrednoj organizaciji za svako radilište planira odnosnu
plansku cijenu koštanja i putem planske stope fondova — manje od one prosječne
planske u šumsko-privrednoj organizaciji — povisuje je na odnosnu
plansku cijenu proizvodnje. To je financijska norma, koja odgovara konkretnim
uvjetima i normalnoj, odnosno u prošlom obračunskom razdoblju postignutoj,
umješnosti i zalaganju odnosnih radnika. Ako ti radnici umjcšnošću i
zalaganjem (organizacijom) ostvare odnosnu plansku cijenu koštanja, oni će
ostvarivati za njih planirane odnosne fondove; ako ti radnici umješnošću i
zalaganjem uspiju sniziti odnosnu plansku cijenu koštanja, oni će ostvariti i
odnosni višak fondova; ako pak oni umješnošću i zalaganjem nižeg stupnja
premaše odnosnu plansku cijenu koštanja, oni će ostvariti tek dio za njih planiranih
odnosnih fondova ili ne će ostvariti nikakvo odlijevanje tj. ulaganje u
fondove ili će čak morati podnijeti stanoviti gubitak, tj niže osobne dohotke
od onih planskog (ukalkuliranog) nivoa.


Pri tom, zbog raznih uvjeta gospodarenja, svako radilište ima svoj nivo
planske cijene koštanja, pa i planske cijene proizvodnje. Prema tome, planska
cijena proizvodnje pojedinog radilišta može biti različito niža, jednaka ili različito
viša od općeg nivoa prodajnih cijena proizvođača na tržištu, isto važi i za
svaku ekonomsku jedinicu koja obuhvaća više radilišta. Razlike se odlijevaju,
tj. ulažu u centralni fond šumsko-privredne organizacije, ako su pozitivne;
ako su pak negativne, one se naknaduju ekonomskoj jedinici izlijevanjem odnosnih
sredstava iz centralnog fonda šumsko-privredne organizacije. Saldo svih
navedenih odlijevanja i izlijevanja u šumsko-privrednoj organizaciji uvijek je
pozitivnog predznaka, jer je prosječna planska stopa fondova ekonomskih odnosno
radnih jedinica (koja se pri planiranju primijenila pri svakoj jedinici)
bila manja od prosječne planske stope fondova čitave šumsko-privredne organizacije.


Što je teritorij šumsko-privredne organizacije jednoličniji u pogledu mogućnosti
ekonomski efikasnog investiranja u osnovna sredstva (šumske komunikacije, opremu
i si.) i dugoročne biološke investicije (pošumljivanja, šumske melioracije, intenzivne
šumske kulture, šumske plantaže, i si.) — to sredstva fondova mogu biti decentraliziranija
na teritorijalne ekonomske odnosno radne jedinice, putem već e planske
stope njihovih odvajanja u vlastite fondove.. Što je pak teritorij šumsko-privredne
organizacije u navedenom razncličniji — to sredstva fondova trebaju biti centraliziranija
u centralni fond šumsko-privredne organizacije, putem manj e stope fondova
teritorijalnih ekonomskih odnosno radnih jedinica — kako bi se investicije
mogle ekonomski najefikasnije ostvarivati!


Uostalom, planski iznosi fondova za pojedine teritorijalne ekonomske odnosno
radne jedinice šumsko-privredne organizacije mogu se i taksativno utvrditi na temelju
dugoročnog plana razvitka šumsko-piivređne organizacije, odnosno njegova
dugoročnog plana investiranja, izbalanciranog prema mogućnostima cjelovite šumsko-
privredne organizacije i odobrenog´ od organa samoupravljanja.


Sredstva tzv. »amortizacije šuma« — ako su utvrđena na temelju prosječnih
normativa (za jedinice pojedinih drvnih šumskih sortimenata ili postotka amortizacije
koji se primjenjuje na vrijednost šuma) za čitavo područje šumsko-privredne
organizacije — trebaju biti centralizirana. Inače će teritorijalne ekonomske odnosno
radne jedinice zbog diferencijalnih renta plodnosti — dakle bez zasluge odnosno
krivnje njihovih radnika, a upravo zbog prosječnosti te »amortizacije« — ostvarivati
nestimulativne čiste prihode II (u sadašnjosti — dohotke), a to znači nestimulativne
vlastite fondove, pa eventualno i nestimulativne osobne dohotke za njihove radnike.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kako smo već naveli — sve promjene novčanih iznosa prema prethodnoj
godini (obračunskom razdoblju) koje su nastale kao rezultat uzroka koji se.
prema radnicima šumsko-privređne organizacije na neki način ispoljavaju kao
»viša sila« — odlijevaju se u centralni fond šumsko-privredne organizacije,
odnosno naknaduju se teritorijalnim ekonomskim odnosno radnim jedinicama
iz tog centralnog fonda šumsko-privredne organizacije. Prema tome, pojedine
jedinice šumsko-privredne organizacije ostvaruju u svoju korist plansko odvajanje
u vlastite fondove jednakog nivoa kao ostale jedinice iste šumsko-privredne
organizacije, odnosno taksativno određenog iznosa. To ostvaruju na
račun alikvotnog učešća u proizvodnji putem društvenih materijalnih proizvodnih
snaga i datih odnosa na tržištu. Pored toga ove ostvaruju i ona povišenja
odnosno smanjenja odlijevanja u vlastite fondove koja su ovisna o zalaganju
i umješnosti samih radnika u datoj jedinici šumsko-privredne organizacije.


Na teritoriju jedne šumsko-privredne organizacije u uvjetima Jugoslavije redovito
se prostire više komuna i više šumarija. Neke komune u posljednje
vrijeme traže, da se nikakva sredstva s područja »njihovih« šumarija ne prelijevaju
u područja »tuđih« šumarija.. To prciivuriječi financijskoj jedinstvenosti, trajnosti
tfc^podarenja i trajnoj financijskoj pozitivnosti (nuždi investiranja, ti. kontinuirane
proširene reprodukcije) cjelovite šumsko-privređne oranizacije — koja po propisima
Zakona o šumama Jugoslavije upravo zbog toga treba obuhvaćati najmanje jedno
tzv. šumsko orivredno područje. Pri tom šumsko privredno područje
obuhvaća šume, koje čine biološku i privrednu cjelinu, a mogu trajno poslovati financijski
pozitivno (s vlastitim investicijskim sredstvima). Takav zahtjev komuna kosi
se sa specifičnostima šumskoga gospodarenja, koje tek na velikim područjima (šumsko
privredno područje) može racionalno ostvarivati načelo trajnosti, tj. načelo jednostavne
i proširene reprodukcije; ono traži izravnavanja ne samo na velikim područjima
nego i u velikim vremenskim razmacima (dugim razdobljima). Današnje
šumarije s pretežno mlađim šumskim, sastojinama poslije pedesetak godina bit će
upravo šumarije sa stnrijim. za sječu zrelim šumskim sastojinama; i obratno. Takav
zahtjev komuna kosi se također i sa interno samostalnim privređivanjem svake, pa i
šumske, privredne organizacije — kojom u uvjetima sistema privređivanja u Jugoslaviji
samostalno upravlja odnosni kolektiv radnika.


Sve što smo naveli za stimuliranje podizanja proizvodnosti radnih operacija
u šumarstvu (PR,,, pa i posebno pr0) — u uvjetima socijalizma može se
lansirati i podržavati te dalje usavršavati putem privredno-financijskog sistema
(date zemlje koja izgrađuje socijalizam) te putem osposobljavanja
kadrova (u šumsko-privrednim organizacijama) da šumarstvu tako prilagođeni
sistem prihvati, primijeni i da ga dalje usavršuje.


Pri praćenju proizvodnosti živog rada pojedinih radnih operacija u šumarstvu
(PRn) treba voditi računa da postoje dvije varijante te proizvodnosti, odnosno
ovi pokazatelji:


U U NSO
Pr0 = — odnosno — i pro =
2 T ES
pri čemu:


Pro označuje proizvodnost živog rada, koja ovisi i o radnim uvjetima te


oruđu za rad (stupnju mehanizacije);


U označuje radni učinak u operaciji;


2 označuje utrošeni živi rad (energiju žive radne snage) za stvaranje


radnog učinka U;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 24     <-- 24 -->        PDF

T označuje vrijeme trošenja živog rada (energije) 2 za stvaranje radnog
učinka U; pri tom se pretpostavlja da se živi rad (energija) troši
optimalnom, tj. normalnom, ili barem konstantnom intenzivnošću,
pa se utrošena energija žive radne snage može indirektno mjeriti
mjerenjem radnog vremena; a


pro označuje proizvodnost živog rada, koja ovisi samo o umješnosti i zalaganju
radnika, a ne ovisi o uvjetima rada i oruđu za rad (stupnju
mehanizacije);


NSO označuje radni učinak, iskazan u obliku norma-sati (sati normalnog
rada) trajanja operacije (najbolje na temelju tehničkih radnih normi)
— pri konkretnim uvjetima rada i konkretnom oruđu za rad
(stupnju mehanizacije);


ES označuje efektivno vrijeme rada, iskazano u obliku faktičnih sati
živog rada, pri kojima se uz date uvjete rada i dato oruđe za rad
(stupanj mehanizacije) faktično ostvaruje radni učinak U (koji se
normalno može ostvariti za određeni broj norma-sati); pri tom pod
cfetivnim vremenom rada obuhvaća se ono vrijeme rada koje bi se
plaćalo — kada bi se rad plaćao po radnom vremenu (vrijeme faktičnog
rada i dozvoljenog odmora); i tu se iz već navedenih razloga
pretpostavlja da se energija žive radne snage troši optimalnom, tj.
normalnom, ili barem konstantnom intenzivnošću.


Elementi Z, T, ES i NSO ne samo da se odnose na trošenje optimalnom, tj. normalnom,
ili barem konstantnom intenzivnošću — već i na energiju živog rada iste
kvalitete, tj. istog stupnja kvalificiranosti (jer i prema K. Marksu kvalificiran rad
nije ništa drugo nego multipliciran nekvalificiran rad). Prema tome, pri t a č n o m
praćenju proizvodnosti živog rada faktično je potrebno sve utroške energije živog
rada svesti na jeđan, tj. uvjetni stupanj kvalificiranosti rađa. To se ostvaruje putem
faktora pretvorbe, koji se temelje na uobičajenom odnosu plaća odnosno osobnih dohodaka
raznih stupnjeva kvalificiranosti radnika; ili još bolje na odnosnu bodova
koji se homogeno utvrđuju analitičkom procjenom radnih mjesta, pa i radnika, raznih
stupnjeva kvalificiranosti. Pri tom kao temelj treba uzeti onaj stupanj kvalificiranosti,
koji je u određenom radnom kolektivu najviše zastupljen.


U širokoj praksi praćenja proizvodnosti rada gotovo je nemoguće uvažavati
stroge teorijske zahtjeve čiste proizvodnosti rada. Zbog toga se redovito zadovoljavamo
onom čistoćom koju nam osiguravaju podaci koji se odnose na rad mnogi h
radnika u duži m razdobljima.


Napominjemo da je drugi pokazatelj (pr0) za racionalizatora i ekonomista
šumarstva mnogo interesantniji od prvog (Pro)- To stoga što u toj oblasti vrlo
varijaju uvjeti rada od jednog do drugog radilišta, pa i od jednog do drugog
dana, mjeseca i godine. Osim toga — interesantniji je za praćenje onaj dio
opće proizvodnosti živog rada, koji isključivo ovisi o umješnosti i zalaganju
radnika te je potpuno subjektivnog karaktera, pa je vrlo opravdano racionalno
ga stimulirati.


No, praćenju proizvodnosti živog rada u šumarstvu (PR, pa i P m i Pro) u
našoj svakidašnjoj praksi — stoji na putu specifična poteškoća. Ona se sastoji
u tome, što se općenito ni početak ni završetak, pa ni trajanje, dnevnog radnog
vremena pri šumskom radu ne da pouzdano mjeriti, pa ni evidentirati. To važi
za one šumske radnike, koji dnevno dolaze na rad izravno iz svojih obližnjih
kuća i dnevno odlaze s rada svojim domovima (a rade vlastitim ručnim alatom
ili alatom šumsko-privredne organizacije koji sa sobom nose na rad i s rada
kući). Takvih ima još uvijek relativno mnogo u uvjetima šumarstva mnogih
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 25     <-- 25 -->        PDF

zemalja koje grade socijalizam. A šumska su radilišta prostrana, udaljena jedno
od drugog, radnici rade pretežno u malobrojnim radnim grupama, a poslovođa-
evidentičara ima redovito premalo da vrijeme trajanja rada svih tih radnika
konstatiraju i evidentiraju. Potpuno drugačije je sa šumskim radnicima iz
udaljenijih krajeva koji su u stalnom radnom odnosu; oni stanuju u šumi u
radničkim nastambama, rade sa sredstvima mehanizacije šumsko-privredne
organizacije (kamioni, šumska željeznica, traktori, žičara, i si.), pa i u većim
radnim grupama (npr. pri nekim šumsko-kulturnim radovima) ili u šumskim
rasadnicima; no ti radnici većinom obuhvaćaju manji postotak ukupnog broja
radnika šumsko-privredne organizacije. Pri takvim uvjetima proizvodnost živog
rada može se vrlo tačno pratiti posebno organiziranim direktnim mjerenjem
trajanja rada, relativno tačno pratiti reorganiziranjem rada i evidencije
radnika putem tzv. alatnog mjesta ili približno tačno pratiti putem posebnog
organiziranja snimanja tj. istraživanja reprezentativnih radilišta metodom trenutačnih
zapažanja (multimoment-metodom)..


Nema sumnje da ta specifičnost sadašnjega šumskog rada u širokoj praksi
onemogućuje tačno praćenje, pa i stimuliranje, porasta proizvodnosti živog
rada pojedinih radnih operacija u šumarstvu (PR0) uopće, pa i posebno one
varijante koja ovisi i o uvjetima rada i o oruđu za rad (Pr„) te one varijante
koja ne ovisi o uvjetima rada i oruđu za rad već ovisi samo o umješnosti i zalaganju
radnika pri konkretnim uvjetima rada i oruđu za rad (pro)-


Pokazatelj radnog učinka TJ na dan, ili na mjesec, ili na godinu po radniku —
uobičajen je ali vrlo netačan pokazatelj globalne proizvodnosti živog rada. On ne vodi
računa o tačnom efektivnom radnom vremenu (ni o prekidima rada u radnoj smjeni,
ni o odsustvu s rada, tj. ni o tačnom broju radnih dana!), o kvalificiranosti utrošenog
rada odnosno radnika-izvršioca radnog učinka, a ni o mijenjanju vrlo raznolikih
uvjeta pri radu, pa katkad i sredstava proizvodnje (predmeta rada i oruđa za rad, tj.
stupnja mehanizacije). Inače — taj pokazatelj može se u širem smislu uvrstiti u varijantu
proizvodnosti živog rada radnih operacija (PR0) koja ovisi o uvjetima rada i
i oruđu za rad (Pr„); on se razlikuje od već navedenog pokazatelja Pro jedino po svojoj
specifičnoj mani, koja se sastoji u tome da utrošeni rad (energiju) ne mjeri satima
(minutama, sekundama i si.) već faktično raznorodnim, nehomogenim danima ili mjesecima
ili godinama rada prosječnog radnika.


Zbog svega što smo objasnili — moramo biti vrlo kritični kad god čitamo
podatke o porastu proizvodnosti (PR, PRP, PR0, pa i Pro i pro) u čitavoj šumsko-
privrednoj organizaciji ili u šumarstvu neke zemlje.


Problematika koju smo naveli za proizvodnost živog rada radnih operacija
u šumarstvu (PR„, pa i Pro i Pro) odnosi se na sve radne operacije u šumarstvu


— kako one u proizvodnji drva na panju (odnosno u djelatnosti šumsko-kulturnih
radova) tako i one u iskorišćivanju šuma, pa i u šumskom građevinarstvu.
Jedino u šumskom građevinarstvu redovito rade radnici koncentrirani u
većim radnim grupama na gradilištu pod neposrednim nadzorom poslovođa —
pa je u toj djelatnosti lako utvrditi i pratiti trajanje radnog vremena, a i proizvodnost
rada (PR) uopće.
Usprkos poteškoćama pri utvrđivanju proizvodnosti rada (PR) uopće, a
posebno proizvodnosti radnih operacija (PR0), u proizvodnji drva na panju i
iskorišćivanju šuma — vrlo je važno da se ona stimulira . Iz onoga što
smo naprijed naveli vidjeli smo da se ona može stimulirati i bez njezina direktnog
praćenja, i to putem računovodstvenih obračuna po ekonomskim odnosno
radnim jedinicama šumsko-privredne organizacije — pomoću sistema


423
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 26     <-- 26 -->        PDF

unutrašnje raspodjele osobnih dohodaka po kompleksnom učinku. Prema tome


— nije neophodno praćenje proizvodnosti rada u njezinu relativno m
obliku, već njezino stimuliranje putem praćenja apsolutnih podataka
u šumsko-privrednoj organizaciji, ekonomskim odnosno radnim jedinicama,
za pojedine radnike. To pak osigurava privredno-financijski sistem
prilagođen odnosnim zahtjevima i specifičnostima šumarstva.


Proizvodnost procesa u šumarstvu (PRP)


Proizvodnost živog rada u procesu proizvodnje šumskoga gospodarenja
obuhvaća onu u procesu proizvodnje drva na panju i onu u procesu iskorišćivanja
šuma. U procesu proizvodnje drva na panju efekt predstavlja proizvedeno
drvo na panju (količina i kakvoća, tj. vrijednost), a u procesu iskorišćivanja
šuma efekt predstavljaju šumski proizvodi na mjestu njihove prodaje, tj.
pretežno na tržištu (količina i kakvoća, tj. vrijednost).


Proizvodnost živog rada procesa (PRP) proizvodnje drva na panju, tj. prve
faze cjelovitog procesa šumskoga gospodarenja, vrlo teško se utvrđuje. To stoga
što se godi.jnje proizvedeno drvo na panju vrlo teško dovoljno tačno mjeri po
sortimentima u prostranim šumama (u stočarstvu se »prirast žive mjere« stoke
relativno lako i tačno godišnje mjeri — vaganjem!) i vrijednosno procjenjuje.
Proizvodnost živog rada procesa (PRP) iskorišćivanja šuma, tj. druge faze cjelovitog
procesa šumskoga gospodarenja, lako bi se utvrđivala, jer se relativno
lako, pa i operativno, mjere i procjenjuju sortimenti iskorišćivanja šuma — kad
i ovdje ne bi postojale specifične poteškoće za praćenje trajanja efektivnog
radnog vremena (T odnosno ES) pri šumskom radu (šumskim radnim operacijama).


Pri navedenim proizvodnostima živog rada procesa (PRP) proizvodnje drva
na panju i iskorišćivanja šuma — veliku ulogu imaju prirodni zatečeni i
umjetno stvoreni uvjeti za te vrste proizvodnje.


To važi naročito za proces proizvodnje drva na panju — za
bonitet staništa, za bonitet šumskih sastojina (vrst drveća, obrast, sklop, struktura,
dob i dr.) i njihovih drvnih masa.. Ti boniteti mogu biti od prirode zatečeni
bolji ili lošiji, ili zatečeni bolji ili lošiji kao posljedica djelovanja uzgajivača
šuma u minulim vremenima, ili se mogu svjesno mijenjati u većoj ili
manjoj mjeri u pozitivnom smislu. Tu spadaju razne vrste obrade i melioracije
tala, razne vrste pošumljivanja, melioracija šuma (introdukcija, rekonstrukcija,
konverzija i dr.), mjera njege šuma (čišćenja, okresivanja granja, prorjeđivanja,
i si.), zaštite šuma, uređivanja šuma (plansko gospodarenje putem optimalnog
redoslijeda sječa i šumsko-kulturnih radova, poštivanja sječne zrelosti najveće
ekonomske efikasnosti, i si.). Pri nizu navedenih mjera potrebne su više ili
manje skupocjene radne operacije u toku jedne ili više godina, a efekt u priraslom
drvu na panju (naročito onom ekvivalentnom u postojećem za sječu
zrelom drvu) — dolazi tek nakon manjeg ili većeg niza godina. Zbog te karakteristike
procesa proizvodnje drva na panju — ne samo da bi pri neuravnoteženom
šumskom gospodarenju nenormalnim šumama (šumsko-gospodarskim
jedinicama, šumskim privrednim područjima) pri godišnjem obračunu uspjeha
gospodarenja (financijskog rezultata) trebalo troškove tih radnih operacija
vremenski razgraničiti, što je vrlo komplicirano i teško tačno izvršiti, negoradni kolektiv faktično nije ničime ni financijski stimuliran da vrši takve radove
s dugoročnim naknadnim efektima. Ta oni katkad (npr. pri pošumljiva


424
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 27     <-- 27 -->        PDF

njima) prelaze i trajanje jedne ljudske generacije.. To kolektiv šumsko-privredne
organizacije vrši na temelju šumsko-uređajnog elaborata koji je potvrđen
u ime društva od nadležne oblasti (npr. u Jugoslaviji), ili na temelju državnih
planova (npr. u ostalim zemljama koje izgrađuju socijalizam) — dakle u
oba slučaja pod pritiskom stanovite ekonomske politike društva odnosno
države. — Doduše, sve se to znatno ublažava u uvjetima gospodarenja normalnijim
šumama i veće šumarske svijesti kolektiva šumsko-privrednih organizacija.
No, ipak, uporedno s odumiranjem utjecaja države na području privredne
djelatnosti, tj. prelaskom državnog socijalizma u socijalizam tipa društvenog
i radničkog samoupravljanja — treba aktivirati na području privredno-
financijskog sistema (u njegovoj primjeni na šumarstvo) i mikro-organizacije
šumsko-privredne organizacije takve stimulanse koji će automatsk"´
djelovati na radni kolektiv šumsko-privredne organizacije da optimalno gospodari
povjerenim mu šumama — bez ikakve, u suštini administrativne, prisile
(koja je nužna sve dotle dok manjka navedeni poželjni automatizam)..


Financijski sistem i mikro-organizacija, teorijski, mogle bi ostvariti svake
godine, ili barem svakog petgodišta — bilanciranje uspjeha gospodarenja (W)
u proizvodnji drva na panju prema proizvodnom ili realizacionom pirncipu:
a) prema proizvodnom principu:


Wp = Vp — Tp


Wp = (K + S — P) — Ts,


b) prema realizacionom principu:


Wr = Vr — Tr


Wr = R — (Tpo + Tt — Tk)
pri čemu:


Wp označuje uspjeh proizvodnje drva na panju (uspjeh u okviru prirasta
vrijednosti drva na panju);
Vp općenito označuje vrijednost proizvodnje;
Tp općenito označuje troškove proizvodnje (vrijednosti Vp);
K označuje vrijednost drvne zalihe na panju na koncu obračunskog
razdoblja;
S označuje vrijednost drva na panju koje je posječeno u toku obračunskog
razdoblja;
P označuje vrijednost drvne zalihe na panju na početku obračunskog
razdoblja;


Tsg označuje ukupne razgraničene troškove proizvodnje drva na panju u
toku obračunskog razdoblja; a
Wr označuje uspjeh realizacije u procesu proizvodnje drva na panju
(uspjeh u okviru drvne mase na panju koja je unovčena);
Vr općenito označuje vrijednost realizacije (unovčenja);
Tt općenito označuje troškove realizacije (tj. realizirane odnosno unovčene
proizvodnje Vr);
R označuje vrijednost realizirane, tj. unovčene drvne mase na panju u
toku obračunskog razdoblja;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tpo označuje troškove proizvodnje drvne zalihe na panju na početku
obračunskog razdoblja;
Tt označuje troškove proizvodnje drva drvne mase na panju koja je
proizvedena u toku obračunskog razdoblja;
Tk označuje troškove proizvodnje drvne zalihe na panju na koncu obračunskog
razdoblja.


Pri tom treba napomenuti da u obračunskom razdoblju treba obračunavati
sve po konstantnom, novcu, konstantnim cijenama i tarifama (plaća, odnosno
osobnih dohodaka, i si.) te konstantnim denđrometrijskim metodama; u protivnom
— gubi se paralelnost naturalnih i novčanih pokazatelja, tačnost uspjeha
gospodarenja, te mogućnost novčane kontrole održavanja dubeće drvne zalihe
i tačnog utvrđivanja vrijednosti drvnog prirasta u obračunskom razdoblju.
Izraz (K + S — P) faktično utvrđuje vrijednost drvnog prirasta u obračunskom
razdoblju, a izraz (Tpo + Tt — Tk) faktično utvrđuje onaj dio razgraničenih
troškova proizvodnje drva na panju koji tereti upravo realiziranu drvnu
masu na panju u obračunskom razdoblju (R).


To teorijski moguće bilanciranje uspjeha gospodarenja naveli smo ovdje
zbog toga, što su elementi na kojima se ono temelji ujedno i elementi novčanog
pokazatelja proizvodnosti živog i minulog rada procesa (PR,.) proizvodnje drva
na panju:


Vp K + S —-P


PRn = = odnosno


TP Ts,


Vr R


Tr Tpo + Tt — Tk


Oni su elementi proizvodnosti živog rada utoliko više — ukoliko su plaće, odnosno
osobni dohoci, upravno-proporcionalniji utrošenoj energiji žive radne
snage (7, str. 421—424, 428). Prema tome, s gledišta mikro-ekonomike i mikro-
organizacije poslovanja u poduzeću, bilanciranje uspjeha gospodarenja i praćenje
proizvodnosti živog i minulog rada procesa (PRP) — imaju isti cilj: navedeno
bilanciranje pokazuje ga u apsolutni m iznosima, a navedeno praćenje
pokazuje ga u relativnim odnosima.


Nema sumnje da u sadašnjosti u šumarskoj praksi nije moguće (zbog pomanjkanja
kadra, skupoće mjerenja, relativno premale tačnosti dendrometrijskih
metoda mjerenja količina i kakvoće dubeće drvne mase) operativno utvrđivati
vrijednost god,išnjeg, pa ni periodskog drvnog prirasta (procjenom početne,
konačne i posječene drvne mase u obračunskom razdoblju — ili uzimanjem
odnosnih drvnih izvrtaka). Prema tome — nije zasad moguće operativno
dovoljno tačno bilancirati uspjeh gospodarenja prema proizvodnom principu;
moguće je samo približno bilanciranje uspjeha proizvodnje drva na panju —
bez neposrednog mjerenja prirasta — na temelju podataka iz šumsko-uređajnih
elaborata ili kakve druge ocjene prirasta (uporedi 7, str. 263—-266, 508—513).
Analogno nije moguće dovoljno tačno operativno bilancirati uspjeh gospodarenja
u proizvodnji drva na panju ni prema realizacionom principu; to stoga, jer
nisu poznati razgraničeni troškovi proizvodnje drva na panju koji terete dubeću
drvnu zalihu zatečenu na početku obračunskog razdoblja (pa bilo to i po
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 29     <-- 29 -->        PDF

reprodukcionom principu), a troškovi koji se odnose na realiziranu drvnu masu
na panju mogu se inače utvrditi samo vodeći računa o odnosu vrijednosti realizirane
drvne mase na panju i drvne mase drvnog prirasta u obračunskom
razdoblju (uporedi 7, str. 508—513) koju — kako srno to već naveli — ne može
se praktično mjeriti, pa ni dovoljno tačno utvrđivati, u uobičajenim obračunskim
razdobljima. Konačno analogno nije zasad moguće operativno dovoljno
tačno pratiti proizvodnost živog i minulog rada procesa (PRp) proizvodnje drva
na panju.


Na temelju toga zaključujemo, da je potrebno što prije unaprijediti dendrometrijske
i taksacijske metode za utvrđivanje vrijednosti periodskog, pa i
godišnjeg, drvnog prirasta — s manje truda i troškova. Neosporivo je da uz to
treba uvesti mehanografiju u šumarstvo, kako bi se složeni obračuni mnogobrojnih
šumsko-gospodarskih jedinica, pa i šumskih sastojina, mogli što ažurnije,
tačnije i jeftinije izvršiti. Bez toga — utvrđivanje vrijednosti drvnog prirasta
i nadalje će se provoditi tek izuzetno, u znanstvenim radovima ili u posebnim
šumskim gospodarstvima koja služe znanosti, nastavi ili za uzor prosječnim
šumsko-privrednim organizacijama, a nikako ne u širokoj šumarskoj
operativi. Bez toga — u uvjetima socijalizma nužne će biti i nadalje administrativne
odredbe karaktera ekonomske politike države, odnosno društva.
To je utoliko gore, što je mnoge načine podizanja plodnosti tala ili šumskih
sastojina — koje uključuje »unapređenje« te proizvodnje, propisano zakonskim
odredbama — teško kontrolirati i efikasno kažnjavati njihovo neizvršenje,
jer oni traže financijska sredstva koja šumsko-privredna organizacija,
zbog objektivnih ali i čisto subjektivnih razloga, ne mora posjedovati.


Želeći izbjeći poteškoće bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na panju, od god.
1953. u Jugoslaviji putem računovodstva vodi se računa umjesto o proizvodnji drva
na panju — samo o tzv. djelatnosti šumsko-kulturnih radova. Efektima te djelatnosti
smatraju se objektivne vrijednosti ostvarenih radnih operacija šumisko-kulturnog
karaktera, koje se uzimaju kao da predstavljaju eksternu realizaciju šumsko-privredne
organizacije. Prema tome, putem djelatnosti šumsko-kulturnih radova, u Jugoslaviji
se računovodstveno u apsolutnim iznosima prate elementi proizvodnosti
živog i minulog rada radnih operacija (PR0) a uopće se ne nastoje u apsolutnim
iznosima pratiti elementi proizvodnosti živog i minulog rada procesa (PRp) proizvodnje
drva na panju.


Prema najnovijem Zakonu o šumama Jugoslavije (16), u posljednje vrijeme postavlja
se i zahtjev trajnog održavanja, pa i rastenja, vrijednosti šuma. Tim zahtjevom
želi se osigurati ne samo jednostavna reprodukcija nego i proširena reprodukcija
posječene drvne mase (na panju). Budući da se to ostvaruje trošenjem proizvodnih
snaga, tj. troškovima — implicitno se postavlja i zahtjev što veće proizvodnosti živog


i minulog rađa procesa (PRp) proizvodnje drva na panju. Iako još nisu pozitivnim
propisima tačno propisani odnosni postupci, ipak se može naslutiti da se tim originalnim
putem (kontrolom vrijednosti šuma) želi. pored ostalih bližih ciljeva, ostvariti


— barem u daljoj budućnosti — i bilanciranje uspjeha gospodarenja, a to znači i
praćenje proizvodnosti živog i minulog rada procesa (PR,,) proizvodnje drva na panju,
pa i proizvodnje šumskih sastojina.
Završavajući taj prikaz problematike bilanciranja uspjeha proizvodnje drva na
panju, a to ujedno znači i praćenja proizvodnosti živog i minulog rada procesa (PR.,)
proizvodnje drva na panju — napominjemo, da u navedenim formulama nema bilanciranja
»vrijednosti« (cijena!) šumskog zemljišta. Ukoliko kategorija cijene šumskog
zemljišta u stanovitim uvjetima izgradnje socijalizma nije još odumrla — potrebno je
na desne strane navedenih formula dodati izraz (Zk — Zp) gdje Zk označuje cijenu


427
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 30     <-- 30 -->        PDF

šumskog zemljišta na koncu a Zp cijenu šumskog zemljišta na početku obračunskog
razdoblja (uz inače konstantne cijene i novac konstantne snage). Ukoliko je pak kategorija
cijene šumskog zemljišta u stanovitim uvjetima izgradnje socijalizma odumrla
— promjene plodnosti i položaja (prema tržištu) šumskog zemljišta teorijski bi
se trebale naturalno bilancirati. Analogno u navedenim formulama ne bilanciraju se
ni vrijednosti šumskih sastojina već se zadovoljava bilanciranjem vrijednosti njihovih
drvnih masa na panju, jer se vrijednosti šumskih sastojina još mnogo teže utvrđuju
— naročito u socijalizmu, gdje to još nije ni teorijski dovoljno raSčišćeno.
Konačno treba napomenuti: ako se u navedenim formulama za elemente K, S, P,
odnosno R, uvrste za drvo na panju njihove (ma i konstantne, dakle prolaskom godina
nerealne) d e d u k t i v n o (iz tržišnih cijena tačno) iskalkulirane šumske takse


— u uspjeh procesa proizvodnje drva na panju uvlači s e diferencijalna zemljišna
renta položaja koja se kao ekstra-profit faktično ostvaruje u procesu iskorišćivanja
šuma; da se to izbjegne, najbolje bi b;lo te elemente izražavati induktivn o (na
temelju opće cijene proizvodnje) utvrđenim cijenama drva na panju koje ne sadrže
diferencijalnih renta položaja pa vjerno odrazuju količine i asortiman drva na panju.
Pri procesu iskorišćivanja šuma bilanciranje uspjeha vrši se po
realizacionom principu, ili po proizvodnom principu (različito po zemljama i
varijantama financijskog sistema koje su na snazi u tim zemljama) — bez
ikakvih posebnih poteškoća, jer se u toj grani djelatnosti bez ikakve posebne
problematike utvrđuje vrijednost realizacije i odnosni njezini ukupni troškovi,
odnosno vrijednost proizvodnje i odnosni njezini ukupni troškovi. Prema tome.
za iskorišćivanje šuma može se pratiti bez ikakve posebne problematike i proizvodnost
živog i minulog rada procesa (PRP).


I pri proizvodnosti živog rada procesa iskorišćivanja šuma veliku ulogu
imaju prirodni ili zatečeni umjetni uvjeti prikladnosti radilišta za vršenje sječe
stabala i izrade šumskih drvnih sortimenata te položaja sjecišta prema tržištu
za šumski transport drvnih šumskih sortimenata. Veliku ulogu u navedenim
uvjetima ima i mijenjanje radilišta od godine do godine; ona mogu imati jedne
godine u prosjeku povoljnije a druge u prosjeku nepovoljnije uvjete za iskorišćivanje
šuma. Uvjeti transporta najčešće se poboljšavaju podizanjem šumskih
komunikacija, a pogoršavaju iskorišćivanjem od tržišta udaljenijih šumskih
sastojina. Podignute šumske komunikacije znatni´m, dijelom se isplate već
u toku nekoliko godina, a predstavljaju često i »conditio sine qua non« kontinuiranog
iskorišćivanja šuma; zbog toga je kolektiv šumsko-privredne organizacije
njihovim efektom redovito već dovoljno stimuliran da ih podiže. —
Jedino za trajnije i skuplje šumske komunikacije kojima se »otvaraju« relativno
premalene drvne mase zrele za iskorišćivanje u skorije vrijeme — radni
kolektivi nisu stimulirani zbog nepovoljnog ekonomskog računa u kraćem razdoblju;
vodeći računa o koristi za buduća razdoblja, dobro bi bilo gradnju i
takvih šumskih komunikacija predvidjeti šumsko-uredajnim elaboratom, odnosno
planovima razvitka šumsko-privredne organizacije, a to znači uz učešće
privredne politike koju u oblasti šumarstva vodi država, odnosno društvo —
ukoliko za tako dugoročne korisne investicije ta šumsko-privredna organizacija
raspolaže sa dovoljno sredstava.


Nabavku i ovladavanje novom opremom, tj. povećanje mehanizacije u
šumsko-privrednoj organizaciji, dovoljno stimulira, naprotiv, već sam financijski
rezultat u toku nekoliko godina — ako je ona ekonomski efikasna u
vršenju radnih operacija proizvodnje drva na panju, iskorišćivanja šuma, šumskog
građevinarstva. Zbog toga podizanje nivoa mehanizacije u granicama
njezine -ekonomske opravdanosti također je dovoljno stimulirano već samim
financijskim sistemom i mikro-organizacijom šumsko-privredne organizacije


428
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 31     <-- 31 -->        PDF

pri odgovarajućem stimulativnom nagrađivanju, odnosno unutrašnjoj raspodjeli
osobnih dohodaka, radnika — ovisno o mijenjanju proizvodnosti živog i
minulog rada, odnosno o financijskom rezultatu (uspjehu gospodarenja) u obračunskom
razdoblju (u usporedbi sa ranije dostignutim stupnjem mehanizacije).
Zbog toga u takvim uvjetima nije nužno nabavke opreme stimulirati administrativnim
mjerama. — Jedino zbog teškog početnog prodiranja mehanizacije
u šumarstvo (ono traži velike snage, jeftinoću, pokretljivost — a pruža raznolike
uvjete, neprohodnost, što je nepovoljno za mehanizaciju radova, naročito
pri relativno jeftinoj radnoj snazi a skupim, često i uvoznim strojevima) —
opravdano ju je i administrativno putem financijskog sistema stimulirati regresom
na nabavljene strojeve, a putem mikro-organizacije u šumsko-privrednoj
organizaciji i izuzetno većim učešćem radnika u sniženju troškova nastalom
uslijed veće mehanizacije, i si.


Pri praćenju proizvodnosti živog rada procesa u šumarstvu (PR,,) treba voditi
računa da postoje dvije varijante te proizvodnosti, odnosno ovi pokazatelji:


P P NSP
P,p = —
Ž
odnosno —
T
i pr p =
ES
pri čemu:


Prp označuje proizvodnost živog rada, koja ovisi ne samo o radnim uvjetima i
oruđu za rad pri radnom procesu (tj. stvaranju radnog učinka U) već i o
ostalim prirodnim i ekonomskim (zatečenim i novostvorenim) uvjetima
procesa proizvodnje (o bonitetu staništa i sastojina, c položaju šume prema
tržištu);


P označuje proizvode, tj. proizvodnju (koji ovise o radnom procesu, tj. radnom
učinku U, ali i o ostalim uvjetima procesa proizvodnje — prirodnim,
ekonomskim);


2, T imaju isto značenje kao pri pokazatelju Pru; a


prp označuje proizvodnost živog rada, koja ne ovisi o radnim uvjetima i oruđu
za rad pri radnom procesu (tj. radnom učinku U) već ovisi o umješnosti i
zalaganju radnika u radnom procesu (pri stvaranju radnog učinka U) ali i
o ostalim prirodnim i ekonomskim uvjetima procesa proizvodnje (o bonitetu
staništa i sastojina, o položaju šume prema tržištu);


NSP označuje broj norma-sati koje sadrže proizvodi (proizvodnja) pri radnom
učinku U i ostalim uvjetima procesa proizvodnje — prirodnim i ekonomskim
;


ES ima isto značenje kao pri pokazatelju pro.
Iz navedenog se jasno vidi u čemu se razlikuju uoipće proizvodnosti radnih operacija
(PR„) i proizvodnosti procesa (PRp) u šumarstvu. Ali se vidi i to da odvajanje
pojma i pokazatelja pr p nije od praktične koristi. To stoga što na njega djeluje ne
samo umješnost i zalaganje radnika u radinom procesu već i uvjeti proizvodnog procesa
(koji inače ne tangiraju radni proces); a upravo te uvjete u šumarstvu u pravilu
radnik može teže mijenjati nego npr. uvjete i oruđe za rad (stupanj mehanizacije) u
radnom procesu (koji ipak ne djeluju na pojam i pokazatelj prp).
Odatle ujedno možemo zaključiti, da je za praćenje i stimuliranje proizvodnosti
živog rada u šumarstvu od strane racionalizatora i izvođača radova najkorisniji i najpraktičniji
pojam i pokazatelj pro; taj pokazatelj ovisi samo o umješnosti i zalaganju
radnika pri vršenju radnih operacija u radinom procesu. Za tehnologa proizvodnje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 32     <-- 32 -->        PDF

drva na panju (uzgajivač šuma i specijalist za zaštitu šuma) i iskorišćivanja šuma te
za uređivača šuma b´A će naročito korisno vođenje računa upravo o pojmu i pokazatelju
pr p s time da se on za njih ima temeljiti na normalnoj umješnosti i zalaganju
radnika u radnom procesu; glavna njihova pažnja bit će okrenuta što boljem popravljanju
i iskorišćivanju navedenih prirodnih i ekonomskih uvjeta (podizanju boniteta
staništa i sastojina, što boljem korištenju tih boniteta, smanjivanju broja tkm po
jedinici proizvoda, i si.).


Zaključak


Iz svega što smo obradili u tom napisu vidi se, da je podizanje proizvodnosti
rada u šumarstvu (PR) — prema njezinim raznim oblicima (PRP, PR0,
odnosno Pr0) pr0, odnosno Prp, prp) — nužno u uvjetima izgradnje socijalizma
stimulirati bilo opravdanom šumarskom politikom (tačnije: privrednom
politikom u oblasti šumarstva), bilo privredno-financijskim sistemom, bilo
inikro-organizacijom u šumsko-privrednoj organizaciji.


LITERATURA


1.
Barne s R. M.: »Motion and Time Study«, 3. izd., 1950., New York, 1937.; prijevod
na hrvatsko-srpski jezik VI izdanja od Čulića D. »Studij pokreta i vremena
«, Zagreb, 1964.
2.
Ermanski j O. A.: »Teorija i praktika racionalizacii«, 5. izd., Oiti., Izdateljstvo
N. K. T. L., Moskva, 1933.
3.
Hil f H. H.: »Bewegungsgeschwindigkeit und Einzeleffekt — Ein Beitrag zur
Schätzung des Leistungsgrads bei einfachen Handarbeiten«, Die Forstarbeit (Mitt.
des GEFFA), 3/4, Reinbek bei Hamburg, 1953., S. 1—3.
4.
HilfH. H. — KaminskyG.: »Aufgaben, Methoden, Grenzen und Bedeutung
arbeitsphysiologischer Untersuchungen bei der Forstarbeit«, Zeitschrift für Weltforstwirtschaft
17 (5) 1954, Sonderdruck, S. 169—174.
5.
IFFA: »Allgemeine Anweisung für Leistungsuntersachungen (Arbeitsablauf- und
Zeitstudien) bei der Waldarbeit«, Reinbek bei Hamburg, 1959.
6.
Kamin sky G.: »Physiologische Grundlagen des Leistungsgrades«, Zentralblatt
für Arbeitswissensehaft und soziale Betrk bspraxis, Frechen, 1954.
7.
Kralji ć B.: »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«, Zagreb,
1952.
8.
Kralji ć B.: »Trajno iskorištavanje šumskog bogatstva FNRJ u cilju podizanja
proizvodnih snaga«, Zagreb, 1962.
9.
Kralji ć B.: »Ekonomska osnova progresivnog plaćnja radnog učinka«, Godišen
Zbornik na Zemjodelsiko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, 1948—49,
Kn. II, str. 35—39.
10.
Kralji ć B.: »Ekonomika šumarstva«, udžbenik skraćenog kolegija za slušače
Ekonomike Jugoslavije u III godištu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
objavljen u zbirnoj knjizi analognih specijalnih ekonomika »Ekonomika Jugoslavije
— II dio«, u redakciji Stipetića V., Zagreb, 1964., str. 67—114.
11.
Kralji ć B.: »Uvjeti i problematika uvođenja 42-satnog radnog tjedna u šumsko-
privređnim organizacijama i poduzećima za preradu drva«, Šum. list 9/10,
1964., str. 365—418.
12.
Kralji ć B.: »Skraćenje radnog tjedna u anketiranim poduzećima šumarstva,
drvne industrije i industrije celuloze i papira«, Šum. list 7/8, 1965., 284—304; 9/10,
1965., str. 391—412.
13.
Kralji ć B.: »Znanstvena organizacija rada u šumarstvu«, skripta, Zagreb, 1965.
14.
Marx K: »Kapital«, I, II i III knjiga, Zagreb, 1947—1948.
15.
»Osnovni zakon o šumama«, Službeni list FNRJ, broj 16, 1951.
16.
»Osnovni zakon o šumama«, Službeni list SFRJ, broj 26, 1965.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 33     <-- 33 -->        PDF

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE DANS L´ECONOMIE FORESTIERE —
DU POINT DE VUE DE LA POLITIQUE FORESTIERE, DU SYSTEME FINANCIER
ET DE LA MICROORGANISATION DANS LES CONDITIONS DU SOCIALISMS


4
Resume


Nous pouvons distinguer deux especes de productivite (PR) dans l´economie
forestiere:1´une PR„ par rapport ä l´effet de travail en forme d´accroissement ou rendement
(en valeur) du volume sur pied de la production du bois sur pied,
respectivement en forme de produits de l´exploitation des forets;

l´autre PR,, par rapport ä l´effet de travail en forme d´operations de travail
dans l´eccnomie forestiere (preparation du sol en ha, semis en ha, plantation
en ha, etc., ainsi que l´abbatage et fagonnage en m3 d´assortiment, transport
en t/lkm d´assortiments des bois dans l´exploitation des forets, etc.).
Dans les conditions du socialisme il se pose le probleme, comment stimule r
les ouvriers d´une entreprise forestiere ä la productivite du travail aussi elevee que
possible dans l´economie forestiere.


I. On stimule la productivite de secon d typ e (PR0) par voie de normes de
travail, etc., par analogie avec l´industrie.. Mais l´economie forestiere eprouve des
difficultes considerables ä la realisation d´une tenue exacte et ä jour des feuilles de
ccntröle des elements de la productivite; las difficultes tout particulieres entrainent
la necessite de mesurer le temps de travail effectif des ouvriers qui travaillent dans
la foret avec leurs outils propres et qui se deplacent au ehantier directement de chez
soi.. Les difficultes se presentent aussi par rapport ä un enregtstrement exact du
resultat effectif des travaux eulturaux, tout specialement ä cause de la longue duree
de leurs effets.. Les difficultes particulieres sont occasionnees aussi par les influences
hors de l´entreprise qui agissent comme une »force majeure« de fagon independante
ä l´egard des efforts de l´ouvrier pour aecomplir l´effet de son travail. L´auteur a
expose ces difficultes, il en a donne une analyse ainsi que des suggestions en vue
des solutions possibles.. Tout particulierement il a interpiete los caracteristiques du
Systeme ße reglement des comptes d´apres les unites economiques de l´economie
forestiere lequel separerait ces effets externes et rendrerait possible l´observation et
la stimulation de l´application de l´ouvrier au travail.. L´auteur a constate que la
stimulatio n de telle productivite peut etre realisee dans les conditions du socialisme
au moyen du Systeme economique et financier adapte ä 1´economie foreistiere
ainsi que par voie de la formation des cadres dans les entreprises forestieres pour
l´application et le perfectionnement du Systeme mentionne de reglement des comptes
d´apres les unites economique dans l´economie forestiere!
L´auteur presente ensuite les deux formes de la productivite des operations do
travail (PR0) dans l´economie forestiere:


— la premiere forme Pro qui depend des conditions de travail, du degre de
rnecanisation, etc.;
— la seconde forme pro qui ne depend pas de conditions de travail, ni du degre
de rnecanisation, etc., parce que l´effet y est donne par les normes-heures determinees
de fagon concrete.
Pour la rationalisation du travail est tout specialement interessante la seconde
forme mentionnee pro, mais eile exige l´etablissement des normes pour les travaux
forestiers concrets, ainsi qu´une reorganisation du travail et d´une tenue des feuilles
de contröle des ouvriers par voie d´endroit des outils ou une organisation speciale de


431
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 34     <-- 34 -->        PDF

l´observation des chantiers representatifs dans l´economie forastiere par la methođe
des observations instantanees, ou par le mesurage de la duree du temps de travail
journalier de l´ouvrier qui dans la foret travaille avec son propre outil se deplacant
de chez soi au chantier et rentrant le soir du chantier ä sa maison (situee dans los
villages avoisinants).


En ce qui concerne le mesurage du temps de travail dans l´economie forestiere,
les memes difficultes entraine aussi l´observation de la premiere forme de la productivite
des operations de travail dans l´economie forestiere Pru.


Les problemes justement indiques se rapportent ä toutes les activites dans
1´entreprise forestiere, et ce n´est que le temps de travail dans le genie forestier qui
est mesure faeilement, parce que les ouvriers y travaillent d´ordinaire en plus grands
groupes sous la surveillance directe du contremaitre ou de l´agent charge de la tenue
des feuilles de contröle.


II. La productivite de premie r typ e (PRp) rapiportee au debut de ce resume
peut etre appelee la productivite du processus de l´economie forestiere. Cette productivite
est tout particulierement difficile ä etre determinee pour le secteur de ia
production du bois sur pied, oüil est difficile ä determiner l´accroissement
(sa valeur) et oü est difficile ä delimiter les frais de sorte qu´ils correspondent ä
l´accroissement (d´apres le principe de production ä l´etablissement du bilan des resultats
de la production du bois sur pied), mais il est encore plus difficile de delimiter
les frais de fagon qu´ils correspondent ä rendement respectivement au volume sur
pied vendu (d´apres le principe de realisation ä l´etablissement du bilan des resultats
de la production du bois sur pied). La delimitation des frais de la production du bo:s
sur pied de maniere qu´ils correspondent ä l´accroissement ou au rendement — n´est
encore solutionnee avec certitude en theorie non plus et encore moins adaptee aux
besoins de la pratique forestiere. En outre le collectif de 1´entreprise forestiere dans
les conditions du socialisme le plus souvent n´est pas encore effectivement en quelques
pays du tout stimule pour l´execuiion de travaux culturaux ayant un effet ä
longue terme.. Tenant cornpte de rimpossibilite pratique ä dresser dans la large pratique
forestiere des entreprises forestieres le bilan des resultats de la production du
bois sur pied — dans les conditions du socialisme, il faut pour cette raison stimu le
r le collectif ouvrier par l´iintermediaire de la politique forestiere (particulierement
par la legislation forestiere) pour le moment, et seulement dans la perspective plus
eloignee par voie du system« economique et financier du pays adapte aux caracteristiques
de l´economie forestiere, ainsi que par la micrcorganisation de la gestion dans
1 entreprise forestiere!
A l´amelioration de la productivite dans le processus de 1´exploitatio n de s
foret s ne se presentent pas de difficultes mentionnees qui soient d´importance —


ä l´exception de Celles qui se rapportent au contröle exacte du temps de travail
effectif absorhe au total de tous les ouvriers forestiers.


L´augmentation de la productivite par le placement des investissements dans les
installations du transport et dans l´equipement est stimulee d´ordinaire dejä par
le bilan commercial ä court delai et par consequent dans ce but on n´a pas besoin de
recourir ä la politique forestiere ou au Systeme economique et financier!