DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 70     <-- 70 -->        PDF

čije«, a u ime Koordinacionog odbora
šumskih gospodarstava Dalmacije ing. Davor
Prgin pod naslovom »Položaj šumskoprivrednih
organizacija na području Dalmacije
«. Referat je dopunio ing. Žarko
Vrdoljak. U diskusiji sudjelovali su prof,
dr Potočić, ing. A. Šobat, Ivo Dragičević,
ing. I. Visković, ing. D. Žeravica, ing. H.
Budimir, ing. Š. Meštrović, ing. M. Popović,
ing. M. Simunović, ing. I. Čolović i dr.


Dogovoreno je da se na osnovi referata
i diskusija donesu zaključci.


ađ II 1. Predsjednik Saveza prof, dr Z.
Potočić analizirao je rad u proteklom periodu
koji se odvijao prema zaključcima
Plenuma Saveza održanog u Bjelovaru.


ađ. 2. Izvještaj o završnom računu za
18S5. godinu podnio je blagajnik Saveza
ing. Viktor Bajić. Plenum je prihvatio izvještaj
i zaključio da se radnicima-službenicima
Saveza isplati razlika osobnih dohodaka
u brutto iznosu od 2.810,59 n.d. u
vrijednosti bodova osobnih dohodaka za
19G5. godinu koja proizlazi iz razlike od
isplaćenih brutto osobnih dohodaka do
ukupno osiguranih i odobrenih po financijskom
planu i završnom računu za 1965.
godinu.


Tajnik:


inž. Branimir Prpić, v. r.


ad. 3. O sadržaju izvještaja Nadzornog
odbora obavijestio je Plenum predsjednik
Saveza usmeno, s time da se pismeni izvještaj
dostavi naknadno društvima na
uvid.


ađ. 4. U diskusiji o izvještajima sudjelovali
su ing. V. Hibler, ing. Tot, ing. S.
Srnić, ing. S. Bevelakva, ing. J. Kulaš, ing.


M. Blažević, ing. L. Vujić, ing. D. Jedlovski,
ing. I. Čolović i dr. Izvještaje navedene
pod ad. 1., 2 i 3. Plenum je prihvatio.
Zaključeno je da bi trebalo ostvariti bolju
suradnju između društava na terenu i Saveza.
ađ. 5. Prijedlog proračuna prihoda i rashoda
Saveza za 1966. godinu podnio je
blagajnik Saveza ing. V. Bajić. Predloženo
je, kao i usvojeno od Plenuma da pretplata
za Šumarski list od 1. 1. 1966. godine
iznosi:


a) za članove Saveza 20,00 n. d.


b) za studente i učenike 5,00 n. d.


c) za organizacije 100,00 n. d.


ađ. 6. Predloženo je i zaključeno da se
godišnja skupština Saveza održi krajem
lipnja o. g. u Gospiću i da se u stručnom
dijelu raspravi o ulozi šumarstva i drvne
industrije u privredi Like.


Predsjednik:
dr Zvonimir Potočić, v. ,r.


ZAKLJUČCI


sa savjetovanja o šumarstvu Dalmacije,


Šume i šumska zemljišta u Dalmaciji
zauzimaju cea 70l3/o cjelokupne površine.
Površina obrasla drvolikom vegetacijom iznosi
oko 460.000 ha, dcik je oko 350.000 ha
neobraslo.


Određeni je dio tih šuma i šumskih zemljišta
postao u posljednje vrijeme izvanredno
važan ne samo za pojedine privredne
grane kao što su turizam, elektroprivreda,
poljoprivreda, saobraćaj, i si., i ne
samo za uža, lokalna područja, nego i za
ekonomiku republike, pa i cijele zemlje.


Međutim, stanje šumske vegetacijo i
njeno rasprostranjenje ne odgovara ni blizu
zadacima koje bi ona trebala da vrši.
Upravo ondje, gdje je značenje šumske
vegetacije danas izbilo svom svojom oštrinom
(priobalna područja, magistrala), ondje
je ima najmanje; ondje gdje ona treba
da štiti tlo od erozije i da regulira režim
voda , ondje je njeno stanje ili sasvim loše
(šikaraste formacije), ili je — uopće nema.
Postojeći vodotoci su ili klasične bujice, ili
imaju bujični karakter (Cetina ima oscila


održanom u Splitu 22. travnja 1966. god.


čiju´ od 8 m3/sec. ljeti do 1.20O m3 zimi).
Dvije trećine postojećih šuma su degradirane
šume, šikare i makije.


Stanje nije ništa povoljnije ni u Hrvatskom
primorju pa ni u Istri.


Briga za održavanje šumske vegetacije i
njeno unapređenje povjerena je šumskoprivrednim
organizacijama; njihovi radni
kolektivi treba da gospodare tim oskudnim
šumama i praznim šumskim zemljištem onako
kako to društvo od njih očekuje, i uz
to da tom svojom aktivnošću uzdržavaju
sebe i svoje radne organizacije.


Može se slobodno reći, da su šumskoprivredne
organizacije na području Krša u
postojećim uvjetima privređivanja ekonomski
preslabe, da bi mogle izvršavati
navedene zadatke.


Desetak, naime šumsko-privrednih organizacija
u Dalmaciji realiziralo je u 1965.
god. ukupan prihod od cea 500 mil. (starih)
dinara (raspon od 14 mil. do 100 mil.!). U
fondove je izdvojeno oko 17 mil. din., amortizaeija
osnovnih sredstava iznosila je