DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 70     <-- 70 -->        PDF

čije«, a u ime Koordinacionog odbora
šumskih gospodarstava Dalmacije ing. Davor
Prgin pod naslovom »Položaj šumskoprivrednih
organizacija na području Dalmacije
«. Referat je dopunio ing. Žarko
Vrdoljak. U diskusiji sudjelovali su prof,
dr Potočić, ing. A. Šobat, Ivo Dragičević,
ing. I. Visković, ing. D. Žeravica, ing. H.
Budimir, ing. Š. Meštrović, ing. M. Popović,
ing. M. Simunović, ing. I. Čolović i dr.


Dogovoreno je da se na osnovi referata
i diskusija donesu zaključci.


ađ II 1. Predsjednik Saveza prof, dr Z.
Potočić analizirao je rad u proteklom periodu
koji se odvijao prema zaključcima
Plenuma Saveza održanog u Bjelovaru.


ađ. 2. Izvještaj o završnom računu za
18S5. godinu podnio je blagajnik Saveza
ing. Viktor Bajić. Plenum je prihvatio izvještaj
i zaključio da se radnicima-službenicima
Saveza isplati razlika osobnih dohodaka
u brutto iznosu od 2.810,59 n.d. u
vrijednosti bodova osobnih dohodaka za
19G5. godinu koja proizlazi iz razlike od
isplaćenih brutto osobnih dohodaka do
ukupno osiguranih i odobrenih po financijskom
planu i završnom računu za 1965.
godinu.


Tajnik:


inž. Branimir Prpić, v. r.


ad. 3. O sadržaju izvještaja Nadzornog
odbora obavijestio je Plenum predsjednik
Saveza usmeno, s time da se pismeni izvještaj
dostavi naknadno društvima na
uvid.


ađ. 4. U diskusiji o izvještajima sudjelovali
su ing. V. Hibler, ing. Tot, ing. S.
Srnić, ing. S. Bevelakva, ing. J. Kulaš, ing.


M. Blažević, ing. L. Vujić, ing. D. Jedlovski,
ing. I. Čolović i dr. Izvještaje navedene
pod ad. 1., 2 i 3. Plenum je prihvatio.
Zaključeno je da bi trebalo ostvariti bolju
suradnju između društava na terenu i Saveza.
ađ. 5. Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
Saveza za 1966. godinu podnio je
blagajnik Saveza ing. V. Bajić. Predloženo
je, kao i usvojeno od Plenuma da pretplata
za Šumarski list od 1. 1. 1966. godine
iznosi:


a) za članove Saveza 20,00 n. d.


b) za studente i učenike 5,00 n. d.


c) za organizacije 100,00 n. d.


ađ. 6. Predloženo je i zaključeno da se
godišnja skupština Saveza održi krajem
lipnja o. g. u Gospiću i da se u stručnom
dijelu raspravi o ulozi šumarstva i drvne
industrije u privredi Like.


Predsjednik:
dr Zvonimir Potočić, v. ,r.


ZAKLJUČCI


sa savjetovanja o šumarstvu Dalmacije,


Šume i šumska zemljišta u Dalmaciji
zauzimaju cea 70l3/o cjelokupne površine.
Površina obrasla drvolikom vegetacijom iznosi
oko 460.000 ha, dcik je oko 350.000 ha
neobraslo.


Određeni je dio tih šuma i šumskih zemljišta
postao u posljednje vrijeme izvanredno
važan ne samo za pojedine privredne
grane kao što su turizam, elektroprivreda,
poljoprivreda, saobraćaj, i si., i ne
samo za uža, lokalna područja, nego i za
ekonomiku republike, pa i cijele zemlje.


Međutim, stanje šumske vegetacijo i
njeno rasprostranjenje ne odgovara ni blizu
zadacima koje bi ona trebala da vrši.
Upravo ondje, gdje je značenje šumske
vegetacije danas izbilo svom svojom oštrinom
(priobalna područja, magistrala), ondje
je ima najmanje; ondje gdje ona treba
da štiti tlo od erozije i da regulira režim
voda , ondje je njeno stanje ili sasvim loše
(šikaraste formacije), ili je — uopće nema.
Postojeći vodotoci su ili klasične bujice, ili
imaju bujični karakter (Cetina ima oscila


održanom u Splitu 22. travnja 1966. god.


čiju´ od 8 m3/sec. ljeti do 1.20O m3 zimi).
Dvije trećine postojećih šuma su degradirane
šume, šikare i makije.


Stanje nije ništa povoljnije ni u Hrvatskom
primorju pa ni u Istri.


Briga za održavanje šumske vegetacije i
njeno unapređenje povjerena je šumskoprivrednim
organizacijama; njihovi radni
kolektivi treba da gospodare tim oskudnim
šumama i praznim šumskim zemljištem onako
kako to društvo od njih očekuje, i uz
to da tom svojom aktivnošću uzdržavaju
sebe i svoje radne organizacije.


Može se slobodno reći, da su šumskoprivredne
organizacije na području Krša u
postojećim uvjetima privređivanja ekonomski
preslabe, da bi mogle izvršavati
navedene zadatke.


Desetak, naime šumsko-privrednih organizacija
u Dalmaciji realiziralo je u 1965.
god. ukupan prihod od cea 500 mil. (starih)
dinara (raspon od 14 mil. do 100 mil.!). U
fondove je izdvojeno oko 17 mil. din., amortizaeija
osnovnih sredstava iznosila je
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 71     <-- 71 -->        PDF

7,7 mil., a sredstva za regeneraciju šuma
oko 9 mil. din. Svemu ovome treba dodati,
da je prosjek netto osobnih dohodaka iznosio
svega 32.000 din mjesečno!


Sredstva šumarskih organizacija nisu
dovoljna ni za solidnu jednostavnu reprodukciju.
Pašarina (najvažniji prihod) je niska,
neekonomska (donose je skupštine
općina). Ubrana pašarina nije dovoljna za
bilo kakvo unapređenje pašnjačko šumskih
površina ili izgradnju objekata (pojila).
Cijena drveta je također određena na
niskom nivou. Od ljekovitog bilja glavnu
korist imaju zadruge koje njime trguju,
umjesto organizacija koje treba da unapređuju
proizvodnju ljekovitog bilja. Velike
prihode od kampova u šumama ubiru
turističke i druge organizacije, a sa šumama
se stručno ne postupa, ne provodi se
njihova zaštita od zaraza, ne vrši se njihova
regeneracija itd. Nova se pošumljavanja
svela na neznatne površine (godišnje
oko 100 ha) nakon što je ukinut (republički)
Fond za unapređenje šumarstva (do tada
se pošumljavalo i po 2000 ha!).


Premda se svagdje priznaje goruća nužnost
pošumljavanja (sliva područja vodotoka
i bujica, buduća turistička područja,
poljozaštitni pojasevi i si.), ipak se na tome
ne radi gotovo ništa. Nijedan interesent
nema sredstava za te svrhe: ni vodoprivredne
organizacije, ni hidrocentrale, ni
saobraćaj ni turistička društva i organizacije,
pa ni skupštine općina. Uložena sredstva
u te svrhe ne obrću se brzo, ne može
se postići niti uobičajeni kamatnjak, pa
naš kreditni sistem nije zainteresiran za
ta ulaganja.


Plenum Saveza inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske razmotrio
je nastalu situaciju, te nakon održanog
stručnog savjetovanja donosi ove
zaključke:


1. U predstojećem republičkom zakonu o
šumama treba donijeti izričite prepiše koji
će regulirati ekonomske odnose u vezi sa
šumama i šumskim zemljištem na području
krša Dalmacije, Hrv. primorja i Istre.
Nacionalni interes zahtijeva, da se sa šumama
kao dobrom od općeg interesa,
slručno postupa, što je nadasve važno upravo
na navedenom području, gdje se šuma
lako uništi ali veoma teško ponovno
podigne.
Ova obaveza određenog stručnog postupka
treba da se u pooštrenom obliku
odnoti na sve šumovlasnike na područjima
na kojima je uloga šume kao» ambijentalnog
faktora naročito podvučena (turizam,
odmorišta na magistrali, prirodno lijepi
predjeli i si.). Zbog toga takve šume
treba da budu date na upravljanje stručnim
šumarskim organizacijama, a one ikoje


su od njih oduzete, treba da im se vrate.


2. Republičkim zakonom treba donijeti
propise o obaveznom uređenju slivnih područja
rijeka republičkog značaja. Voda
dolazi upravo iz tih slivnih područja o uredenju
kojih Zakon o vodama ne govori
ništa. Ovo je posebno važno za rijeke na
području Dalmacije i Istre. Tim bi zakonom
trebalo riješiti i pitanje financiranja
tih radova.
Republičkim zakonom o šumama trebalo
bi regulirati gospodarenje i upravljanje
šumama i šum&k´m zemljištem u navedenim
slivnim područjima.


3. Republičkim zakonom o šumama treba
donijeti propis o izradi generalne osnove
o namjeni šuma i šumskih zemljišta
na području krša (zaštitne šume, šume i
šumska zemljišta namijenjena turizmu,
šume za proizvodnju drveta, šume i šum.
zemljišta namijenjena stočarstvu i si.), a
sporazumno sa odgovarajućim interesentima.
4. Izvršenje prednjih zadataka zavisi o
određenim sredstvima. U tu svrhu je nužno
poboljšati uvjete privređivanja šumskoprivrednih
organizacija. Ovo će se postići
dosljednijom primjenom ekonomskog
principa sređivanjem ekonomskih odnosa
između šumskeprivrednih organizacija i ostalih
interesenata. Korisnici šuma, ili dijelova
šuma i šumskih zemljišta treba da
snose i odgovarajuće troškove u vidu ekonomskih
cijena za drvo, pašu, ljekovito
bilje, najamninu za kampiranje, cijene za
druge usluge itd.
5. Privatne šume koje sa društvenim
šumama tvore jednu ekonomsku cjelinu, u
smislu zakonskih propisa predati na gospodarenje
šumsko privrednim organizacijama
6. U cilju unapređenja lovnog turizma
osnivati privredna lovišta i dati ih na upravljanje
radnim privrednim organizacijama,
u prvom redu šumskim gospodarstvima,
koja su za ovo i najpozvanija.
7. Šumska gospodarstva treba da na tom,
području koriste sve mogućnosti za razvijanje
poslova, bilo u proizvodnji drveta za
tržište gdje za to postoje uvjeti, bilo otkupom
i trgovinom ljekovitog bilja i si., a
osebito uključivanjem u stvaranje drvolike
vegetacije (parkovi, šume uz obale za turističke
svrhe, ozelenjavanje mjesta i pojedinih
objekata) pa i uređivanje šuma i
šumskih kultura za kampove itd.
8. Brige za melioraciju krša i za stvaranje
boljih uvjeta za život i rad na tim područjima
nije i ne može biti samo stvar
i opterećenje organizacija na terenu. Pomoć
treba da dade i šira zajednica, bilo
donošenjem odgovarajućih zakonskih propisa
za reguliranje još nedovoljno sređe253
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 72     <-- 72 -->        PDF

nih ekonomskih odnosa, bilo stvaranjem
mogućnosti za pribavljanje materijalnih
sredstava za radove koji po svojem značenju
i opsegu prelaze ekonomsku snagu ili
neposredan interes privrednih organizacija
i komuna (uspostavljanje šumske vegetacije
radi reguliranja vodnog režima, zatim
uz saobraćajnice, pa pravovremeno oblikovanje
prostora za buduća turistička područja
i naselja). Sredstva akumulirana iz
različitih izvora treba da pritječu ravnomjerno
kao namjenska sredstva za izvršenje
pojedinih konkretnih radova, a prema
dogovorno izrađenom, planu i prioritetu.


U tu svrhu treba predvidjeti u predstojećem
republičkom Zakonu o šumama osnivanje
Fonda za unapređenje šuma na
Kršu. Fond bi se formirao iz:


1. Naplaćene novčane kazne za prekršaje
propisane Osnovnim i republičkim Zakonom
o šumama;
2. Novca od prodaje zaplijenjenog materijala
ili oruđa po postupcima o prekršajima
Zakona o šumama;
3. Polovice republičkog učešća u saveznom
porezu na promet proizvoda eksploatacije
šuma, drvarske industrije i industrije
celuloze i papira;
4. Sredstava koje Republika izdvoji iz
svojih općih prihoda;
5. Zajmova;
6. Dotacija, poklona i dr.
9. Šumarstvo na području krša treba da
uzme na sebe zadatak da podiže rekreativne
centre, parkove, drvorede i zelene površine
namijenje turizmu i turističkoj djelatnosti
i da njima upravlja. Zbog toga
ireba zadržati postojeći Centar za izobrazbu
kadrova u šumarstvu u Splitu i omogućiti
mu da pripremi kadrove, kako KV
radnike, tako isto VKV i šumsko pejsažne
tehničare, koji će moći ispunjavati zadatke
iz gore navedenih djelatnosti šumarske operative.
Šumarska operativa treba da pomogne
moralno i materijalno da takav
centar izvrši svoj zadatak.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO GOSPIĆ


proslavilo je 22 januara ove godine dvadesetogodišnjicu
šumarstva Like i petogodišnjicu
postojanja ovog poduzeća.


U okviru proslave održana je svečana
sjednica Radničkog savjeta na kojoj su u-
ručene spomenice devedesetčetvorici najstarijih
radnika i posebno je nagrađeno 50
najistaknutijih radnika gospodarstva.


Rukovodioci i stručnjaci Gospodarstva
izradili su za tu prigodu uspjeli dokumentarni
referat — ediciju o razvoju šumarstva
Like od 1945. godine do danas, a izdan
je i posebni svečani broj SlD-a informativnog
biltena šumarstva i drvne industrije
Like.


Svečanost je završena uspješnom šumarskom
zabavom. Ovoj proslavi prisustvovali
su brojni uzvanici republičkih, kotarskih
i općinskih društvenih i političkih institucija
kao i poslovni prijatelji, saradnici i
veliki dio šumarskog osoblja iz cijele Like.