DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 58     <-- 58 -->        PDF

njeni značajni napori, potreban je brži porast ukupnog ulaganja u lični faktor


proizvodnje: kvalificiranih radnika, veći lični dohoci, pojačano ulaganje i na


pori u organiziranju društvenog standarda.


Okrupnjavanje šumsko-privrednih područja u cilju ublažavanja razlika u


prirodnim uslovima gospodarenja, teritorijalno — sirovinskog usklađivanja sa


razvojem industrije za preradu drveta i stvaranju uslova ekonomskog partner


stva šumarstva i industrije za preradu drveta predstavlja naš daljnji zadatak.


Popravljanje ekonomskog položaja šumske privrede u novim uslovima i


realizacija utvrđene koncepcije u narednom petogodišnjem planu, predstavlja


i omogućuje šumarstvu Like, da uspješno nastavi sa realizacijom sveukupnih


zadataka koji pred njima stoje.


N. Maričić
GOSPODARENJE SUMAMA LIKE NEKAD I DANAS


U dalekoj prošlosti, cjelokupno ličko područje bilo je pokriveno bujnim
prašumama. U dolinama bile su to uglavnom šume hrasta i graba, uz vodotoke
šume joha i topola, a u brdima i planinama veličanstvene prašume bukve,
jele i smreke. Na dijelu Kapele, u predjelu Komarnice, ostali su nam relikti
pradavnih borovih šuma, koje su prkoseći vjekovima ostale tu i nakon povlačenja
leda kao nijemi svjedoci iz zadnjeg glacijala.


Prirodna bogatstva ovih krajeva privukla su ljude da se tu nasele i mi danas
imamo sigurnih dokaza, da je Lika već u mlađem kamenom dobu bila
naseljena.


Prva ljudska naselja znače i prvo uništavanje šuma, njihovo spaljivanje
i njihovo pustošenje.


Nema više hrastovih i grabovih šuma u Lici. Sve te šume pretvorene su
u poljoprivredna tla, a samo po gdjekoji hrast i grab kao i prizemno prateće
grmlje kazuje nam koje je površine današnjih oranica prekrivao nekoć hrast
i grab.


Šuma se povukla u planine. Prolazili su vjekovi. Čovjek u dolini i šuma
u planini održavali su se u nekakvoj međusobnoj ravnoteži sila. Niti je čovjek
smetao šumi, niti je šuma smetala čovjeku. I tako je to bilo sve do pojave
prvih početaka merkantilizma.


Pojavom merkantilizma u XVII stoljeću, kod nas polako odumire naturalna
proizvodnja. Proizvodnja poprima robno novčani karakter. Drvo iz naših
šuma postaje tražena trgovačka roba. Traže ga Venecija i Beč. Gradovi, kao
Senj, Rijeka i Bakar, naglo f.e ekonomski podižu i dobivaju značaj kakav nikada
do tada nisu imali.


Godine 1787, na primjer, Bakar je bio najveći grad u čitavoj Hrvatskoj i
Slavoniji. Dok je Bakar tada imao 7356 stanovnika Rijeka je imala 5956, a Zagreb
samo 2815. Još godine 1804. Bakar ima 7805 stanovnika, Rijeka 6655, a
Zagreb 2793.


U tom periodu i šume Like dobivaju naročit značaj za trgovinu i brodogradnju.
One predstavljaju sirovinsku bazu prvoklasnog drva za potrebe brodogradnje
i ostalih djelatnosti.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 59     <-- 59 -->        PDF

U to vrijeme nastaje prvi pisani dokument o šumama Like, prva, danas
bismo rekli, pisana gospodarska osnova.


U godinama 1764. do 1766, dakle prije ravnih 200 godina, vršeni su prvi
radovi na sastavljanju šumsko privredne osnove za Liku. Tom prilikom izvršeno
je prvo kartiranje šuma i utvrđen drvni fond, u ukupnoj masi od
17,391.778 komada, od čega za sječu 4,629.709 komada. Izvršena je razdioba
šuma na upravne cjeline, a svaka upravna cjelina razdijeljena je na niže jedinice,
distrikte


Osim toga, utvrđena je i politika iskorištavanja šuma: s obzirom na vrst
drveta. na potrebe itd. Načinjen je i prijedlog izgradnje šumskih komunikacija
(predlaže se izgradnja S putova od kojih bi neki izlazili na morske luke. Propisuju
se i uzgojne mjere sječom starih stabala, kako kaže propis, ». . . koja
smetaju razvoju mladika...«


Godine 1765. izdaje se dokumenat pod naslovom »Šumski red za krajiške
šume karlovačkog generalata« prema nacrtima šumskog stručnjaka J. C.
Franzonia.


Prema tome Šumskom redu, koji je odraz šumsko gospodarske misli svoga
vremena, imalo se u šumama graničarskih pukovnija Like potrajno gospodariti,
čuvati šumu i štedjeti drvnu masu.


Radi ilustracije šumsko gospodarske misli, citiramo nekoliko članova toga
značajnog dokumenta vremena:


— U cijelom se području generalata ne smije — kako je već bilo određeno
u privremenom Šumskom redu, izdanom od General-Oberkomande — pod najstrožijom
odgovornošću nadležnog komandanta pukovnije i pod prijetnjom
najstrožije kazne za prestupnika, posjeći ni jedno svježe drvo, bilo ono maleno
ili veliko, bilo u općinskim ili krajišnicima pripadnim šumama, a niti se smije
zeelnom drvu guliti kora, vatrom ga podpaliti, niti se smije ozlijediti okresivanjem
grana na prevršivanjem.
Prema tome, krajišnici ne smiju izvoziti nikakvo drugo drvo za ogrev, nego
samo izvale, odlomljene grane i leževinu.


— Isto se tako ne smije iz krajiških i primorskih šuma u gradove Senj i
Karlobag izvoziti za ogrev drvo osim navedene leževine i izvala, a i to stoga
što je ionako strancima zabranjeno zalaziti u generalatske šume i što njih ako
ih se uhvati u potajnoj sječi bilo kakvog drva, ionako moraju krajiški vojnici
ili šumski čuvari odmah uhvatiti i predati naležnom komandantu pukovnije.
— Tko ne čuva plotove i ograde na vrtovima i poljima, nego ih u toku
zime potrga i izgori, ima se egzemplarno kazniti, jer tim rasipanjem drva nastaje
potreba novog ograđivanja i uništavanja mlade šume.
— Budući da se u području generalata već više puta zabranilo držanje
koza, koje su vrlo štetne za mladu šumu, i budući da se uvidjela potreba takve
zabrane, to se određuje da se u području generalata imaju u roku od 6 godili"»
sve koze istrijebiti. Taj je dulji rok dan zbog toga što sada vlada glad, pa bi
krajišnicima bilo teško kad bi im se mlijeko oduzelo najedamput.
— Tek onda kada krajišinici iz šuma izvuku izvale i vjetrolome, neka im
se doznačuje stojeće drveće za ogrev, građu i vinogradarsko kolje. Kod doznaka
se ima paziti da se u prvom redu doznačuje oštećeno i prestaro stabalje kao i
ono koje stoji u pomlatku te ga guši. Međutim, oni to drveće ne mogu uzimati
sami gdje hoće, nego im ga imaju doznačivati šumarski organi po svojoj uviđavnosti,
ondje gdje to već prema okolnostima pronađu za najshodnije.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— Budući da se prilikom pregleda šuma opazilo da se vrlo neracionalno
postupa s toliko vrijednom hrastovinom za brodogradnju, a do nje je vladaru
zemlje najviše stalo — da se, od toga drveća odsjecaju grane i vršlke, a dapače,
i cijela stabla za hranu koza, za ograđivanje zemljišta, za gradnju kuća i mostova,
za ogradu stočnih nastambi, i za ogrev, to se u buduće bez naročite
dozvole General-Oberkomande i šumske uprave nitko ne smije usuditi da upotrebi
hrastovinu u koju drugu svrhu ili za koju vrstu spomenutih potreba.


— Zapaženo je da se krajišnici ne zadovoljavaju s onim stablima koja im
se doznače za cijepanje šindre i dužice, nego da običavaju španati druga nedoznačena
stabla kako bi našli prikladnije drvo za svoje potrebe. Zbog toga je već
tako reći jedna trećina svega stabalja oštećena i nagnjila tako da će za 10 godina
sagnjiti. Zato se jednom za svagda pod prijetnjom najstrože kazne zabranjuje
takvo špananje stabala, na koje osobito moraju paziti šumarski organi
preko svojih lugara i čuvara ali i nastojati da kod doznake stabla za šindru i
dužicu doznačuju krajišnicima takva stabla koja se za šindru i dužice zaista
daju cijepati, ne kvrgava ili usukana. Nađe li se u šumi kakvo španano stablo,
onda ga ima šumarski organ doznačiti.
— Radi zaštite podmlatka zabranjuje se bespotrebno izvoženje kolima kroz
podmladak, a ima li se kroz mladik proći s drvom, onda se ono ne smije izvoziti
kolima, nego zbog zaštite podmlatka ili izvlačiti pomoću ručnih saonica ili iznositi
pomoću ljudske snage. Kod toga se mora paziti da se ne bi za vlačice,
tj. za privor volova potrebno prednje rudo uzimala hrastova, jelova ili smrekova
stabalca, nego samo ili veće grane ili bukovina.
A rezultati?


Oni su potpuno izostali. Svi ti šumski redovi, sve te gospodarske osnove
i ostali propisi, koji su formalno podigli šumarstvo Like na rang tada naprednijeg
šumskog gospodarenja, ostali su mrtvo slovo na papiru, anemična birokratska
konstrukcija


Nagli uspon kapitalizma, kod nas, sa svim karakteristikama provincijalizma
i primitivizma, kolonijalna i polukoloni jalna eksploatacija prirodnih
bogatstava, učinili su svoje i u šumama Like.


Jačanje trgovine drvetom, korumpirani birokratski službenički aparat kao
i totalno osiromašenje naših sela iscrpljenih dugogodišnjim ratovima (Napoleonski
ratovi, talijanska kampanja 1848, okupacija Bosne) dovelo je do masovnog
uništavanja bogatstava naših šuma.


Trgovac i nakupac u spekulativne svrhe, zatim seljak, da održi svoj goli
opstanak, u blizini naselja i uz postojeće komunikacije posjekli su skoro sve
šume. U spekulativne svrhe šume su bile čak i paljene (Marković Rudine) kako
bi pilanari došli do velikih količina jeftinog nagorjelog drvnog materijala.
Šume su se palile i radi stvaranja povoljnijih usleva za napasivanje stoke i
bolji urod šumskih plodina (malina).


Sve do Oslobođenja situacija u šumarstvu Like ostala je skoro nepromijenjena
a dominantan problem tadanjeg šumarstva bio je problem šumskih
šteta, problem kojega je rodilo društvo i kojega tadanje društvo nije moglo
riješiti.


Radi ilustracije navodimo nekoliko podataka iz originalnih dokumenata
toga vremena.
U STATISTIČKOM IZVJEŠĆU Otočke Imovinske Općine, za period 1879—
1895. godine nalazimo podatak da je u periodu od 15 godina samo na teritoriji
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 61     <-- 61 -->        PDF

današnje Šumarije Otočac prijavljeno 141.401 slučaj šumskih šteta u ukupnoj
vrijednosti od 222.350 forinti, ili godišnji prosjek od 7.950 prijava u vrijednosti
od 12.390 forinti. Pisac toga statističkog opisa kaže doslovice:


». .. Brza i čutljiva presuda šumsko kvarnih prijavnica, te stoga ovrha
dosuđene naknade, tad bi se morala provađati ako se misli slučajeve kako umanjiti
ili bar na sadanjem držati stanju — protivno oni će rasti, kako to do sada
posteepno biva . ..« (Podcrtano autor)


»Potraživanje I. O. Otočke krajem 1935. godine iznosilo, je za šumske štete,
13,409.600 d na drugo mjesto.«


Na drugom mjestu prilikom sastavljanja uređaj nog zapisnika za gospodarsku
jedinicu Crno Jezero — godine 1909. stručnjak utvrđujući prirast pomoću
svrdla i nakon preračunavanja brojčanih podataka o visini prirasta, za
koji tvrdi da odgovara prirastu iz šuma Gorskog Kotara dodaje ovo: ». . . Uslied,
ili bolje rekući radi ogromnih šumskih šteta snižen je taj prirast prigodom
izračunavanja godišnjeg prihoda za 50% . ..«


Dakle, kako vidimo, cjelokupno gospodarenje u šumama Like bila je jalova
borba sa špekulacijom, korupcijom, krizama i šumskim krađama.. Borba sa
posljedicama opće privredne nerazvijenosti ličkog područja. Borba sa neimaštinom.


A danas? Već u toku Narodno Oslobodilačkog rata a još više neposredno
nakon Oslobođenja cijele naše zemlje, preuzimanjem vlasti od strane radnog
naroda i nacionalizacijom svih prirodnih bogatstava zemlje, i u šumarstvu
Like nastaje period rada i razvitka.


Šume, dotada zapuštene, pljačkane i uništavane, postaju opće narodna
imovina i trajni sirovinski potencijal za razvitak, dotada nerazvijene i u Lici
skoro nepoznate, drvno prerađivačke industrije.


Podižu se pilane i tvornice za preradu drva. Utvrđuju se osnovni elementi
naprednog šumskog gospodarenja, a problematici šume i šumarstva prilazi se
ozbiljno i sa puno odgovornosti.


Osnivaju se organizacije za gospodarenje šumama Like, koje se povremeno
mijenjaju prema promjenama u stepenu razvitka našeg društva. Godine 1961.
dolazi do radničkog samoupravljanja u šumarstvu Like. Gospodarenje šumama
povjerava se radnim ljudima. Šumarstvo Like time dobiva nove impulse za još
brži razvitak a gospodarenje šumama dobiva novi kvalitet, sintezom ekonomskih
i bioloških saznanja i spoznaja o značaju šume.


Odbacuju se šablone za gospodarenje šumama. Kritički se preispituje vrijednost
prebornog gospodarenja, naročito u čistim bukovim šumama. Prilazi se
modernijem shvaćanju stojbine kao osnovnog nosioca produkcije najveće vrijednosti,
a s tim, u vezi, polagano sazrijeva ideja o postupno grupimičnom gospodarenju
sastojinama.


Moderno gospodarenje šumama traži ceste. Ceste se grade u zavisnosti od
raspoloživih cestara i do sada je izgrađeno 552^) km cesta u vrijednosti od 8.280
milijuna starih dinara.


Moderno gospodarenje traži mehanizaciju svih radova u šumi. Pristupili
smo mehanizaciji u svim fazama šumske proizvodnje i reprodukcije. Od godine
1961. pa do danas uloženo je u tu svrhu 560 mil/d (starih).


Problem nepovoljnog omjera lišćara i četinara u našim šumama rješavamo
očetinjavanjem u šumama bukve, konverzijom bukovih panjača a započeli smo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i podizanjem novih intenzivnih kultura četinara ubrzanog rasta na najsuvremenijoj
tehnološkoj osnovi.


Do sada je podignuto 390 ha intenzivnih kultura četinara ubrzanog rasta.


A šumske štete?


Ostale su, tu i tamo, kao odraz inercije jednog dijela poljoprivrednog stanovništva
Like, ostale su kao ostatak starih »običaja«. Nema više individualnih
trgovaca drvom, nema švercera a niti korumpiranog birokratskog službeničkog
aparata. Nema ni šumskih šteta. Za ilustraciju i usporedbu iznosimo slijedeći
podatak: Godine 1955. broj prijavljenih šumskih šteta na teritoriju Like iznosio
je 2.449 slučajeva dok je taj broj pao u godini 1965. na 955 slučajeva.


I kvalitet prijavljenih šumskih šteta potpuno je izmijenjen od onoga, iz
vremena Austrougarske i bivše Jugoslavije. Od svih prijavljenih šumskih šteta
radi se većinom o prijavi prisvajanja drva tanjih dimenzija iz šikara u blizini
naselja i za vrijeme zimskog perioda.


Prisvajanje stabla, a naročito četinara, većih dimenzija prava su rijetkost.


Iz ovog kratkog prikaza vidimo da je i šumarstvo samo odraz društvenih
prilika i da zdravo šumarstvo može da postoji samo u zdravim društvenim
uslovima.


Z. Bunjevčević