DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 78     <-- 78 -->        PDF

cftuana tcućna literatura


Heg i G.: Illustrierte Flora von Mittel-
Europa, Bd. III/l. Izdao Prof. Dr. K. H.
Reching e r, Carl Hanser Verlag, München,
p. 452.


Poznato velebno djelo »Illustrierte
Flora von Mittel-Europa«, koje je
Prof. dr G. He g i izc´avao od 1906.—1931. i
koje je obuhvatilo 7 svezaka u 13 velikih
knjiga, smatrano je osnovnim botaničkim
djelom iz područja flore srednje Evrope.
Osvojilo je to ime svojim temeljitim opisom
vrsta, odličn.´m koloriranim crtežima,
kao i crtežima važnijih detalja i areala,
dobrim fotografijama, determinacicnim
ključevima i dr. Djelo je obuhvatilo oko
150 temeljito i 200 kraće opisanih porodica.


Prije 3 decenija pristupilo se izdavanju
novog izdanja H e g i j e v a djela. Svezak I
objavljen je 1935. na 528 str., sa 41 koloriranom
tablom, te 280 crteža i fotografija
u tekstu. Izdao ga je Prof. dr K. Su esse
nguth , München, uz suradnju Dr. E.
Bergdolta i Dr. J. Zimmermann.
Obuhvaćene su: Pteridophyta, Coniferae,
Typhaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae,
Najadaceae, Juncaginaceae, Alismataceae,
Hydrocharitaceae i Gramineae.
Svezak II. objavljen je 1939. na 532 str., sa
35 koloriranih tabla, te 439 crteža i fotografija
u tekstu. Izdao ga je Prof. dr K.
Suessenguth, München. Obuhvaćene
su porodice: Cyperaceae, Araceae, Juncaceae,
Liliaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae,
Amaryllidaceae i Orchidaceae.


Drugo izdanje nastavljeno je svescima
III i IV. Došli smo do sveska III/l, koji nas
posebno zanima, jer sadrži veći broj porodica
šumskog drveća.


U drugom izdanju sveska nalaze se i
podaci koji se odnose na nova nalazišta,
nove vrste, varijetete i druge svojte, kao i
razni podaci iz grana nauke kojih prije
nije bilo, kao što su to podaci iz područja
citogenetike, fitosociologije, polenanalize i
dr. U novom izdanju nastojalo se uz morfološke
i geografske osobine obuhvatiti
nova dostignuća, a ujedno dati i povezanost
vrsta, rodova i porodica. Domaća imena
biljaka su dopunjena, a dodani su i
podaci o monografskoj i specijalnoj lite


raturi za pojedine vrsto Tekst je popraćen
brojnim fotografijama, crtežima i kartama.
Nove kolorirane table otisnute su u
4 boje. Iz prvog izdanja preuzeti su mnogi
crteži. U svesku III/l obuhvaćeno je 5
sveščića izdanih 1957. i 1958.


U svesci III/l obuhvaćen je prvi dio đvosupnica.
Djelo je preradio i izdao Prof. dr
Rechinger uz saradnju još 7 suradnika.
Tekst je popraćen sa 13 obojadisanih i
4 jednobojno table, te 191 crtež i geografske
karte. U djelu su obuhvaćene porodice:
Juglandaceae, Myricaceae, Salicaceae, Betulaceae,
Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae,
Cannabaceae, Urticaceae, Loranthaceae,
Santalaceae, Aristolochiaceae i Polygonaceae.
Na kraju je dodan registar njemačkih,
zatim stranih, kao i latinskih imena
biljaka.


Djelo i dalje ima veliku vrijednost, iako
s obzirom na naše prilike i naše drvenasto
bilje nije potpuno. Ono i dalje zadržava
kod obrade materije srednjoevropsko
obilježje. U djelu ne nalazimo mnoge podatke
koji se odnose na naše drveće. U tome
pogledu više smo očekivali od obrade
rodova: Carpinus, Celtis, Fagus, Populus,
Quercus, Ulmus i dr. Unatoč tome, napose
s obzirom na zeljasto bilje i njegovo
učošće u sastavu vegetacije, djelo ima veliku
vrijednost.


Dr M. Anić


Jör g Barner : Eksperimentalna ekologija
uzgoja kulturnih biljki (Eksperimentelle
Ökologie des Kulturpflanzenanbaus).


Problemi, metode istraživanja i upotreba
kod kultura tala.


231 strana, 113 slika i dijagrama. Izdanje:
Paul Parey, Hamburg i Berlin, 1965.
DM 46.— u platnu.


Autor je šef sekcije za eksperimentalnu
ekologiju r»a baden-würtemberskom šumarskom
pokusnom i istraživačkom zavodu
i docent na univerzitetu u Freiburgu i.


B.
Iz područja eksperimentalne ekologije do
danas je obrađen tako veliki broj detaljnih
problema, da se je skoro nemoguće
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 79     <-- 79 -->        PDF

snaći među njima. Zbog toga je osobito važan
sistematski i cjelovit prikaz savremene
eksperimentalno-ekološke istraživačke metodologije
uzgoja kulturnih biljaka. Takav
originalan prikaz u obliku udžbenika sa uvodcm
u eksperimentalnu ekologiju napisao
je J. Barner. Želio je prikazati pregledno
i jasno sažeto osnovnu problematiku
na tom području. Nije ulazio u detaljne
opise tehničkih uređaja i sprava, upotrebljavanih
kod istraživanja, budući da
se ta sredstva (uređaji, instrumenti, aparati)
sa razvojem nauke neprestano mijenjaju,
usavršavaju i gube brzo na značenju.
Ograničio se je na općeniti opis glavnih
standardnih sprava i njihovog djelovanja.
Time je olakšao čitaocu novajliji,
razumijevanje načina i ciljeva eksperimentalno-
ekološko istraživačkog rada.


Unatoč tome ipak može svako da crpi iz
tog udžbenika podstrek za obrađivanje
problematike.


Autor je opisao oko 70 različitih istraživačkih
metodologija i odgovarajući istraživački
uređaj. Ujedno sa opisom tehnike
istraživačkog rada nabraja i tumači oko 70
različitih primjera, u kojima su upotrebljene
opisane metode. Tumačenje je popraćeno
slikama, tabelama i dijagramima.


Nas osobito interesira među navedenima,
primjer eksperimentalno-ekološkog istraživanja
8 različitih tehnika pošumljavanja
Krša na slovenačkom Primorju u ekolosko-
okslremnim prilikama. Objekt za ovo
istraživanje pripremio je g. 1958 (uz saradnju
tadašnje Sekcije za pošumljavanje i
melioraciju Krša u Sežani), Institut za
šumsku i drvnu privredu Slovenije u
Ljubljani, a istraživala ga je njemačka naučna
ekipa Barner-Viehweg sa svojim priborom
i uređajem ljeti godine 1959.


Odabrali smo 8 različitih načina sađenja
na koje smo* po matematičko-statističkoj
metodi osnovali pokusnu kulturu crnog
bora na buri veoma izloženoj goloj kamenjari
na krševitoj ravni u Petrinjama. Istraživanja,
koja su trajala mjesec dana,
obavljena su bila najmodernijim spravama.
U kulturi su mjerili vlagu, temperaturu,
vjetar, asimilaciju, transpiraciju i disanje.
Dobiveni podaci obrađeni su i preneseni
u koordinatni sustav i stavljeni u
odnos sa srednjim godišnjim visinskim izbojcima
i njihovom težinom u posušenom
stanju. Istraživanja su pokazala, koji je od
proikušanih 8 načina sađenja ekološko najmanje
opterećen i zbog toga biološko i privredno
najuspješniji. Tri godine kasnije
(1962) izvršena kontrolna mjerenja borove
pokusne kulture potvrdila su u cijelosti ranije
dobivene rezultate.


Materija udžbenika prikazana je veoma
pregledno, logično raspoređena, dosljedno
postavljenoj shemi, obrađena jezgrovito i
sažeto i lako shvatljivo. To će čitaocu olakšati
razumijevanje izložene problematike.
Unatoč tome naći će u toj knjizi mnogo
podstreka za svoj daljnji rad i na području
eksperimentalne ekologije iskusan
šumarski stručnjak.


Sadržina udžbenika razdijeljena je na
8 poglavlja.


U I.—III. poglavlju autor nas upoznaje
sa historijskim razvitkom eksperimentalne
ekologije, sa njezinom osnovnom problematikom,
sa metodologijom i sa praktičnom
upotrebom postignutih naučno-istraživačkih
rezultata. Dalje navodi nekolicinu
eksperimentalno istraženih primjera kultiviranja
privrednih biljaka u ekološko ekstremnim
prilikama. Na kraju iznosi kratak
i jezgrovit opis upotrebljavanih instrumenata,
tehnike mjerenja različitih ekoloških
elemenata i kontrolne tehnike tih mjerenja
te navodi, kakvi se zahtjevi stavljaju
u pogledu kvalitete i pouzdanosti tih instrumenata.


U IV. poglavlju obrađena su mjerenja
djelovanja ekoloških faktora na uzgoj kulturne
biljke. Ti faktori su: svjetlost, temperatura,
vlaga, reljef (ekspozicija i inklinacija),
vjetar i tlo. Ti faktori odn. njihovo
djelovanje analizirani su sa gledišta
problematike, metodologije i aplikacije.


U V. poglavlju obrađeno je mjerenje
promjena, koje nastupaju u ponašanju i obliku
kulturne biljke pod uticajem ekoloških
faktora. U ova mjerenja autor ubraja:
fenološka osmatranja i fenometrična,
morfološka te fiziološka mjerenja. Osim
toga ovamo pripada i pitanje konstitucionalnih
prilagođivanja biljaka na djelovanje
ekoloških faktora.


Morfološka mjerenja obuhvataju morfometriju
biljke i njezinih organa te mikrometriju.


Fiziološka mjerenja odnose se na puci


(stome) i njihovu promjenu, na traspira


ciju, asimilaciju, disanje (biljke i njezinog


korenskog sustava) i na kretanje hranlji


vih tvari u biljci.


U VI. poglavlju autor opisuje nekoje


eksperimentalno-ekološke istraživačke u


redaje i aparate.


U VII. poglavlju rastumačeni su glavni


principi i tehnika eksperimentalno-eko


loškog istraživanja.


U VIII. (posljednjem) poglavlju prikaza


ne su glavne oblasti eksperimentalno-eko


loškog istraživanja, i to: kulturne tehnike


i melioracije tla, vodno gazdinstvo, biljna


genetika i zaštita bilja.


261
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Autor je izradio i registar, koji omogućava
da se udžbenik upotrijebi također kao
leksikon.


Naročita odlika tog udžbenika jeste njezina
bibliografija, koja obuhvata oko 1600
savremenih naučnih djela, rasprava i prikaza
i specijalne problematike ekspertimentalno-
ekološke oblasti. Ova bibliografija
omogućava čitaocu orijentaciju u inače
skoro nepreglednom mnoštvu specijalne
literature.


Unatoč naslovu iz kojeg izlazi da se radi
o eksperimentalnoj ekologiji kulturnih
biljaka, svi su primjeri uzeti iz šumske oblasti
te se odnose na šumsko drveće. Isto
tako je obrađena problematika crpljenja iz
područja šumske ekologije.


S obzirom na savremeni razvoj tehnike
uzgoja šuma, koja se sve više oslanja na
nauku o šumsko uzgojnim osnovama i
njom povezanu eksperimentalnu ekologiju,
dalje s obzirom na industrijsku produkciju
drveta van šume (u drvnim plantaža


ma), koja sve više zauzima maha van naših
granica, pa i kod nas — možemo ovaj
udžbenik samo da preporučimo šumarskim
stručnjacima. Osobito onima, koji se bave
suvremenim uzgojem i uređivanjem šuma
i produkcijom drveta u plantažama, te razumije
se, šumskom ekologijom.


Miklavžič


OBAVIJEST


Njemački Savez šumarskih istraživačkih
instituta (predsjednik prof. K. Mantel) u
sporazumu sa predsjednikom IUFRO-a
prof, dr dr h. c. J. Speer-om javlja, da će
se održati slijedeći Kongres IUFRO-a između
4. i 9. rujna 1967. u Munchenu. U
vezi sa Kongresom obavit će se stručne
ekskurzije po čitavom podru.čju Savezne
republike.


Sekretarijat je Kongresa u Münchenu 13,
Amalienstr. 52/11.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 81     <-- 81 -->        PDF

„UNIKOMERC


inostrana zastupstva
ZAGREB
Varšavska 4/polukat
Telefoni: 39-662, 39-646


zastupa poznate svjetske firme


ANDREAS STIHL:


proizvođača raznih tipova motornih pila za


eksploataciju i uzgoj u šumarstvu.


GUTBROD:


proizvođača svih vrsta poljoprivrednih strojeva
kao kultivatora, ručnih motornih kopačica, kosilica
i malih traktora.


ZA SVE INFORMACIJE,
IZVOLITE SE OBRATITI NA GORNJI NASLOV.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Pitanje separata


Skupoća posebno složenih i otisnutih separata bila je trajan
problem autora, uredništva Š. L., a i tiskare. Ponekad su
iznenađeni autori morali žrtvovati sav honorar i još nadoplaćivati
za svoj separat. Da se izbjegne svim prigovorima odlučeno
je, da će se autoru (koji pravovremeno naruči separate)
dati besplatn o 30 separata u sirovu obliku tj. u obliku prelomljenih
araka izlučenih iz mase araka redovnog tiska. Ostalo:
rezanje, izdvajanje tuđeg teksta i uvez — bit će stvar autora.


Jedino molimo da separate naruči samo tko ih zbilja treba,
da nam ne bi nastali nepotrebni troškovi.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo inžen.era i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagirebu — Uprava i


uredništvo: Z´agreb, Mažurarrćev trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 3071-8-359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. din. Poje


dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. din. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.