DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 52     <-- 52 -->        PDF

?g
naSe ptak&e


INFORMACIJA O TVORNICI SULFATNE CELULOZE
I PAPIRA PLAŠKI*


Drugovi i drugarice!


Zahvaljujem se vašem Savezu, koji je omogućio da ovaj skup informiram


o nekim
problemima TSCIP-a Plaški.
Tvornica sulfatne celuloze i papira u Plaškom, načelno je odobrena na
XXXII Konkursu, koji je održan 29. i 30. decembra 1959. god. kod Jugoslavenske
investicione banke u Beogradu.
Programom je predviđeno da tvornica proizvodi 36.000 t. sulfatne celuloze
od četinara nebijeljene, i 30.000 t. kraftlajner papira. To je ujedno i njen garantirani
kapacitet koji treba da ostvari kada se uhoda.
Potreba izgradnje ovakvog objekta u ovom kraju pokazala se još u prvom
petogodišnjem planu, jer je tešku i neracionalnu drvenu ambalažu trebalo zamijeniti
savremenijom uz bolje iskorištenje sirovinskog bogatstva u kemijskoj
preradi. Tako je ođ Savjeta za prerađivačku industriju FNRJ i od komisije
Saveznog zavoda za privredno planiranje u aprilu 1953. god. dat predlog o perspehtivnom
razvoju industrije celuloze, drvenjače i papira u FNRJ.


Osim izgradnje i postepenog proširenja tvornice u Maglaju predviđala se
tada izgradnje druge tvornice sulfatne celuloze i kraftpapira na bazi crnogoričnih
drvnih masa u SR Hrvatskoj.


Obrazloženje je glasilo: »Drvni bazen Gorskog kotara, Like i Primorja
(borovina) je jedino još raspoloživa sirovinska baza za proizvodnju kraftpapira,
što ukazuje na neminovnu potrebu njegovog korištenja u tu svrhu.


Postoji mogućnost i daljnjeg povećanja proizvodnje celuloze i drvenjače
time, da se osim klasične sirovine, crnogoričnog drveta, koristi i drvo listača.
Iz celuloze listača mogu se proizvoditi sve moguće vrste papira, samo ne kraftpapir
za velike papirne vreće i kartonske sanduke, a razvoj naše industrije u
narednim godinama u sve većoj mjeri traži ove artikle.


Analiza tržišta dokumentirano dokazuje, da bi onemogućavanje izgradnje
tvornice sulfatne celuloze u ovom sirovinskom bazenu našu privredu zauvijek
upućivalo na uvoz velikih količina ambalažnih materijala.«


Tada još nije bila određena uža lokacija, pa se prišlo pregledavanju ovog
područja i ispitivanju terena. Teren je ispitan od Delnica niz rijeku Dobru,
Moravice, Gomirje, Jelačko, Sabljaci i dr. Prevagnulo je gledište da je najpovoljnija
uža lokacija u Plaškom, s obzirom na količinu vode, željezničku prugu
i dr. Rješenjem Izvršnog vijeća Sabora od 20. V 1960. godine o izgradnji tog
objekta prišlo se pripremnim radovima. .


* Ovu je informaciju dao gen. direktor TSCIP-a Plaški, drug Rade Tomić, na
84. red. skupštini Saveza JTŠID Hrvatske u Gospiću, dne 27. lipnja 1966. g.


ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Pripremni radovi sa ugovaranjem opreme, projektiranjem, odobrenjem
sredstava, prikupljanjem podataka i drugo, trajali su dvije i pol godine, tako
da su tek u maju 1962. godine započeti građevinski radovi i udareni prvi temelji
tvornice. Sama izgradnja trajala je 2 godine (građevinski radovi i montaža
opreme). Tehničko isprobavanje je trajalo 6 mjeseci, a probna proizvodnja
godinu dana. Za vrijeme probne proizvodnje i tehničkog uhodavanja proizvedeno
je 24.300 t. kraftlajnera. Korištenje kapaciteta u probnoj proizvodnji u


1965. godini ostvareno je sa 73% (u tri smjene). U redovnoj proizvodnji od 1. I
1966. god. do zaključno sa petim mjesecom proizvedeno je 11.400 t. što čini
91% korištenja garantiranog kapaciteta (u tri smjene).


Kako se vidi iz korištenja kapaciteta kao i uhodavanje fabrike može se
izvući povoljan zaključak u pogledu tehnološkog uhodavanja. Iz probne proizvodnje
u 1965. godini ovaj je kolektiv uštedio zemlji 3,5 miliona dolara, a u
ovcj godini ta će cifra premašiti 4 miliona dolara. Toliko bi, naime, stajao uvezeni
kraftlajner za potrebe naše prerađivačke industrije.


U tehnološkom i u tržišnom pogledu proizvodnja u Plaškom je perspektivna
i odgovara zahtjevima tržišta. To se može vidjeti i po tome što je cjelokupna
proizvodnja unaprijed rasprodana u zemlji, a naša je roba iz probne
proizvodnje plasirana bez poteškoća na tržišta Engleske, Italije i Zapadne Njemačke.
Nismo imali nikakve potrebe da tražimo prođu robe na drugim tržištima.


Bez obzira na izloženo, naš je položaj poslije privredne reforme dosta težak,
pa smo u 1965. god. radili sa gubitkom od 430 mil. st. dinara. Postavlja se
pitanje odakle to proizlazi. Kao prvi odgovor na to pitanje to je »skup kapital«
koji je uložen u ovo postrojenje, jer je kroz period izgradnje došlo pored povećanja
cijena materijala i radova, još i do administrativnih opterećenja sa
strane društva. Evo tog opterećenja: u periodu izgradnje tvornice došlo je do
promjene tečaja od 632 na 750 dinara za jedan dolar, a privrednom reformom
(kada je tvornica već bila u probnoj proizvodnji) od 750 na 1250 dinara. Ove
promjene povećale su obaveze privredne organizacije za period prije i poslije
privredne reforme i iznose:


(u milijardama dinara)


— na750
— na— na— naod
prvu kursnu razlikudinara za 1 dolar
carinu i ostale troško
interkalarnu kamatu
kamatu i financijskeu izgradnje tvornice
prilikom promjene tečaja od 632 na
ve po carinskoj deklaraciij
uključivo proizv.
troškove na inozemni kredit u pericea
cea
cea
cea
1,0
1,7
1,3
0,6
— na drugu kursnu razliku1250 dinara za 1 dolarUkupno do privr. reforme
prilikom promjene tečaja od 750 na
cea
4,6
2,7
Ukupno poslije privr. ref. 7,3


Postojeću situaciju u privrednoj organizaciji jednim dijelom je ublažilo
smanjenje kamatne stope od 7 na 4% po glavnim izvorima kredita i produženje
roka otplate od 15 na 20 godina za dio sredstava iz OIF-a. Sredstva iz
republičkog fonda ostala su na 15 godina.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Naročito je teška situacija nastala poslije privredne reforme, koja nas pogađa
direktno za 2,7 milijardi dinara. Ta sredstva neće nitko da pokrije pa
čak ni sa kreditom. Zbog toga su sve nove fabrike celuloze došle u pogoršan
položaj. Druga je velika poteškoća u tome što investitor nije pokrio učešće od
2,3 milijarde a koje mora da pokrije kolektiv u roku od 3 godine za iskup mje


nica od stranog dobavljača.
Danas naši troškovi izgledaju ovako:
Promjenljivi troškovi (materijal i drugo) učestvujuFiksni troškovi učestvuuj sa
sa 55,64%
44,30%
100´%
Kod fiksnih troškova najviše učestvuju amortizacija i kamate na kredit.


Tvornica celuloze i papira u Plaškom zamišljena je i projektirana kao
specijalizirana fabrika za proizvodnju jedne vrste papira i to kraftlajnera za
ambalažu. Poslije proširenja trebala bi da proizvodi i drugu vrstu papira na
bazi tvrdih lišćara i to fluting. Nažalost, tvornica je već do sada morala djelomično
odstupiti od uske specijalizacije, jer je na to tjera ekonomski položaj,
pa je već do sada proizvodila pored kraftlajnera i druge papire, kao što
su natron, ultrapas, papir za gumiranje, fluting itd. Vjerovatno da će se ovaj
asortiman još proširiti. Postavlja se pitanje zašto se fabrika ne drži uske specijalizacije.
Na to pitanje može se dati slijedeći odgovor:


1. Sa sistemom određivanja cijena, kao što je poznato, određene su cijene
za sve materijale koje fabrika kupuje, a koje cijene su poslije privredne reforme
povećane i do 30%. Međutim, cijena kraftlajneru je ostala ista kao do
privredne reforme, nije se mijenjala. Zbog toga je naš položaj dosta težak.
Potrošači našega papira i to Belišće, Ivica Lovinčić i Avala, B. Kalnik,
oročili su nam 500 mil. st. dinara da bismo mogli tim sredstvima lakše podmirivati
svoje obaveze prema domaćim kreditima i komercijalnom kreditu iz
vana. Međutim, time nije naš problem riješen i prerađivači kraftlajnera su
toga svijesni. Zbog toga je došlo do sporazuma između nas i navedenih prerađivača
da nam se podigne cijena za 10,13% u odnosu na određenu cijenu od
Saveznog zavoda za cijene. O tome je napravljen i ugovor. Oni su zauzeli sav
kapacitet Plaškoga i ne misle povećavati cijene krajnjem potrošaču na ambalaži.
Na osnovu toga postavljen je zahtjev Zavodu za cijene, pa je i intervenirano
putem državnih organa, komora itd., ali bez obzira na to, rezultata nema.
Postavlja se pitanje zašto se ne bi poštivao sporazum proizvođača i potrošača
budući da tim sporazumom nisu oštećena treća lica. Naprotiv, sporazum je u
duhu privredne reforme, pa zašto da se ne prihvati?


Ovakva situacija nagoni privrednu organizaciju da se zatvara sama u sebe,
iako to ne želi, i da se orijentira na svastarsku proizvodnju. To je štetno ali
administrativni sistem još na to natjerava mnoga poduzeća.


Naš daljnji program baš se i orijentira na proširenje fabrike; ona bi imala
zaokružen kapacitet, pa bi pored proizvodnje kraftlajnera i flutinga dobila i
preradu, iako u zemlji, a pogotovu u našoj Republici ima dosta prerađivača.


Što se tiče sirovinske baze mi sa ovog područja možemo da preradimo sada
sa postojećim kapacitetom 160.000 m3 četinara i 20.000 m:i bukve, a sa proši
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 55     <-- 55 -->        PDF

renjem ta se cifra treba da popne još za 70.000 kubika bukve, ili ukupno


250.000 kubika, kemijske prerade drveta. Ovom količinom drveta dobit će se
oko 70.000 t. godišnje vlakanaca i preko 60.000 t. papira. Ovim bi Plaški bio
zaokružen i svrstan u red srednjih fabrika u svijetu, a većih u našoj zemlji.
Postavlja so pitanje kako riješiti neriješena pitanja u Plaškom.


Radni kolektiv očekuje:


1. Slobodnije formiranje cijena za kraftlajner (iako smo svjesni da potpune
slobode neće biti).
2 Slobodnije raspolaganje sa devizama.


3. Kreditiranje kursne razlike.
Što se prije riješe ovi problemi, tim će prije tvornica Plaški izrasti u jak
objekat kemijske prerade drveta, koji će sve više utjecati na cjelokupni razvoj
šumarstva i drvarske industrije u ovome kraju.