DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Cjicu&toene BifeSli


84.
REDOVNA SKUPŠTINA SAVEZA INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA
I DRVNE INDUSTRIJE SR HRVATSKE
Dne 27. i 28. lipnja 1966. godine održana
je u Gospiću 84. redovna skupština Saveza
ITŠDI SR Hrvatske. Skupštini je prisustvovalo
73 delegata koji su se sastojali
od predsjednika, tajnika i delegata društava
te članova Upravnog i Nadzornog
odbora Saveza, a osim delegata prisustvovali
su brojni gosti između kojih su se nalazili
predstavnici lokalnih vlasti, Socijalističkog
saveza radnog naroda Hrvatske,
Privredne komore SR Hrvatske, Saveza
ITŠID Jugoslavije, Poslovnog udruženja
šumsko-privrednih organizacija SR Hrvatske
i dr.


U Radno predsjedništvo skupštine izabrani
su: inž. Nikola Vrančić, inž. Ante
Bušljeta i inž. Drago Tonković.


U Verifikacionu komisiju skupštine izabrani
su: inž. Stjepan Srnić, inž. Franjo
Grospić i inž. Karlo Devčić.


U Komisiju za zaključke društvenog dijela
skupštine izabrani su: inž. Jure Kosović,
dr Zvonimir Potočić i inž. Branimir
Prpić, a u Komisiju za zaključke stručnog
savjetovanja na temu »Uloga šumarstva i
drvne industrije u privredi Like« izabrani


su: inž. Zlatko Bunjevčević, dipl. ekon.
Nikola Maričić, inž. Marko Pavlak, inž.
Stipe Mesić i inž. Karlo Posavec.


Skupštinu je otvorio i pozdravio prisutne
predsjednik Saveza prof, dr Zvonimir
Potočić. Predsjednik je naglasio važnost
naše stručne organizacije koja je osnovana
prije 120 godina i koja je od toga vremena
do danas zabilježila niz krupnih
uspjeha. Šumarska struka okupljena oko
svoje stručno-društvene organizacije, značila
je uvijek, a i danas znači, jaku moralnu
snagu koja je kao cjelina mogla biti
samo progresivna i konstruktivna na liniji
razvoja proizvodnih snaga unapređujući
.šumsku proizvodnju. Predsjednik je dalje
ukazao na izuzetnu ulogu naše stručne organizacije
u periodu donošenja i sprovodenja
privredne reforme koja zahtijeva da
u interesu čitave zajednice, a isto tako i u
vlastitom interesu, angažiramo sve snage.


Skupštinu je zatim pozdravio predsjednik
Saveza ITŠID Jugoslavije inž. Bogomil
Čop i ukazao na posebnu ulogu koja je
namijenjena stručnim savezima i u današnjim
revolucionarnim kretanjima u pri


Učesnici 84. red. skupštine SITŠDIH
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 57     <-- 57 -->        PDF

vredi. Sve više se traži mišljenje pojedinih
struka i zbog toga je nužno da se najaktualniji
stručni problemi diskutiraju
kako bi Savez u danom momentu mogao
dati mišljenje struke, a isto tako i nastojao
da se mišljenja dostave na meritorna
mjesta. Da se to postigne potrebno je da
Savez i lokalna društva što uže surađuju.


Izvještaj o radu Saveza između 83. i 84.
redovne skupštine podnio je tajnik inž.
Branimir Prpić. U izvještaju je naglašena
posebna aktivnost Saveza koja je neminovno
uslijedila iza donošenja privredne
reforme, a koja se sastojala u objedinjavanju
rukovodećih ljudi struke s predstavnicima
organa uprave, naučnih i nastavnih
ustanova, Privredne komore, Poslovnog
udruženja i dr., kao i u stalnom
održavanju veze sa Savezom ITŠIDJ i Savezom
ITH. Napomenuo je dalje da su
mnoga društva na terenu pokazala u spomenutom
razdoblju izuzetnu aktivnost, ali
da je veza između nekih društava na terenu
i Saveza bila relativno slaba. Naglasio
je također da se velik broj inženjera i tehničara"""
šumarstva i drvne industrije još
uvijek nalazi izvan našeg stručnog udruženja.
Kako bi se aktivnost društava što
više povećala trebalo bi u rukovodstva birati
drugove koji imaju smisao i volju za
društveni rad.


U proteklom razdoblju održane su tri
plenarne sjednice Saveza sa stručnim savjetovanjima
o: usklađivanju interesa
šumske i lovne proizvodnje, integracionim
kretanjima u šumskoj proizvodnji i drvnoj
industriji i problemu šumarstva Dalmacije.
Na spomenutim savjetovanjima
došlo je do korisne izmjene mišljenja
stručnjaka, a zaključke je Savez redovito
dostavljao Savezu ITŠIDJ, Savezu ITH,
Privrednoj komori, Poslovnom udruženju
kao i ostalim forumima za koje se smatralo
da su zainteersirani za takve zaključke.


U izvještaju je dalje spomenuto da je
naročitu aktivnost pokazala Komisija za
produktivnost Saveza pod predsjedništvom
prof, dra Branka Kraljića koji je
organizirao i izveo kurseve o pravilima
racionalizacije i o tehničkom normiranju
u šumarstvu, a također se istakao u radu
na problemima uvođenja 42-satnog radnog
tjedna na nivou Saveza ITŠIDJ i Saveza
ITJ.


Glede naučno-istraživačkog rada napomenuto
je da Savez zastupa stanovište da
isti, izuzevši onaj fundamentalnog karaktera
na koji otpada dio djelatnosti fakulteta
i instituta, treba služiti praksi. Rad
na naučnom polju potrebno je tako usmjeriti
da, odmah ili za kraće vrijeme,


posluži operativi u svrhu povećanja produkcije.
Bilo bi oportuno iskoristiti rezultate
naučnog rada drugih, bogatijih, zemalja
koje imaju dobro opremljene institute
i brojne kadrove. Prevođenjem na naš jezik
onih radova čiji su rezultati aplikativni
u našim prilikama učinili bi ih pristupačnima
svim našim stručnjacima. Poznato
je na kako dobar prijem je naišao prijevod
Schodelinova djela »Selektivna proreda
« te bi s takvom aktivnošću trebalo
nastaviti. Spomenutu aktivnost trebalo bi
organizirati na saveznom nivou, a izbor
djela za prijevođenje prepustiti komisiji
koja bi bila sastavljena od istaknutih operativaca
i naučnih radnika.


U okviru rađa 22. sekcije IUFRO održano
je u Zagrebu, u vremenu od 13—17.
rujna 1965. godine, Međunarodno savjetovanje
o genetici. Spomenuto Savjetovanje
financijski je potpomagao naš Savez. Genetsko
savjetovanje imalo je velik značaj
kako po učesnicima, između kojih su se
našli najeminentniji stručnjaci s tog područja
nauke, tako i po tematici i sadržaju
referata. Svi referati spomenutog Savjetovanja
objavljeni su u Šumarskom listu.


Značajnu aktivnost pokazala je Komisjja
za kadrove i školstvo Saveza pod predsjedništvom
inž. Ivana Šavora. U toku je
organizacija ankete kojom su obuhvaćena
određena društva na terenu kao i privredne
organizacije, a koja ima za svrhu da se
dobije mišljenje operative o nastavnom
planu i programu Šumarskog fakulteta.
Na osnovi rezultata ankete naše mišljenje
bit će dostavljeno Savezu ITH odakle će
se proslijediti nadležnoj komisiji Sabora
SRH koja radi na odobravanju fakultetskih
statuta.


Tajnik Saveza napomenuo je da je Upravni
odbor Saveza u više navrata raspravljao
o položaju završenih inženjera i
tehničara šumarstva i drvne industrije,
koji kod privrednih organizacija nailaze
na slab prijem, iako bi se zamjenom nekvalificiranih
kadrova za kvalificirane podigao
kvalitet stručnih radova ,što bi koristilo
privredi kao cjelini.


Izvještaj o stručnoj štampi podnio je
glavni urednik Šumarskog lista prof, đr
Zvonimir Potočić. Urednik je posebno ukazao
na relativno slab interes za pretplatu
na Šumarski list i Drvnu industriju, i
apelirao na inženjere i tehničare naše
struke da se pretplate na jedan od spomenutih
stručnih časopisa. Ako se ne prati
stručna štampa pribjegava se rutinerstvu
što ima za posljedicu stagnaciju stručnjaka
i struke. Bilo bi najpogodnije da brigu
za nove pretlatnike preuzmu teritorijalna
društva. Urednik je naglasio da naša stru


387
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 58     <-- 58 -->        PDF

čna štampa ima određenih nedostataka za
koje je dijelom kriva redakcija, a dijelom
i stručnjaci s terena koji rijetko pišu o
svojim uspjesima, problemima i neuspjesima.
Prenošenje iskustava imalo bi velik
značaj za unapređenje struke. Šumarski
list objeručke će primiti osvrte na društvenu
aktivnost na terenu. Urednik je
dalje spomenuo da je zamolio neke drugove
s terena da prikažu ekonomsku situaciju
svog poduzeća i poslovnu politiku, zacrtanu
na konkretnim uvjetima u kojima
se nalazi njihovo poduzeće. Smatra da će
takvi prikazi biti zanimljivi i za ostale čitaoce
iz drugih poduzeća.


Urednik je obavjestio da se priprema
službenička statistika za inženjere i tehničare
naših struka, tzv. šematizam osoblja,
koji se namjerava postepeno štampati u
Šumarskom listu. U tom poslu potrebna je
pomoć teritorijalnih organizacija.


Šumarski list izlazio je u razdoblju od
1958—1963. godine na 450 do 500 stranica
godišnje. U 1964. izašao je na 550, a u 1965.
godini čak na 630 stranica. Povećani broj
stranica u 1965 .godini vezan je uz jubilarni
broj 11—12, koji je izašao na 155
stranica. Također je i broj 1—2 iz ove godine
izašao na većem broju stranica. U
tom dvobroju izašli su, naime, članci sa
Međunarodnog savjetovanja o genetici koje
je u rujnu 1965 .godine održano u Zagrebu,
te je Šumarski list, u izvjesnom
smislu, zamijenio renomirani časopis »Silva
genetica«.


Prof. dr Zvonimir Potočić napomenuo je
na kraju svog izvještaja da bi poduzeća
mogla mnogo pomoći našoj stručnoj štampi.
Drži da je sasvim umjereno očekivanje,
da svako naše poduzeće objavi tokom godine
barem jedan oglas na stranicama naših
stručnih časopisa i tako olakša njihovo
izlaženje, a da bi naše teritorijalne organizacije
mogle to uzeti kao svoju trajnu,
svakogodišnju brigu.


Izvještaj blagajnika inž. Viktora Bajića


o blagajničko-materijalnom poslovanju
Saveza
ITŠDI SR Hrvatske jest slijedeći:
Ovaj izvještaj se odnosi na razdoblje od


27. 6. 1964., kada je održana 83. god. skupština
u Karlovcu do danas 27. 6. 1966. g.
kada se održava 84. god. skupština u Gospiću.
Blagajničko materijalno poslovanje Saveza
zasniva se na propisima Statuta Saveza
i propisima Pravilnika o financijskom,
poslovanju SITJ. Kao društveno
stručna organizacija Savez djeluje kao samostalna
obračunska jedinica čiji se poslovni
događaji evidentiraju, iskazuju i obračunavaju
kao kod kamostalnih ustanova
ili čak privrednih organizacija. Obra


čun i izuzimanje sredstava vrši se na temelju
odobrenog godišnjeg plana prihoda
i rashoda za tekuću godinu.


Prihodi i rashodi Saveza


Da bi Savez mogao djelovati, odnosno
obavljati svoju društvenu i stručnu funkciju
na osnovu Statuta on mora ostvarivati
i prihode.


Prihodi Saveza sastoje se od:


— članskih doprinosa,
— prihoda od izdavačke djelatnosti i
— vanrednih prihoda.
Prema odluci Centralnog odbora SITJ
od 5. 11. 1960. god. Šumarska društva su
obavezna da uplaćuju Savezu ITH 2ö"/o od
ubrane članarine. Međutim broj društava
koja podmiruju svoje obaveze prema Savezu
je iz godine u godinu sve manji, tako
da je u 1965. g. samo zagrebačko Šumarsko
društvo podmirilo svoje obaveze prema
Savezu.


Prihodi od članarine šumarskih društava
nazad nekoliko godina:
godina 1961. 1S62. 1963. 1964. 1965.
st. din 92.000 24.000 9.000 25.000 37.000


Pregled ostvarenih prihoda i izvršenih
rashoda 1964. i 1965. g.


Red. u 000 st. din
br. Sadržaj 1964. 1965.


A) Prihodi


1.
Članarina Šum. društava 25
2.
Pretplate na Šum. list
i prodaje 2.971 3.812
3.
Oglasi u Šumarskom listu 1.480 1.255
4.
Prihodi od društv. dvorane 439 55:3
5.
Realizacija stručnih šumarskih
knjiga 1.196 1.359
6.
Realizacija tiskanica za
šumarije 6.129 9.173
7.
Ostali prihodi i višak
prihoda iz prošle godine 1.838 469
Ukupno prihodi 14.078 16.660
B) Rashodi


1. Lični rashodi 3.266 3.292
2.
Operativni rashodi 2.806 2.526
3.
Funkcionalni rashodi 7.948 10.159
Ukupno rashodi 14.020 15.977
Iz gornjeg pregleda vidi se kako je Savez
ostvarivao svoje prihode 1964. i 1965.
godine. Prihodi u 1965. godine veći su za
2,498.000 starih dinara, 18,3»/» od prihoda u
1964. godini. Uporedo sa povećanjem prihoda
rasli su i rashodi, tako da su isti u
1965. g. veći za 1,950.000 starih dinara odnosno
14"/o od onih u 1964. g. Ako povećanje
rashoda promatramo uporedo sa povećanjem
prihoda, proizlazi da je to povećanje
raslo uporedo, dapače da su rashodi u
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 59     <-- 59 -->        PDF

1965. g. u odnosu na prihode iste godine
nešto manji od onih u 1964. g., jer višak
prihoda nad rashodima u 1965. g. je veći
za 549.000 starih dinara od viška prihoda
u 1964. g. koji je iznosio svega 59.000 starih
dinara.


Šumarski list kao stručno šumarsko glasilo
našeg Saveza je jedna od najvažnijih
publicističkih djelatnosti Saveza. Kao takova
bilo bi od interesa prikazati u kakovom
su odnosu, i kakovu tendenciju imaju
troškovi i prihodi koje Savez na toj publikaciji
ostvaruje. Ovaj prikaz će se odnositi
na 1964. i 1965. g.


Prihodi-troškovi
(u starim dinarima)


Vrsta Godina
prihoda-troškova 1964. 1965.


1.
Prihodi od
pretplate 2,971.681 3,812.720
2.
Troškovi 4,017.206 5,232.359
3.
Dobit-gubitak —1,045.525 —1,419.639
4.
Stvarna godišnja
cijena kost. Š. 1. 2.676 3.462
Struktura pretplatnika za Šumarski list
u 1964. i 1965. godini je slijedeća:


Broj komada


za godinu


1964. 1965.


Šumarska poduzeća i ustanove 452 408
Šumarski inženjeri i tehničari 340 363
Studenti i đaci šum. škola 371 310
Inozemstvo 29 30
Zamjena 61 60
Ukupno 1253 1171


U 1965. g. izvršeno je povišenje pretplate
za poduzeća i ustanove za 2000 st. din
odnosno od 5000 na 7000 st. din. Međutim
i povrh ovog povišenja troškovi štampanja
lista u 1965. g. porasli su za 375.000 st.
din. Ovaj porast uslovilo je povećanje troškova
štampanja samog lista, povećanje
autorskih honorara, poštarine i dr. Da bi
se bar donekle ublažili gubici koji iz godine
u godinu rastu izvršeno je povećanje
pretplate i za 1966. g. i to za ustanove i
poduzeća 3000 st. din, za pojedince inž. i
tehn. 1000 st. din, a studente i đake 100 st.
din. Ovim povećanjem pretplate godišnji
prihodi Šumarskog lista ,ako bi broj pretplatnika
ostao isti kao 1965. g. iznosili bi
5,260.000 starih dinara, dakle onoliko koliko
su iznosili troškovi u 1965. g.


Zalihe publikacija


Zalihe publikacija sastoje se od:


— zaliha tiskanica i
— zaliha stručnih šumarskih knjiga.
Zaliha tiskanica i knjiga utvrđuje se
svakogodišnje popisom, odnosno inventurom.
Popis zaliha poseban je prilog završnog
računa i iz njega je moguć uvid u
vrst i količinu tiskanica i knjiga.


Vrijednost zaliha u starim dinarima
Godina


Vrst zaliha 1964. 1965.
Tiskanice 5,815.000 5,977.000
Knjige 2,055.000 1,204.000


Zaliha knjiga čija je vrijednost pri koncu
1965. g. iznosila 1,204.000 st. din odnosi
se uglavnom na knjigu inž. Šafara »Uzgajanje
šuma« koja je štampana sredinom
1964. g. Iz pregleda ostvarenih prihoda i
rashoda vidi se da je prihod od tiskanica i
knjiga u toku 1964. i 1965. godine bio:


Iznosi prihoda u starim dinarima
Godina
Prihodi 1964. 1965.


Realizirani prihodi
tiskanica i knjiga 7,326.000 10,533.000


Ovi podaci pokazuju tendenciju porasta
osnovnih prihoda Saveza u pomenutom
razdoblju s napomenom da je do ovog došlo
ne zbog veće prodaje tiskanica koliko
zbog povećanja prodajnih cijena istih koje
su morale uslijediti zbog povećanja troškova
štampanja.


Imovina Saveza kroz 1964. i 1965. g. iznosi:


Vrijednosti u starim dinarima


1964. g. 1965. g.
Vrijednost imovine
Saveza 50,763.000 51,785.000


U imovinu Saveza uključujemo poslovnu
zgradu i inventar sa bibliotekom, sredstva
na žiro računu kod banke, potraživanja
od dužnika i vrijednost zaliha tiskanica
i knjiga.


Ako od imovine odbijemo vrijednost o~
snovnih sredstava dobijemo stvarnu obrtnu
vrijednost Saveza koja se u prosjeku
godišnje kreće od 14—16,000.000 starih dinara.


Iz ovog prikaza se zaključuje da Savez
mora imati organiziranu knjigovodstvenu,
blagajničku i materijalnu službu. U toj
službi djeluju kao stalni službenici


knjigovođa 1


blagajnik 1


Do nedavno u Savezu su djelovala dva
honorarna službenika, ali zbog mjera
štednje i racionalnijeg poslovanja sa njima
je prekinut radni odnos, a poslove koji
su oni obavljali preuzeli su stalni službenici.


389
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Od 1. 7. 1965. g. obračun osobnih dohodaka
službenika (radnika) Saveza vrši se
po sistemu bodovanja. Na osnovi Statuta
SITŠDIH, te Osnovnog zakona o radnim
odnosima izrađen je Pravilnik o radnim
odnosima i osobnim dohocima radnika zaposlenih
u Savezu. Tim Pravilnikom izvršena
je sistematizacija radnih mjesta kao
i način nagrađivanja radnika zaposlenih u
Savezu.


Osnovno je za idući period osigurati sigurno
i kontinuirano priticanje prihoda.
Ti prihodi se mogu osigurati samo još sređenijom
organizacijom izdavačke djelatnosti
u čemu nas jedino mogu pomoći naše
šumsko privredne organizacije i ustanove
naručivanjem tiskanica koje Savez
štampa za potrebe šumarstva.


Poslovanje Saveza odvija se normalno i
prema planiranom proračunu prihoda i
rashoda Saveza.


U diskusiji o izvještajima u kojoj su sudjelovali
brojni članovi i gosti, a između
ostalih inž. Ferdo Sulentić, inž. Bogomil
Čop, inž. Rafo Mott, predsjednik Privredne
komore Karlovac drug Maček. prof, dr
Zvonimir Potočić, govorilo se o zadacima
stručne štampe, o sve većoj ulozi stručnih
saveza koju im daje naše suvremeno društvo,
o potrebi centraliziranja štampanja
tiskanica koje koriste naše privredne organizacije
te o potrebi ekonomsko-privrednih
diskusija u kojima bi se razmatrali
problemi širih područja.


Na osnovi izvještaja Upravnog odbora
Saveza kao i na osnovi diskusije, skupština
je donijela slijedeće


ZAKLJUČKE


1. Radi daljnjeg rada na zadacima inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske treba prvenstveno oživjeti
djelovanje teritorijalnih organizacija koje
su u proteklom periodu bile manje aktivne.
2. Nastojati da se po mogućnosti svi inženjeri
i tehničari naših struka učlane u
svoje stručno-društvene organizacije, a što
više njih da se aktivira u društvenom radu.
3. Radi kompleksnijeg zahvaćanja i rješavanja
pojedinih problema treba surađivati
sa svima zainteresiranim stručnim organizacijama.
4. Potrebno je insistirati da se privredni
pothvati u oblasti šumarstva i drvne industrije
pojedinih regija prethodno rasprave
u našim stručnim organizacijama.
5. Inženjeri i tehničari šumarstva i drvne
industrije treba da vode brigu o školovanju,
prihvatu i daljnjem usavršavanju
stručnih kadrova te o njihovu mjestu i
ulozi u proizvodnji. Potrebno je da se
stručno-tehnički kadrovi i kao pojedinci i
putem svojih društvenih organizacija bore
za bolju organizaciju rada i za uvođenje
suvremene tehnologije. Ovim nastojanjem
će se najviše doprinijeti uspješnom
odvijanju privredne reforme u oblasti šumarstva
i drvne industrije.


6. Skupština preporučuje svima teritorijalnim
organizacijama da u svoju članarinu
uključe i pretplatu za stručnu štampu.
Šumarski list odnosno Drvnu industriju.
Skupština istodobno preporučuje da se naše
organizacije pobrinu kako bi naša privredna
poduzeća svojim prilozima pomogla
stručnu štampu. Preporučuje se novom
Upravnom odboru Saveza da razmotri
mogućnost objedinjavanja Šumarskog
lista i Drvne industrije.
Zbog usaglašavanja Statuta Saveza ITŠDI
SR Hrvatske sa statutima Saveza ITJ
i Saveza 1TH predložio je tajnik Saveza
inž. Branimir Prpić da se izvrše izmjene
i dopune spomenutog statuta kako slijedi:


U čl. 11. je navedeno, da članovi mogu
biti. . . »redovni, vanredni, počasni i zaslužni
. . .«


Budući da statut SITJ ne predviđa kategoriju
»vanrednih« članova, a predviđa
kategoriju »kolektivnih« članova, to se
predlaže da čl. 11 glasi:


čl. 11.
U pojedinim osnovnim organizacijama
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske članovi mogu biti redovni,
počasni, zaslužni i kolektivni.
S tim u vezi predlaže se izmjena čl. 13
koji treba da glasi:


čl. 13.
Kolektivni članovi mogu biti stručne,
naučne i privredne organizacije koje okupljaju
naučne i tehničke stručnjake šumarstva
i industrije za preradu drva, ako
se kao takve registriraju i ako uplaćuju
godišnju članarinu prema odredbama organizacije
u koju se učlanjuju.
Zatim:
U čl. 16 i 17 u prvom retku brišu se riječi
»i vanrednih«.
Dalje:
Čl. 20 se mijenja i predlaže da glasi:


čl. 20.
Članovi Saveza ITŠIDH mogu biti kolektivni
i pojedinačni.
Zatim:
U čl. 21 u prvom retku treba zamijeniti
riječi »Redovni« sa riječi »Kolektivni«, a
iza riječi. . . Šumarska društva (u prvom
pasusu) treba dodati. .. »odnosno Društva
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 61     <-- 61 -->        PDF

industrije...«, a u drugom pasusu briše se
riječ »šumarska«.
Cl. 22 se mijenja i predlaže se da glasi:


Cl. 22.


Pojedinačni članovi Saveza ITŠIDH su
ona lica, koja redovna skupština Saveza
ITSIDH proglasi svojim počasnim ili zaslužnim
članovima.


U 61. 23. u prvom retku treba zamijeniti
riječ »redovnih« sa riječi »društava
kao kolektivnih«.


U 51. 24. u prvom retku treba brisati riječ
»Saveza« kao i cijeli zadnji pasus.


U 51. 25. u prvom retku umjesto riječi
»gospodarskih« treba staviti. . . »ostalih
kolektivnih« . ..


Cl. 26 .mijenja se i predlaže se da glasi:


61. 26.
U skladu sa statutom SITJ i statutom
SITH, osnovna organizacija u koju će se
učlanjivati inženjeri i tehničari šumarstva
i drvne industrije jest stručna organizacija
(šumarsko društvo odnosno Društvo inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije)
na području jedne ili više općina.
Izuzetno, osnovna organizacija može
biti i opća teritorijalna organizacija inženjera
i tehničara. U pravilu, društvo treba
da broji najmanje 20 članova.


Unutar društva mogu raditi sekcije za
pojedine stručne oblasti (grane), a u pojedinim
poduzećima i ustanovama mogu
djelovati stručni aktivi.


Ako na teritoriji jedne općine djeluju
dva ili više stručnih društava formira se
općinski odbor od po dva delegata iz svakog
društva.


U skladu sa statutom SITH, formiraju
se i kotarski odbori od po dva delegata iz
svakog društva u kotaru.


Sva osnovna društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije formiraju
Savez ITSIDH.


Savez ITSIDH je po horizontalnoj liniji
kolektivan član Saveza IT Hrvatske, a po
vertikalnoj liniji je kolektivan član Saveza
inženjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drva Jugoslavije.


U 61. 29. treća alineja, umjesto riječi. . .
»Šumarskih društava — redovnih . . .« treba
uvrstiti. . . »društava — kolektivnih. . .«


U četvrtom pasusu 61. 29. treba brisati
riječ »Šumarskog«; na kraju istog pasusa
treba staviti zarez iza riječi ITŠIDH, a zatim
dodati: »ili po njegovu ovlaštenju Upravni
odbor Saveza«.


U petom i šestom pasusu čl 29. treba
brisati riječi »šumarsko« odnosno »šumarskih
«.


U 61. 32. u drugom pasusu brisati riječ
»šumarska«.


U čl. 33. u prvom pasusu treba riječ
»Šumarskog« zamijeniti sa riječi »teritorijalnog
«.


U čl. 37. treći pasus svagdje umjesto riječi
»šumarskih« treba staviti riječ »teritorijalnih
«.


U čl. 40. u trećem retku umjesto riječi
»gospodarskih« treba staviti »kolektivnih«.


Na osnovi prijedloga Kandidacione komisije
skupština je izabrala:


za novog predsjednika Saveza inž. Viđa
rašaića;


za članove Upravnog odbora Saveza:
Bertović inž. Stjepana, Harapin inž. Jugogoslava,
Kirasić inž. Dragu, Petković inž.
Živka, tehničara Petričević Ivicu, Potočić
dra Zvonimira, Prpić inž. Branimira,
Vanjkovie inž. Srećka, Vučinić inž. Marinka
i Tomašević inž. Antu;


za članove Nadzornog odbora Saveza:
Brkanović inž. Dimitrija, Došen inž. Jerka
i Hajdin inž. Žarka.


U svoje ime kao i u ime Upravnog i
Nadzornog odbora Saveza skupštini se na
povjerenju zahvalio predsjednik Fašaić
inž. Vid. Predsjednik je naglasio da je naš
Savez pozvan da ukaže privrednoj organizaciji
na eventualne pogreške i da bi
zbog jačanja Saveza trebalo u njegove redove
učlaniti što više inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije, da naša
stručna organizacija postane kompaktnija
nego što je sada. Predsjednik je dalje napomenuo
da pred novim Upravnim odborom
stoje mnogi zadaci koje treba što prije
riješiti. Trebalo bi pristupiti reformi
nastavnih planova u školstvu, jer se vode
diskusije dali uopće treba škola s takvim
nastavnim planovima koje proizvode kadrove
koji ne zadovoljavaju privredu. Tu
pojavu potrebno je što prije eliminirati,
jer bez odgovarajućih stručnih kadrova
nema suvremene tehnologije. Osim toga
mladi kadrovi ne nailaze u privrednim organizacijama
na prijem. Mi trebamo intervenirati
i ishodovati njihovo zaposlenje.
Nužno se povezati s organizacijama
na terenu i zajednički rješavati probleme
perspektivih planova pojedinih regija. Sve
te zadatke trebaju podržati organizacije na
terenu kao i pojedini članovi.


Stručno savjetovanje i zaključci s tog
savjetovanja bit će objavljeni u slijedećem
broju Šumarskog lista.


391
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 62     <-- 62 -->        PDF

domaći &tcucni ča&opidi


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 — 1966. Knežević M.: "Ekonomičnost
ljuštenja furnira. — Mark o vi c
N., Teržan N., P a je v i ć V.: Proučavanje
hemijskog sastava drveta različitih
vrsta. — Peno M., Popović J.: Verticiliozna
infekcija na Acer vrstama. —
Popnikola N.: Podela obične breze na
niže sistematske kategorije. — D u k i ć G.:
Prikaz stanja i potrebe kadrova u šumarstvu
i drvarskoj industriji SR Srbije.


3/5 — 1966. Jovančević M.: Brdski
lužnjak — posebna rasa. — Perović B.:
Značaj standardizacije konstrukcija proizvoda
na produktivnost rada u industriji
nameštaja.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana
1/2 — 1966. Cigla r M.: Republički Zakon
o šumama. — Juha" F.: Kadrovi u
slovenačkom šumarstvu i intenzitet šum.
gospodarstva. — Ko c i j a n č i ć M.: Socijalno-
medicinski problemi u šumskom
gospodarstvu.
S/4 — 1966. Ml in Sek D.: Visokoškolsl:
i studij i istraživački rad u šumoprivredi
Slovenije. — Tur k Z.: O standardizaciji
proizvoda drvarskih — D o i g a n F :
Uredi vanje šuma velikih posjeda na Kršu
Slovenije. — Stani č B.: Zaštita mladika
od divljači.
5/G — 1936. Cajnk o T.: Povećanje
šumske proizvodnje — zajednički zadatak
proizvođača i potrošača u šumoprivredi. —
Mel a vc D.: Iskustva i perspektive
skupnog gospodarenja sa zajedničkim i
privatnim šumama. — Berne tić Ž.: Osnovna
kadrovsko-organizacijska pitanja
u šumoprivredi. — Kb der M.: Planiranje
u šumarstvu. — Kova č J.: Racionaliziranje
rada u neposrednoj šumskoj proizvodnji.


LES — Ljubljana


1/3 — 1966. Kne z J.: Neka pitanja
privredne reforme. — Viha r P.: Položaj
slovenačke drvarske industrije u privrednoj
reformi. — Slovni k M.: Organizacija
rada u drvarskoj industriji. — R a vnika
r T.: Tehnološke osobine tikovine i
njezina obrada. — Köhle r R.: Lijepljenje
metala s metalom i metala i drveta. —
Leni č J.: Oplemenjene ploče vlaknatice i


iverice i neke metode za testiranje njihova
kvaliteta. — Slovni k M.: O perspektivi
izobrazbe stručnog kadra za šumarsku
struku kod nas. — Čese n A.: Stručnjački
profili u drvarskoj industriji.


4 — 1966. Ha m Đ.: Isisači u drvarskoj
industriji. — Pristave c P.: Mašinsko
brušenje profiliranih drvnih artikala. —
Schaic h O.: Lamelni parket, industrijski
proizvod koji ima dobre prodajne i izvozne
perspektive. — Slovni k M.: Organizacija
službe tehničkog vođenja proizvodnje.


5/7 — 1966. Zu m er L.: Međunarodna
saradnja u šumarstvu. — Slovni k M.:
Tehnička saradnja u drvarskoj industriji.


— Battestin M.: Problematika pri radu
u lakirnicama. — Rebol j V.: Kakve
mašine treba izabrati za pilane? — Bor štna
r J.: Upotreba listova testera oplemenjenih
stelitom. — Arzenšek - Kob
e K : Bačvarstvo u dolini Selce.
DRVNA INDUSTRIJA — ZagTeb


1 — 1966. Bariši ć T.: Predsušenje
drva — mogućnosti i uslovi primjene. —
Šipu š M.: Proizvodnja i plasman namještaja.
— Ma č e š ić B.: Zajednički zadaci
u sašdanjem momentu privredne reforme.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 — 1966. Panov A.: Rod šišarki. —
Jovančevi ć M.: Prirodni areal, veštačko
proširenje i selekcija grozdastog ruja.


— Ćurić R. i Stanišić Z.: Primjer
usklađenosti načina gazdovanja niskim
šumama sa postavljenim proizvodnim ciljem.
— Pintarić K: Uzgoj šumskih
sadnica na gredicama Cetina. — C i r i ć
M.: Mogućnost povećanja produktivnosti
zemljišta u našim prirodnim šumama. —
Kneževi ć Sv.: Slaba propaganda šumarstva.
— Vuč i jak : Sr.: Organizacija
i zadaci šumarske službe u BiH u toku
NOB.
3 4 — 1966. J e 1 i č i ć V : Problematika
izgradnje šumskih putova. — Popniko la
N.: Novi podaci o makedonskoj formi
breze sa gukama. — Momirović B.:
O sušenju borovih grana. — Ani ć B.: Ispitivanje
mogućnosti gajenja ljekovitog,
aromatičnog i medonosnog bilja. — Ć emalovi
ć M : Povećana opasnost od gu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 63     <-- 63 -->        PDF

bara u Hercegovini. — Radovanović
Ž.: Sadržaj izvještaja uz reviziju šumskoprivredne
osnove za krivajsko š. p. područje.
— M. J.: Plenum Saveza ITŠIPD BiH
povodom srednjoročnog plana razvoja šumarstva
i industrije za preradu drveta. —
Veseliči ć Nj.: Treće savezno takmičenje
šumskih radnika. — Zećo Š.: Anketiranje
šumarskih inženjera i tehničara.


5/6 — 1966. Vućijak S.: Struktura
obrtnih sredstava u šumsko-privređnim
preduzećima u BiH. — R i t e r - S t ud n ičk
a H.: Podaci o cretnoj brezi u Bosni.


— Wild e S. A.: Teorija relativiteta, nauka
o zemljištu i premer šuma (prevod
Janjić N.). — Mulabegović R.: O potrebi
obrazovanja šumskih radnika. — Z ita
V.: Dijagnostička i prognozna služba
pri zaštiti šuma u BiH. — Radovanovi
ć Ž.: Mjesto i uloga naučno-istraživačkog
rada u šumskoj privredi. — K a p etanović
N. i Girt D.: Izbor fotoaparata
za snimanje u šumarstvu. — B i š č e-
vi ć A.: Neka zapažanja i podaci iz oblasti
gazdovanja šumama u Poljskoj. — Luket
a P.: Motorne bušilice rupa za sadnju
biljaka. — Fukarek P.: Peto redovno
zasjedanje istočnoalpsko-dmarske
sekcije fitocenologa.
ŠUMARSKI GLASNIK — Sarajevo
1/4 — 1966. Begović B.: O mogućnostima
racionalnog iskorišćavanja ljeskovih
šibljaka. — Kolaković R.: Šumama i
voćnjacima prijeti velika opasnost od gubara.
— Anđi ć V.: Stanje i problemi
upravne i inspekcijske šumarske službe u
BiH. — Begović B.: Zaštita prirode u
Sov. Savezu. — Ei ć N.: Zaštita šume od
vatre i njena uloga za zaštitu od vjetra. —


R. T.: Ekonomski instrumenti, opis i primjena
u privrednim organizacijama. —
Zilenko v N : Uzroci brzog propadanja
naših šumskih kamionskih putova. — C emalovi
ć M.: Zabilježeni su vidni rezultati
na suzbijanju gubara na području
sreza Mostar 1964—1965. g. — O m a n o-
vi ć S.: Podizanje četinarskih plantaža u
cazinskoj komuni. — Peha r J.: Akcije
pokreta gorana u Mostaru. — G1 a d ana
c N.: Da li su privatne šume zakonom
zaštićene? — Gaji ć P.: Zeleno zlato. —
Hadrovi ć A.: Nađen prstenovan golub.


— Mijatović M.: Jesu li svi medvjedi
dobroćudne životinje?
BILTEN — Zagreb


1 — 1966. Ha j di n Ž.: Osnivanje intenzivnih
kultura i plantaža četinjača. —
Godišnji izvještaj o izvršenju Ugovora. —
Značaj natjecanja šumskih radnika. — Savjetovanje
o šumskoj genetici.


2 — 1966. Produkcioni pokusi celulozno
vrbe. — Dr Kraljić: Primjedbe na teze


o amortazaciji šuma i kultura šumskog drveća.
3 — 1966. Spai ć I.: O upotrebi pesticida.
4 — 1966. Urlc b F.: Problem izobrazbe
šumskih radnika i ostalih kadrova u
šumarstvu.


VJESNIK — Zagreb


13 — 1966. Zrni j a na c Đ.: Vrijednost
plantaža topola. — Piškori ć O.: Uvjeti
proizvodnje drveta. — Arpa š J.: Savjetovanje
o šumarstvu. — Mariči ć N.:
20 godina šumarstva Like. — Fra n [.:
Velebit i otvorenost njegovih šuma. —
Bunjevčević Z.: Sto sam vidio i čuo
u Francuskoj?