DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 79     <-- 79 -->        PDF

snaći među njima. Zbog toga je osobito važan
sistematski i cjelovit prikaz savremene
eksperimentalno-ekološke istraživačke metodologije
uzgoja kulturnih biljaka. Takav
originalan prikaz u obliku udžbenika sa uvodcm
u eksperimentalnu ekologiju napisao
je J. Barner. Želio je prikazati pregledno
i jasno sažeto osnovnu problematiku
na tom području. Nije ulazio u detaljne
opise tehničkih uređaja i sprava, upotrebljavanih
kod istraživanja, budući da
se ta sredstva (uređaji, instrumenti, aparati)
sa razvojem nauke neprestano mijenjaju,
usavršavaju i gube brzo na značenju.
Ograničio se je na općeniti opis glavnih
standardnih sprava i njihovog djelovanja.
Time je olakšao čitaocu novajliji,
razumijevanje načina i ciljeva eksperimentalno-
ekološko istraživačkog rada.


Unatoč tome ipak može svako da crpi iz
tog udžbenika podstrek za obrađivanje
problematike.


Autor je opisao oko 70 različitih istraživačkih
metodologija i odgovarajući istraživački
uređaj. Ujedno sa opisom tehnike
istraživačkog rada nabraja i tumači oko 70
različitih primjera, u kojima su upotrebljene
opisane metode. Tumačenje je popraćeno
slikama, tabelama i dijagramima.


Nas osobito interesira među navedenima,
primjer eksperimentalno-ekološkog istraživanja
8 različitih tehnika pošumljavanja
Krša na slovenačkom Primorju u ekolosko-
okslremnim prilikama. Objekt za ovo
istraživanje pripremio je g. 1958 (uz saradnju
tadašnje Sekcije za pošumljavanje i
melioraciju Krša u Sežani), Institut za
šumsku i drvnu privredu Slovenije u
Ljubljani, a istraživala ga je njemačka naučna
ekipa Barner-Viehweg sa svojim priborom
i uređajem ljeti godine 1959.


Odabrali smo 8 različitih načina sađenja
na koje smo* po matematičko-statističkoj
metodi osnovali pokusnu kulturu crnog
bora na buri veoma izloženoj goloj kamenjari
na krševitoj ravni u Petrinjama. Istraživanja,
koja su trajala mjesec dana,
obavljena su bila najmodernijim spravama.
U kulturi su mjerili vlagu, temperaturu,
vjetar, asimilaciju, transpiraciju i disanje.
Dobiveni podaci obrađeni su i preneseni
u koordinatni sustav i stavljeni u
odnos sa srednjim godišnjim visinskim izbojcima
i njihovom težinom u posušenom
stanju. Istraživanja su pokazala, koji je od
proikušanih 8 načina sađenja ekološko najmanje
opterećen i zbog toga biološko i privredno
najuspješniji. Tri godine kasnije
(1962) izvršena kontrolna mjerenja borove
pokusne kulture potvrdila su u cijelosti ranije
dobivene rezultate.


Materija udžbenika prikazana je veoma
pregledno, logično raspoređena, dosljedno
postavljenoj shemi, obrađena jezgrovito i
sažeto i lako shvatljivo. To će čitaocu olakšati
razumijevanje izložene problematike.
Unatoč tome naći će u toj knjizi mnogo
podstreka za svoj daljnji rad i na području
eksperimentalne ekologije iskusan
šumarski stručnjak.


Sadržina udžbenika razdijeljena je na
8 poglavlja.


U I.—III. poglavlju autor nas upoznaje
sa historijskim razvitkom eksperimentalne
ekologije, sa njezinom osnovnom problematikom,
sa metodologijom i sa praktičnom
upotrebom postignutih naučno-istraživačkih
rezultata. Dalje navodi nekolicinu
eksperimentalno istraženih primjera kultiviranja
privrednih biljaka u ekološko ekstremnim
prilikama. Na kraju iznosi kratak
i jezgrovit opis upotrebljavanih instrumenata,
tehnike mjerenja različitih ekoloških
elemenata i kontrolne tehnike tih mjerenja
te navodi, kakvi se zahtjevi stavljaju
u pogledu kvalitete i pouzdanosti tih instrumenata.


U IV. poglavlju obrađena su mjerenja
djelovanja ekoloških faktora na uzgoj kulturne
biljke. Ti faktori su: svjetlost, temperatura,
vlaga, reljef (ekspozicija i inklinacija),
vjetar i tlo. Ti faktori odn. njihovo
djelovanje analizirani su sa gledišta
problematike, metodologije i aplikacije.


U V. poglavlju obrađeno je mjerenje
promjena, koje nastupaju u ponašanju i obliku
kulturne biljke pod uticajem ekoloških
faktora. U ova mjerenja autor ubraja:
fenološka osmatranja i fenometrična,
morfološka te fiziološka mjerenja. Osim
toga ovamo pripada i pitanje konstitucionalnih
prilagođivanja biljaka na djelovanje
ekoloških faktora.


Morfološka mjerenja obuhvataju morfometriju
biljke i njezinih organa te mikrometriju.


Fiziološka mjerenja odnose se na puci


(stome) i njihovu promjenu, na traspira


ciju, asimilaciju, disanje (biljke i njezinog


korenskog sustava) i na kretanje hranlji


vih tvari u biljci.


U VI. poglavlju autor opisuje nekoje


eksperimentalno-ekološke istraživačke u


redaje i aparate.


U VII. poglavlju rastumačeni su glavni


principi i tehnika eksperimentalno-eko


loškog istraživanja.


U VIII. (posljednjem) poglavlju prikaza


ne su glavne oblasti eksperimentalno-eko


loškog istraživanja, i to: kulturne tehnike


i melioracije tla, vodno gazdinstvo, biljna


genetika i zaštita bilja.


261