DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 73     <-- 73 -->        PDF

cj)(9tnaea &tcučna lileeatuta


Kovač e v i ć, J.: ATLAS FITOCENOLOGIJE
TRAVNJAKA. I—II dio. Zagreb.
1965. (Crteža 1539, strana 680 i lit. podataka
222) — Skripta.


»ATLAS FITOCENOLOGIJE TRAVNJAKA
« ima prvenstveni cilj da upotpuni
nastavu iz predmeta »Fitocenologija
travnjaka«. Ovaj predmet je uvodni ili
teoretski dio za »Travnjaštvo i krmne
smjese na oranicama«. Kao teoretski predmet
»Fitocenologija travnjaka« daje studentima
osnove o poznavanju razvoja biljnih
travnjačkih zajednica (postanak, razvoj,
svojstva i t. d.), a iz toga proizlaze
glavne smjernice za njihovo korištenje
(njega, navodnjavanje, košnja, paša i t. d.).


Ovaj »Atlas« je odličan priručnik za
praktične vježbe na terenu različitih predjela
naše zemlje. Ukupno 1539 preciznih
crteža o ekologiji travnjaka (livada i pašnjaka)
je razdijeljeno na 11 poglavlja. Pregled
naslova obrađenih poglavlja najbolje
prikazuje materiju koja se ovdje iznosi.


I. Osnovi ekologije (43 crteža). Ovdje je
zorno crtežima prikazano kruženje elemenata
u prirodi, razni ekosistemi, problematika
staništa i biocenoza šuma, travnjaka,
obradivih površina i životinjskih
zajednica.
II. Morfologija (147 crteža). Ovdje se
grafički dokumentira morfologija biljnih
zajednica općenito sa naročitim osvrtom
na travnjake.
III. Klimatski faktori (76 crteža). Izneseni
su klimadijagrami šuma i travnjaka.
Zatim se obrazlažu utjecaji pojedinih elemenata
klime na livadske i pašnjačke zajednice.
IV. Edafski faktori (145 crteža). Veza
biljka — tlo je prikazana u ovisnosti o tipu,
sadržaju vlage, varijabilnosti reakcije
i udjelu organske mase u pojedinim prelaznim
fazama, nižim i višim sistematskim
jedinicama pedološke klasifikacije.
V. Orografski faktori (511 crteža). Utjecaj
orografskih faktora je vrlo značajan za
postanak i razvoj travnjačkih biljnih zajednica,
a ovisi o plastici (reljefu), nadmorskim
visinama, izloženosti (ekspoziciji)
i nagibu (inklinaciji).
VI. Biotski faktori (40 crteža). Za travnjake
je presudan utjecaj čovjeka (Košnja,
gnojidba i dr.) i ostalog živog svijeta
(domaća stoka, divljač, gujavice i t. d.).


VII. Životni oblici (18 crteža). Biljne zajednice
travnjaka preživljuju zimu bilo u
obliku sjemena ili gomolja, podanaka odnosno
rozete, a neke su i niski grmići, što
sve skupa zajedno u postocima izraženo
predstavlja t. zv. »životni spektor«, koji je
karakterističan za razne tipove travnjaka.
Na brojnim crtežima su ovi odnosi zorno
prikazani.
VIII. Rasprostranjenje i osjemenjivanje
bilja (12 crteža). Za pojedine biljne vrste i
njihove odnose u tipovima travnjaka je
karakteristično rasprostranjenje i osjemenjivanje.
IX. Alelopatija (2 crteža). Između biljaka
uopće pa i travnjačkih postoji karakterističan
odnos, koji je uvjetovan fenomenima.
Nazvani su alelopatski odnosi. Tako
na pr. mrazovac dolazi samo na livadi, a
ne u kulturi.
X. Singenetika (105 crteža). Travnjačke
biljne zajednice se mijenjaju pod utjecajem
sredine (staništa) i čovjeka. Močvarni
pašnjaci odvodnjom prelaze u mezofilne,
a još daljim isušivanjem u kserofilno. Ovaj
dinamizam je prikazan vrlo prikladno
u crtežima.
XI. Geografija (440 crteža). Geografska
rasprostranjenost je prikazana vrlo brojnim
crtežima ne samo za travnjačke biljne
vrste, nego i za tipove travnjaka.
Prikazujući navedenu problematiku autor
se nije usko ograničio samo na travnjake.
On je uzeo u obzir biljni svijet u
cjelini, kao putokaz u definiranju i rješavanju
poljoprivrednih, a naročito travnjačkih
problema. Osnovni cilj objavljivanja
ovoga »Atlasa« je da dade uvid u dublju
povezanost zbivanja, koja utječu na
promjenjivost i sastav biljnog svijeta agrosfere
,a naročiti travnjaka. S toga stanovišta
je ovaj »Atlas« vrlo interesantan
kako za studente, tako i za stručnjake u
širokoj praksi agronoma i šumara.


»Atlas« se može nabaviti uz cijenu od
27,25 N. Din. na Poljoprivrednom fakultetu
u Zagrebu kod Josipa Siketića.


Dr Ivo Kovačević


255
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 74     <-- 74 -->        PDF

CDomaći 6tcućni čaćapuH


ŠUMARSTVO — Beograd


3/5 — 1965. Ivko v R.: Značaj tehnike
rada u pošumljavanju golih terena. — Popovi
ć V.: Primena linearnog programiranja
na probleme iz ekonomike šumarstva.
— Kora ć M.: Pančićeva omorika i
jonizujuće zračenje. — Durkovi ć M.:
Neka razmatranja o stanju i mogućnosti
obnove i podizanja produktivnosti šuma u
SR Crnoj Gori. — Jeremić M.: Raspodela
prema radu kod lugarskog osoblja. —
Vasi ć M.: Važniji problemi šumske privrede.
— Jovan čević M.: Međunarodno
savetovanje o šumskoj genetici u Francuskoj
i Jugoslaviji.


68 — 1965. Su čević M.: Položaj šumarstva
u novoj privrednoj reformi. —
Tucović A.; Nikolić D.: Uticaj zračenja
semena nekih lišćara termalnim neutronima
na promenc fenotipskih osobina
i razvoj jednogodišnjih sadnica. — Tri funovi
ć D.: Istraživanja debljine kore
i njenog učešća u zapremini stabla crnog
bora zapadnog dela SR Srbije. — Popni kol
a N.: Oplemenjivanje belog bora u
Sov. Savezu. — Radulović S.: O nekim
rezutatima do kojih se u Bugarskoj
došlo u proučavanju pitanja povećanja
šumske proizvodnje. — Jankovi ć A.:
Izračunavanja brzine vazduha i određivanje
koncentracije smeše u proračunu
pneumatskih transportnih uređaja za usitnjeno
drvo. — Evtimov S.: Sedam decenija
ponovnog očetinjavanja Krajišta.


9/10 — 1965. Stošić D.: Primena visokofrekventnih
struja u tehnici lepljenja
drveta. — J e v t i ć Lj.: Montažni armirano
betonski pojas — novi oblik konsolidacije
poprečne građevine u koritu. — Pnpo vi
ć V.: Ispitivanje ekonomske efektivnosti
ulaganja u antierozione radove na području
sliva jednog vodotoka. — Šimu novi
ć N.: Stanje rasadnika na području
AP Vojvodine. — Radovanović 2.:
Njega sastojina u različitim stadijima uzrasta
— jedan od osnovnih načina podizanja
prinosnih mogućnosti naših šuma. —
Radovčić A.: Sume Alžira.


11/12 — 1965. Peno M., Popović J.:
Viroza na Pinus nigra i Pinus silvestris.


Bujukalić H., Beltram V.: Zaštita
bukovih trupaca primjenom biološkog načina
sušenja. — Gerzi ć D.: Prva iskustva
u proređivanju sastojina crnog bora
na Kremanskim kosama. — Radovčić
A.: Šumske površine i seča šuma u svetu.
Stanojkovic M.: O nekim elementima
za projektovanje šumskih putova. —
Jovančević M.: Rad međunarodnog
savetovanja o šumarskoj genetici u Jugoslaviji
(Zagreb). — Raičevi ć V.: Osnovana
Zajednica tehničkih škola i školskih
centara za šumarstvo i drvarsku industriju
SFRJ.


GOZDARSKI VJESNIK — Ljubljana


7/8 — 1965. Pipa n R.: O ekonomskim
normama za intenzitet iskorišćavanja šuma.
— Kne z A.: Šumarstvo i ekonomska
reforma. — Deanković T.: Šume u Alžiru.


LES — Ljubljana


9/10 — 1965. Svetlečič A.: O problemima
harmoničnog razvitka šumarstva i
drvarske industrije u Sloveniji. — B 1 a nkenstei
n C.: Terminsko planiranje u
drvarskoj industriji. — Blagotinšek
S.: Uloga WIDIA alata u drvarskoj industriji
— Bile k A.: Novosti na području
konstrukcija za automatsko vrtanje. --
VTollmer: Najnoviji strojevi za pripremu
lista testera. — Torwegge F.: Proizvodni
program tvornice strojeva za obradu
drva Torwegge. — S 1 o v n i k M.:
O perspektivnom razvoju odgoja stručnog
kadra u šumoprivredi Slovenije .


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 — 1965. B a đ u n S.: Fizička i mehanička
svojstva hrastovine iz šumskog predjela
Lubardenik, Lipovljani. — Kugle r
M.: Linearno programiranje u proizvodnji
piljenog drva. — Krpa n J.: Internacionalni
simpozij u Minhenu o sorpciji i reologiji
drva.


3/4 — 1965. Bojanin S.: Gubitak kod
sječe i izrade hrasta lužnjaka s obzirom
na učešće sortimenata. — Šalova c L:
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Dokumentacija o stručnom i naučnom radu
i njena primjena u drvarskoj industriji i
šumarstvu. — Sa b ad i R.: Šume i drvarska
privreda Etiopije. — Angelo v K.:
Prerada drveta u SR Makedoniji do 1914.


g. — Rašić M.: Laminati.
5/6 — 1965. Plavšić M. i Golub ović
U.: Istraživanje ekonomičnosti u proizvodnji
furnira i furnirskih trupaca poljskog
jasena. — Ljulj ka B.: Ispitivanje
obrade pločastih elemenata na cilindričnoj
brusilici. — Ali ć O.: Sušenje nekih
domaćih lakova za površinsku obradu drveta.
— Tomanić S.: Pripreme za skraćenje
radnog vremena u tvornici »TOZ´<
u Zagrebu. — Šalova c I.: Bibliografska
aktivnost Instituta za drvo i sastanak
u Zagrebu o dokumentaciji u drvarskoj
industriji i šumarstvu.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


9/10 — 1965. Murk o D.: Lišće domaćeg
ruja kao sirovina za našu taninsku
industriju. — Demi ć K.: Integracija mehaničke
i hemijske prerade drveta. — P a-
j i ć D.: Šumska privreda u reformi privrednog
sistema. — SučevićM.: Položaj
šumarstva u novoj privrednoj reformi. —
Zegara c V.: Šumarstvo traži svoje mesto
u privredi. — Š o 1 a j a V.: Teze za organizaciju
šumarstva i industrije za preradu
drva. — Luket a P.: Nova strujanja
u mehanizovanju radova u šumarstvu. —
Angelo v K.: Proučavanje organizacije
prerade drveta na strugarama. — Fate je
v N.: Suzbijanje štetočina drveta. —
Kapetnanović N. i Girt D.: Primena
filtera u fotografiji šuma. — Stručna
savetovanja i konferencije.


ŠUMAR — Beograd


1/3 — 1965. Uvodnik: Razgovor predsjednika
Tita sa goranima Srbije — Da


je potrebna stalna terenska služba u šumarstvu
i kakva. — Društvo, njegovi članovi
i Pokret gorana. — Deliblatska peščara,
njen značaj i njena zaštita. — Koju
metodu treba primeniti kod suzbijanja gubara.
— O organizaciji seče i prerade drveta
u šumi. — U seoskom građevinarstvu
Srbije raste potrošnja drveta. — Zavojsko
jezero i njegova zaštita. — Na koji način
doći do efikasnije naplate šumskih šteta.


— Šuma i lov u prošlosti. — Prva poljoprivredna
škola u Srbiji.
4/6 — 1965. Nagrađivanje lugarskog osoblja
prema radu. — Glavne vrste vrba.


— U čemu je razlika između starog i novog
Zakona o šumama. — Uređenje i iskorišćavanje
prostora oko lugarice. — Neke
uprošćene formule u dendrometriji. — Veštaćko
pošumljavanje na šančeve. — Šuma
i budućnost čovečanstva.
BILTEN POSL. UDR. ŠUM. PRIVR. ORG.


— Zagreb
9 — 1965. Odraz primjene novih privrednih
mjera u šumarstvu. — Aviosuzbijanje
gubara i ostalih štetnika u proljeće 1965.
— Šume i šumska zemljišta kao osnovna
sredstva šumskih gospodarstava. — II republičko
takmičenje šumskih radnika sjekača
SRH.


10 — 1965. Izvještaj o radovima o temama
za I polugodište 1965. g. — Komisijski
pregled radova nosioca izrade tema: Zapisnik
iz Instituta za šum. istr. u Zagrebu.


— Zapisnik iz Jugosl. instituta za četinjače
u Jastrebarskom. — Zapisnik iz Zavoda za
kontrolu šum. sjemena u Rijeci. — Lovostaja
za zeca i fazana.
11 — 1965. Komparacija dizalica Coles
Shalenger »C« i »S« s hidrauličnom Hydra
Truck i Taylor Jumbo (Benić i Novaković).
— Zapisnici sjednica i sastanaka.


12 — 1965. Neke novije metode uzgoja
sadnog materijala četinjača.