DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 74     <-- 74 -->        PDF

CDomaći 6tcućni čaćapuH


ŠUMARSTVO — Beograd


3/5 — 1965. Ivko v R.: Značaj tehnike
rada u pošumljavanju golih terena. — Popovi
ć V.: Primena linearnog programiranja
na probleme iz ekonomike šumarstva.
— Kora ć M.: Pančićeva omorika i
jonizujuće zračenje. — Durkovi ć M.:
Neka razmatranja o stanju i mogućnosti
obnove i podizanja produktivnosti šuma u
SR Crnoj Gori. — Jeremić M.: Raspodela
prema radu kod lugarskog osoblja. —
Vasi ć M.: Važniji problemi šumske privrede.
— Jovan čević M.: Međunarodno
savetovanje o šumskoj genetici u Francuskoj
i Jugoslaviji.


68 — 1965. Su čević M.: Položaj šumarstva
u novoj privrednoj reformi. —
Tucović A.; Nikolić D.: Uticaj zračenja
semena nekih lišćara termalnim neutronima
na promenc fenotipskih osobina
i razvoj jednogodišnjih sadnica. — Tri funovi
ć D.: Istraživanja debljine kore
i njenog učešća u zapremini stabla crnog
bora zapadnog dela SR Srbije. — Popni kol
a N.: Oplemenjivanje belog bora u
Sov. Savezu. — Radulović S.: O nekim
rezutatima do kojih se u Bugarskoj
došlo u proučavanju pitanja povećanja
šumske proizvodnje. — Jankovi ć A.:
Izračunavanja brzine vazduha i određivanje
koncentracije smeše u proračunu
pneumatskih transportnih uređaja za usitnjeno
drvo. — Evtimov S.: Sedam decenija
ponovnog očetinjavanja Krajišta.


9/10 — 1965. Stošić D.: Primena visokofrekventnih
struja u tehnici lepljenja
drveta. — J e v t i ć Lj.: Montažni armirano
betonski pojas — novi oblik konsolidacije
poprečne građevine u koritu. — Pnpo vi
ć V.: Ispitivanje ekonomske efektivnosti
ulaganja u antierozione radove na području
sliva jednog vodotoka. — Šimu novi
ć N.: Stanje rasadnika na području
AP Vojvodine. — Radovanović 2.:
Njega sastojina u različitim stadijima uzrasta
— jedan od osnovnih načina podizanja
prinosnih mogućnosti naših šuma. —
Radovčić A.: Sume Alžira.


11/12 — 1965. Peno M., Popović J.:
Viroza na Pinus nigra i Pinus silvestris.


Bujukalić H., Beltram V.: Zaštita
bukovih trupaca primjenom biološkog načina
sušenja. — Gerzi ć D.: Prva iskustva
u proređivanju sastojina crnog bora
na Kremanskim kosama. — Radovčić
A.: Šumske površine i seča šuma u svetu.
Stanojkovic M.: O nekim elementima
za projektovanje šumskih putova. —
Jovančević M.: Rad međunarodnog
savetovanja o šumarskoj genetici u Jugoslaviji
(Zagreb). — Raičevi ć V.: Osnovana
Zajednica tehničkih škola i školskih
centara za šumarstvo i drvarsku industriju
SFRJ.


GOZDARSKI VJESNIK — Ljubljana


7/8 — 1965. Pipa n R.: O ekonomskim
normama za intenzitet iskorišćavanja šuma.
— Kne z A.: Šumarstvo i ekonomska
reforma. — Deanković T.: Šume u Alžiru.


LES — Ljubljana


9/10 — 1965. Svetlečič A.: O problemima
harmoničnog razvitka šumarstva i
drvarske industrije u Sloveniji. — B 1 a nkenstei
n C.: Terminsko planiranje u
drvarskoj industriji. — Blagotinšek
S.: Uloga WIDIA alata u drvarskoj industriji
— Bile k A.: Novosti na području
konstrukcija za automatsko vrtanje. --
VTollmer: Najnoviji strojevi za pripremu
lista testera. — Torwegge F.: Proizvodni
program tvornice strojeva za obradu
drva Torwegge. — S 1 o v n i k M.:
O perspektivnom razvoju odgoja stručnog
kadra u šumoprivredi Slovenije .


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 — 1965. B a đ u n S.: Fizička i mehanička
svojstva hrastovine iz šumskog predjela
Lubardenik, Lipovljani. — Kugle r
M.: Linearno programiranje u proizvodnji
piljenog drva. — Krpa n J.: Internacionalni
simpozij u Minhenu o sorpciji i reologiji
drva.


3/4 — 1965. Bojanin S.: Gubitak kod
sječe i izrade hrasta lužnjaka s obzirom
na učešće sortimenata. — Šalova c L: