DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 73     <-- 73 -->        PDF

cj)(9tnaea &tcučna lileeatuta


Kovač e v i ć, J.: ATLAS FITOCENOLOGIJE
TRAVNJAKA. I—II dio. Zagreb.
1965. (Crteža 1539, strana 680 i lit. podataka
222) — Skripta.


»ATLAS FITOCENOLOGIJE TRAVNJAKA
« ima prvenstveni cilj da upotpuni
nastavu iz predmeta »Fitocenologija
travnjaka«. Ovaj predmet je uvodni ili
teoretski dio za »Travnjaštvo i krmne
smjese na oranicama«. Kao teoretski predmet
»Fitocenologija travnjaka« daje studentima
osnove o poznavanju razvoja biljnih
travnjačkih zajednica (postanak, razvoj,
svojstva i t. d.), a iz toga proizlaze
glavne smjernice za njihovo korištenje
(njega, navodnjavanje, košnja, paša i t. d.).


Ovaj »Atlas« je odličan priručnik za
praktične vježbe na terenu različitih predjela
naše zemlje. Ukupno 1539 preciznih
crteža o ekologiji travnjaka (livada i pašnjaka)
je razdijeljeno na 11 poglavlja. Pregled
naslova obrađenih poglavlja najbolje
prikazuje materiju koja se ovdje iznosi.


I. Osnovi ekologije (43 crteža). Ovdje je
zorno crtežima prikazano kruženje elemenata
u prirodi, razni ekosistemi, problematika
staništa i biocenoza šuma, travnjaka,
obradivih površina i životinjskih
zajednica.
II. Morfologija (147 crteža). Ovdje se
grafički dokumentira morfologija biljnih
zajednica općenito sa naročitim osvrtom
na travnjake.
III. Klimatski faktori (76 crteža). Izneseni
su klimadijagrami šuma i travnjaka.
Zatim se obrazlažu utjecaji pojedinih elemenata
klime na livadske i pašnjačke zajednice.
IV. Edafski faktori (145 crteža). Veza
biljka — tlo je prikazana u ovisnosti o tipu,
sadržaju vlage, varijabilnosti reakcije
i udjelu organske mase u pojedinim prelaznim
fazama, nižim i višim sistematskim
jedinicama pedološke klasifikacije.
V. Orografski faktori (511 crteža). Utjecaj
orografskih faktora je vrlo značajan za
postanak i razvoj travnjačkih biljnih zajednica,
a ovisi o plastici (reljefu), nadmorskim
visinama, izloženosti (ekspoziciji)
i nagibu (inklinaciji).
VI. Biotski faktori (40 crteža). Za travnjake
je presudan utjecaj čovjeka (Košnja,
gnojidba i dr.) i ostalog živog svijeta
(domaća stoka, divljač, gujavice i t. d.).


VII. Životni oblici (18 crteža). Biljne zajednice
travnjaka preživljuju zimu bilo u
obliku sjemena ili gomolja, podanaka odnosno
rozete, a neke su i niski grmići, što
sve skupa zajedno u postocima izraženo
predstavlja t. zv. »životni spektor«, koji je
karakterističan za razne tipove travnjaka.
Na brojnim crtežima su ovi odnosi zorno
prikazani.
VIII. Rasprostranjenje i osjemenjivanje
bilja (12 crteža). Za pojedine biljne vrste i
njihove odnose u tipovima travnjaka je
karakteristično rasprostranjenje i osjemenjivanje.
IX. Alelopatija (2 crteža). Između biljaka
uopće pa i travnjačkih postoji karakterističan
odnos, koji je uvjetovan fenomenima.
Nazvani su alelopatski odnosi. Tako
na pr. mrazovac dolazi samo na livadi, a
ne u kulturi.
X. Singenetika (105 crteža). Travnjačke
biljne zajednice se mijenjaju pod utjecajem
sredine (staništa) i čovjeka. Močvarni
pašnjaci odvodnjom prelaze u mezofilne,
a još daljim isušivanjem u kserofilno. Ovaj
dinamizam je prikazan vrlo prikladno
u crtežima.
XI. Geografija (440 crteža). Geografska
rasprostranjenost je prikazana vrlo brojnim
crtežima ne samo za travnjačke biljne
vrste, nego i za tipove travnjaka.
Prikazujući navedenu problematiku autor
se nije usko ograničio samo na travnjake.
On je uzeo u obzir biljni svijet u
cjelini, kao putokaz u definiranju i rješavanju
poljoprivrednih, a naročito travnjačkih
problema. Osnovni cilj objavljivanja
ovoga »Atlasa« je da dade uvid u dublju
povezanost zbivanja, koja utječu na
promjenjivost i sastav biljnog svijeta agrosfere
,a naročiti travnjaka. S toga stanovišta
je ovaj »Atlas« vrlo interesantan
kako za studente, tako i za stručnjake u
širokoj praksi agronoma i šumara.


»Atlas« se može nabaviti uz cijenu od
27,25 N. Din. na Poljoprivrednom fakultetu
u Zagrebu kod Josipa Siketića.


Dr Ivo Kovačević


255