DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 45     <-- 45 -->        PDF

SLa naSu pcak&u


LISNE UŠI ŠIŠKARICE


Chermesidae


Dr IVAN SPAlC


UVOD


Posljednjih godina šumarska se operativa sve češće obraća naučnim ustanovama,
traže upute o suzbijanju ušiju. Zatražene upute najčešće su u vezi s
masovnom pojavom uši u kulturama četinjača. Interes operative za ovaj problem
dokazuje da uši spadaju među najčešće štetnike kultura. S tim u vezi u
ovom članku obradit će se problem pojave i suzbijanja uši na boru, arišu i duglaziji
tj. onim vrstama četinjača, koje su od posebnog interesa za plantaže i
intenzivne kulture četinjača.


SISTEMATIKA


Uši spadaju u red jednakokrilaca (Homoptera). Ovaj red insekata ima pet
podredova, od kojih su sa šumskogospodarskog gledišta najvažnije lisne uši
(Aphidoidea) i štitaste uši (Coccoidea). Ostala tri podreda ovog reda (cvrčci,
lisne buhe i štitasti moljci) nemaju šumskogospodarsku važnost (osim donekle
cvrčaka).


Podjela lisnih i štitastih uši na porodice i niže sistematske kategorije nije
jednoobrazno provedena. Radi se više-manje o formalnoj neujednačenosti, budući
da pojedini autori nekim skupinama uši daju viši ili niži sistematski rang.
To, međutim, nije od bitne važnosti za daljnja izlaganja.


Iz više razloga, posebno radi praktičnosti, mi ćemo se u ovom članku zadovoljiti
s podjelom lisnih uši na dvije porodice i to Aphididae ili prave lisne
uši i Chermesidae (= Adelgidae) ili uši šiškarice. Štitaste uši također se dijele
na više porodica.


Lisne su uši mnogo štetnije i prema tome za šumsko gospodarstvo važnije
od štitastih. Od lisnih uši za četinjače su najvažnije one iz porodice Chermesidae
pa su u ovom prikazu opisani najčešći i najopasniji pripadnici ove porodice.


MORFOLOGIJA


Lisne su uši mali, krilati ili beskrilni kukci veličine 0,5—6 mm. Razvojni
ciklus lisnih uši veoma je kompliciran. Pojedine generacije ovih insekata
obično se međusobno znatno razlikuju vanjskim izgledom (alternirajući polimorfizam).
Zbog toga su često puta pripadnici pojedinih generacija jedne te


Izradu ovog članka financirao je Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko,
iz sredstava dobijenih od Sav. fonda za naučni rad.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 46     <-- 46 -->        PDF

iste vrste bili opisani kao zasebne vrste. Potpuni razvojni ciklus sadrži pet generacija,
u kojima se individui morfološki razlikuju. Osim toga mladi i stari
individui iste generacije često se također znatno razlikuju (npr. mladi beskrilni,
stari krilati). Kod spolnih oblika postoij također i spolni dimorfizam. Prema
tome kod lisnih uši postoji mnoštvo oblika jedne te iste vrste. Zbog svega
ovoga pravilno određivanje vrste samo na temelju morfoloških osobina individua
spada u domenu usko specijaliziranih stručnjaka, koji u tom pogledu
raspolažu s potrebnim iskustvom, opremom i literaturom.


Svim oblicima (osim spolnih) zajednička je građa usnog ustroja. Lisne uši
imaju usni ustroj za sisanje. One dakle oštećuju biljke sisanjem sokova. Kod
nekih grupa, međutim, spolni se oblici ne hrane pa im je usni ustroj potpuno
reduciran jednako kao i probavni trakt. Ukoliko su oblici krilati, tada uvijek
postoje dva para krila (za razliku od mužjaka štitastih uši, koji imaju samo
jedan par krila).


Ove uši imaju voštane žlijezde, iz kojih luče bijeli voštani sekret pa izgledaju
kao da su pokrivene bijelom vunicom. U slučaju jake zaraze na kori i iglicama
mogu se već iz daljega primijetiti bijele nakupine uši.


BIOLOGIJA


Biologija lisnih uši veoma je komplicirana. Pri potpunom ciklusu razvoja
razmnožavanje se vrši heterogonijom tj. pravilnom izmjenom gamogenetskih
i partenogenetskih generacija. Međutim kod mnogih vrsta postoje nepotpuni
ili sporedni ciklusi razvoja, gdje se razmnožavanje vrši isključivo partonogenezom.
Kod Chermesida gamogenetske i partenogenetske ženke legu jaja, a
kod Aphidida gamogenetske ženke legu jaja, a partenogenetske žive mlade.
Biologija se dalje komplicira izmjenom domaćina (diecija, heterecija). Mnoge
vrste mijenjaju, naime, u toku razvojnog ciklusa biljku-domaćina pa se izvjesne
generacije razvijaju na jednoj ,a druge na drugoj biljnoj vrsti. Međutim
istovremeno može postojati monecični i diecični ciklus, čime se biologija ovih
insekata i dalje komplicira.


Potpuni razvojni ciklus pripadnika porodice Chermesidae, kojoj pripadaju
ovdje opisane vrste, ima uglavnom ovaj tok:


I. generaciju predstavlja uš temeljnica ili osnivačica (Fundatrix) . Ova
generacija kod svih Chermesida vezana je isključivo na smreku (neki autori
nazivaju stoga Chermesidae smrekinim ušima). Zbog sisanja sokova uši temeljnice
nastaju deformacije (šiške) na izbojcima i iglicama smreke. Pojedine vrste
uši obično uzrokuju specifičan oblik šiški pa se po njemu može odrediti uzročnik
deformacije. Uši temeljnice su beskrilne. One partenogenetski odlažu jaja
iz kojih se izlegu isključivo ženke. Mlade larve ove II. generacije razvijaju se
u šiškama (C e 11 a r e s). Nakon četvrtog presvlačenja dobiju krila, izlaze iz
šiške, napuštaju smreku i odlijeću na međudomaćina (Migran s alata) .
Međudomaćin je opet jedna četinjača — bor, jela, ariš ili duglazija. Ovdje na
iglicama partenogenetski odlože jaja, iz kojih nastaje III. generacija (E x u1
a n s), koja se opet isključivo sastoji od ženki. Ove uši mogu stvoriti poseban
ciklus razvoja i trajno ostati na međudomaćinu, razmnožavajući se partenogenetski
(Vir gin e s). U tom slučaju pojedine generacije ovog sporednog
ciklusa (proljetne Vernales, ljetne Aestivales, zimske Hiemales)
obično se razlikuju morfološki, a također i po mjestu sisanja sokova (iglice,


ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 47     <-- 47 -->        PDF

kora). Pri potpunom razvojnom ciklusu iza Exulan s generacije slijedi IV.
generacija — Sex\upara . Ona se sastoji od krilatih ženki, koje odiijeću
natrag na smreku (Remigrantes) . Ovdje one partenogenetskim puteni
(amphitokia) stvaraju mužjake i ženke V. genracije (Sexuales) . Iz jaja,
odloženih nakon kopulacije nastaju samo ženke Fundatri x generacije.
Potpuni ciklus razvoja traje 2 godine. Na si. 1 šematski je prikazan razvojni
ciklus roda Pineus. Kod pojedinih vrsta ovoga i drugih rodova postoje odstupanja
od ovog temeljnog razvojnog ciklusa.


Sexupara


Exsulans
vernalis


Migrans alata


SI. 1. Razvojni ciklus roda Pineus. Po Nüsslinu.


NAJČEŠĆE VRSTE


Chermes viridis


Uši temeljnice ove vrste stvaraju na smreki poznate šiške, koje podsjećaju
na mali češer (si. 2). Ljuske na šiški nastaju zadebljanjem bazalnog dijela igli
ca. Na svakoj ljuski raspoznaje se vršni dio iglice. Šiške nastaju na bazi izboj
ka, ali izbojak raste dalje iznad šiške. U šiški se nalaze komorice sa 100—150
Cellares- uši.


Mcđudomaćin ove uši je ariš. Generacija, koja se razvija na arišu, ne
stvara šiške nego čini štetu sisanjem sokova.


Chermes viridis ne stvara na arišu poseban ciklus V i r g i n e s generacija.
Migrant es alatae dolijeću na ariš krajem jula, a Sexuparae
se vraćaju na smreku već u maju idućeg proljeća. Prema tome od sredine maja
do kraja jula na arišu nema ovih uši (osim tzv. latentnih larvi).


Cnaphalođes strobilobius


Ove uši stvaraju na smreki male, okruglaste šiške, iz kojih izbojak ne
tjera dalje. Vršni dijelovi iglica, iz kojih su nastale ljuske, nisu ovdje tako izraziti
kao kod šiške Ch. viridis (si. 3).
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 48     <-- 48 -->        PDF

I kod ove uši međudomaćin je ariš. Međutim Cn. strobilobius, osim potpunog
diecičnog ciklusa, stvara na arišu i sporedni ciklus od čitavog niza V i rgine
s generacija. Zbog toga se na arišu tokom čitavog vegetacijskog perioda
mogu naći bijelom vunicom prekrivene uši ove vrste. Rod Cnaphalodes stvara
također i poseban monecični ciklus na smreki. Dio krilatih uši, koje izlaze iz
šiške, ne odlijeće, naime, na ariš nego ostaje na smreki (Alata e no n migrant
e s) i stvara Fundatrix generaciju.


Pineus pini


Biologija ove vrste nije još potpuno rasvijetljena. Prema nekim autorima
spolna generacija (Sexuales ) ove uši, iz koje nastaju osnivačice, može se
razviti samo na kavkaskoj smreki (Picea orientalis), koja međutim u Evropi
dolazi samo tu i tamo u parkovima, ali ne i u šumama. Zbog toga kod ove vrste


SI. 2. Šiške uši Chermcs viridis. SI. 3. Šiške uši Cnaphalodes


Po Scheidteru. strobiiobius. Po Nitscheu.


u Evropi postoji samo sporedni ciklus Virgine s generacija, koje se partenogenotski
razvijaju na boru kao međudomaćinu. Prema drugim autorima
spolna generacija može se razviti i na običnoj smreki pa bi prema tome razvojni
ciklus i u Evropi bio potpun.


Virgine s generacije ove uši prezimljavaju na kori najmlađih grana
mladih borova, a tokom sezone mogu se masovno naći obavijene gustom bijelom
vunicom na majskim izbojcima običnog bora, borovca i planinskog bora.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Piueus strobi


Ova vrsta unesena je u Evropu iz Amerike zajedno sa svojim međudomaćinom
(Pinus strobus). Spolnu generaciju može proizvesti samo na glavnom
domaćinu (Picea alba), koji u Evropi ne dolazi pa se ovdje razvija isključivo
partenogenetski na borovcu (Pinus strobus). Pojedine Vir gin es generacije
mogu se masovno naći na glatkoj kori mladih i starijih stabala, granama i majskim
izbojcima. Ove uši vrlo obilno izlučuju voštanu vunicu pa ih se lako
može uočiti.


Ađelges ccoleyi


I ova je vrsta unesena u Evropu iz Amerike. U Americi ona ima potpuni
razvojni ciklus. Spolna generacija razvija se na Picea pungens, P. engelmanni
i P. sitchensis, a partenogenetske na duglaziji (Pseudotsuga iaxijolia). U
Evropi se razmnožava samo partenogenetskim putem, stvarajući V i r g i n e s
generacije isključivo na duglaziji. Ova uš proširila se u srednju Evropu prije
nepunih tridesetak godina. Nije poznato da li se već proširila i k nama, no s
obzirom na štete, koje čini u zapadnoj i srednjoj Evropi kao i perspektivu
uzgoja duglazije kod nas, o njoj svakako treba voditi računa (si. 4).


Dreifusia niisslini


I ova je uš unesena u srednju Evropu i to iz područja Kavkaza i Krima.
Ondje joj je glavni domaćin Picea orientalis, a međudomaćin Abies nordman-


Sl. 4. UBI Adelges cooleyi na si. 5. Kovrčanje jelinih iglica,
duglaziji Po Schwerdtfegeru uzrokovano ušima Dreifusia
Niisslini. Po Nüsslinu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 50     <-- 50 -->        PDF

niana. U Evropu je unesena sa svojim međudomaćmom. Budući da P. orientals
u Evropi praktički ne dolazi to se ova uš ovdje razvija isključivo partenogenetski
tj. ciklusom Vir gin es generacija. U srednjoj se Evropi, među
tim, akomodirala na običnu jelu te je postala vrlo opasan štetnik, koji predstavlja
veliku opasnost za mlade jele. Kod nas je ovaj štetnik do nedavna bio
nepoznat, ali se posljednjih godina proširio u čitavoj Sloveniji, a 1961. godine
konstatiran je i u Hrvatskoj. Spominjemo ga zbog toga, što se osim na jeli
može također razvijati i na dugiaziji. Ako bi ova uš jednako bila štetna za
duglaziju kao što je za jelu, onda bi uzgoj duglazije bio vrlo ozbiljno ugrožen.
Prema tome o ovom vrlo opasnom štetniku treba najozbiljnije voditi računa
(si. 5 i 6).


ŠTETE


Chermesidae nanose štetu na dva načina i to stvaranjem šiški i sisanjem
sokova.


Šiške tvori Fundatrix generacija, a Cellares uši ovaj proces
samo potpomažu. Ova šteta nastaje samo na smreki, naročito na mladim stablima
u kulturama. Pri jakom napadaju, pogotovo ako on traje više godina,
mlada stabla slabe, gube na prirastu, deformiraju se. Što stabla bivaju starija,
ova šteta ima sve manji značaj.


Značajnije štete nanose E x u 1 a n s odnosno Virgine s generacije.


SI. 6. Uši Dreifusia Nüsslini na
donjoj strani jelinih iglica.
Po Nüsslinu.


Uši ovih generacija zadržavaju se na glatkoj kori ili glicama međudomaćina
tj. bora, borovca, ariša, duglazije ili jele. Uši se često pojavljuju u ogromnom
broju. Sisanjem sokova one fiziološki iscrpljuju stabla. Iglice žute, kod nekih
se vrsta (jela ,ariš) kovrčaju. Nastaju gubici na prirastu, a mlada stabla mogu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1966 str. 51     <-- 51 -->        PDF

se i posušiti. Osim toga stabla oslabe, čime se stvara predispozicija za napadaj
sekundarnih štetnika.


SUZBIJANJE


Suzbijanje lisnih uši vrši se sistcmičnim insekticidima odnosno preparatima
na bazi organskih fosfornih spojeva. Od mnogobrojnih preparata za suzbijanje
lisnih uši spominjemo neke, koji se kod nas nalaze u prodaji. To su,
među ostalima, Malathion (Etiol), Metildemeton (Metasystox), Diazinom, Fosfamidon
(Dimecron), Rogor i dr. Ova sredstva proizvode se u obliku prašiva te
koncentrata za suspenzije i emulzije. Način pripremanja suspenzije odnosno
emulzije i doziranje obavezno su navedeni na ambalaži. Većina ovih preparata
zadržava insekticidno djelovanje do 14 dana nakon tretiranja. Prema tome
tretiranje treba ponavljati nekoliko puta u toku vegetacijskog perioda. Pri
tome je dobro mijenjati preparat.


LITERATURA


B ö r n e r C.: Europae centralis Aphides. Mitt, thüring. bot. Ges., Beiheft 3, 1952.
Cholodkovsk y N: Die Coniferen-Läuse Chermes, Feinde der Nadelhölzer. Ber


lin 1907.
Nu ssli n O. — Rhum b le r L.: Forstinsektenkunde. IV. Aufl. Berlin 1927.
Paše k V.: Vosky našich lesnych drevin. Bratislava 1954.
Schwerdtfege r F.: Die Waldkrankheiten. Berlin 1944.
Tarbinski S. P. — Plaviljščikov N. N.: Opredelitelj nasekomih evropejskoj


časti SSSR. Moskva-Lenjingrad 1948.