DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 76     <-- 76 -->        PDF

cftcana 5amac6toa


SAVJETOVANJE PROFESORA UZGAJANJA SUMA PERIALPSKIH ZEMALJA U


BAVARSKOJ I AUSTRIJI


Od 6.—11. IX 1965. g. održano je u Bavarskoj
i Austriji savjetovanje profesora
uzgajanja šuma pcrialpskih zemalja.


Prvi sastanak profesora uzgajanja šuma
pcrialpskih zemalja održan je 1952. g. uŠvicarskoj. Poslije toga održani su sastanci
u Francuskoj (1955.), Italiji (1959.) i Sloveniji
(1962.). Na tim sastancima raspravljano
je o aktualnim problemima iz oblasti
uzgajanja šuma dotične zemlje.


Prošlogodišnji sastanak organiziran je
kao radna grupa Sekcije za uzgajanje šuma
Internacionalne unije instituta za šumarska
istraživanja na području Münchena
u Bavarskoj i Beča u Austriji. Organizatori
sastanka bili su prof, dr N. J. K fasti
e r iz Miinchena i prof, dr M. Schreibe
r iz Beča. Cilj je sastanka bio rasprava


o aktualnim problemima iz oblasti njege
mladih šumskih sastojina, kao i iz oblasti
prirodnog pomlađivanja zrelih sastojina.
Na savjetovanju su učestvovali: iz Zapadne
Njemačke: prof, dr N. J. Köstle r
i prof, dr H. S c h m i d t-V o g t, iz Austrije:
prof, dr M. Schreiber i doc. dr H.
Mayer, iz Švicarske: prof, dr H. L e i-
b u n d g u t, iz Francuska: direktor ing. M.
M a r t i n o t-L a g a r d e i iz Jugoslavije:
prof, dr M. A n i ć i doc. dr D. M 1 i n š e k.


Savjetovanje je otpočelo 6. IX u Institutu
za uzgajanje šuma u Münchenu. Već je
tom prilikom započeta diskusija o programu
budućeg rada u sklopu Sekcije za uzgajanje
šuma, gdje je potrebno raščistiti
pitanje današnjeg položaja uzgajanja šuma.
U diskusiji istaknut je i problem mehanizacije,
koji je kod primjene uzgojnih
zahvata postao veoma aktualan.


Narednog dana otputovali su učesnici
savjetovanja u šume u okolišu Nürnberga,
gdje je u državnim šumama na području
Direkcije šuma Nürnberg-Ost i Behringersdorf
i u šumama Tvornice olovaka Fa-
ber-Castell pregledano više mladih mješovitih
sastojina četinjača i listača, koje
su podignute nakon rata na uglavnom oskudnom
pjeskovitom tlu. Pokazalo se da


SEPTEMBRA 1965. GOD.


razni načini obrade tla nisu imali utjecaja
na razvoj mlade sastojine. Utvrđeno je da
uspijevanje primiješanih vrsta, kao što su:
kitnjak i lužnjak, crveni hrast, lipe, obični
grab, crna joha, smrča i ariš, u odnosu
prema običnom boru kao glavnoj vrsti ovisi
prvenstveno o ekološkim prilikama. U
mješavini bila bi povoljnija skupinska primjesa
listača nego primjesa u redovima.
U šumama kneza Öttingen-Wallersteina na
području Direkcije šuma u Baldernu pregledane
su također mlađe mješovite sastojine
koje su, međutim, uzgojene na boljem
tlu. Diskutirano je o najpovoljnijem načinu
uzgojnih zahvata u pregledanim sastojinama
s obzirom na što povoljniji cilj gospodarenja
i što bolje očuvanje proizvodne
sposobnosti šumskog tla. Pregledano je i
nekoliko starih sastojina u kojima se vrši
prirodno pomlađivanje u prugama, uz dodavanje
sadnica lisnatog drveća.


Dne 8. IX pregledane su šume grada
Traunsteina, gdje se vodi uredno šumsko
gospodarenje već od XV stoljeća. Stručni
nadzor nad gospodarenjem tih šuma vrši
prof. Köstler. U toj šumi koristi se površina
od 170 ha za vježbe iz uređivanja
šuma. Tamošnje sastojine nalaze se u optimalnim
ekološkim uslovima alpskog prigorja.
Šume služe kao primjer primjene
podesnih šumsko-uzgojnih zahvata. Pregledan
je veći broj sastojina u kojima se
vrši prirodno pomlađivanje uz umjetno dodavanje
sadnica listača, a pregledan je i
veći broj mladih mješovitih sastojina četinjača
i listača, u kojima se vrše uzgojni
zahvati ili se nalaze pred početkom takvi h
zahvata.


Na prijelazu iz Bavarske u Austriju
skrenuta je pozornost na šume u okolišu
Ramsau i Salzburga, gdje se šumske sastojine
tretiraju kao sastavni dio pejzaža
u kraju koji se obilno koristi kao planinsko
izletište i odmaralište.


Narednog dana pregledano je više šumskih
sastojina u državnim šumama Direkcije
šuma Ort kod Grnundena u Austri
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 77     <-- 77 -->        PDF

ji. Tamošnji ekološki uvjeti vrlo su povoljni
zbog obilja oborina i zračne vlage.
U velikoj mjeri oni su slični ekološkim
uvjetima u području Traunsteina. Posebna
pozornost skrenuta je na mlade mješovite
sastojine četinjača i listača, kao i na
uzgojne zahvate u njima. Pregledane su
odrasle smrčeve i jelove sastojine, koje se
nastoje prirodnim putem pomladiti, ali uz
dodavanje sadnica listača. Usput pregledana
je 75-godišnja sastojina zelene duglazije,
koja se tretira kao pokusna ploha Instituta
za šumarska istraživanja u Mariabrunnu.
Ploha je velika 1 ha, sa drvnom
masom od 650 m!. Putem njegovanja
izvađeno je iz nje dosad 505 m:).


U Ebensee-u pregledana je državna
trušnica Direkcije šuma Steinkogel. Trušnica
je izgrađena u silosistemu. U njoj je
provedena u potpunoj mjeri mehanizacija.
Pregledan je i tamošnji način uzgoja
jednogodišnjih četinjavih sadnica u sanducima
veličine 0,25 ni-. Sanduci su smješteni
na dugačke nogare u visini 1 m iznad
tla, a ispunjeni trulinom od četinjka.
Uzgoj sadnica vrlo je uspješan i racionalan.


Dne 10. IX otputovali su učesnici iz Beča
na područje Direkcije šuma Ottenstein
u Kamptalu, gdje je prodiskutiran problem
opsežnih pošumljivanja tamošnjih
razgoljenih terena, koji su dosad služili
kao vojničko vježbalište. Poseban interes
pobudila je pokusna ploha na kojoj prof.


M. Schreiber proučava ariše raznih
provenijencija. Posjetili smo smrčeve i borove
mješovite sastojine, koje se tretiraju
u skupinskom gospodarenju. Pregledano je
više zrelih sastojina koje su oštećene u
toku prošlog rata i diskutirano o najpodesnijim
načinima njihove obnove, odnosno
daljnjeg tretmana.
Narednog dana pregledane su pokusne
plohe lužnjakovih nasada razne provenijencije.
Plohe se nalaze u državnoj šumi
Mühlleiten kod Beča. Pregledan je i šumski
vrt Visoke škole za kulturu tla, koji su
osnovali 1885. g. tadanji poznati profesori
Hempel, Cieslar, Wilhelm i dr.
na površini od 8,5 ha. Šumski vrt nalazi
se na periferiji 13. kvarta Beča. Objekt se
odlikuje bogatim arboretumom i brojnim
vrlo interesantnim kulturama stranih vrsta
drveća.


Istoga dana održan je u Visokoj školi
za kulturu tla u Beču zaključni sastanak,
gdje su profesori iznijeli svoje poglede o
opažanjima na terenu.


S obzirom na mjesto i ulogu uzgajanja
šuma u šumarskoj nauci i praksi konstati


rano je da praksa dosta zaostaje iza naučnih
dostignuća. Praktične ustanove razmjerno
malo i sporo primjenjuju novije
naučne rezultate. U vezi s time istaknuta
je potreba veće suradnje s ustanovama u
praksi. Od važnosti je da se instituti za
uzgajanje šuma što bolje osposobe za rad
i da se u njima podiže što solidniji stručni
kadar.


Učesnici su naglasili potrebu proširenja
i produbljenja proučavanja ekoloških i
bioloških svojstava šumskog drveća, ekoloških
uslova obnove sastojina, kao i uslova
jačanja produktivnosti sastojina i šumskog
staništa. Naglasili smo da bi ekološko
i biološko proučavanje šumskog drveća i
šuma trebalo i kod nas što više pomoći i
razviti. S obzirom na ekološka istraživanja
potrebno je omogućiti da se postavi što
prije i što više mikroklimatskih stanica,
te da se započne prikupljanjem podataka.
I biološkim istraživanjima šumskog drveća
treba kod nas dati prednost, kako bi se
što bolje upoznao osnovni materijal s kojim
operiramo u našim šumama.


U programu budućeg rada trebat će obuhvatiti
proširena istraživanja korijenja
šumskog drveća. Tu ima toliko problema
da bi se njima mogao pozabaviti poseban
oveći institut. Kod monografijskih studija
potrebno je obratiti pažnju proučavanju
ekoloških i bioloških svojstava drveća po
pojedinim, užim područjima. U vezi s uzgojnim
problemima od važnosti su i tehnološka
svojstva drva.


Na sastanku je naglašeno da bi program
budućih savjetovanja trebao biti potpuniji,
kako bi učesnici mogli prikupiti slične podatke
iz svojih zemalja.


Naredno savjetovanje namjerava se održati
1968. u Švicarskoj. Težište rada bilo
bi na problemima pošumljivanja u različitim
nadmorskim visinama.


Sastanak je bio vrlo koristan i instruktivan
Pokazao je da su i u područje srednjoevropskih
četinjavih mononkultura proširene
nove metode podizanja mješovitih
sastojina četinjavog i lisnatog drveća kojima
je gospodarski cilj u polučenju što
veće ekonomske koristi, ali ujedno i u što
boljem očuvanju proizvodne sposobnosti
šumskog tla. O novim sastojinama vodi se
računa ne samo sa ekonomskog nego i sa
biološkog gledišta. Pregledani objekti pokazali
su do kako se visokog stepena mora
tehnika uzgajama šuma oslanjati na ekološke
i biološke osnove.


Prof. dr M. Anić


259