DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Dokumentacija o stručnom i naučnom radu
i njena primjena u drvarskoj industriji i
šumarstvu. — Sa b ad i R.: Šume i drvarska
privreda Etiopije. — Angelo v K.:
Prerada drveta u SR Makedoniji do 1914.


g. — Rašić M.: Laminati.
5/6 — 1965. Plavšić M. i Golub ović
U.: Istraživanje ekonomičnosti u proizvodnji
furnira i furnirskih trupaca poljskog
jasena. — Ljulj ka B.: Ispitivanje
obrade pločastih elemenata na cilindričnoj
brusilici. — Ali ć O.: Sušenje nekih
domaćih lakova za površinsku obradu drveta.
— Tomanić S.: Pripreme za skraćenje
radnog vremena u tvornici »TOZ´<
u Zagrebu. — Šalova c I.: Bibliografska
aktivnost Instituta za drvo i sastanak
u Zagrebu o dokumentaciji u drvarskoj
industriji i šumarstvu.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


9/10 — 1965. Murk o D.: Lišće domaćeg
ruja kao sirovina za našu taninsku
industriju. — Demi ć K.: Integracija mehaničke
i hemijske prerade drveta. — P a-
j i ć D.: Šumska privreda u reformi privrednog
sistema. — SučevićM.: Položaj
šumarstva u novoj privrednoj reformi. —
Zegara c V.: Šumarstvo traži svoje mesto
u privredi. — Š o 1 a j a V.: Teze za organizaciju
šumarstva i industrije za preradu
drva. — Luket a P.: Nova strujanja
u mehanizovanju radova u šumarstvu. —
Angelo v K.: Proučavanje organizacije
prerade drveta na strugarama. — Fate je
v N.: Suzbijanje štetočina drveta. —
Kapetnanović N. i Girt D.: Primena
filtera u fotografiji šuma. — Stručna
savetovanja i konferencije.


ŠUMAR — Beograd


1/3 — 1965. Uvodnik: Razgovor predsjednika
Tita sa goranima Srbije — Da


je potrebna stalna terenska služba u šumarstvu
i kakva. — Društvo, njegovi članovi
i Pokret gorana. — Deliblatska peščara,
njen značaj i njena zaštita. — Koju
metodu treba primeniti kod suzbijanja gubara.
— O organizaciji seče i prerade drveta
u šumi. — U seoskom građevinarstvu
Srbije raste potrošnja drveta. — Zavojsko
jezero i njegova zaštita. — Na koji način
doći do efikasnije naplate šumskih šteta.


— Šuma i lov u prošlosti. — Prva poljoprivredna
škola u Srbiji.
4/6 — 1965. Nagrađivanje lugarskog osoblja
prema radu. — Glavne vrste vrba.


— U čemu je razlika između starog i novog
Zakona o šumama. — Uređenje i iskorišćavanje
prostora oko lugarice. — Neke
uprošćene formule u dendrometriji. — Veštaćko
pošumljavanje na šančeve. — Šuma
i budućnost čovečanstva.
BILTEN POSL. UDR. ŠUM. PRIVR. ORG.


— Zagreb
9 — 1965. Odraz primjene novih privrednih
mjera u šumarstvu. — Aviosuzbijanje
gubara i ostalih štetnika u proljeće 1965.
— Šume i šumska zemljišta kao osnovna
sredstva šumskih gospodarstava. — II republičko
takmičenje šumskih radnika sjekača
SRH.


10 — 1965. Izvještaj o radovima o temama
za I polugodište 1965. g. — Komisijski
pregled radova nosioca izrade tema: Zapisnik
iz Instituta za šum. istr. u Zagrebu.


— Zapisnik iz Jugosl. instituta za četinjače
u Jastrebarskom. — Zapisnik iz Zavoda za
kontrolu šum. sjemena u Rijeci. — Lovostaja
za zeca i fazana.
11 — 1965. Komparacija dizalica Coles
Shalenger »C« i »S« s hidrauličnom Hydra
Truck i Taylor Jumbo (Benić i Novaković).
— Zapisnici sjednica i sastanaka.


12 — 1965. Neke novije metode uzgoja
sadnog materijala četinjača.