DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Značenje simbola u tabelama:


d — debljinski stepen


n — broj stabala u debljinskom stepenu


N — broj prirasno-primjernih modelnih stabala (izvrtaka)


i(l — aritmetička sredina godišnjih debljinskih prirasta u stepenu


id — izjednačeni prosječni godišnji debljinski prirast u debljinskom stepenu


v — masa srednjeg stabla u debljinskom stepenu


iv — prosječni godišnji volumni prirast srednjeg stabla u debljinskom stepenu


G — temeljnica u debljinskom stepenu


hf — oblikovisina


n], — broj visina u uzorku


Oh — standardna devijacija


Ah. — visinski interval (razlika visina između dviju graničnih visinskih krivulja u
debljinskom stepenu centralno plošnog stabla)


Pri tome moramo paziti da nam linija izjednačenja zadovoljava sve zahtjeve
dobro položene linije. Ovako izjednačeni debljinski prirast (stupac 5)
koristimo kod obračuna prirasta drvne mase.


4.3. Obračun drvne mase i volumnog prirasta sastojine možemo izvršiti
na dva načina, koji nam mogu služiti i kao kontrola jedan drugom.
Prvim načinom (Tabela 4) drvnu masu sastojine po debljinskom stepenu
(stupac 5), dobivamo množenjem ukupne temeljnice pojedinog debljinskog
stepena (stupac 3) i odgovarajuće oblikovisine (stupac 4), a prirast drvne mase
sastojine (stupac 8) množenjem drvne mase debljinskog stepena (stupac 5),
c — iznosa (stupac 6) i izjednačenog prosječnog godišnjeg debljinskog prirasta
(stupac 7).


Kod drugog načina (Tabela 5) drvnu masu sastojine po debljinskim stepenima
(stupac 4) izračunavamo na temelju volumena srednjeg stabla pojedinog
debljinskog stepena (stupac 3) i broja stabala u stepenu (stupac 2). Volumni
prirast srednjeg stabla u stepenu (stupac 7) dobijemo množenjem derivacije
(stupac 5) i prosječnog godišnjeg debljinskog prirasta (stupac 6). Prirast
drvne mase sastojine iskazan je debljinskim stepenima (stupac 8) jednak je
prema tome produktu broja stabala u stepenu (stupac 2) i volumnog prirasta
srednjeg stabla tog debljinskog stepena (stupac 7).


191